Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     141 CORINTHIENS     14
1
Διώκετε τὴν ἀγάπην: ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.
Recherchez la charité. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser.
1
2
Ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ, ἀλλὰ τῷ (N τῷ ) θεῷ: οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια.
Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; puisque personne ne l'entend, et qu'il prononce des mystères en esprit.
2
3
Ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν.
Mais celui qui prophétise, édifie, exhorte, et console les hommes par ses paroles.
3
4
Ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ.
Celui qui parle en langue, s'édifie soi-même ; mais celui qui prophétise, édifie l'Eglise.
4
5
Θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε: μείζων γὰρ (N γὰρ δὲ) ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύει, (N διερμηνεύει διερμηνεύῃ) ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.
Or je désire que vous parliez tous en langues ; mais encore plus que vous prophétisiez ; car celui qui prophétise est préférable à celui qui parle en langues, à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Eglise en reçoive de l'édification.
5
6
Νυνὶ (N Νυνὶ Νῦν) δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει, ἢ ἐν γνώσει, ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν (N ἐν διδαχῇ [ἐν] διδαχῇ) διδαχῇ;
Et maintenant, frères, si je venais à vous parlant en langues, à quoi vous serais-je utile, si je ne vous parlais par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?
6
7
Ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλός, εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ διδῶ, (N διδῶ δῷ) πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;
Il en est comme des choses inanimées, qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe. Si elles ne forment pas des tons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte, ou sur la harpe ?
7
8
Καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν (N φωνὴν σάλπιγξ σάλπιγξ φωνὴν) σάλπιγξ δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;
Et si la trompette rend un son indistinct, qui est-ce qui se préparera au combat ?
8
9
Οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; Ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.
De même vous aussi, si vous ne prononcez par la langue une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites ? car vous parlerez en l'air.
9
10
Τοσαῦτα, εἰ τύχοι, γένη φωνῶν ἐστὶν (N ἐστὶν εἰσιν) ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν αὐτῶν (N αὐτῶν ) ἄφωνον.
Combien de sortes de mots n'y a-t-il pas dans le monde ? Et il n'y en a aucun qui ne signifie quelque chose.
10
11
Ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος, καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.
Si donc je ne sais ce que le mot signifie, je serai barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera barbare pour moi.
11
12
Οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε.
Ainsi, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, cherchez à en avoir abondamment pour l'édification de l'Eglise.
12
13
Διόπερ (N Διόπερ Διὸ) ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ.
C'est pourquoi, que celui qui parle en langue, prie, afin qu'il puisse interpréter.
13
14
Ἐὰν γὰρ (N γὰρ [γὰρ]) προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν.
Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit.
14
15
Τί οὖν ἐστίν; Προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ: ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ.
Quoi donc ? Je prierai en esprit ; mais je prierai aussi par l'intelligence ; je chanterai en esprit ; mais je chanterai aussi par l'intelligence.
15
16
Ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς (N εὐλογήσῃς τῷ εὐλογῇς [ἐν]) τῷ πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ Ἀμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν;
Autrement si tu bénis en esprit, comment celui qui est du simple peuple répondra-t-il Amen, à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?
16
17
Σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται.
Toi, il est vrai, tu rends des actions de grâces excellentes, mais l'autre n'en est pas édifié.
17
18
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου, (N μου ) πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν: (N λαλῶν λαλῶ)
Je rends grâce à Dieu, je parle en langue plus que vous tous ;
18
19
ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους διὰ (N διὰ τοῦ νοός τῷ νοΐ) τοῦ νοός μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ.
mais dans l'Eglise j'aime mieux prononcer cinq paroles par mon intelligence, afin d'instruire les autres, que dix mille paroles en langue.
19
20
(Π) Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν: ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε.
Frères, ne soyez pas des enfants en raison ; mais à l'égard de la malice soyez des enfants, et pour ce qui est de la raison, soyez des hommes faits.
20
21
Ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις (N ἑτέροις ἑτέρων) λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ’ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος.
Il est écrit dans la loi : Je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue, et par des lèvres étrangères, et même ainsi ils ne m'écouteront point, dit le Seigneur.
21
22
Ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν, οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις: ἡ δὲ προφητεία, οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.
Ainsi donc, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les infidèles ; au lieu que la prophétie est un signe, non pour les infidèles, mais pour les croyants.
22
23
Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ πάντες γλώσσαις (N γλώσσαις λαλῶσιν λαλῶσιν γλώσσαις) λαλῶσιν, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;
Si donc toute l'Eglise s'assemble en un même lieu, et que tous parlent en langues, et que des gens du commun peuple, ou des infidèles y entrent, ne diront-ils pas que vous avez perdu le sens ?
23
24
Ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων,
Mais si tous prophétisent, et qu'il entre quelque infidèle, ou quelqu'un du commun peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous ;
24
25
καὶ (N καὶ οὕτως τὰ τὰ) οὕτως τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται: καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ ἀπαγγέλλων ὅτι Ὁ (N Ὁ θεὸς ὄντως Ὄντως ὁ θεὸς) θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστιν.
les secrets de son cœur seront manifestés ; de sorte que, tombant la face en terre, il adorera Dieu, et il publiera que Dieu est véritablement parmi vous.
25
26
(Π) Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; Ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν (N ὑμῶν ) ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν (N γλῶσσαν ἔχει ἀποκάλυψιν ἀποκάλυψιν ἔχει γλῶσσαν) ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει. Πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.
Quoi donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a-t-il un psaume, a-t-il une instruction, a-t-il une révélation, a-t-il une langue, a-t-il une interprétation ? que tout se fasse pour l'édification.
26
27
Εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω:
Si quelqu'un parle en langue, qu'il y en ait deux, ou au plus trois, et cela l'un après l'autre ; et que l'un interprète ;
27
28
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ: ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ.
mais s'il n'y a point d'interprète, qu'il se taise dans l'Eglise, et qu'il parle à lui-même, et à Dieu.
28
29
Προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν.
Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent.
29
30
Ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω.
Mais si un autre, qui est assis, reçoit une révélation, que le premier se taise.
30
31
Δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν, καὶ πάντες παρακαλῶνται:
Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent, et que tous soient exhortés ;
31
32
καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται.
et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ;
32
33
Οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεός, ἀλλὰ εἰρήνης, ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων.
car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais de paix.
33
34
(Π) Αἱ γυναῖκες ὑμῶν (N ὑμῶν ) ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν: οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται (N ἐπιτέτραπται ἐπιτρέπεται) αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὑποτάσσεσθαι, (N ὑποτάσσεσθαι ὑποτασσέσθωσαν) καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει.
Comme dans toutes les Eglises des saints, que vos femmes se taisent dans les Eglises ; car il ne leur est pas permis de parler ; mais qu'elles soient soumises, comme aussi la loi le dit.
34
35
Εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν: αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναιξὶν (N γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ) ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.
Mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs propres maris à la maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l'Eglise.
35
36
Ἢ ἀφ’ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν; Ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;
Ou bien est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie, ou n'est-elle parvenue qu'à vous seuls ?
36
37
(Π) Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι κυρίου εἰσὶν (N εἰσὶν ἐντολαί ἐστὶν ἐντολή) ἐντολαί.
Si quelqu'un pense être prophète, ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont un commandement du Seigneur ;
37
38
Εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοείτω. (N ἀγνοείτω ἀγνοεῖται)
et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore.
38
39
(Π) Ὥστε, ἀδελφοί, (N ἀδελφοί ἀδελφοί [μου]) ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν γλώσσαις (N γλώσσαις μὴ κωλύετε μὴ κωλύετε γλώσσαις) μὴ κωλύετε:
C'est pourquoi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n'empêchez point de parler en langues.
39
40
πάντα (N πάντα πάντα δὲ) εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω.
Mais que toutes choses se fassent avec bienséance et avec ordre.
40