Η  ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ


ΚΑΤΑ  ΤΟΥΣ  Ο'

L'ANCIEN  TESTAMENT


SELON  LES  LXX

Texte grec
Edition de Alfred Rahlfs
Traduction
Pierre Giguet, et d'autres...
Ἡλιος Ἀνατολης Soleil d'Orient