Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ΙΕΖΕΚΙΗΛ     16EZECHIEL     16
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Et la parole du Seigneur me vint, disant:
1
2
Υἱὲ ἀνθρώπου, διαμάρτυραι τῇ Ιερουσαλημ τὰς ἀνομίας αὐτῆς
Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses iniquités;
2
3
καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος τῇ Ιερουσαλημ Ἡ ῥίζα σου καὶ ἡ γένεσίς σου ἐκ γῆς Χανααν, ὁ πατήρ σου Αμορραῖος, καὶ ἡ μήτηρ σου Χετταία.
Et dis: Ainsi parle le Seigneur à Jérusalem: Ta racine et ton origine sortent de la terre de Chanaan; ton père était Amorrhéen, et ta mère une fille des Héthéens.
3
4
καὶ ἡ γένεσίς σου· ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐτέχθης, οὐκ ἔδησαν τοὺς μαστούς σου, καὶ ἐν ὕδατι οὐκ ἐλούσθης οὐδὲ ἁλὶ ἡλίσθης καὶ σπαργάνοις οὐκ ἐσπαργανώθης,
Quant à ta naissance, le jour où tu as été enfantée, ils n'ont point bandé tes mamelles; tu n'as point été lavée dans l'eau; tu n'as point été salée avec du sel; tu n'as pas été enveloppée de langes.
4
5
οὐδὲ ἐφείσατο ὁ ὀφθαλμός μου ἐπὶ σοὶ τοῦ ποιῆσαί σοι ἓν ἐκ πάντων τούτων τοῦ παθεῖν τι ἐπὶ σοί, καὶ ἀπερρίφης ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου τῇ σκολιότητι τῆς ψυχῆς σου ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐτέχθης.
Et mon œil ne s'est point apitoyé sur toi, et je ne t'ai fait aucune de ces choses, et je n'ai rien senti en ta faveur. Et tu as été jetée sur la terre d'un champ, dans la dépravation de ton âme, le jour où tu as été enfantée.
5
6
καὶ διῆλθον ἐπὶ σὲ καὶ εἶδόν σε πεφυρμένην ἐν τῷ αἵματί σου καὶ εἶπά σοι Ἐκ τοῦ αἵματός σου ζωή·
Et j'ai passé près de toi, et je t'ai vue souillée de ton sang, et je t'ai dit: Que ta vie vienne de ton sang;
6
7
πληθύνου· καθὼς ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἀγροῦ δέδωκά σε. καὶ ἐπληθύνθης καὶ ἐμεγαλύνθης καὶ εἰσῆλθες εἰς πόλεις πόλεων· οἱ μαστοί σου ἀνωρθώθησαν, καὶ ἡ θρίξ σου ἀνέτειλεν, σὺ δὲ ἦσθα γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα.
Multiplie-toi! Et je t'ai faite comme l'herbe qui pousse dans les champs; et tu as crû, et tu as grandi, et tu es entrée dans les villes des villes. Et tes mamelles se sont gonflées, et ton poil a poussé, et tu étais nue et confuse.
7
8
καὶ διῆλθον διὰ σοῦ καὶ εἶδόν σε, καὶ ἰδοὺ καιρός σου καιρὸς καταλυόντων, καὶ διεπέτασα τὰς πτέρυγάς μου ἐπὶ σὲ καὶ ἐκάλυψα τὴν ἀσχημοσύνην σου· καὶ ὤμοσά σοι καὶ εἰσῆλθον ἐν διαθήκῃ μετὰ σοῦ, λέγει κύριος, καὶ ἐγένου μοι.
Et j'ai passé près de toi, et je t'ai vue, et voilà que c'était ton temps, le temps où l'on dénoue les ceintures des vierges. Et j'ai étendu sur toi mes ailes, et j'ai caché ta nudité, et je t'ai fait des promesses, et j'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur. Et tu as été à moi.
8
9
καὶ ἔλουσά σε ἐν ὕδατι καὶ ἀπέπλυνα τὸ αἷμά σου ἀπὸ σοῦ καὶ ἔχρισά σε ἐν ἐλαίῳ
Et je t'ai lavée dans l'eau, et j'ai enlevé le sang qui te souillait, et je t'ai parfumée d'huile.
9
10
καὶ ἐνέδυσά σε ποικίλα καὶ ὑπέδησά σε ὑάκινθον καὶ ἔζωσά σε βύσσῳ καὶ περιέβαλόν σε τριχάπτῳ
Et je t'ai vêtue de robes brodées, et je t'ai chaussée d'hyacinthe, et je t'ai ceinte de fin lin, et je t'ai enveloppée des tissus les plus délicats.
10
11
καὶ ἐκόσμησά σε κόσμῳ καὶ περιέθηκα ψέλια περὶ τὰς χεῖράς σου καὶ κάθεμα περὶ τὸν τράχηλόν σου
Et je t'ai parée de joyaux; je t'ai mis des bracelets et un collier.
11
12
καὶ ἔδωκα ἐνώτιον περὶ τὸν μυκτῆρά σου καὶ τροχίσκους ἐπὶ τὰ ὦτά σου καὶ στέφανον καυχήσεως ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου·
Et je t'ai donné un anneau pour tes narines, et je t'ai mis des boucles d'oreilles, et j'ai posé sur ta tête une couronne de gloire.
12
13
καὶ ἐκοσμήθης χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ, καὶ τὰ περιβόλαιά σου βύσσινα καὶ τρίχαπτα καὶ ποικίλα· σεμίδαλιν καὶ ἔλαιον καὶ μέλι ἔφαγες καὶ ἐγένου καλὴ σφόδρα.
Et tu as été ornée d'or et d'argent, et tes voiles étaient de fin lin, et ils étaient délicatement tissus, et ils étaient brodés. Et tu te nourrissais de fleur de farine, de miel et d'huile, et tu es devenue merveilleusement belle.
13
14
καὶ ἐξῆλθέν σου ὄνομα ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν τῷ κάλλει σου, διότι συντετελεσμένον ἦν ἐν εὐπρεπείᾳ ἐν τῇ ὡραιότητι, ᾗ ἔταξα ἐπὶ σέ, λέγει κύριος. –
Et ta renommée s'est répandue parmi les nations, à cause de ta beauté; car elle était accomplie par la convenance, par le charme que j'avais mis en toi, dit le Seigneur.
14
15
καὶ ἐπεποίθεις ἐν τῷ κάλλει σου καὶ ἐπόρνευσας ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου καὶ ἐξέχεας τὴν πορνείαν σου ἐπὶ πάντα πάροδον, ὃ οὐκ ἔσται.
Mais tu t'es confiée en ta beauté, tu t'es prostituée au milieu de ta gloire; et tu t'es livrée à la fornication avec tous les passants.
15
16
καὶ ἔλαβες ἐκ τῶν ἱματίων σου καὶ ἐποίησας σεαυτῇ εἴδωλα ῥαπτὰ καὶ ἐξεπόρνευσας ἐπ αὐτά· καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃς, οὐδὲ μὴ γένηται.
Et tu as pris tes vêtements; et tu en as fabriqué des idoles; et tu t'es prostituée sur elles, et tu ne peux aller plus loin, et nul ne le pourra.
16
17
καὶ ἔλαβες τὰ σκεύη τῆς καυχήσεώς σου ἐκ τοῦ χρυσίου μου καὶ ἐκ τοῦ ἀργυρίου μου, ἐξ ὧν ἔδωκά σοι, καὶ ἐποίησας σεαυτῇ εἰκόνας ἀρσενικὰς καὶ ἐξεπόρνευσας ἐν αὐταῖς·
Et tu as pris tes parures de gloire, faites de mon argent et de mon or, et tu en as fabriqué pour toi des images de mâles auxquelles tu t'es prostituée.
17
18
καὶ ἔλαβες τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον σου καὶ περιέβαλες αὐτὰ καὶ τὸ ἔλαιόν μου καὶ τὸ θυμίαμά μου ἔθηκας πρὸ προσώπου αὐτῶν·
Et tu as pris tes robes brodées, et tu les en as revêtues; et tu leur as fait offrande de mon huile et de mes parfums,
18
19
καὶ τοὺς ἄρτους μου, οὓς ἔδωκά σοι, σεμίδαλιν καὶ ἔλαιον καὶ μέλι ἐψώμισά σε καὶ ἔθηκας αὐτὰ πρὸ προσώπου αὐτῶν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας· καὶ ἐγένετο, λέγει κύριος.
Et de mes pains que je t'avais donnés (car je te nourrissais de fleur de farine, d'huile et de miel); et tu les as posés devant ces idoles en odeur de suavité. Et voici ce qui est advenu, dit le Seigneur.
19
20
καὶ ἔλαβες τοὺς υἱούς σου καὶ τὰς θυγατέρας σου, ἃς ἐγέννησας, καὶ ἔθυσας αὐτὰ αὐτοῖς εἰς ἀνάλωσιν, ὡς μικρὰ ἐξεπόρνευσας,
Tu as pris tes fils et tes filles que tu avais engendrés, et tu les leur as sacrifiés, pour qu'ils soient consumés par le feu. Et comme si c'était peu de t'être ainsi prostituée,
20
21
καὶ ἔσφαξας τὰ τέκνα σου καὶ ἔδωκας αὐτὰ ἐν τῷ ἀποτροπιάζεσθαί σε ἐν αὐτοῖς.
Tu as égorgé tes enfants pour les livrer à tes idoles, comme des victimes expiatoires.
21
22
τοῦτο παρὰ πᾶσαν τὴν πορνείαν σου, καὶ οὐκ ἐμνήσθης τὰς ἡμέρας τῆς νηπιότητός σου, ὅτε ἦσθα γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα καὶ πεφυρμένη ἐν τῷ αἵματί σου ἔζησας.
Mais ceci dépasse toute ton infamie: tu ne t'es point souvenue de ta jeunesse, quand tu étais nue et confuse, et que tu vivais souillée dans ton sang.
22
23
καὶ ἐγένετο μετὰ πάσας τὰς κακίας σου, λέγει κύριος,
Et voici ce qui est advenu après toutes tes abominations, dit le Seigneur:
23
24
καὶ ᾠκοδόμησας σεαυτῇ οἴκημα πορνικὸν καὶ ἐποίησας σεαυτῇ ἔκθεμα ἐν πάσῃ πλατείᾳ
Tu as bâti pour toi une maison de débauche, et tu t'es affichée toi-même sur toutes les places;
24
25
καὶ ἐπ ἀρχῆς πάσης ὁδοῦ ᾠκοδόμησας τὰ πορνεῖά σου καὶ ἐλυμήνω τὸ κάλλος σου καὶ διήγαγες τὰ σκέλη σου παντὶ παρόδῳ καὶ ἐπλήθυνας τὴν πορνείαν σου·
Et à chaque coin de rue tu as bâti tes lieux de prostitution; et tu as souillé ta beauté, tu as livré tes jambes à tous les passants, tu as multiplié tes débauches,
25
26
καὶ ἐξεπόρνευσας ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Αἰγύπτου τοὺς ὁμοροῦντάς σοι τοὺς μεγαλοσάρκους καὶ πολλαχῶς ἐξεπόρνευσας τοῦ παροργίσαι με.
Et tu t'es prostituée aux fils de l'Égypte, tes voisins, peuple bien membré, et tu t'es prostituée de toute manière, au point de provoquer ma colère.
26
27
ἐὰν δὲ ἐκτείνω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σέ, καὶ ἐξαρῶ τὰ νόμιμά σου καὶ παραδώσω σε εἰς ψυχὰς μισούντων σε, θυγατέρας ἀλλοφύλων τὰς ἐκκλινούσας σε ἐκ τῆς ὁδοῦ σου, ἧς ἠσέβησας.
Mais je vais étendre la main contre toi; et je déracinerai tes habitudes, et je te livrerai aux âmes qui te haïssent, aux filles des étrangers, qui rougissent elles-mêmes de la voie où tu as commis tes impiétés.
27
28
καὶ ἐξεπόρνευσας ἐπὶ τὰς θυγατέρας Ασσουρ καὶ οὐδ οὕτως ἐνεπλήσθης· καὶ ἐξεπόρνευσας καὶ οὐκ ἐνεπίπλω.
Et tu t'es prostituée avec les filles d'Assur, et même ainsi tu n'as pas été assouvie; tu t'es prostituée, et tu n'as pas été rassasiée.
28
29
καὶ ἐπλήθυνας τὰς διαθήκας σου πρὸς γῆν Χαλδαίων καὶ οὐδὲ ἐν τούτοις ἐνεπλήσθης.
Et tu as multiplié tes alliances en la terre des Chaldéens, et tu n'as pas été rassasiée.
29
30
τί διαθῶ τὴν θυγατέρα σου, λέγει κύριος, ἐν τῷ ποιῆσαί σε ταῦτα πάντα, ἔργα γυναικὸς πόρνης; καὶ ἐξεπόρνευσας τρισσῶς
Comment ferais-je alliance avec ta fille, dit le Seigneur, pendant que tu fais toutes les œuvres d'une femme prostituée? Or tu as triplé, tes débauches en tes filles.
30
31
ἐν ταῖς θυγατράσιν σου· τὸ πορνεῖόν σου ᾠκοδόμησας ἐπὶ πάσης ἀρχῆς ὁδοῦ καὶ τὴν βάσιν σου ἐποίησας ἐν πάσῃ πλατείᾳ καὶ ἐγένου ὡς πόρνη συνάγουσα μισθώματα.
Tu as bâti une maison de débauche à chaque coin de rue; tu as des lieux de prostitution sur toutes les places. Et tu es devenue comme une prostituée, qui met toujours ses faveurs à plus haut prix.
31
32
ἡ γυνὴ ἡ μοιχωμένη ὁμοία σοι παρὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς λαμβάνουσα μισθώματα·
Une femme adultère te ressemble; elle prend l'argent que gagne son mari,
32
33
πᾶσι τοῖς ἐκπορνεύσασιν αὐτὴν προσεδίδου μισθώματα, καὶ σὺ δέδωκας μισθώματα πᾶσι τοῖς ἐρασταῖς σου καὶ ἐφόρτιζες αὐτοὺς τοῦ ἔρχεσθαι πρὸς σὲ κυκλόθεν ἐν τῇ πορνείᾳ σου.
Et le donne à tous ceux à qui elle s'est prostituée. De même tu as donné tes salaires à tous tes amants, et tu les as chargés de présents, pour qu'ils vinssent à toi de toutes parts en ta prostitution.
33
34
καὶ ἐγένετο ἐν σοὶ διεστραμμένον παρὰ τὰς γυναῖκας ἐν τῇ πορνείᾳ σου, καὶ μετὰ σοῦ πεπορνεύκασιν ἐν τῷ προσδιδόναι σε μισθώματα, καὶ σοὶ μισθώματα οὐκ ἐδόθη, καὶ ἐγένετο ἐν σοὶ διεστραμμένα. –
Car tu as agi autrement que les autres femmes en ta prostitution, envers ceux à qui tu t'es prostituée: c'est toi qui les as payés, et aucun salaire ne t'a été donné; et voilà comment a tourné ta perversité.
34
35
διὰ τοῦτο, πόρνη, ἄκουε λόγον κυρίου
A cause de cela, prostituée, écoute la parole du Seigneur.
35
36
Τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ἐξέχεας τὸν χαλκόν σου, καὶ ἀποκαλυφθήσεται ἡ αἰσχύνη σου ἐν τῇ πορνείᾳ σου πρὸς τοὺς ἐραστάς σου καὶ εἰς πάντα τὰ ἐνθυμήματα τῶν ἀνομιῶν σου καὶ ἐν τοῖς αἵμασιν τῶν τέκνων σου, ὧν ἔδωκας αὐτοῖς.
Voici ce que dit le Seigneur: En punition de ce que tu as prodigué ton argent monnayé, ta honte sera dévoilée dans ta prostitution à tes amants, dans toutes tes pensées, dans tes abominations et dans le sang de tes enfants, que tu as livrés à tes idoles.
36
37
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ συνάγω πάντας τοὺς ἐραστάς σου, ἐν οἷς ἐπεμίγης ἐν αὐτοῖς, καὶ πάντας, οὓς ἠγάπησας, σὺν πᾶσιν, οἷς ἐμίσεις· καὶ συνάξω αὐτοὺς ἐπὶ σὲ κυκλόθεν καὶ ἀποκαλύψω τὰς κακίας σου πρὸς αὐτούς, καὶ ὄψονται πᾶσαν τὴν αἰσχύνην σου·
A cause de cela, voilà que je vais rassembler contre toi tous les amants à qui tu t'es donnée; et tous ceux que tu as aimés, je les réunirai à ceux que tu haïssais. Et je les placerai en cercle autour de toi, et je leur dévoilerai tes iniquités, et ils verront toute ta honte.
37
38
καὶ ἐκδικήσω σε ἐκδικήσει μοιχαλίδος καὶ ἐκχεούσης αἷμα καὶ θήσω σε ἐν αἵματι θυμοῦ καὶ ζήλου.
Et je te punirai comme on punit la femme adultère, et je te plongerai dans le sang de la fureur et de la jalousie.
38
39
καὶ παραδώσω σε εἰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ κατασκάψουσιν τὸ πορνεῖόν σου καὶ καθελοῦσιν τὴν βάσιν σου καὶ ἐκδύσουσίν σε τὸν ἱματισμόν σου καὶ λήμψονται τὰ σκεύη τῆς καυχήσεώς σου καὶ ἀφήσουσίν σε γυμνὴν καὶ ἀσχημονοῦσαν.
Et je te livrerai à leurs mains, et ils démoliront ta maison de débauche, et ils détruiront les lieux où tu te prostituais, et ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils te prendront ta parure de gloire, et ils te chasseront nue et confuse;
39
40
καὶ ἄξουσιν ἐπὶ σὲ ὄχλους καὶ λιθοβολήσουσίν σε ἐν λίθοις καὶ κατασφάξουσίν σε ἐν τοῖς ξίφεσιν αὐτῶν.
Et ils te feront poursuivre par la populace, et ils te lapideront, et ils t'égorgeront avec leurs glaives.
40
41
καὶ ἐμπρήσουσιν τοὺς οἴκους σου πυρὶ καὶ ποιήσουσιν ἐν σοὶ ἐκδικήσεις ἐνώπιον γυναικῶν πολλῶν· καὶ ἀποστρέψω σε ἐκ τῆς πορνείας σου, καὶ μισθώματα οὐ μὴ δῷς οὐκέτι.
Et ils brûleront ta maison par le feu, et ils tireront vengeance de toi devant un grand nombre de femmes. Et je te détournerai de la débauche, et je ne te permettrai plus de donner des salaires.
41
42
καὶ ἐπαφήσω τὸν θυμόν μου ἐπὶ σέ, καὶ ἐξαρθήσεται ὁ ζῆλός μου ἐκ σοῦ, καὶ ἀναπαύσομαι καὶ οὐ μὴ μεριμνήσω οὐκέτι.
Alors je ne déchaînerai plus ma fureur contre toi, et ma jalousie se détournera de toi, et je me tiendrai en repos, et je n'aurai plus souci de toi.
42
43
ἀνθ ὧν οὐκ ἐμνήσθης τὴν ἡμέραν τῆς νηπιότητός σου καὶ ἐλύπεις με ἐν πᾶσι τούτοις, καὶ ἐγὼ ἰδοὺ τὰς ὁδούς σου εἰς κεφαλήν σου δέδωκα, λέγει κύριος· καὶ οὕτως ἐποίησας τὴν ἀσέβειαν ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου.
En punition de ce que tu ne t'es point souvenue de ta jeunesse, et que tu m'as contristé par toutes ces choses, voilà que j'ai rétribué toutes tes voies sur ta tête, dit le Seigneur; car tu as mis le comble à tes désordres par ton impiété.
43
44
ταῦτά ἐστιν πάντα, ὅσα εἶπαν κατὰ σοῦ ἐν παραβολῇ λέγοντες Καθὼς ἡ μήτηρ, καὶ ἡ θυγάτηρ.
Toutes ces choses font que l'on dit de toi en proverbe: Telle mère, telle fille,
44
45
θυγάτηρ τῆς μητρός σου σὺ εἶ ἡ ἀπωσαμένη τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ ἀδελφὴ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἀπωσαμένων τοὺς ἄνδρας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν· ἡ μήτηρ ὑμῶν Χετταία, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν Αμορραῖος.
Telle est la fille de la mère; tu es celle qui as répudié son époux et ses enfants, et les sœurs de tes sœurs ont répudié leurs époux et leurs enfants. Ta mère était Héthéenne, et ton père Amorrhéen.
45
46
ἡ ἀδελφὴ ὑμῶν ἡ πρεσβυτέρα Σαμάρεια, αὐτὴ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς, ἡ κατοικοῦσα ἐξ εὐωνύμων σου· καὶ ἡ ἀδελφή σου ἡ νεωτέρα σου ἡ κατοικοῦσα ἐκ δεξιῶν σου Σοδομα καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς.
Samarie est votre sœur aînée; elle et sa fille habitent à ta gauche. Et ta plus jeune sœur, qui habite à ta droite, c'est Sodome et ses filles.
46
47
καὶ οὐδ ὧς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἐπορεύθης οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐποίησας· παρὰ μικρὸν καὶ ὑπέρκεισαι αὐτὰς ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου.
Et tu n'as pas seulement marché comme elles en leurs voies, tu ne t'es pas contentée de leurs abominations; mais encore en tes voies tu les as surpassées.
47
48
ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, εἰ πεποίηκεν Σοδομα ἡ ἀδελφή σου, αὐτὴ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς, ὃν τρόπον ἐποίησας σὺ καὶ αἱ θυγατέρες σου.
Par ma vie, dit le Seigneur, Sodome et ses filles n'ont pas fait comme vous avez fait, toi et tes filles.
48
49
πλὴν τοῦτο τὸ ἀνόμημα Σοδομων τῆς ἀδελφῆς σου, ὑπερηφανία· ἐν πλησμονῇ ἄρτων καὶ ἐν εὐθηνίᾳ οἴνου ἐσπατάλων αὐτὴ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς· τοῦτο ὑπῆρχεν αὐτῇ καὶ ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς, καὶ χεῖρα πτωχοῦ καὶ πένητος οὐκ ἀντελαμβάνοντο.
Or voici l'iniquité de Sodome, ta sœur; c'est l'orgueil; elle et ses filles nageaient dans la prospérité, dans l'abondance du pain, dans l'excès des plaisirs; elles avaient tout cela, et jamais elles n'ont tendu la main au pauvre ni au mendiant.
49
50
καὶ ἐμεγαλαύχουν καὶ ἐποίησαν ἀνομήματα ἐνώπιόν μου, καὶ ἐξῆρα αὐτάς, καθὼς εἶδον.
Elles se sont donc enorgueillies, et elles ont fait des iniquités devant moi, et je les ai détruites comme je l'ai jugé bon.
50
51
καὶ Σαμάρεια κατὰ τὰς ἡμίσεις τῶν ἁμαρτιῶν σου οὐχ ἥμαρτεν· καὶ ἐπλήθυνας τὰς ἀνομίας σου ὑπὲρ αὐτὰς καὶ ἐδικαίωσας τὰς ἀδελφάς σου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου, αἷς ἐποίησας.
Samarie, de son côté, n'a point péché moitié autant que toi; mais tu les as surpassées l'une et l'autre en abominations; et tu as tellement multiplié tes iniquités, que tes sœurs en ont paru justes.
51
52
καὶ σὺ κόμισαι βάσανόν σου, ἐν ᾗ ἔφθειρας τὰς ἀδελφάς σου ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου, αἷς ἠνόμησας ὑπὲρ αὐτὰς καὶ ἐδικαίωσας αὐτὰς ὑπὲρ σεαυτήν· καὶ σὺ αἰσχύνθητι καὶ λαβὲ τὴν ἀτιμίαν σου ἐν τῷ δικαιῶσαί σε τὰς ἀδελφάς σου.
Reçois donc ton châtiment, parce que tu as corrompu tes sœurs par tes péchés que tu as multipliés plus qu'elles; ce qui les a fait paraître plus justes que toi. Rougis donc, et accepte ton ignominie, car tu as justifié tes sœurs.
52
53
καὶ ἀποστρέψω τὰς ἀποστροφὰς αὐτῶν, τὴν ἀποστροφὴν Σοδομων καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς, καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποστροφὴν Σαμαρείας καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς, καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποστροφήν σου ἐν μέσῳ αὐτῶν,
Et je ferai revenir leurs captifs; je relèverai Sodome et ses filles, je relèverai Samarie et ses filles, et je te relèverai toi-même au milieu d'elles,
53
54
ὅπως κομίσῃ τὴν βάσανόν σου καὶ ἀτιμωθήσῃ ἐκ πάντων, ὧν ἐποίησας ἐν τῷ σε παροργίσαι με.
Afin que tu acceptes ton châtiment et que tu sois confuse de tout ce que tu as fait pour m'irriter.
54
55
καὶ ἡ ἀδελφή σου Σοδομα καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς ἀποκατασταθήσονται καθὼς ἦσαν ἀπ ἀρχῆς, καὶ Σαμάρεια καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς ἀποκατασταθήσονται καθὼς ἦσαν ἀπ ἀρχῆς, καὶ σὺ καὶ αἱ θυγατέρες σου ἀποκατασταθήσεσθε καθὼς ἀπ ἀρχῆς ἦτε.
Et ta sœur Sodome et ses filles seront rétablies comme elles étaient au commencement; et toi-même et tes filles, vous serez rétablies comme vous étiez au commencement.
55
56
καὶ εἰ μὴ ἦν Σοδομα ἡ ἀδελφή σου εἰς ἀκοὴν ἐν τῷ στόματί σου ἐν ταῖς ἡμέραις ὑπερηφανίας σου
Certes, on n'a pas entendu le nom de Sodome, ta sœur, sortir de ta bouche aux jours de ta superbe,
56
57
πρὸ τοῦ ἀποκαλυφθῆναι τὰς κακίας σου, ὃν τρόπον νῦν ὄνειδος εἶ θυγατέρων Συρίας καὶ πάντων τῶν κύκλῳ αὐτῆς, θυγατέρων ἀλλοφύλων τῶν περιεχουσῶν σε κύκλῳ;
Avant que tes méchancetés eussent été dévoilées. De même, tu es aujourd'hui un sujet d'opprobre pour les filles de la Syrie et pour les filles de tous ceux qui l'entourent, et pour toutes les filles des Philistins qui forment un cercle autour de toi.
57
58
τὰς ἀσεβείας σου καὶ τὰς ἀνομίας σου, σὺ κεκόμισαι αὐτάς, λέγει κύριος.
Quant à tes impiétés et à tes crimes, tu en as porté peine, dit le Seigneur.
58
59
τάδε λέγει κύριος Καὶ ποιήσω ἐν σοὶ καθὼς ἐποίησας, ὡς ἠτίμωσας ταῦτα τοῦ παραβῆναι τὴν διαθήκην μου.
Or voici ce que dit le Seigneur: Comme tu as agi, j'agirai envers toi, puisque tu méprises tes promesses en violant mon alliance.
59
60
καὶ μνησθήσομαι ἐγὼ τῆς διαθήκης μου τῆς μετὰ σοῦ ἐν ἡμέραις νηπιότητός σου καὶ ἀναστήσω σοι διαθήκην αἰώνιον.
Mais je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec toi dans ta jeunesse, et je la ferai revivre, et ce sera une alliance éternelle.
60
61
καὶ μνησθήσῃ τὴν ὁδόν σου καὶ ἐξατιμωθήσῃ ἐν τῷ ἀναλαβεῖν σε τὰς ἀδελφάς σου τὰς πρεσβυτέρας σου σὺν ταῖς νεωτέραις σου, καὶ δώσω αὐτάς σοι εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ ἐκ διαθήκης σου.
Et tu te souviendras de ta voie, et tu seras couverte de honte, lorsque tu recevras tes sœurs aînées et tes sœurs puînées, et je te les donnerai pour que tu les réédifies, mais non par une alliance qui vienne de toi.
61
62
καὶ ἀναστήσω ἐγὼ τὴν διαθήκην μου μετὰ σοῦ, καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος,
Et je ferai revivre mon alliance avec toi, et tu connaîtras que je suis le Seigneur;
62
63
ὅπως μνησθῇς καὶ αἰσχυνθῇς, καὶ μὴ ᾖ σοι ἔτι ἀνοῖξαι τὸ στόμα σου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀτιμίας σου ἐν τῷ ἐξιλάσκεσθαί μέ σοι κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησας, λέγει κύριος.
Afin que tu te souviennes, et que tu rougisses, sans oser même ouvrir la bouche en face de ta honte, lorsque je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait, dit le Seigneur.
63