Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΣΔΡΑΣ Α     1 1 ESDRAS     1
1
Καὶ ἤγαγεν Ιωσιας τὸ πασχα ἐν Ιερουσαλημ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσεν τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου
Et Josias conduisit la Pâque dans Jérusalem pour son Seigneur et il offrit la Pâque le quatorzième jour du premier mois
1
2
στήσας τοὺς ἱερεῖς κατ ἐφημερίας ἐστολισμένους ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ κυρίου.
plaçant dans le temple du Seigneur les prêtres vêtus en fonction des offices du jour.
2
3
καὶ εἶπεν τοῖς Λευίταις, ἱεροδούλοις τοῦ Ισραηλ, ἁγιάσαι ἑαυτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν τῇ θέσει τῆς ἁγίας κιβωτοῦ τοῦ κυρίου ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ὁ τοῦ Δαυιδ ὁ βασιλεύς Οὐκ ἔσται ὑμῖν ἆραι ἐπ ὤμων αὐτήν·
Et il dit aux Lévites, les esclaves sacrés d’Israël, de se sanctifier envers le Seigneur par la mise en place du coffre saint du Seigneur dans la maison qu’avait bâtie Salomon, le fils de David, le roi: " Vous n’aurez pas à le soulever sur vos épaules;
3
4
καὶ νῦν λατρεύετε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ θεραπεύετε τὸ ἔθνος αὐτοῦ Ισραηλ καὶ ἑτοιμάσατε κατὰ τὰς πατριὰς καὶ τὰς φυλὰς ὑμῶν κατὰ τὴν γραφὴν Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ καὶ κατὰ τὴν μεγαλειότητα Σαλωμων τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
et maintenant servez le Seigneur, votre dieu, et prenez soin de son peuple Israël, et faites les préparatifs en fonction de vos lignées paternelles et de vos tribus suivant l’écrit de David, roi d’Israël, et suivant la grandeur de Salomon, son fils,
4
5
καὶ στάντες ἐν τῷ ἱερῷ κατὰ τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν ὑμῶν τῶν Λευιτῶν τῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τάξει
et vous les Lévites, placez-vous dans le sanctuaire en fonction du district de vos pères, vous qui par votre place êtes devant vos frères, les fils d’Israël,
5
6
θύσατε τὸ πασχα καὶ τὰς θυσίας ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ πασχα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου τὸ δοθὲν τῷ Μωυσῇ.
et offrez la Pâque et préparez les offrandes pour vos frères et faites la Pâque selon l’ordonnance du Seigneur, celle qui a été donnée à Moïse. "
6
7
καὶ ἐδωρήσατο Ιωσιας τῷ λαῷ τῷ εὑρεθέντι ἀρνῶν καὶ ἐρίφων τριάκοντα χιλιάδας, μόσχους τρισχιλίους· ταῦτα ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐδόθη κατ ἐπαγγελίαν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ Λευίταις.
Et Josias fit présent au peuple qui était là de trente milliers d’agneaux et de chevreaux, de trois mille taurillons; c’est sur les possessions royales que ces dons furent faits selon la promesse [faite] au peuple, aux prêtres et aux Lévites.
7
8
καὶ ἔδωκεν Χελκιας καὶ Ζαχαριας καὶ Ησυηλος οἱ ἐπιστάται τοῦ ἱεροῦ τοῖς ἱερεῦσιν εἰς πασχα πρόβατα δισχίλια ἑξακόσια, μόσχους τριακοσίους.
Et Khelkias, Zakharias et Esyèlos, les chefs du sanctuaire, donnèrent aux prêtres, pour la Pâque, deux mille six cents moutons, trois cents taurillons.
8
9
καὶ Ιεχονιας καὶ Σαμαιας καὶ Ναθαναηλ ὁ ἀδελφὸς καὶ Ασαβιας καὶ Οχιηλος καὶ Ιωραμ χιλίαρχοι ἔδωκαν τοῖς Λευίταις εἰς πασχα πρόβατα πεντακισχίλια, μόσχους ἑπτακοσίους.
Et Jékhonias, Samaias, Nathanaël son frère, Asabias, Okhièlos et Joram, les chiliarques, donnèrent aux Lévites, pour la Pâque, cinq mille moutons, sept cents taurillons.
9
10
καὶ ταῦτα τὰ γενόμενα· εὐπρεπῶς ἔστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται
Et voici ce qui se passa: les prêtres prirent place majestueusement, ainsi que les Lévites
10
11
ἔχοντες τὰ ἄζυμα κατὰ τὰς φυλὰς
tenant les pains sans levain, par tribus
11
12
καὶ κατὰ τὰς μεριδαρχίας τῶν πατέρων ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ προσενεγκεῖν τῷ κυρίῳ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ, καὶ οὕτω τὸ πρωινόν.
et en fonction des districts des pères, devant le peuple, pour apporter l’offrande au Seigneur, selon ce qui est écrit dans le livre de Moïse, et il en fut ainsi le matin.
12
13
καὶ ὤπτησαν τὸ πασχα πυρὶ ὡς καθήκει καὶ τὰς θυσίας ἥψησαν ἐν τοῖς χαλκείοις καὶ λέβησιν μετ εὐωδίας καὶ ἀπήνεγκαν πᾶσι τοῖς ἐκ τοῦ λαοῦ.
Et ils firent rôtir la Pâque avec le feu, comme il convient, et les offrandes, ils les firent bouillir dans les bassines et les chaudrons avec une bonne odeur, et ils les offrirent à tous les gens du peuple.
13
14
μετὰ δὲ ταῦτα ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων· οἱ γὰρ ἱερεῖς ἀνέφερον τὰ στέατα ἕως ἀωρίας, καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων.
Or après cela ils firent les préparatifs pour eux-mêmes ainsi que pour les prêtres, leurs frères, les fils d’Aaron; en effet les prêtres faisaient monter la fumée des graisses jusqu’à une heure avancée, aussi les Lévites firent les préparatifs pour eux-mêmes ainsi que pour les prêtres, leurs frères, les fils d’Aaron.
14
15
καὶ οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ασαφ ἦσαν ἐπὶ τῆς τάξεως αὐτῶν κατὰ τὰ ὑπὸ Δαυιδ τεταγμένα καὶ Ασαφ καὶ Ζαχαριας καὶ Εδδινους οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως, καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ ἑκάστου πυλῶνος· οὐκ ἔστιν παραβῆναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ ἐφημερίαν, οἱ γὰρ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς.
Et les psalmistes sacrés, les fils d’Asaph, étaient à leur place selon ce qui avait été fixé par David, de même qu’Asaph, Zakharias et Eddinous qui étaient à côté du roi, et de même les huissiers à chaque porte: il n’est pas permis à chacun de sortir de son office du jour, car leurs frères, les Lévites, avaient fait les préparatifs pour eux.
15
16
καὶ συνετελέσθη τὰ τῆς θυσίας τοῦ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀχθῆναι τὸ πασχα καὶ προσενεχθῆναι τὰς θυσίας ἐπὶ τὸ τοῦ κυρίου θυσιαστήριον κατὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ βασιλέως Ιωσιου.
Et l’on accomplit les rites du Seigneur ce jour-là, pour conduire la Pâque et apporter les offrandes sur l’autel du Seigneur, selon l’ordre du roi Josias.
16
17
καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὸ πασχα καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἡμέρας ἑπτά.
Et les fils d’Israël qui étaient là en cette occasion conduisirent la Pâque et la fête des pains sans levain pendant sept jours.
17
18
καὶ οὐκ ἤχθη τὸ πασχα τοιοῦτο ἐν τῷ Ισραηλ ἀπὸ τῶν χρόνων Σαμουηλ τοῦ προφήτου,
Et l’on n’avait pas conduit une Pâque pareille en Israël depuis le temps de Samuel le prophète
18
19
καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τοῦ Ισραηλ οὐκ ἠγάγοσαν πασχα τοιοῦτον, οἷον ἤγαγεν Ιωσιας καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ Ιουδαῖοι καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῇ κατοικήσει αὐτῶν ἐν Ιερουσαλημ·
et tous les rois d’Israël n’avaient pas conduit une Pâque pareille à celle que conduisit Josias avec les prêtres, les Lévites, les Juifs et tout Israël, ceux qui étaient dans leur résidence à Jérusalem.
19
20
ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντος Ιωσιου ἤχθη τὸ πασχα τοῦτο.
C’est la dix-huitième année du règne de Josias que fut conduite cette Pâque.
20
21
καὶ ὠρθώθη τὰ ἔργα Ιωσιου ἐνώπιον τοῦ κυρίου αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ πλήρει εὐσεβείας.
Et les actes de Josias furent droits vis-à-vis de son Seigneur, d’un cœur plein de piété.
21
22
καὶ τὰ κατ αὐτὸν δὲ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, περὶ τῶν ἡμαρτηκότων καὶ ἠσεβηκότων εἰς τὸν κύριον παρὰ πᾶν ἔθνος καὶ βασιλείαν, καὶ ἃ ἐλύπησαν αὐτὸν ἐν αἰσθήσει, καὶ οἱ λόγοι τοῦ κυρίου ἀνέστησαν ἐπὶ Ισραηλ.
Et les événements de sa vie ont été consignés dans les Chroniques qui précèdent, à propos de ceux qui ont commis des fautes et des impiétés envers le Seigneur au contact de tout peuple et de tout royaume, ainsi que des choses qui l’ont affligé pour les avoir éprouvées, et les paroles du Seigneur se dressèrent contre Israël.
22
23
Καὶ μετὰ πᾶσαν τὴν πρᾶξιν ταύτην Ιωσιου συνέβη Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ἐλθόντα πόλεμον ἐγεῖραι ἐν Χαρκαμυς ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου, καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ Ιωσιας.
Et après toute cette action de Josias, il arriva que Pharaon, le roi d’Egypte, alla réveiller la guerre à Kharkamus sur l’Euphrate, et à sa rencontre sortit Josias.
23
24
καὶ διεπέμψατο βασιλεὺς Αἰγύπτου πρὸς αὐτὸν λέγων Τί ἐμοὶ καὶ σοί ἐστιν, βασιλεῦ τῆς Ιουδαίας;
Et le roi d’Egypte lui envoya un messager disant: " Qu’y a-t-il entre moi et toi, roi de Judée?
24
25
οὐχὶ πρὸς σὲ ἐξαπέσταλμαι ὑπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ, ἐπὶ γὰρ τοῦ Εὐφράτου ὁ πόλεμός μού ἐστιν. καὶ νῦν κύριος μετ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ κύριος μετ ἐμοῦ ἐπισπεύδων ἐστίν· ἀπόστηθι καὶ μὴ ἐναντιοῦ τῷ κυρίῳ.
Ce n’est pas contre toi que j’ai été envoyé par le Seigneur-Dieu, car c’est sur l’Euphrate qu’est ma guerre. Et maintenant le Seigneur est avec moi, et le Seigneur qui est avec moi me presse: écarte-toi et ne t’oppose au Seigneur! "
25
26
καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν ἑαυτὸν Ιωσιας ἐπὶ τὸ ἅρμα αὐτοῦ, ἀλλὰ πολεμεῖν αὐτὸν ἐπιχειρεῖ οὐ προσέχων ῥήμασιν Ιερεμιου προφήτου ἐκ στόματος κυρίου·
Et Josias ne se détourna pas sur son char: au contraire il entreprend de lui faire la guerre, sans considérer les paroles du prophète Jérémie qui viennent de la bouche du Seigneur;
26
27
ἀλλὰ συνεστήσατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδαους, καὶ κατέβησαν οἱ ἄρχοντες πρὸς τὸν βασιλέα Ιωσιαν.
au contraire il organisa la guerre contre lui dans la plaine de Maggédaous, et les chefs descendirent contre le roi Josias.
27
28
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς παισὶν αὐτοῦ Ἀποστήσατέ με ἀπὸ τῆς μάχης, ἠσθένησα γὰρ λίαν. καὶ εὐθέως ἀπέστησαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀπὸ τῆς παρατάξεως,
Et le roi dit à ses esclaves: " Écartez-moi du combat, car me voilà trop faible. " Et aussitôt ses esclaves l’écartèrent du rang de bataille,
28
29
καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευτέριον αὐτοῦ· καὶ ἀποκατασταθεὶς εἰς Ιερουσαλημ μετήλλαξεν τὸν βίον αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν τῷ πατρικῷ τάφῳ.
et il monta sur son char, le second; et une fois ramené à Jérusalem il perdit la vie et fut enterré dans le tombeau de ses pères
29
30
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ ἐπένθησαν τὸν Ιωσιαν, καὶ ἐθρήνησεν Ιερεμιας ὁ προφήτης ὑπὲρ Ιωσιου, καὶ οἱ προκαθήμενοι σὺν γυναιξὶν ἐθρηνοῦσαν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ ἐξεδόθη τοῦτο γίνεσθαι αἰεὶ εἰς ἅπαν τὸ γένος Ισραηλ.
Et dans toute la Judée ils firent le deuil de Josias, et le prophète Jérémie eut un chant de lamentation pour Josias, et ceux qui siègent au premier rang avec leurs femmes chantèrent des lamentations sur lui jusqu’à ce jour, et on l’a publié afin qu’il soit toujours pour toute la race d’Israël.
30
31
ταῦτα δὲ ἀναγέγραπται ἐν τῇ βύβλῳ τῶν ἱστορουμένων περὶ τῶν βασιλέων τῆς Ιουδαίας· καὶ τὸ καθ ἓν πραχθὲν τῆς πράξεως Ιωσιου καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου, τά τε προπραχθέντα ὑπ αὐτοῦ καὶ τὰ νῦν, ἱστόρηται ἐν τῷ βυβλίῳ τῶν βασιλέων Ισραηλ καὶ Ιουδα.
Cela d’ailleurs est consigné dans le livre des histoires sur les rois de Judée; et l’œuvre détaillée de l’action de Josias, de sa splendeur et de son intelligence dans la Loi du Seigneur, ce qui fut fait par lui auparavant et à ce moment-là, cette histoire est dans le livre des Rois d’Israël et de Juda.
31
32
Καὶ ἀναλαβόντες οἱ ἐκ τοῦ ἔθνους τὸν Ιεχονιαν υἱὸν Ιωσιου ἀνέδειξαν βασιλέα ἀντὶ Ιωσιου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὄντα ἐτῶν εἴκοσι τριῶν.
Et les gens du peuple prirent Jékhonias, le fils de Josias, et le désignèrent roi à la place de Josias son père, à l’âge de vingt-trois ans.
32
33
καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ μῆνας τρεῖς. καὶ ἀπεκατέστησεν αὐτὸν βασιλεὺς Αἰγύπτου βασιλεύειν ἐν Ιερουσαλημ
Et il régna dans Juda et Jérusalem trois mois. Et le roi d’Egypte l’écarta de la royauté dans Jérusalem
33
34
καὶ ἐζημίωσεν τὸ ἔθνος ἀργυρίου ταλάντοις ἑκατὸν καὶ χρυσίου ταλάντῳ ἑνί.
et il frappa le peuple d’une amende de cent talents d’argent et d’un talent d’or.
34
35
καὶ ἀνέδειξεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου βασιλέα Ιωακιμ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ Ιερουσαλημ.
Et le roi d’Egypte désigna roi Joakim, son frère, roi de la Judée et de Jérusalem.
35
36
καὶ ἔδησεν Ιωακιμ τοὺς μεγιστᾶνας, Ζαριον δὲ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ συλλαβὼν ἀνήγαγεν ἐξ Αἰγύπτου.
Et Joakim enchaîna les hauts personnages, puis il prit avec lui son frère Zarios et le ramena d’Egypte.
36
37
Ἐτῶν δὲ ἦν εἴκοσι πέντε Ιωακιμ, ὅτε ἐβασίλευσεν τῆς Ιουδαίας καὶ Ιερουσαλημ, καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου.
Joakim avait vingt-cinq ans quand il devint roi de Judée et de Jérusalem, et il fit le mal vis-à-vis du Seigneur.
37
38
ἐπ αὐτὸν δὲ ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ δήσας αὐτὸν ἐν χαλκείῳ δεσμῷ ἀπήγαγεν εἰς Βαβυλῶνα.
Nabuchodonosor, le roi de Babylone, monta contre lui et, après l’avoir enchaîné dans des chaînes de bronze, il l’emmena à Babylone.
38
39
καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ κυρίου λαβὼν Ναβουχοδονοσορ καὶ ἀπενέγκας ἀπηρείσατο ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι.
Et Nabuchodonosor puisa dans les objets sacrés du Seigneur, les emporta et les serra dans son temple à Babylone.
39
40
τὰ δὲ ἱστορηθέντα περὶ αὐτοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ ἀκαθαρσίας καὶ δυσσεβείας ἀναγέγραπται ἐν τῇ βίβλῳ τῶν χρόνων τῶν βασιλέων.
D’ailleurs les histoires le concernant, ainsi que son impureté et sa mécréance, sont consignées dans le livre des Chroniques des rois.
40
41
Καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ Ιωακιμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀνεδείχθη, ἦν ἐτῶν δέκα ὀκτώ,
Et Joakim, son fils, devint roi à sa place; en effet quand il fut désigné, il avait dix-huit ans;
41
42
βασιλεύει δὲ μῆνας τρεῖς καὶ ἡμέρας δέκα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου.
or son règne est de trois mois et dix jours dans Jérusalem et il fit le mal devant le Seigneur.
42
43
Καὶ μετ ἐνιαυτὸν ἀποστείλας Ναβουχοδονοσορ μετήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα ἅμα τοῖς ἱεροῖς σκεύεσιν τοῦ κυρίου
Et à la fin de l’année Nabuchodonosor envoya une mission et le fit emmener à Babylone en même temps que les objets sacrés du Seigneur,
43
44
καὶ ἀνέδειξε Σεδεκιαν βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ Ιερουσαλημ, Σεδεκιαν ὄντα ἐτῶν εἴκοσι ἑνός, βασιλεύει δὲ ἔτη ἕνδεκα.
et il désigna Sédécias âgé de vingt et un ans, et son règne est d’onze ans.
44
45
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ οὐκ ἐνετράπη ἀπὸ τῶν ῥηθέντων λόγων ὑπὸ Ιερεμιου τοῦ προφήτου ἐκ στόματος τοῦ κυρίου.
Et il fit le mal vis-à-vis du Seigneur et ne se blottit pas devant les paroles dites par le prophète Jérémie qui viennent de la bouche du Seigneur.
45
46
καὶ ὁρκισθεὶς ἀπὸ τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἐπιορκήσας ἀπέστη καὶ σκληρύνας αὐτοῦ τὸν τράχηλον καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ παρέβη τὰ νόμιμα κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
Et après que le roi Nabuchodonosor lui eut fait prêter serment par le nom du Seigneur, il se parjura et fit défection, et durcissant son cou et son cœur il transgressa les Lois du Seigneur, dieu d’Israël.
46
47
καὶ οἱ ἡγούμενοι δὲ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων πολλὰ ἠσέβησαν καὶ ἠνόμησαν ὑπὲρ πάσας τὰς ἀκαθαρσίας πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ ἐμίαναν τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου τὸ ἁγιαζόμενον ἐν Ιεροσολύμοις.
Et de plus les chefs du peuple et des prêtres commirent un grand nombre d’impiétés et d’illégalités, dépassant toutes les impuretés de toutes les nations, et ils souillèrent le sanctuaire du Seigneur qui avait été sanctifié à Jérusalem.
47
48
καὶ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ μετακαλέσαι αὐτούς, καθὸ ἐφείδετο αὐτῶν καὶ τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ.
Et le dieu de leurs pères les envoya rappeler par son messager, étant donné qu’il cherchait à les épargner, eux et sa tente.
48
49
αὐτοὶ δὲ ἐξεμυκτήρισαν ἐν τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, καὶ ᾗ ἡμέρᾳ ἐλάλησεν κύριος, ἦσαν ἐκπαίζοντες τοὺς προφήτας αὐτοῦ ἕως τοῦ θυμωθέντα αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ διὰ τὰ δυσσεβήματα προστάξαι ἀναβιβάσαι ἐπ αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τῶν Χαλδαίων.
Mais eux rirent au nez de ses messagers, et le jour où parla le Seigneur, ils étaient là à se jouer de ses prophètes, jusqu’à ce qu’irrité contre son peuple à cause de ses mécréances il ordonne que montent contre eux les rois des Chaldéens.
49
50
οὗτοι ἀπέκτειναν τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ περικύκλῳ τοῦ ἁγίου αὐτῶν ἱεροῦ καὶ οὐκ ἐφείσαντο νεανίσκου καὶ παρθένου καὶ πρεσβύτου καὶ νεωτέρου, ἀλλὰ πάντας παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν.
Ceux-ci tuèrent leurs garçons par l’épée, à l’entour de leur saint sanctuaire, et ils n’épargnèrent ni garçon ni fille, ni vieux ni jeune: il les livra tous entre leurs mains.
50
51
καὶ πάντα τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ κυρίου τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰς κιβωτοὺς τοῦ κυρίου καὶ τὰς βασιλικὰς ἀποθήκας ἀναλαβόντες ἀπήνεγκαν εἰς Βαβυλῶνα.
Et ils enlevèrent tous les objets sacrés du Seigneur, les grands et les petits, et les coffres du Seigneur ainsi que les dépôts royaux, et ils les emportèrent à Babylone.
51
52
καὶ ἐνεπύρισαν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου καὶ ἔλυσαν τὰ τείχα Ιεροσολύμων καὶ τοὺς πύργους αὐτῶν ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ
Et ils incendièrent la maison du Seigneur et démolirent les remparts de Jérusalem et ils en incendièrent les tours avec le feu
52
53
καὶ συνετέλεσαν πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς ἀχρεῶσαι· καὶ τοὺς ἐπιλοίπους ἀπήγαγεν μετὰ ῥομφαίας εἰς Βαβυλῶνα.
et ils achevèrent de rendre inutilisable tout ce qui faisait sa splendeur et il emmena les survivants avec son épée à Babylone.
53
54
καὶ ἦσαν παῖδες αὐτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μέχρι τοῦ βασιλεῦσαι Πέρσας εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ἐν στόματι Ιερεμιου
Et ils furent ses esclaves, à lui et à ses fils, jusqu’à ce que règnent les Perses, pour l’accomplissement de la parole du Seigneur dans la bouche de Jérémie:
54
55
Ἕως τοῦ εὐδοκῆσαι τὴν γῆν τὰ σάββατα αὐτῆς, πάντα τὸν χρόνον τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς, σαββατιεῖ εἰς συμπλήρωσιν ἐτῶν ἑβδομήκοντα.
" Jusqu’à ce que la terre ait son content de sabbats, tout le temps de sa dévastation, elle fera le sabbat jusqu’à l’accomplissement de soixante et dix ans.
55