Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΣΔΡΑΣ Α     9 1 ESDRAS     9
1
καὶ ἀναστὰς Εσδρας ἀπὸ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύθη εἰς τὸ παστοφόριον Ιωαναν τοῦ Ελιασιβου
Et Esdras se leva de la cour du sanctuaire, marcha vers la chambre de Joanan, le fils d’Eliasibos,
1
2
καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ ἄρτου οὐκ ἐγεύσατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιεν πενθῶν ὑπὲρ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τοῦ πλήθους.
et y trouva gîte sans toucher au pain et sans boire d’eau, endeuillé à cause des illégalités de la foule qui étaient grandes.
2
3
καὶ ἐγένετο κήρυγμα ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ πᾶσι τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας συναχθῆναι εἰς Ιερουσαλημ·
Et dans toute la Judée et à Jérusalem il y eut pour tous ceux qui étaient sortis de la captivité une proclamation par héraut de se rassembler à Jérusalem;
3
4
καὶ ὅσοι ἂν μὴ ἀπαντήσωσιν ἐν δυσὶν ἢ τρισὶν ἡμέραις κατὰ τὸ κρίμα τῶν προκαθημένων πρεσβυτέρων, ἀνιερωθήσονται τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ αὐτὸς ἀλλοτριωθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς αἰχμαλωσίας.
et tous ceux qui ne se présenteraient pas d’ici deux ou trois jours conformément au jugement des anciens qui siégeaient au premier rang, on consacrerait leurs bestiaux et leur personne serait déclarée étrangère à la foule de la captivité.
4
5
Καὶ ἐπισυνήχθησαν οἱ ἐκ τῆς φυλῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν ἐν τρισὶν ἡμέραις εἰς Ιερουσαλημ [οὗτος ὁ μὴν ἔνατος τῇ εἰκάδι τοῦ μηνός],
Et ceux de la tribu de Juda et de Benjamin se rassemblèrent dans les trois jours à Jérusalem (c’était le neuvième mois, le 20 du mois),
5
6
καὶ συνεκάθισαν πᾶν τὸ πλῆθος ἐν τῇ εὐρυχώρῳ τοῦ ἱεροῦ τρέμοντες διὰ τὸν ἐνεστῶτα χειμῶνα.
et toute la foule vint siéger sur l’aire du sanctuaire, tremblant à cause de l’hiver qui sévissait.
6
7
καὶ ἀναστὰς Εσδρας εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἠνομήσατε καὶ συνῳκίσατε γυναῖκας ἀλλογενεῖς τοῦ προσθεῖναι ἁμαρτίαν τῷ Ισραηλ·
Et Esdras se leva et leur dit: " Vous avez agi illégalement, vous avez habité avec des femmes d’une autre race pour imputer une faute à Israël!
7
8
καὶ νῦν δότε ὁμολογίαν δόξαν τῷ κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων ἡμῶν
Et maintenant offrez au Seigneur-Dieu de nos pères un acte de reconnaissance qui soit splendeur,
8
9
καὶ ποιήσατε τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ χωρίσθητε ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλογενῶν.
faites sa volonté, éloignez-vous des peuples de la terre et des femmes qui sont d’une autre race! "
9
10
καὶ ἐφώνησαν ἅπαν τὸ πλῆθος καὶ εἶπον μεγάλῃ τῇ φωνῇ Οὕτως ὡς εἴρηκας ποιήσομεν·
Et dans toute la foule ils s’exclamèrent et ils dirent avec une grande clameur: " Nous ferons comme tu as dit;
10
11
ἀλλὰ τὸ πλῆθος πολὺ καὶ ἡ ὥρα χειμερινή, καὶ οὐκ ἰσχύομεν στῆναι αἴθριοι καὶ οὐχ εὕρομεν, καὶ τὸ ἔργον ἡμῖν οὐκ ἔστιν ἡμέρας μιᾶς οὐδὲ δύο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ ἡμάρτομεν ἐν τούτοις.
mais la foule est nombreuse et le temps est hivernal, et nous n’avons pas la force de rester là en plein air, il n’y a pas moyen, et pour nous ce n’est pas l’affaire d’un jour ou deux: car nous avons commis davantage de fautes dans ces domaines.
11
12
στήτωσαν δὲ οἱ προηγούμενοι τοῦ πλήθους, καὶ πάντες οἱ ἐκ τῶν κατοικιῶν ἡμῶν, ὅσοι ἔχουσιν γυναῖκας ἀλλογενεῖς, παραγενηθήτωσαν λαβόντες χρόνον·
Mais que ceux qui conduisent la foule restent, et que tous ceux qui sont de nos habitations et qui ont des femmes d’une autre race prennent date pour se présenter;
12
13
καὶ ἑκάστου δὲ τόπου τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς κριτὰς ἕως τοῦ λῦσαι τὴν ὀργὴν τοῦ κυρίου ἀφ ἡμῶν τοῦ πράγματος τούτου.
et, pour chaque endroit aussi, les anciens et les juges jusqu’à ce qu’on détache de nous la colère du Seigneur pour cette affaire. "
13
14
Ιωναθας Αζαηλου καὶ Ιεζιας Θοκανου ἐπεδέξαντο κατὰ ταῦτα, καὶ Μοσολλαμος καὶ Λευις καὶ Σαββαταιος συνεβράβευσαν αὐτοῖς.
Jonathas, le fils d’Azaèlos, et Jésias, le fils de Thokanos, s’en chargèrent à ces conditions et Mossolamos, Lévis et Sabbataios furent leurs assesseurs.
14
15
καὶ ἐποίησαν κατὰ πάντα ταῦτα οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας.
Et ceux qui étaient sortis de la captivité agirent conformément à toutes ces conditions.
15
16
καὶ ἐπελέξατο ἑαυτῷ Εσδρας ὁ ἱερεὺς ἄνδρας ἡγουμένους τῶν πατριῶν αὐτῶν, κατ ὄνομα πάντας, καὶ συνεκάθισαν τῇ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα.
Et Esdras, le prêtre, se choisit des hommes qui étaient chefs de leurs lignées paternelles, tous par leur nom, et ils se réunirent à la nouvelle lune du dixième mois, afin d’examiner l’affaire.
16
17
καὶ ἤχθη ἐπὶ πέρας τὰ κατὰ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐπισυνέχοντας γυναῖκας ἀλλογενεῖς ἕως τῆς νουμηνίας τοῦ πρώτου μηνός.
Et l’on mena jusqu’au bout l’enquête contre les hommes qui détenaient des femmes d’une autre race, jusqu’à la nouvelle lune du premier mois.
17
18
Καὶ εὑρέθησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπισυναχθέντες ἀλλογενεῖς γυναῖκας ἔχοντες·
Et l’on trouva parmi les prêtres qui étaient rassemblés des gens qui avaient des femmes d’une autre race;
18
19
ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ τῶν ἀδελφῶν Μασηας καὶ Ελεαζαρος καὶ Ιωριβος καὶ Ιωδανος·
issus des fils de Jésus, le fils de Josédék, et de ses frères: Maséas, Eléazare, Joribos et Jodanos;
19
20
καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐκβαλεῖν τὰς γυναῖκας αὐτῶν, καὶ εἰς ἐξιλασμὸν κριοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγνοίας αὐτῶν.
et ils promirent, la main tendue, de chasser leurs femmes et, pour l’apaise-ment, des béliers en raison de leur erreur.
20
21
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εμμηρ Ανανιας καὶ Ζαβδαιος καὶ Μανης καὶ Σαμαιος καὶ Ιιηλ καὶ Αζαριας.
Et issus des fils d’Emmèr: Ananias, Zebdaios, Manès, Samaios, Jièl et Azarias.
21
22
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Φαισουρ Ελιωναις, Μασσιας, Ισμαηλος καὶ Ναθαναηλος καὶ Ωκιδηλος καὶ Σαλθας.
Et issus des fils de Phaisour: Elionaïs, Massias et Ismaël, ainsi que Nathanaël, Okidèlos et Salthas.
22
23
καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν· Ιωζαβδος καὶ Σεμεις καὶ Κωλιος [οὗτος Καλιτας] καὶ Παθαιος καὶ Ωουδας καὶ Ιωανας·
Et issus des Lévites: Jozabdos, Séméïs, Kolios (c’est-à-dire Kalitas), Pathaios, Ooudas et Joanas;
23
24
ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν Ελιασιβος, Βακχουρος·
issus des psalmistes sacrés: Eliasibos, Bacchouros;
24
25
ἐκ τῶν θυρωρῶν Σαλλουμος καὶ Τολβανης.
issus des huissiers: Salloumos et Tolbanès.
25
26
ἐκ τοῦ Ισραηλ· ἐκ τῶν υἱῶν Φορος Ιερμας καὶ Ιεζιας καὶ Μελχιας καὶ Μιαμινος καὶ Ελεαζαρος καὶ Ασιβιας καὶ Βανναιας·
Issus d’Israël: issus des fils de Phoros: Jermas, Jésias, Melkhias, Miaminos, Eléazare, Asibias et Bannaias;
26
27
ἐκ τῶν υἱῶν Ηλαμ Ματανιας καὶ Ζαχαριας, Ιεζριηλος καὶ Ωβαδιος καὶ Ιερεμωθ καὶ Ηλιας·
issus des fils d’Elam: Matanias et Zakharias, Jezrièlos, Obadios, Jérémoth et Elias;
27
28
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαμοθ Ελιαδας, Ελιασιμος, Οθονιας, Ιαριμωθ καὶ Σαβαθος καὶ Ζερδαιας·
et issus des fils de Zamoth: Eliadas, Eliasimos, Othonias, Jarimoth, ainsi que Sabathos et Zerdaias;
28
29
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βηβαι Ιωαννης καὶ Ανανιας καὶ Ζαβδος καὶ Εμαθις·
et issus des fils de Bèbaï: Joannès, Ananias, Zabdos et Emathis;
29
30
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μανι Ωλαμος, Μαμουχος, Ιεδαιος, Ιασουβος καὶ Ασαηλος καὶ Ιερεμωθ·
et issus des fils de Mani: Olamos, Mamoukhos, Jédaios et Jasoubos, ainsi qu’Asaèlos et Jérémoth;
30
31
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Αδδι Νααθος καὶ Μοοσσιας, Λακκουνος καὶ Ναιδος καὶ Βεσκασπασμυς καὶ Σεσθηλ καὶ Βαλνουος καὶ Μανασσηας·
et issus des fils d’Addi: Naathos et Moosias, Lakhounos, Naïdos, Beskaspasmus, Sesthèle, Balnouos et Manassèas;
31
32
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ανναν Ελιωνας καὶ Ασαιας καὶ Μελχιας καὶ Σαββαιας καὶ Σιμων Χοσαμαιος·
et issus des fils d’Annan: Elionas, Asaias, Melkhias, Sabbaias et Simon Khosamaios;
32
33
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ασομ Μαλτανναιος καὶ Ματταθιας καὶ Σαβανναιους καὶ Ελιφαλατ καὶ Μανασσης καὶ Σεμει·
et issus des fils d’Asom: Maltannaios, Mattathias, Sabannaious, Eliphalat, Manassès et Séméï;
33
34
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βαανι Ιερεμιας, Μομδιος, Μαηρος, Ιουηλ, Μαμδαι καὶ Πεδιας καὶ Ανως, Καραβασιων καὶ Ελιασιβος καὶ Μαμνιταναιμος, Ελιασις, Βαννους, Ελιαλις, Σομεις, Σελεμιας, Ναθανιας· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εζωρα Σεσσις, Εζριλ, Αζαηλος, Σαματος, Ζαμβρις, Ιωσηπος·
et issus des fils de Baani: Jérémie, Momdios, Maèros, Jouèl et Mamdaï, ainsi que Pédias et Anos, Karabasion et Eliasibos, et Mamnitanaïmos, Eliasis, Bannous, Elialis, Soméïs, Sélémias, Nathanias; et issus des fils d’Ezora: Sessis, Ezril, Azaèlos, Samatos, Zambris, Josèpos;
34
35
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Νοομα Μαζιτιας, Ζαβαδαιας, Ηδαις, Ιουηλ, Βαναιας.
et issus des fils de Nooma: Mazitias, Zabadaias, Edaïs, Jouèl, Banaias.
35
36
πάντες οὗτοι συνῴκισαν γυναῖκας ἀλλογενεῖς· καὶ ἀπέλυσαν αὐτὰς σὺν τέκνοις.
Tous ceux-là avaient habité avec des femmes d’une autre race; et ils les répudièrent avec les enfants.
36
37
Καὶ κατῴκησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῇ χώρᾳ. τῇ νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνός – καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν
Et les prêtres et les Lévites et ceux d’Israël habitèrent à Jérusalem et dans son territoire. C’était la nouvelle lune du septième mois (et les fils d’Israël étaient dans leurs habitations),
37
38
καὶ συνήχθη πᾶν τὸ πλῆθος ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ εὐρύχωρον τοῦ πρὸς ἀνατολὰς τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος
alors toute la foule s’assembla d’un même cœur sur l’aire de la porte du sanctuaire qui donne sur l’est
38
39
καὶ εἶπον Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ κομίσαι τὸν νόμον Μωυσέως τὸν παραδοθέντα ὑπὸ τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
et ils dirent à Esdras, le Grand Prêtre et lecteur, d’apporter la Loi de Moïse, celle qui avait été remise par le Seigneur-Dieu d’Israël.
39
40
καὶ ἐκόμισεν Εσδρας ὁ ἀρχιερεὺς τὸν νόμον παντὶ τῷ πλήθει ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως γυναικὸς καὶ πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν ἀκοῦσαι τοῦ νόμου νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνός·
Et le Grand Prêtre Esdras apporta la Loi à toute la foule, de l’homme jusqu’à la femme, et à tous les prêtres pour qu’ils entendent la Loi à la nouvelle lune du septième mois;
40
41
καὶ ἀνεγίγνωσκεν ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος εὐρυχώρῳ ἀπὸ ὄρθρου ἕως μεσημβρινοῦ ἐνώπιον ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, καὶ ἐπέδωκαν πᾶν τὸ πλῆθος τὸν νοῦν εἰς τὸν νόμον.
et il lut sur l’aire de la porte du sanctuaire, de l’aurore jusqu’à midi, en face des hommes et femmes, et dans toute la foule ils abandonnèrent leur esprit à la Loi.
41
42
καὶ ἔστη Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἀναγνώστης τοῦ νόμου ἐπὶ τοῦ ξυλίνου βήματος τοῦ κατασκευασθέντος,
Et Esdras, le prêtre et lecteur de la Loi, se tenait debout sur l’estrade de bois qu’on avait préparée,
42
43
καὶ ἔστησαν παρ αὐτῷ Ματταθιας, Σαμμους, Ανανιας, Αζαριας, Ουριας, Εζεκιας, Βααλσαμος ἐκ δεξιῶν,
et à côté de lui se tenaient Mattathias, Sammous, Ananias, Azarias, Ourias, Ezékias, Baalsamos sur la droite,
43
44
καὶ ἐξ εὐωνύμων Φαδαιος, Μισαηλ, Μελχιας, Λωθασουβος, Ναβαριας, Ζαχαριας.
et sur la gauche Phadaios, Misaël, Melkhias, Lothasoubos, Nabarias, Zakharias.
44
45
καὶ ἀναλαβὼν Εσδρας τὸ βιβλίον τοῦ νόμου ἐνώπιον τοῦ πλήθουσ – προεκάθητο γὰρ ἐπιδόξως ἐνώπιον πάντων
Et Esdras souleva le livre de la Loi en face de la foule (car il siégeait glorieusement au premier rang, en face de tous)
45
46
καὶ ἐν τῷ λῦσαι τὸν νόμον πάντες ὀρθοὶ ἔστησαν. καὶ εὐλόγησεν Εσδρας τῷ κυρίῳ θεῷ ὑψίστῳ θεῷ σαβαωθ παντοκράτορι,
et alors, quand il défit la Loi, tous se tinrent debout. Et Esdras bénit le Seigneur-Dieu, Dieu le Très-Haut, Sabaoth Tout-Puissant,
46
47
καὶ ἐπεφώνησεν πᾶν τὸ πλῆθος Αμην, καὶ ἄραντες ἄνω τὰς χεῖρας προσπεσόντες ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησαν τῷ κυρίῳ.
et toute la foule cria " Amen! ", et après avoir levé haut leurs mains, ils tombèrent face contre terre pour se prosterner devant le Seigneur.
47
48
Ἰησοῦς καὶ Αννιουθ καὶ Σαραβιας, Ιαδινος, Ιακουβος, Σαββαταιος, Αυταιας, Μαιαννας καὶ Καλιτας, Αζαριας καὶ Ιωζαβδος, Ανανιας, Φαλιας οἱ Λευῖται ἐδίδασκον τὸν νόμον κυρίου καὶ πρὸς τὸ πλῆθος ἀνεγίνωσκον τὸν νόμον τοῦ κυρίου ἐμφυσιοῦντες ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν.
Jésus, Anniouth et Sarabias, Jadinos, Jakoubos, Sabbataios, Autaias et Maiannas, ainsi que Kalitas et Azarias, et Jozabdos, Ananias et Phalias, les Lévites, enseignaient la Loi du Seigneur et ils lisaient à la foule la Loi du Seigneur, en inspirant en même temps la lecture.
48
49
καὶ εἶπεν Ατταρατης Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ καὶ τοῖς Λευίταις τοῖς διδάσκουσι τὸ πλῆθος ἐπὶ πάντας
Et Attaratès dit à Esdras, le Grand Prêtre et lecteur, et aux Lévites qui avaient enseigné à la foule, à tous les gens:
49
50
Ἡ ἡμέρα αὕτη ἐστὶν ἁγία τῷ κυρίῳ – καὶ πάντες ἔκλαιον ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοῦ νόμου – ·
" Cette journée est sainte pour le Seigneur (et tous pleuraient tandis qu’ils écoutaient la Loi);
50
51
βαδίσαντες οὖν φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε ἀποστολὰς τοῖς μὴ ἔχουσιν,
allez donc manger des nourritures grasses et boire des douceurs, et envoyez des colis à ceux qui n’en ont pas,
51
52
ἁγία γὰρ ἡ ἡμέρα τῷ κυρίῳ· καὶ μὴ λυπεῖσθε, ὁ γὰρ κύριος δοξάσει ὑμᾶς.
car sainte est la journée pour le Seigneur; et ne vous affligez pas, car le Seigneur vous glorifiera. "
52
53
καὶ οἱ Λευῖται ἐκέλευον τῷ δήμῳ παντὶ λέγοντες Ἡ ἡμέρα αὕτη ἁγία, μὴ λυπεῖσθε.
Et les Lévites donnèrent des ordres à tout le peuple, disant: " Cette journée est sainte, ne vous affligezpas! "
53
54
καὶ ᾤχοντο πάντες φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ εὐφραίνεσθαι καὶ δοῦναι ἀποστολὰς τοῖς μὴ ἔχουσιν καὶ εὐφρανθῆναι μεγάλως,
Et ils allaient tous manger, boire, se réjouir, donner des colis à ceux qui n’en avaient pas et grandement se réjouir,
54
55
ὅτι καὶ ἐνεφυσιώθησαν ἐν τοῖς ῥήμασιν, οἷς ἐδιδάχθησαν. – καὶ ἐπισυνήχθησαν.
parce qu’ils avaient aussi été inspirés par les paroles qui leur avaient été enseignées.Et ils se rassemblèrent.
55