Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΣΔΡΑΣ Α     6 1 ESDRAS     6
1
Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς τοῦ Δαρείου βασιλείας ἐπροφήτευσεν Αγγαιος καὶ Ζαχαριας ὁ τοῦ Εδδι οἱ προφῆται ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους τοὺς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἐπ αὐτούς.
Or, la deuxième année du règne de Darius, Aggée et Zacharie le fils d’Eddi, les prophètes, prophétisèrent sur les Juifs qui étaient en Judée et à Jérusalem au nom du Seigneur-Dieu d’Israël qui était sur eux.
1
2
τότε στὰς Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ιωσεδεκ ἤρξαντο οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ συνόντων τῶν προφητῶν τοῦ κυρίου βοηθούντων αὐτοῖς.
Alors se leva Zorobabel, le fils de Salathiel, ainsi que Jésus, le fils de Josédék, et ils commencèrent à construire la maison du Seigneur, celle qui est à Jérusalem, tandis que les prophètes du Seigneur qui étaient avec eux les aidaient.
2
3
ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ παρῆν πρὸς αὐτοὺς Σισίννης ὁ ἔπαρχος Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συνέταιροι καὶ εἶπαν αὐτοῖς
A ce moment-même, Sisinnès le gouverneur de Syrie et de Phénicie, Sathrabouzanès et leurs compagnons étaient venus vers eux et se trouvaient là, et ils leur dirent:
3
4
Τίνος ὑμῖν συντάξαντος τὸν οἶκον τοῦτον οἰκοδομεῖτε καὶ τὴν στέγην ταύτην καὶ τἄλλα πάντα ἐπιτελεῖτε; καὶ τίνες εἰσὶν οἱ οἰκοδόμοι οἱ ταῦτα ἐπιτελοῦντες;
" Qui vous a donné un ordre pour que vous construisiez cette maison et que vous acheviez cette toiture et tout le reste? Et qui sont les bâtisseurs qui achèvent cela? "
4
5
καὶ ἔσχοσαν χάριν ἐπισκοπῆς γενομένης ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν παρὰ τοῦ κυρίου οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων
Et les anciens parmi les Juifs avaient eu de la part du Seigneur la faveur d’une visite venue sur la captivité
5
6
καὶ οὐκ ἐκωλύθησαν τῆς οἰκοδομῆς μέχρι τοῦ ὑποσημανθῆναι Δαρείῳ περὶ αὐτῶν καὶ προσφωνηθῆναι.
et on ne s’était pas opposé à leur construction jusqu’à ce que Darius signifie un ordre et s’exprime à leur sujet.
6
7
Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς, ἧς ἔγραψεν Δαρείῳ καὶ ἀπέστειλεν Σισίννης ὁ ἔπαρχος Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συνέταιροι οἱ ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόνες
Copie de la lettre que Sisinnès, le gouverneur de Syrie et de Phénicie, Sathrabouzanès et leurs compagnons les chefs en Syrie et en Phénicie écrivirent et envoyèrent à Darius:
7
8
Βασιλεῖ Δαρείῳ χαίρειν. πάντα γνωστὰ ἔστω τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ, ὅτι παραγενόμενοι εἰς τὴν χώραν τῆς Ιουδαίας καὶ ἐλθόντες εἰς Ιερουσαλημ τὴν πόλιν κατελάβομεν τῆς αἰχμαλωσίας τοὺς πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων ἐν Ιερουσαλημ τῇ πόλει οἰκοδομοῦντας οἶκον τῷ κυρίῳ μέγαν καινὸν διὰ λίθων ξυστῶν πολυτελῶν ξύλων τιθεμένων ἐν τοῖς τοίχοις
" Au roi Darius, salut! Que tout soit connu de notre seigneur le roi, à savoir que, comme nous nous étions présentés dans le pays de Judée et étions arrivés dans la ville de Jérusalem, nous avons surpris les anciens parmi les Juifs de la captivité en train de construire dans la ville de Jérusalem une maison pour le Seigneur, grande, étonnante, faite de pierres polies, avec des bois précieux mis sur les murs
8
9
καὶ τὰ ἔργα ἐκεῖνα ἐπὶ σπουδῆς γιγνόμενα καὶ εὐοδούμενον τὸ ἔργον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν καὶ ἐν πάσῃ δόξῃ καὶ ἐπιμελείᾳ συντελούμενα.
et ces travaux se font avec ardeur (et le travail va bon train entre leurs mains) et ils sont accomplis en toute splendeur et avec application.
9
10
τότε ἐπυνθανόμεθα τῶν πρεσβυτέρων τούτων λέγοντες Τίνος ὑμῖν προστάξαντος οἰκοδομεῖτε τὸν οἶκον τοῦτον καὶ τὰ ἔργα ταῦτα θεμελιοῦτε;
Alors nous nous sommes renseignés auprès de ces anciens, en disant: " Qui vous a donné un ordre pour que vous construisiez cette maison et que vous posiez les fondations de ces travaux? "
10
11
ἐπηρωτήσαμεν οὖν αὐτοὺς εἵνεκεν τοῦ γνωρίσαι σοι καὶ γράψαι σοι τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀφηγουμένους καὶ τὴν ὀνοματογραφίαν ᾐτοῦμεν αὐτοὺς τῶν προκαθηγουμένων.
Nous les avons donc interrogés afin de te faire savoir et de te dire par écrit les hommes qui sont à leur tête, et nous leur demandions les pièces d’identité des meneurs.
11
12
οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν ἡμῖν λέγοντες Ἡμεῖς ἐσμεν παῖδες τοῦ κυρίου τοῦ κτίσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Mais eux nous ont répondu en disant: " Nous sommes les serviteurs du Seigneur qui a créé le ciel et la terre.
12
13
καὶ ᾠκοδόμητο ὁ οἶκος ἔμπροσθεν ἐτῶν πλειόνων διὰ βασιλέως τοῦ Ισραηλ μεγάλου καὶ ἰσχυροῦ καὶ ἐπετελέσθη.
Et la maison avait été construite bien des années auparavant par un grand et puissant roi d’Israël, et elle avait été achevée.
13
14
καὶ ἐπεὶ οἱ πατέρες ἡμῶν παραπικράναντες ἥμαρτον εἰς τὸν κύριον τοῦ Ισραηλ τὸν οὐράνιον, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος βασιλέως τῶν Χαλδαίων·
Et quand nos pères eurent exaspéré le Seigneur d’Israël, le céleste, en commettant des fautes envers lui, il les a livrés aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, roi des Chaldéens.
14
15
τόν τε οἶκον καθελόντες ἐνεπύρισαν καὶ τὸν λαὸν ᾐχμαλώτευσαν εἰς Βαβυλῶνα.
Et ils ont abattu la maison, l’ont incendiée et ont emmené le peuple en captivité à Babylone.
15
16
ἐν δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει βασιλεύοντος Κύρου χώρας Βαβυλωνίας ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς Κῦρος οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦτον·
Or la première année du règne de Cyrus sur le pays de Babylone, le roi Cyrus a ordonné par écrit de construire cette maison;
16
17
καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκεν Ναβουχοδονοσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ ἑαυτοῦ ναῷ, πάλιν ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν Βαβυλῶνι, καὶ παρεδόθη Ζοροβαβελ καὶ Σαναβασσάρῳ τῷ ἐπάρχῳ,
et les objets sacrés, en or et en argent, que Nabuchodonosor avait fait sortir de la maison qui est à Jérusalem et avait serrés dans son propre temple, le roi Cyrus les a fait ressortir du temple qui est à Babylone et il les a confiés à Zorobabel et au gouverneur Sanabassare,
17
18
καὶ ἐπετάγη αὐτῷ ἀπενέγκαντι πάντα τὰ σκεύη ταῦτα ἀποθεῖναι ἐν τῷ ναῷ τῷ ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὸν ναὸν τοῦ κυρίου τοῦτον οἰκοδομηθῆναι ἐπὶ τοῦ τόπου.
et il lui a ordonné d’emporter tous ces objets et de les déposer dans le temple qui est à Jérusalem, et que ce temple du Seigneur soit construit sur cet emplacement.
18
19
τότε ὁ Σαναβάσσαρος ἐκεῖνος παραγενόμενος ἐνεβάλετο τοὺς θεμελίους τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἀπ ἐκείνου μέχρι τοῦ νῦν οἰκοδομούμενος οὐκ ἔλαβεν συντέλειαν.
Alors ce Sanabassare est arrivé et a jeté les fondations de la maison du Seigneur qui est à Jérusalem, et depuis ce temps jusqu’à maintenant elle a été en construction et n’avait pas connu d’achèvement. "
19
20
νῦν οὖν, εἰ κρίνεται, βασιλεῦ, ἐπισκεπήτω ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιοφυλακίοις τοῦ κυρίου βασιλέως τοῖς ἐν Βαβυλῶνι·
Maintenant donc, si tu le juges bon, roi, que l’on aille voir dans les archives royales du seigneur-roi qui sont à Babylone.
20
21
καὶ ἐὰν εὑρίσκηται μετὰ τῆς γνώμης Κύρου τοῦ βασιλέως γενομένην τὴν οἰκοδομὴν τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ κρίνηται τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ἡμῶν, προσφωνησάτω ἡμῖν περὶ τούτων.
Et si l’on trouve que c’est avec l’agrément du roi Cyrus que se fait la construction de la maison du Seigneur qui est à Jérusalem et que cela est jugé bon par notre seigneur-roi, qu’il s’exprime auprès de nous sur ce sujet. "
21
22
Τότε ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος προσέταξεν ἐπισκέψασθαι ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιοφυλακίοις τοῖς κειμένοις ἐν Βαβυλῶνι, καὶ εὑρέθη ἐν Ἐκβατάνοις τῇ βάρει τῇ ἐν Μηδίᾳ χώρᾳ τόμος εἷς, ἐν ᾧ ὑπεμνημάτιστο τάδε
Alors le roi Darius ordonna que l’on aille voir dans les archives royales situées à Babylone, et l’on trouva dans laforteresse d’Ecbatane qui est en pays mède un volume dans lequel était mentionné ceci:
22
23
Ἔτους πρώτου βασιλεύοντος Κύρου· βασιλεὺς Κῦρος προσέταξεν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ οἰκοδομῆσαι, ὅπου ἐπιθύουσιν διὰ πυρὸς ἐνδελεχοῦς,
" Première année du règne de Cyrus: le roi Cyrus a ordonné de bâtir la maison du Seigneur qui est à Jérusalem, où l’on sacrifie avec un feu continuel,
23
24
οὗ τὸ ὕψος πήχεων ἑξήκοντα, πλάτος πήχεων ἑξήκοντα, διὰ δόμων λιθίνων ξυστῶν τριῶν καὶ δόμου ξυλίνου ἐγχωρίου καινοῦ ἑνός, καὶ τὸ δαπάνημα δοθῆναι ἐκ τοῦ οἴκου Κύρου τοῦ βασιλέως·
dont la hauteur est de soixante coudées, la largeur de soixante coudées, avec trois rangées de pierres polies et une rangée de bois étonnante du pays, et que la somme dépensée soit donnée en puisant dans la maison du roi Cyrus;
24
25
καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ οἴκου κυρίου, τά τε χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκεν Ναβουχοδονοσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπήνεγκεν εἰς Βαβυλῶνα, ἀποκατασταθῆναι εἰς τὸν οἶκον τὸν ἐν Ιερουσαλημ, οὗ ἦν κείμενα, ὅπως τεθῇ ἐκεῖ.
et que les objets sacrés de la maison du Seigneur, ceux d’or comme ceux d’argent, que Nabuchodonosor a emportés de la maison qui est à Jérusalem et rapportés à Babylone, soient ramenés dans la maison qui est à Jérusalem, où ils étaient déposés, pour y être placés. "
25
26
προσέταξεν δὲ ἐπιμεληθῆναι Σισίννῃ ἐπάρχῳ Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνῃ καὶ τοῖς συνεταίροις καὶ τοῖς ἀποτεταγμένοις ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόσιν ἀπέχεσθαι τοῦ τόπου, ἐᾶσαι δὲ τὸν παῖδα τοῦ κυρίου Ζοροβαβελ, ἔπαρχον δὲ τῆς Ιουδαίας, καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων τὸν οἶκον τοῦ κυρίου ἐκεῖνον οἰκοδομεῖν ἐπὶ τοῦ τόπου.
Alors il ordonna à Sisinnès le gouverneur de Syrie et de Phénicie, à Sathrabouzanès, à leurs compagnons et aux chefs détachés en Syrie et en Phénicie de prendre soin de se tenir à l’écart de l’endroit, et de laisser Zorobabel, le serviteur du Seigneur mais gouverneur de Judée, et les anciens parmi les Juifs construire cette maison du Seigneur à cet endroit.
26
27
κἀγὼ δὲ ἐπέταξα ὁλοσχερῶς οἰκοδομῆσαι καὶ ἀτενίσαι ἵνα συμποιῶσιν τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας μέχρι τοῦ ἐπιτελεσθῆναι τὸν οἶκον τοῦ κυρίου·
" Et moi aussi j’ai ordonné en gros qu’on construise et qu’on soit attentif à ce qu’on collabore avec les gens sortis de la captivité de Judée, jusqu’à ce que soit achevée la maison du Seigneur;
27
28
καὶ ἀπὸ τῆς φορολογίας Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης ἐπιμελῶς σύνταξιν δίδοσθαι τούτοις τοῖς ἀνθρώποις εἰς θυσίας τῷ κυρίῳ, Ζοροβαβελ ἐπάρχῳ, εἰς ταύρους καὶ κριοὺς καὶ ἄρνας,
que sur la perception des impôts de Syrie Creuse et de Phénicie on donne soigneusement une contribution à ces hommes pour des offrandes au Seigneur, au gouverneur Zorobabel pour des taureaux, des béliers et des moutons,
28
29
ὁμοίως δὲ καὶ πυρὸν καὶ ἅλα καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον ἐνδελεχῶς κατ ἐνιαυτόν, καθὼς ἂν οἱ ἱερεῖς οἱ ἐν Ιερουσαλημ ὑπαγορεύσωσιν ἀναλίσκεσθαι καθ ἡμέραν ἀναμφισβητήτως,
et pareillement aussi du blé, du sel, du vin et de l’huile continuellement, chaque année, selon ce que les prêtres qui sont à Jérusalem indiqueront d’en dépenser chaque jour, sans contestation,
29
30
ὅπως προσφέρωνται σπονδαὶ τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ ὑπὲρ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν παίδων καὶ προσεύχωνται περὶ τῆς αὐτῶν ζωῆς.
afin que soient apportées des libations au Dieu très-haut pour le roi et ses enfants et qu’on prie pour leur vie.
30
31
καὶ προσέταξεν ἵνα ὅσοι ἐὰν παραβῶσίν τι τῶν προειρημένων καὶ τῶν προσγεγραμμένων ἢ καὶ ἀκυρώσωσιν, λημφθῆναι ξύλον ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τούτου κρεμασθῆναι καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ εἶναι βασιλικά.
Et qu’on donne des ordres pour qu’à chacun de ceux qui auront transgressé l’une des choses qui ont été déclarées auparavant et ajoutées par écrit ou encore qui l’auront considérée comme non avenue, on prenne un arbre dans sa propriété, qu’on l’y pende et que ce qui lui appartient soit possession royale.
31
32
διὰ ταῦτα καὶ ὁ κύριος, οὗ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπικέκληται ἐκεῖ, ἀφανίσαι πάντα βασιλέα καὶ ἔθνος, ὃς ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ κωλῦσαι ἢ κακοποιῆσαι τὸν οἶκον τοῦ κυρίου ἐκεῖνον τὸν ἐν Ιερουσαλημ.
Pour cette raison, puisse aussi le Seigneur, dont le nom a été donné là, anéantir tout roi et peuple qui tendra sa main pour s’opposer ou nuire à cette maison du Seigneur qui est à Jérusalem.
32
33
ἐγὼ βασιλεὺς Δαρεῖος δεδογμάτικα ἐπιμελῶς κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι.
Moi, le roi Darius, j’ai décrété qu’il en soit fait soigneusement selon ces termes. "
33