Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΣΔΡΑΣ Α     2 1 ESDRAS     2
1
Βασιλεύοντος Κύρου Περσῶν ἔτους πρώτου εἰς συντέλειαν ῥήματος κυρίου ἐν στόματι Ιερεμιου ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ ἐκήρυξεν ἐν ὅλῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἅμα διὰ γραπτῶν λέγων
Lors de la première année du règne de Cyrus sur les Perses, pour l’achèvement de la parole du Seigneur dans la bouche de Jérémie, le Seigneur éveilla l’âme de Cyrus, le roi des Perses, et il fit des proclamations par hérauts dans tout son royaume, et en même temps par des écrits, en ces termes:
1
2
Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς Περσῶν Κῦρος Ἐμὲ ἀνέδειξεν βασιλέα τῆς οἰκουμένης ὁ κύριος τοῦ Ισραηλ, κύριος ὁ ὕψιστος, καὶ ἐσήμηνέν μοι οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ τῇ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ.
" Voici ce que dit le roi des Perses, Cyrus: "C’est moi qu’a désigné roi de la terre le Seigneur d’Israël, le Seigneur, le Très Haut, et il m’a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Judée.
2
3
εἴ τίς ἐστιν οὖν ὑμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ, ἔστω ὁ κύριος αὐτοῦ μετ αὐτοῦ, καὶ ἀναβὰς εἰς τὴν Ιερουσαλημ τὴν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ οἰκοδομείτω τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τοῦ Ισραηλ [οὗτος ὁ κύριος ὁ κατασκηνώσας ἐν Ιερουσαλημ].
Si donc l’un de vous est de son peuple, que son Seigneur soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem qui est en Judée et bâtisse la maison du Seigneur d’Israël (c’est lui le Seigneur qui a planté sa tente à Jérusalem).
3
4
ὅσοι οὖν κατὰ τόπους οἰκοῦσιν, βοηθείτωσαν αὐτῷ οἱ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ ἐν δόσεσιν μεθ ἵππων καὶ κτηνῶν σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς κατ εὐχὰς προστεθειμένοις εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου τὸ ἐν Ιερουσαλημ.
Tous ceux donc qui habitent dans des lieux seront aidés chacun par les gens du lieu en or et argent en dons, avec chevaux et bestiaux, auxquels s’ajouteront d’autres dons votifs pour le sanctuaire du Seigneur qui est à Jérusalem".
4
5
καὶ καταστάντες οἱ ἀρχίφυλοι τῶν πατριῶν τῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν φυλῆς καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πάντων ὧν ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα ἀναβῆναι οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ κυρίῳ τὸν ἐν Ιερουσαλημ,
Et quand les chefs des tribus des lignées paternelles de Juda et de la tribu de Benjamin, les prêtres, les Lévites et tous ceux dont le Seigneur avait éveillé l’âme se présentèrent pour monter bâtir une maison pour le Seigneur, celle qui est à Jérusalem,
5
6
καὶ οἱ περικύκλῳ αὐτῶν ἐβοήθησαν ἐν πᾶσιν, ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ, ἵπποις καὶ κτήνεσιν καὶ εὐχαῖς ὡς πλείσταις πολλῶν, ὧν ὁ νοῦς ἠγέρθη.
eh bien, les gens des alentours les aidèrent en tout, argent et or, chevaux et bestiaux, et le plus de dons votifs possible des nombreuses personnes dont l’esprit avait été éveillé.
6
7
καὶ ὁ βασιλεὺς Κῦρος ἐξήνεγκεν τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ κυρίου, ἃ μετήγαγεν Ναβουχοδονοσορ ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ ἑαυτοῦ εἰδωλίῳ·
Et le roi Cyrus fit sortir les objets sacrés du Seigneur que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem et avait serrés dans son propre temple d’idoles.
7
8
ἐξενέγκας δὲ αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς Περσῶν παρέδωκεν αὐτὰ Μιθριδάτῃ τῷ ἑαυτοῦ γαζοφύλακι, διὰ δὲ τούτου παρεδόθησαν Σαναβασσάρῳ προστάτῃ τῆς Ιουδαίας.
Mais Cyrus, le roi des Perses, les fit sortir et les confia à Mithridate, son trésorier, et par son intermédiaire ils furent confiés à Sanabassare, le prince de la Judée.
8
9
ὁ δὲ τούτων ἀριθμὸς ἦν· σπονδεῖα χρυσᾶ χίλια, σπονδεῖα ἀργυρᾶ χίλια, θυίσκαι ἀργυραῖ εἴκοσι ἐννέα,
Le nombre de ceux-ci était: mille coupes à libation en or, mille coupes à libation en argent, vingt-neuf encensoirs en argent,
9
10
φιάλαι χρυσαῖ τριάκοντα, ἀργυραῖ δισχίλιαι τετρακόσιαι δέκα καὶ ἄλλα σκεύη χίλια.
trente patères en or, deux mille quatre cent dix en argent et mille autres objets.
10
11
τὰ δὲ πάντα σκεύη διεκομίσθη, χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, πεντακισχίλια τετρακόσια ἑξήκοντα ἐννέα, ἀνηνέχθη δὲ ὑπὸ Σαναβασσάρου ἅμα τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Ιεροσόλυμα.
On transporta l’ensemble des objets, en or et argent, au nombre de cinq mille quatre cent soixante-neuf, et ils furent emportés par Sanabassare de Babylone à Jérusalem en même temps que ceux qui sortaient de la captivité.
11
12
Ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ Ἀρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέως χρόνοις κατέγραψεν αὐτῷ κατὰ τῶν κατοικούντων ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ Βεσλεμος καὶ Μιθραδάτης καὶ Ταβελλιος καὶ Ραουμος καὶ Βεελτέεμος καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι, οἰκοῦντες δὲ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τόποις, τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολήν
Or, aux temps d’Artaxerxès, le roi des Perses, une lettre lui fut écrite contre les habitants de Judée et de Jérusalem par Beslémos, Mithradatès, Tabellios, Raoumos, Béeltéémos, le scribe Samsaios et le reste de ceux qui se rangeaient à leurs côtés mais habitaient la Samarie et les autres lieux; c’est la lettre écrite ci-dessous:
12
13
Βασιλεῖ Ἀρταξέρξῃ κυρίῳ οἱ παῖδές σου Ραουμος ὁ τὰ προσπίπτοντα καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῆς βουλῆς αὐτῶν κριταὶ οἱ ἐν Κοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ·
" Au roi Artaxerxès, seigneur, tes esclaves Raoumos, celui des nouvelles, le scribe Samsaios et le reste des juges de leur conseil qui sont dans la Syrie Creuse et la Phénicie.
13
14
καὶ νῦν γνωστὸν ἔστω τῷ κυρίῳ βασιλεῖ διότι οἱ Ιουδαῖοι ἀναβάντες παρ ὑμῶν πρὸς ἡμᾶς, ἐλθόντες εἰς Ιερουσαλημ, τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσιν, τάς τε ἀγορὰς αὐτῆς καὶ τὰ τείχη θεραπεύουσιν καὶ ναὸν ὑποβάλλονται.
Qu’il soit maintenant connu du seigneur-roi qu’après être montés de vous vers nous, en allant vers Jérusalem, les Juifs construisent la ville, la rebelle et mauvaise, réparent ses places et ses remparts et s’occupent des fondations du temple.
14
15
ἐὰν οὖν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη συντελεσθῇ, φορολογίαν οὐ μὴ ὑπομείνωσιν δοῦναι, ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσιν ἀντιστήσονται.
Si donc cette ville-là est construite et ses remparts achevés, ils n’accepteront sûrement pas de payer un tribut, et de plus ils s’opposeront aux rois.
15
16
καὶ ἐπεὶ ἐνεργεῖται τὰ κατὰ τὸν ναόν, καλῶς ἔχειν ὑπολαμβάνομεν μὴ ὑπεριδεῖν τὸ τοιοῦτο, ἀλλὰ προσφωνῆσαι τῷ κυρίῳ βασιλεῖ, ὅπως, ἂν φαίνηταί σοι, ἐπισκεφθῇ ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν πατέρων σου βιβλίοις·
Et, puisqu’on active les travaux du temple, nous pensons qu’il est bon de ne pas négliger une telle chose et de s’adresser au seigneur-roi afin, si tu le trouves bon, que l’on aille voir dans les livres légués par tes pères.
16
17
καὶ εὑρήσεις ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τὰ γεγραμμένα περὶ τούτων καὶ γνώσῃ ὅτι ἡ πόλις ἦν ἐκείνη ἀποστάτις καὶ βασιλεῖς καὶ πόλεις ἐνοχλοῦσα καὶ οἱ Ιουδαῖοι ἀποστάται καὶ πολιορκίας συνιστάμενοι ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ αἰῶνος, δι ἣν αἰτίαν καὶ ἡ πόλις αὕτη ἠρημώθη.
Et tu trouveras dans les mémoires ce qui est écrit sur ces gens et tu te rendras compte que cette ville-là était rebelle et gênante pour les rois et les villes, et que les Juifs étaient des rebelles et y organisaient en outre des sièges depuis l’éternité, raison pour laquelle justement cette ville-là a été dévastée.
17
18
νῦν οὖν ὑποδείκνυμέν σοι, κύριε βασιλεῦ, διότι, ἐὰν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ ταύτης τείχη ἀνασταθῇ, κάθοδός σοι οὐκέτι ἔσται εἰς Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην.
Nous te représentons donc maintenant, seigneur-roi, que, si cette ville-là est bâtie et ses remparts relevés, tu n’auras plus de chemin pour descendre vers la Syrie Creuse et la Phénicie ".
18
19
τότε ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺς Ραούμῳ τῷ γράφοντι τὰ προσπίπτοντα καὶ Βεελτεέμῳ καὶ Σαμσαίῳ γραμματεῖ καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς συντασσομένοις καὶ οἰκοῦσιν ἐν τῇ Σαμαρείᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ τὰ ὑπογεγραμμένα
Alors le roi écrivit en réponse à Raoumos, celui qui écrivait les nouvelles, à Béeltéémos, à Samsaios le scribe et au reste de ceux qui se rangeaient à leurs côtés et habitaient la Samarie, la Syrie et la Phénicie, la lettre écrite ci-dessous:
19
20
Ἀνέγνων τὴν ἐπιστολήν, ἣν πεπόμφατε πρός με.
" J’ai lu la lettre que vous m’avez envoyée.
20
21
ἐπέταξα οὖν ἐπισκέψασθαι, καὶ εὑρέθη ὅτι ἐστὶν ἡ πόλις ἐκείνη ἐξ αἰῶνος βασιλεῦσιν ἀντιπαρατάσσουσα καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀποστάσεις καὶ πολέμους ἐν αὐτῇ συντελοῦντες
J’ai donc ordonné qu’on aille voir, et l’on a trouvé que cette ville-là est depuis toujours à dresser le rang de bataille contre les rois, que les hommes y organisent des rébellions et des guerres
21
22
καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ καὶ σκληροὶ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ κυριεύοντες καὶ φορολογοῦντες Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην.
et que les rois étaient puissants et durs quand ils étaient les seigneurs dans Jérusalem et levaient un tribut sur la Syrie Creuse et la Phénicie.
22
23
νῦν οὖν ἐπέταξα ἀποκωλῦσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους τοῦ οἰκοδομῆσαι τὴν πόλιν
J’ai donc maintenant ordonné qu’on empêche ces hommes-là de construire la ville
23
24
καὶ προνοηθῆναι ὅπως μηθὲν παρὰ ταῦτα γένηται καὶ μὴ προβῇ ἐπὶ πλεῖον τὰ τῆς κακίας εἰς τὸ βασιλεῖς ἐνοχλῆσαι.
et qu’on veille à ce que rien ne soit fait en dehors de cela et à ce que les effets de leur malignité ne progressent pas davantage pour gêner les rois. "
24
25
τότε ἀναγνωσθέντων τῶν παρὰ τοῦ βασιλέως Ἀρταξέρξου γραφέντων ὁ Ραουμος καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι ἀναζεύξαντες κατὰ σπουδὴν εἰς Ιερουσαλημ μεθ ἵππου καὶ ὄχλου παρατάξεως ἤρξαντο κωλύειν τοὺς οἰκοδομοῦντας.
Alors, après avoir lu ce que leur avait écrit le roi Artaxerxès, Raoumos, le scribe Samsaios et ceux qui s’étaient rangés à leurs côtés levèrent le camp en hâte pour Jérusalem avec cavalerie et troupe en rang de bataille et commencèrent à s’opposer aux bâtisseurs.
25
26
καὶ ἤργει ἡ οἰκοδομὴ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ μέχρι τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως.
Et la construction du sanctuaire qui est à Jérusalem était restée en suspens jusqu’à la deuxième année du règne de Darius, le roi des Perses.
26