Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΙΕΡΕΜΙΑΣ     27JEREMIE     27
1
Λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν ἐπὶ Βαβυλῶνα.
Parole du Seigneur qu'il a prononcée sur Babylone.
1
2
Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἀκουστὰ ποιήσατε καὶ μὴ κρύψητε, εἴπατε Ἑάλωκεν Βαβυλών, κατῃσχύνθη Βῆλος ἡ ἀπτόητος, ἡ τρυφερὰ παρεδόθη Μαρωδαχ.
Proclamez parmi les nations, faites entendre ces choses et ne les cachez pas. Dites que Babylone a succombé, que Bel a été confondu, et que Mérodach, qui vivait sans crainte et dans la mollesse, a été livré.
2
3
ὅτι ἀνέβη ἐπ αὐτὴν ἔθνος ἀπὸ βορρᾶ· οὗτος θήσει τὴν γῆν αὐτῆς εἰς ἀφανισμόν, καὶ οὐκ ἔσται ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ ἀπὸ ἀνθρώπου καὶ ἕως κτήνους.
Car un peuple de l'aquilon est en marche contre elle; il effacera cette contrée, depuis l'homme jusqu'à la bête, et nul ne l'habitera plus.
3
4
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἥξουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ Ιουδα ἐπὶ τὸ αὐτό· βαδίζοντες καὶ κλαίοντες πορεύσονται τὸν κύριον θεὸν αὐτῶν ζητοῦντες.
En ces jours-là, en ce temps-là, viendront les fils d'Israël et les fils de Juda avec eux, ensemble; ils marcheront pleurant et cherchant le Seigneur.
4
5
ἕως Σιων ἐρωτήσουσιν τὴν ὁδόν, ὧδε γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτῶν δώσουσιν· καὶ ἥξουσιν καὶ καταφεύξονται πρὸς κύριον τὸν θεόν, διαθήκη γὰρ αἰώνιος οὐκ ἐπιλησθήσεται.
Ils s'enquerront de la voie pour aller à Sion; car c'est de ce côté qu'ils tourneront le visage; ils y arriveront et ils se réfugieront auprès du Seigneur Dieu; car l'alliance éternelle ne sera point mise en oubli.
5
6
πρόβατα ἀπολωλότα ἐγενήθη ὁ λαός μου, οἱ ποιμένες αὐτῶν ἐξῶσαν αὐτούς, ἐπὶ τὰ ὄρη ἀπεπλάνησαν αὐτούς, ἐξ ὄρους ἐπὶ βουνὸν ᾤχοντο, ἐπελάθοντο κοίτης αὐτῶν.
Mon peuple est devenu un troupeau de brebis errantes; leurs pasteurs les ont dispersées; ils les ont égarées dans les montagnes; elles ont passé de colline en colline; elles ont oublié leur bergerie.
6
7
πάντες οἱ εὑρίσκοντες αὐτοὺς κατανάλισκον αὐτούς, οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν εἶπαν Μὴ ἀνῶμεν αὐτούς· ἀνθ ὧν ἥμαρτον τῷ κυρίῳ νομῇ δικαιοσύνης τῷ συναγαγόντι τοὺς πατέρας αὐτῶν.
Tous ceux qui les ont trouvées les ont détruites; leurs ennemis disaient: Ne les laissons pas aller, en punition de ce qu'elles ont péché contre le Seigneur. Celui qui a rassemblé leurs pères a des pâturages de justice.
7
8
ἀπαλλοτριώθητε ἐκ μέσου Βαβυλῶνος καὶ ἀπὸ γῆς Χαλδαίων καὶ ἐξέλθατε καὶ γένεσθε ὥσπερ δράκοντες κατὰ πρόσωπον προβάτων.
Maintenant sortez du milieu de Babylone; revenez de la terre des Chaldéens; soyez comme des dragons en face des agneaux.
8
9
ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐγείρω ἐπὶ Βαβυλῶνα συναγωγὰς ἐθνῶν ἐκ γῆς βορρᾶ, καὶ παρατάξονται αὐτῇ· ἐκεῖθεν ἁλώσεται, ὡς βολὶς μαχητοῦ συνετοῦ οὐκ ἐπιστρέψει κενή.
Car voilà que je vais susciter contre Babylone les rassemblements des peuples de l'aquilon, et ils marcheront contre elle, et ils la prendront; tel le javelot d'un guerrier habile n'est jamais sans effet en revenant du combat.
9
10
καὶ ἔσται ἡ Χαλδαία εἰς προνομήν, πάντες οἱ προνομεύοντες αὐτὴν ἐμπλησθήσονται.
Et la Chaldée sera livrée au pillage, et tous ceux qui en prendront une part seront rassasiés;
10
11
ὅτι ηὐφραίνεσθε καὶ κατεκαυχᾶσθε διαρπάζοντες τὴν κληρονομίαν μου, διότι ἐσκιρτᾶτε ὡς βοίδια ἐν βοτάνῃ καὶ ἐκερατίζετε ὡς ταῦροι.
Parce que vous vous êtes réjouis et glorifiés en pillant mon héritage, vous avez bondi comme des génisses dans la prairie, et vous avez frappé de vos cornes comme des taureaux.
11
12
ᾐσχύνθη ἡ μήτηρ ὑμῶν σφόδρα, μήτηρ ἐπ ἀγαθὰ ἐσχάτη ἐθνῶν ἔρημος.
Votre mère a été profondément confondue; cette mère autrefois prospère, est devenue la dernière des nations désolée;
12
13
ἀπὸ ὀργῆς κυρίου οὐ κατοικηθήσεται καὶ ἔσται εἰς ἀφανισμὸν πᾶσα, καὶ πᾶς ὁ διοδεύων διὰ Βαβυλῶνος σκυθρωπάσει καὶ συριοῦσιν ἐπὶ πᾶσαν τὴν πληγὴν αὐτῆς.
Et à cause de la colère du Seigneur elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus partout qu'une solitude, et quiconque traversera Babylone sera troublé, et on la sifflera en voyant ses plaies.
13
14
παρατάξασθε ἐπὶ Βαβυλῶνα κύκλῳ, πάντες τείνοντες τόξον· τοξεύσατε ἐπ αὐτήν, μὴ φείσησθε ἐπὶ τοῖς τοξεύμασιν ὑμῶν.
Investissez Babylone, vous tous qui savez tendre un arc; lancez-lui des flèches, et ne les lui épargnez pas.
14
15
κατακροτήσατε ἐπ αὐτήν· παρελύθησαν αἱ χεῖρες αὐτῆς, ἔπεσαν αἱ ἐπάλξεις αὐτῆς, καὶ κατεσκάφη τὸ τεῖχος αὐτῆς· ὅτι ἐκδίκησις παρὰ θεοῦ ἐστιν, ἐκδικεῖτε ἐπ αὐτήν· καθὼς ἐποίησεν, ποιήσατε αὐτῇ.
Et prévalez sur elle; ses mains sont affaiblies, ses créneaux détruits, ses remparts minés. La vengeance vient de Dieu, vengez-vous d'elle; traitez-la comme elle a traité les vaincus.
15
16
ἐξολεθρεύσατε σπέρμα ἐκ Βαβυλῶνος, κατέχοντα δρέπανον ἐν καιρῷ θερισμοῦ· ἀπὸ προσώπου μαχαίρας Ἑλληνικῆς ἕκαστος εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστρέψουσιν καὶ ἕκαστος εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ φεύξεται.
Exterminez la semence de Babylone et celui qui tient la faucille au temps de la moisson; en face du glaive hellénique, chacun reviendra à son peuple, et chacun se réfugiera en sa terre.
16
17
Πρόβατον πλανώμενον Ισραηλ, λέοντες ἐξῶσαν αὐτόν· ὁ πρῶτος ἔφαγεν αὐτὸν βασιλεὺς Ασσουρ καὶ οὗτος ὕστερον τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ βασιλεὺς Βαβυλῶνος.
Israël était ma brebis égarée; les lions l'avaient chassée. Le roi Assur le premier l'avait dévorée, et le roi de Babylone ensuite en avait rongé les os.
17
18
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ, καθὼς ἐξεδίκησα ἐπὶ τὸν βασιλέα Ασσουρ.
A cause de cela, ainsi dit le Seigneur: Voilà que je tire vengeance du roi de Babylone, et je punis sa terre comme j'ai puni le roi Assur,
18
19
καὶ ἀποκαταστήσω τὸν Ισραηλ εἰς τὴν νομὴν αὐτοῦ, καὶ νεμήσεται ἐν τῷ Καρμήλῳ καὶ ἐν ὄρει Εφραιμ καὶ ἐν τῷ Γαλααδ, καὶ πλησθήσεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ.
Et je rétablirai Israël dans son pâturage, et il reviendra paître sur le Carmel et dans les montagnes d'Éphraïm, et en Galaad, et son âme sera rassasiée.
19
20
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ζητήσουσιν τὴν ἀδικίαν Ισραηλ, καὶ οὐχ ὑπάρξει, καὶ τὰς ἁμαρτίας Ιουδα, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῶσιν, ὅτι ἵλεως ἔσομαι τοῖς ὑπολελειμμένοις ἐπὶ τῆς γῆς, λέγει κύριος.
Eu ces jours et en ces temps-là, on cherchera l'iniquité d'Israël, et il n'y en aura plus; on cherchera les péchés de Juda, et l'on n'en trouvera plus; parce que je serai propice à tous ceux qui me seront restés sur la terre, dit le Seigneur.
20
21
Πικρῶς ἐπίβηθι ἐπ αὐτὴν καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπ αὐτήν· ἐκδίκησον, μάχαιρα, καὶ ἀφάνισον, λέγει κύριος, καὶ ποίει κατὰ πάντα, ὅσα ἐντέλλομαί σοι.
Attaque sans merci les murs de Babylone et ceux qui l'habitent; punis-les avec le glaive; détruis-les, dit le Seigneur, et fais ce que je te commande.
21
22
φωνὴ πολέμου καὶ συντριβὴ μεγάλη ἐν γῇ Χαλδαίων.
Il y a une voix de guerre et une grande affliction en la terre des Chaldéens.
22
23
πῶς συνεκλάσθη καὶ συνετρίβη ἡ σφῦρα πάσης τῆς γῆς; πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμὸν Βαβυλὼν ἐν ἔθνεσιν;
Comment a été rompu et broyé le marteau qui frappait toute la terre? Comment Babylone a-t-elle été désolée parmi les nations?
23
24
ἐπιθήσονταί σοι, καὶ ἁλώσῃ, ὦ Βαβυλών, καὶ οὐ γνώσῃ· εὑρέθης καὶ ἐλήμφθης, ὅτι τῷ κυρίῳ ἀντέστης.
Ils te donneront l'assaut, Babylone, et tu seras prise, et tu ne sauras pas comment. Tu as été trouvée et saisie, parce que tu as résisté au Seigneur.
24
25
ἤνοιξεν κύριος τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ καὶ ἐξήνεγκεν τὰ σκεύη ὀργῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔργον τῷ κυρίῳ θεῷ ἐν γῇ Χαλδαίων,
Le Seigneur a ouvert son trésor, et il en a tiré les instruments de sa colère; et le Seigneur Dieu a frappé la terre des Chaldéens,
25
26
ὅτι ἐληλύθασιν οἱ καιροὶ αὐτῆς. ἀνοίξατε τὰς ἀποθήκας αὐτῆς, ἐρευνήσατε αὐτὴν ὡς σπήλαιον καὶ ἐξολεθρεύσατε αὐτήν, μὴ γενέσθω αὐτῆς κατάλειμμα·
Parce que leurs temps sont venus. Ouvrez ses réceptacles; fouillez-la comme une caverne; exterminez-la et qu'il ne reste rien d'elle.
26
27
ἀναξηράνατε αὐτῆς πάντας τοὺς καρπούς, καὶ καταβήτωσαν εἰς σφαγήν· οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι ἥκει ἡ ἡμέρα αὐτῶν καὶ καιρὸς ἐκδικήσεως αὐτῶν.
Desséchez tous ses fruits, et que l'on emmène ses hommes pour les égorger. Malheur à eux; car leur jour est venu; il est venu le temps de leur rétribution.
27
28
φωνὴ φευγόντων καὶ ἀνασῳζομένων ἐκ γῆς Βαβυλῶνος τοῦ ἀναγγεῖλαι εἰς Σιων τὴν ἐκδίκησιν παρὰ κυρίου θεοῦ ἡμῶν.
La voix des fugitifs et de ceux qui se sont sauvés de Babylone annoncera à Sion que leur châtiment vient du Seigneur notre Dieu.
28
29
παραγγείλατε ἐπὶ Βαβυλῶνα πολλοῖς, παντὶ ἐντείνοντι τόξον· παρεμβάλετε ἐπ αὐτὴν κυκλόθεν, μὴ ἔστω αὐτῆς ἀνασῳζόμενος· ἀνταπόδοτε αὐτῇ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς, κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν ποιήσατε αὐτῇ, ὅτι πρὸς τὸν κύριον ἀντέστη θεὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ.
Appelez contre Babylone une multitude de guerriers, tous ceux qui tendent un arc; dressez votre camp autour de son enceinte; que nul des siens n'échappe; rétribuez-la selon ses œuvres: ce qu'elle a fait, faites-le-lui; car elle s'est élevée contre le Seigneur, contre le Dieu saint d'Israël.
29
30
διὰ τοῦτο πεσοῦνται οἱ νεανίσκοι αὐτῆς ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ αὐτῆς ῥιφήσονται, εἶπεν κύριος.
A cause de cela, ses jeunes hommes tomberont dans ses places, et tous ses hommes de guerre succomberont, dit le Seigneur.
30
31
ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ τὴν ὑβρίστριαν, λέγει κύριος, ὅτι ἥκει ἡ ἡμέρα σου καὶ ὁ καιρὸς ἐκδικήσεώς σου·
Voilà que je suis contre toi, superbe, dit le Seigneur; ton jour est venu; voilà le temps de ta rétribution,
31
32
καὶ ἀσθενήσει ἡ ὕβρις σου καὶ πεσεῖται, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀνιστῶν αὐτήν· καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν τῷ δρυμῷ αὐτῆς, καὶ καταφάγεται πάντα τὰ κύκλῳ αὐτῆς.
Et ton orgueil fléchira et il sera abattu, et nul ne le relèvera; et je mettrai le feu à ta forêt, et il dévorera tout ce qui l'entoure.
32
33
Τάδε λέγει κύριος Καταδεδυνάστευνται οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οἱ υἱοὶ Ιουδα ἅμα, πάντες οἱ αἰχμαλωτεύσαντες αὐτοὺς κατεδυνάστευσαν αὐτούς, ὅτι οὐκ ἠθέλησαν ἐξαποστεῖλαι αὐτούς.
Voici ce que dit le Seigneur: Tous les fils d'Israël et tous les fils de Juda ont été opprimés; tous ceux qui les ont faits captifs les ont tenus sous l'oppression; et ils n'ont point voulu les renvoyer libres;
33
34
καὶ ὁ λυτρούμενος αὐτοὺς ἰσχυρός, κύριος παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ· κρίσιν κρινεῖ πρὸς τοὺς ἀντιδίκους αὐτοῦ, ὅπως ἐξάρῃ τὴν γῆν, καὶ παροξυνεῖ τοῖς κατοικοῦσι Βαβυλῶνα.
Mais leur rédempteur est le Dieu fort; le Seigneur tout-puissant est son nom; il entrera en jugement avec ses ennemis pour délivrer la terre; et il aiguisera un glaive contre les habitants de Babylone;
34
35
μάχαιραν ἐπὶ τοὺς Χαλδαίους καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Βαβυλῶνα καὶ ἐπὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτῆς καὶ ἐπὶ τοὺς συνετοὺς αὐτῆς·
Un glaive contre eux et les Chaldéens, contre tous leurs grands et tous leurs sages;
35
36
μάχαιραν ἐπὶ τοὺς μαχητὰς αὐτῆς, καὶ παραλυθήσονται·
Un glaive contre tous leurs guerriers, et ils seront paralysés;
36
37
μάχαιραν ἐπὶ τοὺς ἵππους αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν· μάχαιραν ἐπὶ τοὺς μαχητὰς αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὸν σύμμικτον τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἔσονται ὡσεὶ γυναῖκες· μάχαιραν ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς αὐτῆς, καὶ διασκορπισθήσονται.
Un glaive contre leurs chevaux et leurs chars, contre leurs cavaliers et le peuple mêlé parmi eux, et ils seront comme des femmes; un glaive contre leurs trésors, et ils seront dispersés;
37
38
ἐπὶ τῷ ὕδατι αὐτῆς ἐπεποίθει καὶ καταισχυνθήσονται, ὅτι γῆ τῶν γλυπτῶν ἐστιν, καὶ ἐν ταῖς νήσοις, οὗ κατεκαυχῶντο.
Un glaive sur les eaux de Babylone; et les Chaldéens seront confondus, parce que leur terre est une terre d'idoles, ainsi que les îles dont ils faisaient leur orgueil.
38
39
διὰ τοῦτο κατοικήσουσιν ἰνδάλματα ἐν ταῖς νήσοις, καὶ κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ θυγατέρες σειρήνων· οὐ μὴ κατοικηθῇ οὐκέτι εἰς τὸν αἰῶνα.
A cause de cela, des spectres habiteront dans leurs îles, et les filles des sirènes dans Babylone, et elle ne sera pas repeuplée dans les siècles des siècles.
39
40
καθὼς κατέστρεψεν ὁ θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα καὶ τὰς ὁμορούσας αὐταῖς, εἶπεν κύριος, οὐ μὴ κατοικήσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ οὐ μὴ παροικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου.
De même que Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, dit le Seigneur, ainsi nul homme n'habitera en Babylone, et nul fils de l'homme n'y demeurera.
40
41
ἰδοὺ λαὸς ἔρχεται ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔθνος μέγα καὶ βασιλεῖς πολλοὶ ἐξεγερθήσονται ἀπ ἐσχάτου τῆς γῆς
Voilà qu'un peuple vient de l'aquilon; et une grande nation, et nombre de rois seront suscités des extrémités de la terre,
41
42
τόξον καὶ ἐγχειρίδιον ἔχοντες· ἰταμός ἐστιν καὶ οὐ μὴ ἐλεήσῃ· φωνὴ αὐτῶν ὡς θάλασσα ἠχήσει, ἐφ ἵπποις ἱππάσονται παρεσκευασμένοι ὥσπερ πῦρ εἰς πόλεμον πρὸς σέ, θύγατερ Βαβυλῶνος.
Tenant l'arc et le glaive: ce peuple est hardi et il sera sans pitié. Leur voix retentira comme la mer; ils seront montés sur des chevaux exercés; à la guerre ils seront comme la flamme; et c'est toi qu'ils attaqueront, fille de Babylone.
42
43
ἤκουσεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὴν ἀκοὴν αὐτῶν, καὶ παρελύθησαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ· θλῖψις κατεκράτησεν αὐτοῦ, ὠδῖνες ὡς τικτούσης.
Le roi de Babylone a entendu leur rumeur, et ses mains en ont été affaiblies, et l'angoisse l'a saisi comme les douleurs de l'enfantement.
43
44
ἰδοὺ ὥσπερ λέων ἀναβήσεται ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου εἰς τόπον Αιθαμ, ὅτι ταχέως ἐκδιώξω αὐτοὺς ἀπ αὐτῆς καὶ πάντα νεανίσκον ἐπ αὐτὴν ἐπιστήσω. ὅτι τίς ὥσπερ ἐγώ; καὶ τίς ἀντιστήσεταί μοι; καὶ τίς οὗτος ποιμήν, ὃς στήσεται κατὰ πρόσωπόν μου;
Voilà que ce peuple va bondir comme un lion bondit du Jourdain à Étham; je détournerai promptement les miens de cette terre; je conduirai contre elle tout jeune homme: car qui est semblable à moi? Qui me résistera? Et quel est le pasteur qui se placera devant moi, face à face?
44
45
διὰ τοῦτο ἀκούσατε τὴν βουλὴν κυρίου, ἣν βεβούλευται ἐπὶ Βαβυλῶνα, καὶ λογισμοὺς αὐτοῦ, οὓς ἐλογίσατο ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Χαλδαίους· ἐὰν μὴ διαφθαρῇ τὰ ἀρνία τῶν προβάτων αὐτῶν, ἐὰν μὴ ἀφανισθῇ νομὴ ἀπ αὐτῶν.
A cause de cela, écoutez le conseil que le Seigneur a décrété contre Babylone, et les pensées qu'il a eues contre les Chaldéens qui l'habitent: Je jure que les agneaux de leurs brebis périront, et que leur pâturage sera désolé.
45
46
ὅτι ἀπὸ φωνῆς ἁλώσεως Βαβυλῶνος σεισθήσεται ἡ γῆ, καὶ κραυγὴ ἐν ἔθνεσιν ἀκουσθήσεται.
Car au bruit de la prise de Babylone, la terre tremblera, et une clameur sera entendue parmi les nations.
46