Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΙΕΡΕΜΙΑΣ     28JEREMIE     28
1
Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐπὶ Βαβυλῶνα καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Χαλδαίους ἄνεμον καύσωνα διαφθείροντα.
Voici ce que dit le Seigneur: Je susciterai contre Babylone et les habitants de la Chaldée un vent brûlant et empoisonné.
1
2
καὶ ἐξαποστελῶ εἰς Βαβυλῶνα ὑβριστάς, καὶ καθυβρίσουσιν αὐτὴν καὶ λυμανοῦνται τὴν γῆν αὐτῆς· οὐαὶ ἐπὶ Βαβυλῶνα κυκλόθεν ἐν ἡμέρᾳ κακώσεως αὐτῆς.
Et j'enverrai contre Babylone des hommes insolents, et ils l'accableront d'insolence, et ils désoleront sa terre. Malheur à Babylone et à ses alentours le jour de son affliction!
2
3
ἐπ αὐτὴν τεινέτω ὁ τείνων τὸ τόξον αὐτοῦ καὶ περιθέσθω ᾧ ἐστιν ὅπλα αὐτῷ, καὶ μὴ φείσησθε ἐπὶ νεανίσκους αὐτῆς καὶ ἀφανίσατε πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῆς,
Que l'archer tende son arc contre elle, que celui qui a une armure s'en revête; n'épargnez pas les jeunes gens de Babylone et renversez toute sa puissance.
3
4
καὶ πεσοῦνται τραυματίαι ἐν γῇ Χαλδαίων καὶ κατακεκεντημένοι ἔξωθεν αὐτῆς.
Les morts tomberont sur la terre des Chaldéens, et les hommes percés de coups hors de la ville;
4
5
διότι οὐκ ἐχήρευσεν Ισραηλ καὶ Ιουδας ἀπὸ θεοῦ αὐτῶν, ἀπὸ κυρίου παντοκράτορος· ὅτι ἡ γῆ αὐτῶν ἐπλήσθη ἀδικίας ἀπὸ τῶν ἁγίων Ισραηλ.
Parce que la race d'Israël et de Juda n'est point veuve de son Dieu, le Seigneur tout-puissant, et que la terre des Chaldéens a été remplie d'iniquités contre les saints d'Israël.
5
6
φεύγετε ἐκ μέσου Βαβυλῶνος καὶ ἀνασῴζετε ἕκαστος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ μὴ ἀπορριφῆτε ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτῆς, ὅτι καιρὸς ἐκδικήσεως αὐτῆς ἐστιν παρὰ κυρίου, ἀνταπόδομα αὐτὸς ἀνταποδίδωσιν αὐτῇ.
Fuyez du milieu de Babylone; que chacun sauve son âme; ne vous laissez pas comprendre dans son iniquité; car le temps de la vengeance du Seigneur est venu, et il la punira sévèrement.
6
7
ποτήριον χρυσοῦν Βαβυλὼν ἐν χειρὶ κυρίου μεθύσκον πᾶσαν τὴν γῆν· ἀπὸ τοῦ οἴνου αὐτῆς ἐπίοσαν ἔθνη, διὰ τοῦτο ἐσαλεύθησαν.
Babylone dans la main du Seigneur était une coupe d'or qui enivrait toute la terre; les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi elles ont été ébranlées;
7
8
καὶ ἄφνω ἔπεσεν Βαβυλὼν καὶ συνετρίβη· θρηνεῖτε αὐτήν, λάβετε ῥητίνην τῇ διαφθορᾷ αὐτῆς, εἴ πως ἰαθήσεται.
Et Babylone est tombée soudain, et elle a été brisée; pleurez-la, prenez du baume pour sa plaie gangrenée, pour voir si elle pourra guérir.
8
9
ἰατρεύσαμεν τὴν Βαβυλῶνα, καὶ οὐκ ἰάθη· ἐγκαταλίπωμεν αὐτὴν καὶ ἀπέλθωμεν ἕκαστος εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, ὅτι ἤγγισεν εἰς οὐρανὸν τὸ κρίμα αὐτῆς, ἐξῆρεν ἕως τῶν ἄστρων.
Nous avons pansé Babylone, et elle n'est point guérie; abandonnons-la, partons chacun pour notre terre; car son jugement est monté jusqu'au ciel, il s'est élevé jusqu'aux étoiles.
9
10
ἐξήνεγκεν κύριος τὸ κρίμα αὐτοῦ· δεῦτε καὶ ἀναγγείλωμεν εἰς Σιων τὰ ἔργα κυρίου θεοῦ ἡμῶν.
Le Seigneur a prononcé son jugement; venez et publions en Sion les œuvres du Seigneur notre Dieu.
10
11
παρασκευάζετε τὰ τοξεύματα, πληροῦτε τὰς φαρέτρας· ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα βασιλέως Μήδων, ὅτι εἰς Βαβυλῶνα ἡ ὀργὴ αὐτοῦ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτήν, ὅτι ἐκδίκησις κυρίου ἐστίν, ἐκδίκησις λαοῦ αὐτοῦ ἐστιν.
Préparez les flèches; remplissez les carquois. Le Seigneur a suscité l'esprit du roi des Mèdes; car sa colère est contre Babylone, et il l'exterminera; car c'est la vengeance du Seigneur, c'est la vengeance de son peuple.
11
12
ἐπὶ τειχέων Βαβυλῶνος ἄρατε σημεῖον, ἐπιστήσατε φαρέτρας, ἐγείρατε φυλακάς, ἑτοιμάσατε ὅπλα, ὅτι ἐνεχείρησεν καὶ ποιήσει κύριος ἃ ἐλάλησεν ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Βαβυλῶνα
Levez un étendard sur les remparts de Babylone; prenez des carquois; réveillez les gardes; apprêtez les armures; car le Seigneur a mis la main à l'œuvre, et il va faire ce qu'il a dit contre les habitants de Babylone,
12
13
κατασκηνοῦντας ἐφ ὕδασι πολλοῖς καὶ ἐπὶ πλήθει θησαυρῶν αὐτῆς· ἥκει τὸ πέρας σου ἀληθῶς εἰς τὰ σπλάγχα σου.
Qui demeurent sur les grandes eaux et sur la multitude de leurs trésors. Ta fin est venue; en vérité, elle est dans tes entrailles.
13
14
ὅτι ὤμοσεν κύριος κατὰ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ Διότι πληρώσω σε ἀνθρώπων ὡσεὶ ἀκρίδων, καὶ φθέγξονται ἐπὶ σὲ οἱ καταβαίνοντες.
Car le Seigneur a juré par son bras: Je te remplirai d'hommes comme d'une nuée de sauterelles; et ils crieront en descendant sur toi.
14
15
ποιῶν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, ἑτοιμάζων οἰκουμένην ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ συνέσει αὐτοῦ ἐξέτεινεν τὸν οὐρανόν,
Le Seigneur a créé la terre par sa puissance; il a affermi le monde par sa sagesse; il a étendu le ciel par sa prudence;
15
16
εἰς φωνὴν ἔθετο ἦχος ὕδατος ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἀνήγαγεν νεφέλας ἀπ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν καὶ ἐξήγαγεν φῶς ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ.
Il a mis dans le ciel, pour tenir lieu de sa voix, le bruit des eaux; il a fait venir les nuées des extrémités de la terre; il a mêlé les éclairs à la pluie et a fait jaillir la lumière de ses trésors.
16
17
ἐμωράνθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως, κατῃσχύνθη πᾶς χρυσοχόος ἀπὸ τῶν γλυπτῶν αὐτοῦ, ὅτι ψευδῆ ἐχώνευσαν, οὐκ ἔστιν πνεῦμα ἐν αὐτοῖς·
L'homme a tiré vanité de ses connaissances; l'orfèvre a été confondu par ses propres idoles; car il a fait des choses mensongères et sans vie.
17
18
μάταιά ἐστιν, ἔργα μεμωκημένα, ἐν καιρῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν ἀπολοῦνται.
Ces œuvres sont vaines et ridicules, et au jour de la vérité elles périront.
18
19
οὐ τοιαύτη μερὶς τῷ Ιακωβ, ὅτι ὁ πλάσας τὰ πάντα αὐτός ἐστιν κληρονομία αὐτοῦ, κύριος ὄνομα αὐτῷ.
Tel n'est point le partage de Jacob, parce que le Créateur de toutes choses est son héritage; le Seigneur est son nom.
19
20
διασκορπίζεις σύ μοι σκεύη πολέμου, καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἔθνη καὶ ἐξαρῶ ἐκ σοῦ βασιλεῖς
Tu es pour moi un instrument de guerre, et par toi je disperserai les nations et je détruirai les rois.
20
21
καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἵππον καὶ ἀναβάτην αὐτοῦ καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἅρματα καὶ ἀναβάτας αὐτῶν
Par toi je disperserai les chevaux et les cavaliers; et par toi je disperserai les chars et ceux qui les montent.
21
22
καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ νεανίσκον καὶ παρθένον καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα
Par toi je disperserai les jeunes gens et les vierges; et par toi je disperserai les hommes et les femmes.
22
23
καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ποιμένα καὶ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ γεωργὸν καὶ τὸ γεώργιον αὐτοῦ καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἡγεμόνας καὶ στρατηγούς σου.
Par toi je disperserai les pasteurs et les brebis; et par toi je disperserai le laboureur et le labour, et les chefs et les capitaines;
23
24
καὶ ἀνταποδώσω τῇ Βαβυλῶνι καὶ πᾶσι τοῖς κατοικοῦσι Χαλδαίοις πάσας τὰς κακίας αὐτῶν, ἃς ἐποίησαν ἐπὶ Σιων κατ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, λέγει κύριος.
Et je rétribuerai Babylone et tous les Chaldéens qui l'habitent selon toutes les méchancetés qu'ils ont faites sous vos yeux contre Sion, dit le Seigneur.
24
25
ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σέ, τὸ ὄρος τὸ διεφθαρμένον τὸ διαφθεῖρον πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ κατακυλιῶ σε ἀπὸ τῶν πετρῶν καὶ δώσω σε ὡς ὄρος ἐμπεπυρισμένον,
Voilà que je suis contre toi, montagne corrompue, qui as corrompu toute la terre; et j'étendrai sur toi les mains et je te ferai rouler sur les rochers, et je ferai de toi une montagne brûlée.
25
26
καὶ οὐ μὴ λάβωσιν ἀπὸ σοῦ λίθον εἰς γωνίαν καὶ λίθον εἰς θεμέλιον, ὅτι εἰς ἀφανισμὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσῃ, λέγει κύριος.
Et on n'extraira de toi ni pierre angulaire ni pierre de fondation; car tu seras détruite, pour tous les siècles, dit le Seigneur.
26
27
Ἄρατε σημεῖον ἐπὶ τῆς γῆς, σαλπίσατε ἐν ἔθνεσιν σάλπιγγι, ἁγιάσατε ἐπ αὐτὴν ἔθνη, παραγγείλατε ἐπ αὐτὴν βασιλείαις Αραρατ παρ ἐμοῦ καὶ τοῖς Ασχαναζαίοις, ἐπιστήσατε ἐπ αὐτὴν βελοστάσεις, ἀναβιβάσατε ἐπ αὐτὴν ἵππον ὡς ἀκρίδων πλῆθος.
Levez un étendard sur la terre; sonnez de la trompette parmi les nations; consacrez contre elle tous les gentils; assemblez-les contre elle, et soulevez en mon nom les rois d'Ararat et ceux d'Ascenez; dressez contre elle des balistes; lancez contre elle une cavalerie aussi nombreuse qu'une nuée de sauterelles.
27
28
ἁγιάσατε ἐπ αὐτὴν ἔθνη, τὸν βασιλέα τῶν Μήδων καὶ πάσης τῆς γῆς, τοὺς ἡγουμένους αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς στρατηγοὺς αὐτοῦ.
Lancez contre elle les nations, le roi des Mèdes et de toute la terre, ses chefs et tous ses capitaines.
28
29
ἐσείσθη ἡ γῆ καὶ ἐπόνεσεν, διότι ἐξανέστη ἐπὶ Βαβυλῶνα λογισμὸς κυρίου τοῦ θεῖναι τὴν γῆν Βαβυλῶνος εἰς ἀφανισμὸν καὶ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτήν.
La terre a tremblé et a été en travail, parce que la pensée du Seigneur s'est élevée contre Babylone, pour désoler sa terre au point qu'elle ne soit plus habitée.
29
30
ἐξέλιπεν μαχητὴς Βαβυλῶνος τοῦ πολεμεῖν, καθήσονται ἐκεῖ ἐν περιοχῇ, ἐθραύσθη ἡ δυναστεία αὐτῶν, ἐγενήθησαν ὡσεὶ γυναῖκες, ἐνεπυρίσθη τὰ σκηνώματα αὐτῆς, συνετρίβησαν οἱ μοχλοὶ αὐτῆς·
Le guerrier de Babylone a défailli dans le combat; ils s'entasseront dans leur enceinte; leur pouvoir est brisé, les voilà comme des femmes; leurs maisons sont incendiées, et les verrous en sont rompus.
30
31
διώκων εἰς ἀπάντησιν διώκοντος διώξεται καὶ ἀναγγέλλων εἰς ἀπάντησιν ἀναγγέλλοντος τοῦ ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος ὅτι ἑάλωκεν ἡ πόλις αὐτοῦ,
Le courrier se croisera avec le courrier, le messager avec le messager, quand ils iront annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise.
31
32
ἀπ ἐσχάτου τῶν διαβάσεων αὐτοῦ ἐλήμφθησαν, καὶ τὰ συστέματα αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί, καὶ ἄνδρες αὐτοῦ οἱ πολεμισταὶ ἐξέρχονται.
Ils ont été pris par l'extrémité de leurs passages; leurs barricades ont été brûlées par le feu, et leurs hommes de guerre s'en sont allés;
32
33
διότι τάδε λέγει κύριος Οἶκοι βασιλέως Βαβυλῶνος ὡς ἅλων ὥριμος ἀλοηθήσονται· ἔτι μικρὸν καὶ ἥξει ὁ ἄμητος αὐτῆς.
Car voici ce que dit le Seigneur: Les palais des rois de Babylone seront battus comme l'aire en été; encore un peu de temps, et sa moisson viendra.
33
34
κατέφαγέν με, ἐμερίσατό με, κατέλαβέν με σκεῦος λεπτὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος· κατέπιέν με ὡς δράκων, ἔπλησεν τὴν κοιλίαν αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς τρυφῆς μου ἐξῶσέν με·
Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévorée; il m'a mise en pièces; il m'a surprise comme une obscurité soudaine; il m'a engloutie; tel qu'un dragon, il a rempli ses entrailles de mes délices.
34
35
οἱ μόχθοι μου καὶ αἱ ταλαιπωρίαι μου εἰς Βαβυλῶνα, ἐρεῖ κατοικοῦσα Σιων, καὶ τὸ αἷμά μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Χαλδαίους, ἐρεῖ Ιερουσαλημ.
Mon trouble et ma détresse m'ont exilée à Babylone, dira l'habitante de Sion; que mon sang retombe sur les Chaldéens, dira Jérusalem.
35
36
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ κρινῶ τὴν ἀντίδικόν σου καὶ ἐκδικήσω τὴν ἐκδίκησίν σου καὶ ἐρημώσω τὴν θάλασσαν αὐτῆς καὶ ξηρανῶ τὴν πηγὴν αὐτῆς,
A cause de cela, ainsi dit le Seigneur: Voilà que je vais juger ton ennemi; je vais te venger, et j'épuiserai sa mer, et je dessècherai ses fontaines.
36
37
καὶ ἔσται Βαβυλὼν εἰς ἀφανισμὸν καὶ οὐ κατοικηθήσεται.
Et Babylone ne sera plus qu'une solitude, et nul n'y demeurera plus;
37
38
ἅμα ὡς λέοντες ἐξηγέρθησαν καὶ ὡς σκύμνοι λεόντων.
Car ils se sont levés tous ensemble comme des lions, comme des lionceaux.
38
39
ἐν τῇ θερμασίᾳ αὐτῶν δώσω πότημα αὐτοῖς καὶ μεθύσω αὐτούς, ὅπως καρωθῶσιν καὶ ὑπνώσωσιν ὕπνον αἰώνιον καὶ οὐ μὴ ἐγερθῶσι, λέγει κύριος·
Dans leur chaleur, je leur donnerai à boire et je les enivrerai, afin qu'ils tombent dans un sommeil pesant, qu'il s'endorment pour toujours et ne se réveillent plus, dit le Seigneur.
39
40
καταβιβάσω αὐτοὺς ὡς ἄρνας εἰς σφαγὴν καὶ ὡς κριοὺς μετ ἐρίφων.
Mène-les comme des agneaux qu'on va égorger, ou comme des béliers avec des chevreaux.
40
41
πῶς ἑάλω καὶ ἐθηρεύθη τὸ καύχημα πάσης τῆς γῆς; πῶς ἐγένετο Βαβυλὼν εἰς ἀφανισμὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν;
Comment celle qui faisait l'orgueil de toute la terre a-t-elle été prise et pillée? Comment Babylone a-t-elle été effacée parmi les nations?
41
42
ἀνέβη ἐπὶ Βαβυλῶνα ἡ θάλασσα ἐν ἤχῳ κυμάτων αὐτῆς, καὶ κατεκαλύφθη.
La mer a débordé sur Babylone, avec un grand bruit de vagues, et elle l'a recouverte.
42
43
ἐγενήθησαν αἱ πόλεις αὐτῆς γῆ ἄνυδρος καὶ ἄβατος, οὐ κατοικήσει ἐν αὐτῇ οὐδὲ εἷς, οὐδὲ μὴ καταλύσῃ ἐν αὐτῇ υἱὸς ἀνθρώπου.
Ses villes sont devenues comme une terre sans eau et sans chemin; nul n'y habitera plus, et les fils des hommes ne s'y arrêteront plus.
43
44
καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ Βαβυλῶνα καὶ ἐξοίσω ἃ κατέπιεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ συναχθῶσιν πρὸς αὐτὴν ἔτι τὰ ἔθνη.
Et je tirerai vengeance de Babylone, et je ferai sortir de sa bouche ce qu'elle a dévoré, et les nations ne s'y rassembleront plus,
44
45-49
καὶ ἐν Βαβυλῶνι πεσοῦνται τραυματίαι πάσης τῆς γῆς.
Et dans Babylone tomberont les morts de toute la terre.
45-49
50
ἀνασῳζόμενοι ἐκ γῆς, πορεύεσθε καὶ μὴ ἵστασθε· οἱ μακρόθεν, μνήσθητε τοῦ κυρίου, καὶ Ιερουσαλημ ἀναβήτω ἐπὶ τὴν καρδίαν ὑμῶν.
Et vous, hommes de mon héritage qui êtes sauvés, partez, ne vous arrêtez pas; vous qui revenez de loin, souvenez-vous de Dieu, et que Jérusalem s'élève en votre cœur.
50
51
ᾐσχύνθημεν, ὅτι ἠκούσαμεν ὀνειδισμὸν ἡμῶν, κατεκάλυψεν ἀτιμία τὸ πρόσωπον ἡμῶν, εἰσῆλθον ἀλλογενεῖς εἰς τὰ ἅγια ἡμῶν, εἰς οἶκον κυρίου.
Nous avons été confondus quand nous avons appris notre opprobre; notre front s'est couvert de honte, des étrangers sont entrés dans nos saints lieux, dans la maison du Seigneur.
51
52
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ τὰ γλυπτὰ αὐτῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ αὐτῆς πεσοῦνται τραυματίαι.
Mais à cause de cela même voilà que les jours arrivent, dit le Seigneur, où je me vengerai de leurs idoles, et sur toute leur terre tomberont leurs blessés.
52
53
ὅτι ἐὰν ἀναβῇ Βαβυλὼν ὡς ὁ οὐρανὸς καὶ ὅτι ἐὰν ὀχυρώσῃ ὕψος ἰσχύος αὐτῆς, παρ ἐμοῦ ἥξουσιν ἐξολεθρεύοντες αὐτήν, λέγει κύριος.
Si Babylone est montée jusqu'au ciel, si elle a mis sa force en ses remparts, ceux qui la détruiront viendront de ma part, dit le Seigneur.
53
54
φωνὴ κραυγῆς ἐν Βαβυλῶνι, καὶ συντριβὴ μεγάλη ἐν γῇ Χαλδαίων,
On entend des voix et des clameurs en Babylone, et il y a une grande affliction en la terre des Chaldéens,
54
55
ὅτι ἐξωλέθρευσεν κύριος τὴν Βαβυλῶνα καὶ ἀπώλεσεν ἀπ αὐτῆς φωνὴν μεγάλην ἠχοῦσαν ὡς ὕδατα πολλά, ἔδωκεν εἰς ὄλεθρον φωνὴν αὐτῆς.
Parce que le Seigneur a exterminé Babylone, et il y a fait taire cette grande rumeur qui retentissait comme les grandes eaux, et il à livré sa voix à la destruction.
55
56
ὅτι ἦλθεν ἐπὶ Βαβυλῶνα ταλαιπωρία, ἑάλωσαν οἱ μαχηταὶ αὐτῆς, ἐπτόηται τὸ τόξον αὐτῶν, ὅτι θεὸς ἀνταποδίδωσιν αὐτοῖς, κύριος ἀνταποδίδωσιν αὐτῇ τὴν ἀνταπόδοσιν·
Le malheur est venu sur Babylone, ses combattants ont été pris et leur arc a tremblé, parce que le Seigneur a voulu les punir à leur tour.
56
57
καὶ μεθύσει μέθῃ τοὺς ἡγεμόνας αὐτῆς καὶ τοὺς σοφοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στρατηγοὺς αὐτῆς, λέγει ὁ βασιλεύς, κύριος παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.
Le Seigneur sait punir; et il enivrera ses chefs, et ses sages, et ses capitaines, dit le Roi dont le nom est le Seigneur tout-puissant.
57
58
τάδε λέγει κύριος Τεῖχος Βαβυλῶνος ἐπλατύνθη, κατασκαπτόμενον κατασκαφήσεται, καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς αἱ ὑψηλαὶ ἐμπυρισθήσονται, καὶ οὐ κοπιάσουσιν λαοὶ εἰς κενόν, καὶ ἔθνη ἐν ἀρχῇ ἐκλείψουσιν.
Voici ce que dit le Seigneur: Les murs de Babylone ont été ouverts; ils seront sapés et abattus, ses portes superbes brûlées par le feu, et les peuples ennemis ne travailleront pas en vain, et les nations qui dominaient en elle défailliront.
58
59
Ὁ λόγος ὃν ἐνετείλατο κύριος Ιερεμια τῷ προφήτῃ εἰπεῖν τῷ Σαραια υἱῷ Νηριου υἱοῦ Μαασαιου, ὅτε ἐπορεύετο παρὰ Σεδεκιου βασιλέως Ιουδα εἰς Βαβυλῶνα ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ Σαραιας ἄρχων δώρων·
Parole que le Seigneur a commandée à Jérémie le prophète de dire à Saraïas, fils de Nérias, fils de Maasie, lorsqu'il alla en Babylone, envoyé par Sédécias, roi de Juda, en la quatrième année de son règne, et Saraïas était le chef de l'ambassade.
59
60
καὶ ἔγραψεν Ιερεμιας πάντα τὰ κακά, ἃ ἥξει ἐπὶ Βαβυλῶνα, ἐν βιβλίῳ ἑνί, πάντας τοὺς λόγους τούτους τοὺς γεγραμμένους ἐπὶ Βαβυλῶνα.
Et Jérémie écrivit en un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes les paroles qui furent écrites contre elle.
60
61
καὶ εἶπεν Ιερεμιας πρὸς Σαραιαν Ὅταν ἔλθῃς εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ὄψῃ καὶ ἀναγνώσῃ πάντας τοὺς λόγους τούτους
Et Jérémie dit à Saraïas: Lorsque tu seras à Babylone, et que tu verras et que tu liras toutes ces paroles,
61
62
καὶ ἐρεῖς Κύριε κύριε, σὺ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτὸν καὶ τοῦ μὴ εἶναι ἐν αὐτῷ κατοικοῦντας ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, ὅτι ἀφανισμὸς εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται.
Tu diras: Seigneur, Seigneur, vous avez parlé contre ce lieu pour l'exterminer, pour que nul ne l'habite, depuis l'homme jusqu'à la bête, et il sera effacé pour jamais
62
63
καὶ ἔσται ὅταν παύσῃ τοῦ ἀναγινώσκειν τὸ βιβλίον τοῦτο, καὶ ἐπιδήσεις ἐπ αὐτὸ λίθον καὶ ῥίψεις αὐτὸ εἰς μέσον τοῦ Εὐφράτου
Et quand tu auras fini de lire ce livre, tu l'attacheras à une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate.
63
64
καὶ ἐρεῖς Οὕτως καταδύσεται Βαβυλὼν καὶ οὐ μὴ ἀναστῇ ἀπὸ προσώπου τῶν κακῶν, ὧν ἐγὼ ἐπάγω ἐπ αὐτήν.
Et tu diras: Ainsi s'abîmera Babylone, et elle ne se relèvera plus à cause des maux que j'amènerai sur elle.
64