Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΙΟΥΔΙΘ     12JUDITH     12
1
Καὶ ἐκέλευσεν εἰσαγαγεῖν αὐτὴν οὗ ἐτίθετο τὰ ἀργυρώματα αὐτοῦ καὶ συνέταξεν καταστρῶσαι αὐτῇ ἀπὸ τῶν ὀψοποιημάτων αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴνου αὐτοῦ πίνειν.
Et il ordonna qu'on la menât dans la tente où ses vases d'argent étaient déposés, et qu'on lui servît de ses mets, et qu'elle bût de son vin.
1
2
καὶ εἶπεν Ιουδιθ Οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν, ἵνα μὴ γένηται σκάνδαλον, ἀλλ ἐκ τῶν ἠκολουθηκότων μοι χορηγηθήσεται.
Et Judith lui dit : Je n'en mangerai pas, de peur qu'ils ne nous soient à scandale : on me servira de ceux que j'ai apportés.
2
3
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Ἐὰν δὲ ἐκλίπῃ τὰ ὄντα μετὰ σοῦ, πόθεν ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὅμοια αὐτοῖς; οὐ γάρ ἐστιν μεθ ἡμῶν ἐκ τοῦ γένους σου.
Et Holopherne lui dit : Mais, lorsque ceux qui sont avec toi viendront à manquer, d'où en apporterons-nous de semblables pour te les donner ; car il n'y a parmi nous personne de ta nation.
3
4
καὶ εἶπεν Ιουδιθ πρὸς αὐτόν Ζῇ ἡ ψυχή σου, κύριέ μου, ὅτι οὐ δαπανήσει ἡ δούλη σου τὰ ὄντα μετ ἐμοῦ, ἕως ἂν ποιήσῃ κύριος ἐν χειρί μου ἃ ἐβουλεύσατο.
Et Judith reprit : Vive ta vie ! ô mon maître, ta servante n'aura pas consommé ceux qui sont avec moi, avant que le Seigneur n'ait accompli, par ma main, ce qu'il a décidé.
4
5
καὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ θεράποντες Ολοφέρνου εἰς τὴν σκηνήν, καὶ ὕπνωσεν μέχρι μεσούσης τῆς νυκτός· καὶ ἀνέστη πρὸς τὴν ἑωθινὴν φυλακήν.
Et tes serviteurs d'Holopherne l'introduisirent sous la tente, et elle sommeilla jusqu'au milieu de la nuit, et elle se leva à la veillée du matin.
5
6
καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ολοφέρνην λέγουσα Ἐπιταξάτω δὴ ὁ κύριός μου ἐᾶσαι τὴν δούλην σου ἐπὶ προσευχὴν ἐξελθεῖν·
Et elle envoya à Holopherne, disant : Que mon maître ordonne qu'on laisse ta servante sortir pour qu'elle aille faire sa prière.
6
7
καὶ προσέταξεν Ολοφέρνης τοῖς σωματοφύλαξιν μὴ διακωλύειν αὐτήν. καὶ παρέμεινεν ἐν τῇ παρεμβολῇ ἡμέρας τρεῖς· καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα Βαιτυλουα καὶ ἐβαπτίζετο ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος·
Et Holopherne prescrivit à ses gardes de ne la point retenir, et elle passa trois jours dans le camp ; et, chaque nuit, elle alla au ravin de Béthulie, et elle fit ses ablutions dans la fontaine des eaux que renfermait le camp.
7
8
καὶ ὡς ἀνέβη, ἐδέετο τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ κατευθῦναι τὴν ὁδὸν αὐτῆς εἰς ἀνάστημα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ·
Et, lorsqu'elle était revenue, elle priait le Seigneur Dieu d'Israël de la diriger dans la voie, pour le salut des fils de son peuple.
8
9
καὶ εἰσπορευομένη καθαρὰ παρέμενεν ἐν τῇ σκηνῇ, μέχρι οὗ προσηνέγκατο τὴν τροφὴν αὐτῆς πρὸς ἑσπέραν.
Et, étant rentrée pure, elle se tenait sous la tente jusqu'à ce que sur le soir on lui apportât sa nourriture.
9
10
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐποίησεν Ολοφέρνης πότον τοῖς δούλοις αὐτοῦ μόνοις καὶ οὐκ ἐκάλεσεν εἰς τὴν κλῆσιν οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς χρείαις.
Or, le quatrième jour, Holopherne eut un festin à ses serviteurs seuls, et il n'invita, à cette fête habituelle, aucun de ses convives accoutumés.
10
11
καὶ εἶπεν Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν ἐφεστηκὼς ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ Πεῖσον δὴ πορευθεὶς τὴν γυναῖκα τὴν Εβραίαν, ἥ ἐστιν παρὰ σοί, τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ἡμᾶς καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν μεθ ἡμῶν·
Et il dit à Bagoa, l'eunuque qui était placé au-dessus de tous ses esclaves : Va trouver cette femme d'Hébreu, qui est sous ta garde, persuade-lui de se rendre auprès de nous, et de manger et de boire avec nous.
11
12
ἰδοὺ γὰρ αἰσχρὸν τῷ προσώπῳ ἡμῶν εἰ γυναῖκα τοιαύτην παρήσομεν οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ· ὅτι ἐὰν ταύτην μὴ ἐπισπασώμεθα, καταγελάσεται ἡμῶν.
Car c'est pour nous une honte d'être aussi près d'une telle femme, et de n'avoir point commerce avec elle ; et, si nous ne l'obtenons, on se rira de nous.
12
13
καὶ ἐξῆλθεν Βαγώας ἀπὸ προσώπου Ολοφέρνου καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν καὶ εἶπεν Μὴ ὀκνησάτω δὴ ἡ παιδίσκη ἡ καλὴ αὕτη ἐλθοῦσα πρὸς τὸν κύριόν μου δοξασθῆναι κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ πίεσαι μεθ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην οἶνον καὶ γενηθῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ὡς θυγάτηρ μία τῶν υἱῶν Ασσουρ, αἳ παρεστήκασιν ἐν οἴκῳ Ναβουχοδονοσορ.
Et Bagoa, quittant Holopherne, entra près de Judith, et lui dit : Que cette belle jeune fille ne craigne pas de venir auprès de mon maître pour être honorée devant lui ; elle boira joyeusement avec nous du vin, et, ce jour-ci, elle sera comme l'une des filles d'Assur qui se tiennent dans le palais de Nabuchodonosor ;
13
14
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιουδιθ Καὶ τίς εἰμι ἐγὼ ἀντεροῦσα τῷ κυρίῳ μου; ὅτι πᾶν, ὃ ἔσται ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀρεστόν, σπεύσασα ποιήσω, καὶ ἔσται τοῦτό μοι ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέρας θανάτου μου.
Et Judith répondit : Et qui suis-je moi, pour contredire mon maître ? Tout ce qui sera agréable à ses yeux, je m'empresserai de le faire, et ce sera ma joie jusqu'au jour de ma mort.
14
15
καὶ διαναστᾶσα ἐκοσμήθη τῷ ἱματισμῷ καὶ παντὶ τῷ κόσμῳ τῷ γυναικείῳ, καὶ προσῆλθεν ἡ δούλη αὐτῆς καὶ ἔστρωσεν αὐτῇ κατέναντι Ολοφέρνου χαμαὶ τὰ κώδια, ἃ ἔλαβεν παρὰ Βαγώου εἰς τὴν καθημερινὴν δίαιταν αὐτῆς εἰς τὸ ἐσθίειν κατακλινομένην ἐπ αὐτῶν.
Et, s'étant levée, elle se para de ses beaux vêtements et de tous ses ornements de femme, et sa servante la précéda ; et, pour elle, elle étendit à terre, en face d'Holopherne, les toisons à leur usage journalier, qu'elles avaient empruntées de Bagoa, et sur lesquelles elles se couchaient pour manger.
15
16
καὶ εἰσελθοῦσα ἀνέπεσεν Ιουδιθ, καὶ ἐξέστη ἡ καρδία Ολοφέρνου ἐπ αὐτήν, καὶ ἐσαλεύθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἦν κατεπίθυμος σφόδρα τοῦ συγγενέσθαι μετ αὐτῆς· καὶ ἐτήρει καιρὸν τοῦ ἀπατῆσαι αὐτὴν ἀφ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐτήν.
Et Judith, étant entrée, s'y plaça, et le cœur d'Holopherne à son aspect fut troublé, et son âme en fut vivement agitée, et il nourrissait un désir violent de la posséder ; et, depuis le jour où elle lui était apparue, il épiait l'occasion de la séduire.
16
17
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Πίε δὴ καὶ γενήθητι μεθ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην.
Et Holopherne lui dit : Bois donc, et, avec nous, tiens-toi en joie.
17
18
καὶ εἶπεν Ιουδιθ Πίομαι δή, κύριε, ὅτι ἐμεγαλύνθη τὸ ζῆν μου ἐν ἐμοὶ σήμερον παρὰ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γενέσεώς μου.
Et Judith répondit : Certes, je boirai, ô mon maître ; car je me sens aujourd'hui plus glorieuse de vivre que je ne l'ai jamais été depuis ma naissance.
18
19
καὶ λαβοῦσα ἔφαγεν καὶ ἔπιεν κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν ἡ δούλη αὐτῆς.
Et elle prit, et elle mangea devant lui ce que sa servante lui avait préparé.
19
20
καὶ ηὐφράνθη Ολοφέρνης ἀπ αὐτῆς καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν σφόδρα, ὅσον οὐκ ἔπιεν πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ οὗ ἐγεννήθη.
Et Holopherne se réjouit à cause d'elle, et il but une quantité de vin telle qu'en aucun jour de sa vie il n'en avait tant bu.
20