Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΙΟΥΔΙΘ     13JUDITH     13
1
Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασαν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀναλύειν. καὶ Βαγώας συνέκλεισεν τὴν σκηνὴν ἔξωθεν καὶ ἀπέκλεισεν τοὺς παρεστῶτας ἐκ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἀπῴχοντο εἰς τὰς κοίτας αὐτῶν· ἦσαν γὰρ πάντες κεκοπωμένοι διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι τὸν πότον.
Sur le soir, ses esclaves s'empressèrent de partir, et Bagoa ferma la tente en dehors, et il renvoya tous ceux qui se tenaient ordinairement auprès du maître, et ils allèrent se coucher ; car ils étaient tous accablés, parce que le festin avait été des plus abondants.
1
2
ὑπελείφθη δὲ Ιουδιθ μόνη ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ Ολοφέρνης προπεπτωκὼς ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ· ἦν γὰρ περικεχυμένος αὐτῷ ὁ οἶνος.
Judith demeura seule sous la tente avec Holopherne qui était étendu sur sa couche, le vin ruisselant autour de lui.
2
3
καὶ εἶπεν Ιουδιθ τῇ δούλῃ αὐτῆς στῆναι ἔξω τοῦ κοιτῶνος αὐτῆς καὶ ἐπιτηρεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆς καθάπερ καθ ἡμέραν, ἐξελεύσεσθαι γὰρ ἔφη ἐπὶ τὴν προσευχὴν αὐτῆς· καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησεν κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα.
Et Judith dit à sa servante de se tenir hors du lieu où elle couchait, et d'épier sa sortie, comme chaque jour ; car elle avait dit qu'elle irait faire sa prière, et elle en avait parlé à Bagoa.
3
4
καὶ ἀπήλθοσαν πάντες ἐκ προσώπου, καὶ οὐδεὶς κατελείφθη ἐν τῷ κοιτῶνι ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου· καὶ στᾶσα Ιουδιθ παρὰ τὴν κλίνην αὐτοῦ εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς Κύριε ὁ θεὸς πάσης δυνάμεως, ἐπίβλεψον ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μου εἰς ὕψωμα Ιερουσαλημ·
Ils s'étaient donc tous éloignés de la présence du maître, et nul, du petit au grand, n'était resté sous le pavillon où il couchait. Alors, Judith, debout près du lit, dit en son cœur : Seigneur Dieu des armées, regardez en cet instant les œuvres de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem.
4
5
ὅτι νῦν καιρὸς ἀντιλαβέσθαι τῆς κληρονομίας σου καὶ ποιῆσαι τὸ ἐπιτήδευμά μου εἰς θραῦσμα ἐχθρῶν, οἳ ἐπανέστησαν ἡμῖν.
C'est maintenant le temps de ressaisir votre héritage, et de faire ce que j'ai prémédité pour la ruine des ennemis qui se sont élevés contre nous.
5
6
καὶ προσελθοῦσα τῷ κανόνι τῆς κλίνης, ὃς ἦν πρὸς κεφαλῆς Ολοφέρνου, καθεῖλεν τὸν ἀκινάκην αὐτοῦ ἀπ αὐτοῦ
Et s'étant approchée de la colonne du lit qui était au-dessus de la tête d'Holopherne, elle en décrocha son cimeterre,
6
7
καὶ ἐγγίσασα τῆς κλίνης ἐδράξατο τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ εἶπεν Κραταίωσόν με, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
Et elle se pencha sur le lit, et saisit les cheveux d'Holopherne, et elle dit : En ce jour fortifiez-moi, Dieu d'Israël.
7
8
καὶ ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτῆς καὶ ἀφεῖλεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπ αὐτοῦ.
Et elle le frappa deux fois au cou de toute sa force, et elle lui trancha la tête.
8
9
καὶ ἀπεκύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς καὶ ἀφεῖλε τὸ κωνώπιον ἀπὸ τῶν στύλων· καὶ μετ ὀλίγον ἐξῆλθεν καὶ παρέδωκεν τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου,
Et elle fit rouler le corps au bas de la couche, et elle enleva le moustiquaire suspendu aux colonnes, et aussitôt elle sortit, et elle donna à sa servante la tête d'Holopherne.
9
10
καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν βρωμάτων αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθον αἱ δύο ἅμα κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐπὶ τὴν προσευχήν· καὶ διελθοῦσαι τὴν παρεμβολὴν ἐκύκλωσαν τὴν φάραγγα ἐκείνην καὶ προσανέβησαν τὸ ὄρος Βαιτυλουα καὶ ἤλθοσαν πρὸς τὰς πύλας αὐτῆς.
Et celle-ci la mit dans leur sac aux vivres, et elles sortirent ensemble, selon leur habitude ; et, après avoir traversé le camp, elles firent le tour du ravin, et elles remontèrent la montagne de Béthulie, et elles arrivèrent aux portes de la ville.
10
11
Καὶ εἶπεν Ιουδιθ μακρόθεν τοῖς φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν πυλῶν Ἀνοίξατε ἀνοίξατε δὴ τὴν πύλην· μεθ ἡμῶν ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡμῶν ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν ἐν Ισραηλ καὶ κράτος κατὰ τῶν ἐχθρῶν, καθὰ καὶ σήμερον ἐποίησεν.
Et Judith cria de loin aux sentinelles : Ouvrez, ouvre donc la porte, Dieu, notre Dieu, est avec nous, pour montrer encore sa force en Israël, et sa puissance contre ses ennemis, comme il a fait aujourd'hui.
11
12
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς τὴν φωνὴν αὐτῆς, ἐσπούδασαν τοῦ καταβῆναι ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ συνεκάλεσαν τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως.
Et lorsque les hommes de la ville eurent oui sa voix, ils se hâtèrent de descendre auprès de la porte, et convoquèrent les anciens de la ville.
12
13
καὶ συνέδραμον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι παράδοξον ἦν αὐτοῖς τὸ ἐλθεῖν αὐτήν, καὶ ἤνοιξαν τὴν πύλην καὶ ὑπεδέξαντο αὐτὰς καὶ ἅψαντες πῦρ εἰς φαῦσιν περιεκύκλωσαν αὐτάς.
Et tout le monde accourut, du petit au grand, car ils ne s'attendaient pas à son retour, et ils ouvrirent la porte, et ils les firent entrer, et, ayant allumé un grand feu, ils les entourèrent.
13
14
ἡ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς φωνῇ μεγάλῃ Αἰνεῖτε τὸν θεόν, αἰνεῖτε· αἰνεῖτε τὸν θεόν, ὃς οὐκ ἀπέστησεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ισραηλ, ἀλλ ἔθραυσε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν διὰ χειρός μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ.
Et Judith leur dit à haute voix : Louez Dieu, louez-le ; louez Dieu qui n'a point détourné sa miséricorde de la maison d'Israël, mais qui, cette nuit même, a brisé nos ennemis par ma main.
14
15
καὶ προελοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆς πήρας ἔδειξεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ ἡ κεφαλὴ Ολοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως Ασσουρ, καὶ ἰδοὺ τὸ κωνώπιον, ἐν ᾧ κατέκειτο ἐν ταῖς μέθαις αὐτοῦ· καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ κύριος ἐν χειρὶ θηλείας·
Et tirant du sac la tête, elle la leur montra, et elle dit : Voici la tête d'Holopherne, général en chef de l'armée d'Assyrie, et voici le filet sous lequel il dormait lorsqu'il était ivre, et le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme.
15
16
καὶ ζῇ κύριος, ὃς διεφύλαξέν με ἐν τῇ ὁδῷ μου, ᾗ ἐπορεύθην, ὅτι ἠπάτησεν αὐτὸν τὸ πρόσωπόν μου εἰς ἀπώλειαν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐποίησεν ἁμάρτημα μετ ἐμοῦ εἰς μίασμα καὶ αἰσχύνην.
Et vive le Seigneur qui m'a gardée en la voie où j'ai marché ! car mon visage a trompé cet homme à sa perdition, et il n'a point fait avec moi de péché qui me souille et me déshonore.
16
17
καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα καὶ κύψαντες προσεκύνησαν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν ὁμοθυμαδόν Εὐλογητὸς εἶ, ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ σου.
Et tout le peuple fut en grande extase ; et, s'étant prosternés, ils adorèrent Dieu, et ils crièrent tout d'une voix : Béni soyez-vous, ô notre Dieu, qui avez aujourd'hui avili les ennemis de votre peuple !
17
18
καὶ εἶπεν αὐτῇ Οζιας Εὐλογητὴ σύ, θύγατερ, τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ παρὰ πάσας τὰς γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ εὐλογημένος κύριος ὁ θεός, ὃς ἔκτισεν τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν, ὃς κατεύθυνέν σε εἰς τραῦμα κεφαλῆς ἄρχοντος ἐχθρῶν ἡμῶν·
Et Ozias lui dit : Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très-haut, entre toutes les femmes qui existent sur la terre ! Béni soit le Seigneur Dieu, créateur de la terre et du ciel, parce qu'il t'a dirigée pour frapper la tête du prince de nos ennemis !
18
19
ὅτι οὐκ ἀποστήσεται ἡ ἐλπίς σου ἀπὸ καρδίας ἀνθρώπων μνημονευόντων ἰσχὺν θεοῦ ἕως αἰῶνος·
Et jamais l'espoir que tu as eu en Dieu ne s'effacera du cœur des hommes, qui se souviennent de la puissance de Dieu dans tous les siècles.
19
20
καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ ὁ θεὸς εἰς ὕψος αἰώνιον τοῦ ἐπισκέψασθαί σε ἐν ἀγαθοῖς, ἀνθ ὧν οὐκ ἐφείσω τῆς ψυχῆς σου διὰ τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀλλ ἐπεξῆλθες τῷ πτώματι ἡμῶν ἐπ εὐθεῖαν πορευθεῖσα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν. καὶ εἶπαν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο γένοιτο.
Que le Seigneur te bénisse et t'exalte à jamais ; qu'il te visite pour ton bien en récompense de ce que tu n'as pas ménagé ta vie, devant l'humiliation de notre race ; mais tu es allée au-devant de notre chute, et tu as marché droit devant notre Dieu. Et le peuple tout entier s'écria : Ainsi soit-il, ainsi soit-il.
20