Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
ΘΡΗΝΟΙ     3LAMENTATIONS     3
1
Ἐγὼ ἀνὴρ ὁ βλέπων πτωχείαν ἐν ῥάβδῳ θυμοῦ αὐτοῦ ἐπ ἐμέ·
Aleph. Je suis l'homme qui voit sa misère, parce que la verge de la colère du Seigneur est sur moi.
1
2
παρέλαβέν με καὶ ἀπήγαγεν εἰς σκότος καὶ οὐ φῶς,
Il m'a saisi et il m'a conduit dans les ténèbres, et non à la lumière.
2
3
πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεψεν χεῖρα αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν.
Il n'a fait que tourner la main sur moi, durant tout le jour.
3
4
Ἐπαλαίωσεν σάρκας μου καὶ δέρμα μου, ὀστέα μου συνέτριψεν·
Il a envieilli ma peau et ma chair; il a brisé mes os.
4
5
ἀνῳκοδόμησεν κατ ἐμοῦ καὶ ἐκύκλωσεν κεφαλήν μου καὶ ἐμόχθησεν,
Beth. Il a bâti contre moi; il a entouré ma tête; il a travaillé à ma perte;
5
6
ἐν σκοτεινοῖς ἐκάθισέν με ὡς νεκροὺς αἰῶνος.
Il m'a mis dans les ténèbres, comme les morts des siècles passés.
6
7
Ἀνῳκοδόμησεν κατ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἐξελεύσομαι, ἐβάρυνεν χαλκόν μου·
Il a bâti contre moi, et je ne sortirai plus; il a appesanti mes chaînes d'airain.
7
8
καί γε κεκράξομαι καὶ βοήσω, ἀπέφραξεν προσευχήν μου·
Ghimel. Et quand je crierais, quand je l'invoquerais, c'est en vain; il a clos ma prière.
8
9
ἀνῳκοδόμησεν ὁδούς μου, ἐνέφραξεν τρίβους μου, ἐτάραξεν.
Daleth. Il a muré mes voies; il a barricadé mes sentiers; il les a confondus.
9
10
Ἄρκος ἐνεδρεύουσα αὐτός μοι, λέων ἐν κρυφαίοις·
Il est pour moi une ourse qui me guette, un lion dans son repaire.
10
11
κατεδίωξεν ἀφεστηκότα καὶ κατέπαυσέν με, ἔθετό με ἠφανισμένην·
Il m'a poursuivi, comme je me détournais; il m'a arrêté, il m'a effacé;
11
12
ἐνέτεινεν τόξον αὐτοῦ καὶ ἐστήλωσέν με ὡς σκοπὸν εἰς βέλος.
Hé. Il a tendu son arc; il m'a fait tenir comme un but de flèches.
12
13
Εἰσήγαγεν τοῖς νεφροῖς μου ἰοὺς φαρέτρας αὐτοῦ·
Il a plongé dans mes reins les traits de son carquois.
13
14
ἐγενήθην γέλως παντὶ λαῷ μου, ψαλμὸς αὐτῶν ὅλην τὴν ἡμέραν·
Je suis devenu la risée de tout mon peuple, le sujet de leurs chants, pendant tout le jour.
14
15
ἐχόρτασέν με πικρίας, ἐμέθυσέν με χολῆς.
Vav. Il m'a nourri d'amertume; il m'a enivré de fiel.
15
16
Καὶ ἐξέβαλεν ψήφῳ ὀδόντας μου, ἐψώμισέν με σποδόν·
Il m'a brisé les dents avec des cailloux; il m'a donné à manger de la cendre.
16
17
καὶ ἀπώσατο ἐξ εἰρήνης ψυχήν μου, ἐπελαθόμην ἀγαθὰ
Il a banni la paix de mon âme; j'ai oublié toutes mes joies:
17
18
καὶ εἶπα Ἀπώλετο νεῖκός μου καὶ ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ κυρίου.
Mes biens ont péri; mais mon espérance est dans le Seigneur.
18
19
Ἐμνήσθην ἀπὸ πτωχείας μου καὶ ἐκ διωγμοῦ μου πικρίας καὶ χολῆς μου·
Zaïn. Je me suis souvenu de ma misère; et, persécuté comme je suis, mon amertume et mon fiel
19
20
μνησθήσεται καὶ καταδολεσχήσει ἐπ ἐμὲ ἡ ψυχή μου·
Ne seront pas oubliés; et les méditations de mon âme se tourneront contre moi.
20
21
ταύτην τάξω εἰς τὴν καρδίαν μου, διὰ τοῦτο ὑπομενῶ.
Je les enfermerai dans mon cœur, et à cause de cela je souffrirai avec patience.
21
22-25
Ἀγαθὸς κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτόν, ψυχῇ ἣ ζητήσει αὐτὸν ἀγαθὸν
Teth. Le Seigneur est bon pour ceux qui l'attendent. C'est un bien pour l'âme de le chercher;
22-25
26
καὶ ὑπομενεῖ καὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ σωτήριον κυρίου.
Elle patientera, elle attendra paisiblement le salut du Seigneur.
26
27
ἀγαθὸν ἀνδρὶ ὅταν ἄρῃ ζυγὸν ἐν νεότητι αὐτοῦ.
Il est bon à l'homme d'être soumis au joug dès sa jeunesse.
27
28
Καθήσεται κατὰ μόνας καὶ σιωπήσεται, ὅτι ἦρεν ἐφ ἑαυτῷ·
Il se tiendra solitaire; et il se taira, parce qu'il l'aura porté sur lui.
28
29-30
δώσει τῷ παίοντι αὐτὸν σιαγόνα, χορτασθήσεται ὀνειδισμῶν.
Iod. Il tendra la joue à qui le frappe; il se rassasiera d'opprobre,
29-30
31
Ὅτι οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἀπώσεται κύριος·
Parce que le Seigneur ne répudie pas pour toujours.
31
32
ὅτι ὁ ταπεινώσας οἰκτιρήσει κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ·
Coph. Si c'est lui qui a humilié, il aura compassion dans la plénitude de sa miséricorde.
32
33
ὅτι οὐκ ἀπεκρίθη ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ καὶ ἐταπείνωσεν υἱοὺς ἀνδρός.
Car ces paroles de colère ne sont pas selon son cœur, et ceux qu'il a abaissés sont des fils de l'homme.
33
34
Τοῦ ταπεινῶσαι ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ πάντας δεσμίους γῆς,
Lamed. Mettre sous ses pieds tous les captifs de la terre,
34
35
τοῦ ἐκκλῖναι κρίσιν ἀνδρὸς κατέναντι προσώπου ὑψίστου,
Refuser justice à un homme devant le Très-Haut,
35
36
καταδικάσαι ἄνθρωπον ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν κύριος οὐκ εἶπεν.
Condamner un homme quand on doit le juger, le Seigneur ne l'a pas dit.
36
37
Τίς οὕτως εἶπεν, καὶ ἐγενήθη; κύριος οὐκ ἐνετείλατο,
Qui est celui qui a dit de telles choses, et a été obéi? Ce n'est pas le Seigneur qui les a commandées.
37
38
ἐκ στόματος ὑψίστου οὐκ ἐξελεύσεται τὰ κακὰ καὶ τὸ ἀγαθόν;
Le mal ne sortira pas de la bouche du Seigneur en même temps que le bien.
38
39
τί γογγύσει ἄνθρωπος ζῶν, ἀνὴρ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ;
Mem. Pourquoi murmure-t-il, l'homme vivant, l'homme qui songe à son péché?
39
40
Ἐξηρευνήθη ἡ ὁδὸς ἡμῶν καὶ ἠτάσθη, καὶ ἐπιστρέψωμεν ἕως κυρίου·
Noun. Votre voie a été examinée et recherchée, retournez au Seigneur.
40
41
ἀναλάβωμεν καρδίας ἡμῶν ἐπὶ χειρῶν πρὸς ὑψηλὸν ἐν οὐρανῷ
Élevons nos cœurs sur nos mains, vers le Très-Haut, dans le ciel.
41
42
Ἡμαρτήσαμεν, ἠσεβήσαμεν, καὶ οὐχ ἱλάσθης.
Nous avons péché, nous avons été impies, et vous ne nous avez point pardonné.
42
43
Ἐπεσκέπασας ἐν θυμῷ καὶ ἀπεδίωξας ἡμᾶς· ἀπέκτεινας, οὐκ ἐφείσω.
Samech. Vous avez gardé votre ressentiment, et vous nous avez poursuivis; vous avez tué, et vous n'avez rien épargné.
43
44
ἐπεσκέπασας νεφέλην σεαυτῷ εἵνεκεν προσευχῆς,
Vous vous êtes voilé d'une nuée pendant ma prière, pour ne plus me voir
44
45
καμμύσαι με καὶ ἀπωσθῆναι ἔθηκας ἡμᾶς ἐν μέσῳ τῶν λαῶν.
Et pour me répudier. Vous nous avez isolées au milieu des peuples.
45
46
Διήνοιξαν ἐφ ἡμᾶς τὸ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν·
\scpn{Aïn.} Tous nos ennemis ont ouvert la bouche contre nous.
46
47
φόβος καὶ θυμὸς ἐγενήθη ἡμῖν, ἔπαρσις καὶ συντριβή·
La crainte et la fureur, l'orgueil et la ruine sont venus en nous.
47
48
ἀφέσεις ὑδάτων κατάξει ὁ ὀφθαλμός μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου.
Mon œil répandra des torrents de larmes sur la destruction de la fille de mon peuple.
48
49
Ὁ ὀφθαλμός μου κατεπόθη, καὶ οὐ σιγήσομαι τοῦ μὴ εἶναι ἔκνηψιν,
Phé. Mon œil s'est consumé; et je ne me tairai point, parce qu'il n'y aura point de repos pour moi
49
50
ἕως οὗ διακύψῃ καὶ ἴδῃ κύριος ἐξ οὐρανοῦ·
Avant que le Seigneur, du haut des cieux, se penche et regarde.
50
51
ὁ ὀφθαλμός μου ἐπιφυλλιεῖ ἐπὶ τὴν ψυχήν μου παρὰ πάσας θυ γατέρας πόλεως.
Mon œil ravagera mon âme, à la vue de toutes les filles de la cité.
51
52
Θηρεύοντες ἐθήρευσάν με ὡς στρουθίον οἱ ἐχθροί μου δωρεάν,
Tsadé. Des oiseleurs m'ont fait la chasse comme à un passereau; ce sont tous ceux qui me haïssent sans raison.
52
53
ἐθανάτωσαν ἐν λάκκῳ ζωήν μου καὶ ἐπέθηκαν λίθον ἐπ ἐμοί,
Ils m'ont jeté dans une citerne pour m'ôter la vie, et ils en ont posé le couvercle sur moi.
53
54
ὑπερεχύθη ὕδωρ ἐπὶ κεφαλήν μου· εἶπα Ἀπῶσμαι.
L'eau s'est répandue sur ma tête, et j'ai dit: Je suis perdu.
54
55
Ἐπεκαλεσάμην τὸ ὄνομά σου, κύριε, ἐκ λάκκου κατωτάτου·
Coph. J'ai invoqué votre nom, ô Seigneur, du fond de la citerne;
55
56
φωνήν μου ἤκουσας Μὴ κρύψῃς τὰ ὦτά σου εἰς τὴν δέησίν μου.
Vous avez entendu ma voix, et vous n'avez point fermé les oreilles à ma prière.
56
57
εἰς τὴν βοήθειάν μου ἤγγισας ἐν ᾗ σε ἡμέρᾳ ἐπεκαλεσάμην· εἶπάς μοι Μὴ φοβοῦ.
Vous êtes venu à mon secours le jour où je vous avais invoqué, et vous m'avez dit: Ne crains pas.
57
58
Ἐδίκασας, κύριε, τὰς δίκας τῆς ψυχῆς μου, ἐλυτρώσω τὴν ζωήν μου·
Resch. Seigneur, vous avez plaidé la cause de mon âme; vous avez racheté ma vie.
58
59
εἶδες, κύριε, τὰς ταραχάς μου, ἔκρινας τὴν κρίσιν μου·
Seigneur, vous avez vu mes troubles; vous m'avez rendu justice.
59
60
εἶδες πᾶσαν τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν εἰς πάντας διαλογισμοὺς αὐτῶν ἐν ἐμοί.
Vous avez vu toute leur vengeance, tous leurs propos à mon sujet.
60
61
Ἤκουσας τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, πάντας τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν κατ ἐμοῦ,
Schin. Vous avez entendu leurs outrages, et tous leurs mauvais desseins contre moi,
61
62
χείλη ἐπανιστανομένων μοι καὶ μελέτας αὐτῶν κατ ἐμοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν,
Et les lèvres de mes oppresseurs, et leurs complots tramés contre moi tout le jour.
62
63
καθέδραν αὐτῶν καὶ ἀνάστασιν αὐτῶν· ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Soit qu'ils s'asseyent, soit qu'ils se lèvent, considérez leurs yeux.
63
64
Ἀποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα, κύριε, κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν,
Seigneur, vous les rétribuerez selon les œuvres de leurs mains.
64
65
ἀποδώσεις αὐτοῖς ὑπερασπισμὸν καρδίας, μόχθον σου αὐτοῖς,
Thav. Vous repayerez un cœur cuirassé en étant dur avec eux.
65
66
καταδιώξεις ἐν ὀργῇ καὶ ἐξαναλώσεις αὐτοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρα νοῦ, κύριε.
Vous les poursuivrez en votre colère, et vous les ferez disparaître de dessous le ciel, ô Seigneur.
66