Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΤΩΒΙΤ     3TOBIE     3
1
καὶ λυπηθεὶς ἔκλαυσα καὶ προσευξάμην μετ ὀδύνης λέγων
Et, le cœur contristé, je versai des larmes, et je priai dans ma douleur, disant :
1
2
Δίκαιος εἶ, κύριε, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήθεια, καὶ κρίσιν ἀληθινὴν καὶ δικαίαν σὺ κρίνεις εἰς τὸν αἰῶνα.
Vous êtes juste, ô Seigneur ; toutes vos voies, toutes vos œuvres sont miséricorde et vérité ; et vous jugez avec vérité et justice dans tous les siècles.
2
3
μνήσθητί μου καὶ ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ· μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν πατέρων μου, ἃ ἥμαρτον ἐνώπιόν σου·
Souvenez-vous de moi, jetez sur moi vos regards ; ne me punissez pas de mes péchés, ni de mes inadvertances, ni des péchés que mes pères ont commis devant vous.
3
4
παρήκουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν σου. ἔδωκας ἡμᾶς εἰς διαρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον καὶ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ἐν οἷς ἐσκορπίσμεθα.
Car ils ont désobéi à vos commandements, et vous nous avez livrés au pillage, à la captivité, à la mort, et nous sommes la fable et le jouet de toutes les nations chez qui vous nous avez dispersés.
4
5
καὶ νῦν πολλαὶ αἱ κρίσεις σού εἰσιν ἀληθιναὶ ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ τῶν πατέρων μου, ὅτι οὐκ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου· οὐ γὰρ ἐπορεύθημεν ἐν ἀληθείᾳ ἐνώπιόν σου.
Mais vos jugements sont nombreux et irréprochables ; ils peuvent me traiter selon mes péchés et ceux de mes pères, parce que nous n'avions point été fidèles à votre loi, et que nous n'avions point marché devant vous dans la vérité.
5
6
καὶ νῦν κατὰ τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν σου ποίησον μετ ἐμοῦ· ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου, ὅπως ἀπολυθῶ καὶ γένωμαι γῆ· διότι λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν ἢ ζῆν, ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα, καὶ λύπη ἐστὶν πολλὴ ἐν ἐμοί· ἐπίταξον ἀπολυθῆναί με τῆς ἀνάγκης ἤδη εἰς τὸν αἰώνιον τόπον, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ ἐμοῦ.
Faites donc de moi ce que bon vous semble ; ordonnez que le souffle me soit ôté, que je sois affranchi, que je devienne terre ; car, mieux vaut pour moi mourir que vivre, puisque j'ai subi d'injustes reproches et qu'il est en moi une grande tristesse ; ordonnez donc que dès maintenant je sois délivré de mes maux pour entrer dans le lieu éternel ; ne détournez point de moi votre face.
6
7
Ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέβη τῇ θυγατρὶ Ραγουηλ Σαρρα ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ ταύτην ὀνειδισθῆναι ὑπὸ παιδισκῶν πατρὸς αὐτῆς,
Or, ce même jour-là, il advint que Sara, fille de Raguel, d'Ecbatane en Médie, fut outragée par les servantes de son père,
7
8
ὅτι ἦν δεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά, καὶ Ασμοδαυς τὸ πονηρὸν δαιμόνιον ἀπέκτεινεν αὐτοὺς πρὶν ἢ γενέσθαι αὐτοὺς μετ αὐτῆς ὡς ἐν γυναιξίν. καὶ εἶπαν αὐτῇ Οὐ συνίεις ἀποπνίγουσά σου τοὺς ἄνδρας; ἤδη ἑπτὰ ἔσχες καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνάσθης.
Parce qu'elle avait été mariée à sept hommes, et que le mauvais démon Asmodée les avait tous fait périr avant qu'ils eussent été avec elle comme avec une femme. Et les servantes lui dirent : Ne vois-tu pas que c'est toi qui suffoques ces hommes ? Tu en as eu déjà sept, et il n'en est pas un seul dont tu portes le nom.
8
9
τί ἡμᾶς μαστιγοῖς; εἰ ἀπέθαναν, βάδιζε μετ αὐτῶν· μὴ ἴδοιμέν σου υἱὸν ἢ θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα.
Pourquoi nous fouettes-tu ? Puisqu'ils sont morts, va les rejoindre ; que jamais nous ne voyions de toi ni fils ni fille.
9
10
ταῦτα ἀκούσασα ἐλυπήθη σφόδρα ὥστε ἀπάγξασθαι. καὶ εἶπεν Μία μέν εἰμι τῷ πατρί μου· ἐὰν ποιήσω τοῦτο, ὄνειδος αὐτῷ ἐστιν, καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ κατάξω μετ ὀδύνης εἰς ᾅδου.
A ces paroles, elle ressentit une douleur violente jusqu'à penser à s'étrangler ; mais elle dit : Mon père n'a que moi : si je fais cela, je serai son opprobre ; et, de tristesse, je conduirai sa vieillesse au tombeau.
10
11
καὶ ἐδεήθη πρὸς τῇ θυρίδι καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὁ θεός μου, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας· εὐλογήσαισάν σε πάντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα.
Et elle pria devant sa fenêtre, et elle dit : Béni soyez-vous, ô Seigneur mon Dieu ; béni soit dans tous les siècles votre nom glorieux et saint ; que toutes vos œuvres vous bénissent à jamais.
11
12
καὶ νῦν, κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ τὸ πρόσωπόν μου εἰς σὲ δέδωκα·
Et maintenant, Seigneur, je tourne vers vous mes yeux et mon visage.
12
13
εἰπὸν ἀπολῦσαί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκοῦσαί με μηκέτι ὀνειδισμόν.
J'ai dit : Délivrez-moi des liens de cette terre ; que je n'entende plus de tels outrages.
13
14
σὺ γινώσκεις, κύριε, ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας ἀνδρὸς
Vous savez, Seigneur, que je suis pure de tout péché avec l'homme,
14
15
καὶ οὐκ ἐμόλυνα τὸ ὄνομά μου οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου. μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ παιδίον, ὃ κληρονομήσει αὐτόν, οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς οὐδὲ ὑπάρχων αὐτῷ υἱός, ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα. ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά· ἵνα τί μοι ζῆν; καὶ εἰ μὴ δοκεῖ σοι ἀποκτεῖναί με, ἐπίταξον ἐπιβλέψαι ἐπ ἐμὲ καὶ ἐλεῆσαί με καὶ μηκέτι ἀκοῦσαί με ὀνειδισμόν.
Et que je n'ai point souillé, en cette terre de la captivité, mon nom ni le nom de mon père. Je suis fille unique, et mon père n'a point de fils pour recueillir son héritage, ni de proche parent qui ait un fils auquel je doive me réserver pour être sa femme, et déjà j'ai perdu sept maris. Pourquoi vivrais-je encore ? Et s'il ne vous plaît pas de me faire mourir, ordonnez que l'on me considère, que l'on ait compassion de moi, que je n'entende plus de pareils outrages.
15
16
Καὶ εἰσηκούσθη ἡ προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Ραφαηλ,
Or, les prières de tous les deux furent entendues en même temps devant la gloire du grand Raphaël.
16
17
καὶ ἀπεστάλη ἰάσασθαι τοὺς δύο, τοῦ Τωβιτ λεπίσαι τὰ λευκώματα καὶ Σαρραν τὴν τοῦ Ραγουηλ δοῦναι Τωβια τῷ υἱῷ Τωβιτ γυναῖκα καὶ δῆσαι Ασμοδαυν τὸ πονηρὸν δαιμόνιον, διότι Τωβια ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν. ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἐπιστρέψας Τωβιτ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ Σαρρα ἡ τοῦ Ραγουηλ κατέβη ἐκ τοῦ ὑπερῴου αὐτῆς.
Et il fut envoyé pour guérir les deux affligés : pour enlever les taies de Tobit, pour donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, Sara, fille de Raguel, et pour enchaîner Asmodée le mauvais démon ; car c'est à Tobie qu'elle devait appartenir. Au même instant Tobit entra dans sa maison ; et Sara, fille de Raguel, descendit de sa chambre à coucher.
17