Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
ΒΑΡΟΥΧ     2BARUCH     2
1
καὶ ἔστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς δικαστὰς ἡμῶν τοὺς δικάσαντας τὸν Ισραηλ καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν καὶ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν καὶ ἐπὶ ἄνθρωπον Ισραηλ καὶ Ιουδα.
C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu a accompli sa parole Qu'il avait prononcée contre nous, Contre nos juges qui ont jugé Israël, Contre nos rois, contre nos chefs, Et contre tous les hommes d'Israël et de Juda,
1
2
οὐκ ἐποιήθη ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καθὰ ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ
Nous menaçant de faire venir sur nous de grandes calamités, Telles qu'il n'en a jamais existé sous le ciel comme il y en a eu à Jérusalem, Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse,
2
3
τοῦ φαγεῖν ἡμᾶς ἄνθρωπον σάρκας υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπον σάρκας θυγατρὸς αὐτοῦ.
Savoir, que chacun mangerait la chair de son fils et la chair de sa fille.
3
4
καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ὑποχειρίους πάσαις ταῖς βασιλείαις ταῖς κύκλῳ ἡμῶν εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἄβατον ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τοῖς κύκλῳ, οὗ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖ.
Et le Seigneur les a mis sous la main de tous les rois qui sont autour de nous, Pour être un objet d'opprobre et de stupéfaction Pour tous les peuples au milieu desquels le Seigneur nous a dispersés.
4
5
καὶ ἐγενήθησαν ὑποκάτω καὶ οὐκ ἐπάνω, ὅτι ἡμάρτομεν κυρίῳ θεῷ ἡμῶν πρὸς τὸ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ.
Et nous avons été assujettis au lieu de commander, Parce que nous avons offensé le Seigneur notre Dieu En n'obéissant pas à sa voix.
5
6
τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ἡ δικαιοσύνη, ἡμῖν δὲ καὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἡ αἰσχύνη τῶν προσώπων ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.
Au Seigneur notre Dieu appartient la justice, A nous et à nos pères la confusion du visage, Comme on le voit en ce jour.
6
7
ἃ ἐλάλησεν κύριος ἐφ ἡμᾶς, πάντα τὰ κακὰ ταῦτα ἦλθεν ἐφ ἡμᾶς.
Tous ces maux dont le Seigneur nous avait menacés Sont venus sur nous.
7
8
καὶ οὐκ ἐδεήθημεν τοῦ προσώπου κυρίου τοῦ ἀποστρέψαι ἕκαστον ἀπὸ τῶν νοημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς.
Et nous n'avons pas prié la face du Seigneur De faire revenir chacun de nous des pensées de son cœur mauvais.
8
9
καὶ ἐγρηγόρησεν κύριος ἐπὶ τοῖς κακοῖς, καὶ ἐπήγαγε κύριος ἐφ ἡμᾶς, ὅτι δίκαιος ὁ κύριος ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐνετείλατο ἡμῖν.
Aussi le Seigneur a veillé sur notre malheur, Et il l'a fait venir sur nous; Car le Seigneur est juste dans toutes les œuvres qu'il nous a commandées.
9
10
καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς αὐτοῦ πορεύεσθαι τοῖς προστάγμασιν κυρίου, οἷς ἔδωκεν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν.
Et nous n'avons pas écouté sa voix, Pour observer les préceptes que le Seigneur a mis devant nous.
10
11
καὶ νῦν, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ὃς ἐξήγαγες τὸν λαόν σου ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη,
Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, qui avez fait sortir votre peuple du pays d'Égypte par une main forte, par des miracles et des prodiges, en déployant une grande puissance et un bras élevé, et qui vous êtes fait un nom, comme on le voit en ce jour,
11
12
ἡμάρτομεν ἠσεβήσαμεν ἠδικήσαμεν, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, ἐπὶ πᾶσιν τοῖς δικαιώμασίν σου.
nous avons péché, nous avons fait des actes impies, nous avons commis l'iniquité, Seigneur notre Dieu, en transgressant tous vos préceptes.
12
13
ἀποστραφήτω ὁ θυμός σου ἀφ ἡμῶν, ὅτι κατελείφθημεν ὀλίγοι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖ.
Que votre colère se détourne de nous, Puisque nous ne sommes plus qu'un faible reste Parmi les nations où vous nous avez dispersés.
13
14
εἰσάκουσον, κύριε, τῆς προσευχῆς ἡμῶν καὶ τῆς δεήσεως ἡμῶν καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἕνεκεν σοῦ καὶ δὸς ἡμῖν χάριν κατὰ πρόσωπον τῶν ἀποικισάντων ἡμᾶς,
Exaucez, Seigneur, nos prières et nos supplications; venez-nous en aide pour l'honneur de votre nom, et faites-nous trouver faveur auprès de ceux qui nous ont emmenés en exil.
14
15
ἵνα γνῷ πᾶσα ἡ γῆ ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπεκλήθη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ.
Afin que toute la terre sache que vous êtes le Seigneur notre Dieu, Car votre nom a été invoqué sur Israël et sur sa race.
15
16
κύριε, κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ ἐννόησον εἰς ἡμᾶς· κλῖνον, κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἄκουσον·
Regardez-nous, Seigneur, de votre demeure sainte, songez à nous; Inclinez votre oreille et écoutez;
16
17
ἄνοιξον, κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ· ὅτι οὐχ οἱ τεθνηκότες ἐν τῷ ᾅδῃ, ὧν ἐλήμφθη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων αὐτῶν, δώσουσιν δόξαν καὶ δικαίωμα τῷ κυρίῳ,
Ouvrez les yeux et considérez Ce ne sont pas les morts, habitants du sombre séjour, Dont l'esprit est sorti de leurs entrailles, Qui rendent gloire au Seigneur et publient ses justices;
17
18
ἀλλὰ ἡ ψυχὴ ἡ λυπουμένη ἐπὶ τὸ μέγεθος, ὃ βαδίζει κύπτον καὶ ἀσθενοῦν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ ἐκλείποντες καὶ ἡ ψυχὴ ἡ πεινῶσα δώσουσίν σοι δόξαν καὶ δικαιοσύνην, κύριε.
Mais le vivant, attristé de la grandeur de ses maux, Qui marche courbé et sans force, Dont les yeux sont languissants, Le vivant que presse la faim, C'est lui qui vous rend gloire Et publie vos justices, Seigneur.
18
19
ὅτι οὐκ ἐπὶ τὰ δικαιώματα τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ τῶν βασιλέων ἡμῶν ἡμεῖς καταβάλλομεν τὸν ἔλεον ἡμῶν κατὰ πρόσωπόν σου, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν,
Car ce n'est pas à cause de la justice de nos pères et de nos rois Que nous espérons obtenir de vous miséricorde, Seigneur notre Dieu.
19
20
ὅτι ἐνῆκας τὸν θυμόν σου καὶ τὴν ὀργήν σου εἰς ἡμᾶς, καθάπερ ἐλάλησας ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν λέγων
Car vous avez envoyé sur nous votre colère et votre indignation, Comme vous l'aviez annoncé par vos serviteurs les prophètes, En disant Ainsi parle le Seigneur:
20
21
Οὕτως εἶπεν κύριος Κλίνατε τὸν ὦμον ὑμῶν καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος καὶ καθίσατε ἐπὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν·
`Inclinez vos épaules [et votre cou] Et servez le roi de Babylone, Et vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères.
21
22
καὶ ἐὰν μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς κυρίου ἐργάσασθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος,
Que si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur votre Dieu En servant le roi de Babylone,
22
23
ἐκλείψειν ποιήσω ἐκ πόλεων Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ φωνὴν εὐφροσύνης καὶ φωνὴν χαρμοσύνης, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης, καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἄβατον ἀπὸ ἐνοικούντων.
Je ferai cesser dans les villes de Juda et hors de Jérusalem Les chants de joie et d'allégresse, Le chant du fiancé et le chant de la fiancée, Et tout le pays deviendra un désert, sans habitants.'
23
24
καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς σου ἐργάσασθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, καὶ ἔστησας τοὺς λόγους σου, οὓς ἐλάλησας ἐν χερσὶν τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν τοῦ ἐξενεχθῆναι τὰ ὀστᾶ βασιλέων ἡμῶν καὶ τὰ ὀστᾶ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν,
Nous n'avons pas écouté votre voix En servant le roi de Babylone, Et vous avez accompli vos paroles prononcées par vos serviteurs les prophètes, Annonçant que les ossements de nos rois et les ossements de nos pères Seraient ôtés de leurs sépulcres.
24
25
καὶ ἰδού ἐστιν ἐξερριμμένα τῷ καύματι τῆς ἡμέρας καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτός, καὶ ἀπεθάνοσαν ἐν πόνοις πονηροῖς, ἐν λιμῷ καὶ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν ἀποστολῇ.
Et leurs restes ont été en effet jetés sur le sol, Exposés aux ardeurs du soleil et au froid de la nuit, Et ceux qui sont morts ont péri dans de cruelles souffrances, Par la faim, par le glaive et par la peste.
25
26
καὶ ἔθηκας τὸν οἶκον, οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐπ αὐτῷ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη διὰ πονηρίαν οἴκου Ισραηλ καὶ οἴκου Ιουδα.
Vous avez réduit le temple, où votre nom était invoqué, Dans l'état où il est aujourd'hui, A cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda.
26
27
καὶ ἐποίησας εἰς ἡμᾶς, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, κατὰ πᾶσαν ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ πάντα οἰκτιρμόν σου τὸν μέγαν,
Vous avez agi envers nous, Seigneur notre Dieu, Selon toute votre bonté et selon toute votre grande miséricorde,
27
28
καθὰ ἐλάλησας ἐν χειρὶ παιδός σου Μωυσῆ ἐν ἡμέρᾳ ἐντειλαμένου σου αὐτῷ γράψαι τὸν νόμον σου ἐναντίον υἱῶν Ισραηλ λέγων
Comme vous l'aviez déclaré par votre serviteur Moïse, Au jour où vous lui ordonnâtes d'écrire la loi En présence des enfants d'Israël,
28
29
Ἐὰν μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου, ἦ μὴν ἡ βόμβησις ἡ μεγάλη ἡ πολλὴ αὕτη ἀποστρέψει εἰς μικρὰν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ διασπερῶ αὐτοὺς ἐκεῖ·
En disant `Si vous n'écoutez pas ma voix, Cette grande multitude sera réduite à un très petit nombre Parmi les nations où je les disperserai.
29
30
ὅτι ἔγνων ὅτι οὐ μὴ ἀκούσωσίν μου, ὅτι λαὸς σκληροτράχηλός ἐστιν. καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐτῶν
Car je sais bien que ce peuple ne m'écoutera pas, Parce que c'est un peuple à la tête dure; Mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil;
30
31
καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν. καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καὶ ὦτα ἀκούοντα,
Et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, Et je leur donnerai un cœur [qui comprenne], Et des oreilles qui entendent.
31
32
καὶ αἰνέσουσίν με ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐτῶν καὶ μνησθήσονται τοῦ ὀνόματός μου
Et ils me loueront dans le pays de leur exil, Et ils se souviendront de mon nom.
32
33
καὶ ἀποστρέψουσιν ἀπὸ τοῦ νώτου αὐτῶν τοῦ σκληροῦ καὶ ἀπὸ πονηρῶν πραγμάτων αὐτῶν, ὅτι μνησθήσονται τῆς ὁδοῦ πατέρων αὐτῶν τῶν ἁμαρτόντων ἔναντι κυρίου.
Ils renonceront à leur cou raide et à leurs maximes perverses, Parce qu'ils se souviendront du sort de leurs pères Qui ont péché devant le Seigneur.
33
34
καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν τῷ Αβρααμ καὶ τῷ Ισαακ καὶ τῷ Ιακωβ, καὶ κυριεύσουσιν αὐτῆς· καὶ πληθυνῶ αὐτούς, καὶ οὐ μὴ σμικρυνθῶσιν·
Et je les ramènerai dans le pays Que j'ai promis par serment à leurs pères, A Abraham, à Isaac et à Jacob, Et ils en seront les maîtres, Et je les multiplierai, et ils ne diminueront point.
34
35
καὶ στήσω αὐτοῖς διαθήκην αἰώνιον τοῦ εἶναί με αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν· καὶ οὐ κινήσω ἔτι τὸν λαόν μου Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς.
Je ferai avec eux une alliance éternelle, Afin que je sois leur Dieu Et qu'ils soient mon peuple, Et je ne chasserai plus mon peuple d'Israël Du pays que je leur ai donné.
35