Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
ΒΑΡΟΥΧ     3BARUCH     3
1
κύριε παντοκράτωρ ὁ θεὸς Ισραηλ, ψυχὴ ἐν στενοῖς καὶ πνεῦμα ἀκηδιῶν κέκραγεν πρὸς σέ.
Seigneur tout-puissant, Dieu d'Israël, Une âme dans l'angoisse et un esprit inquiet crie vers vous.
1
2
ἄκουσον, κύριε, καὶ ἐλέησον, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου·
Écoutez, Seigneur, et ayez pitié, Parce que nous avons péché devant vous;
2
3
ὅτι σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα.
Car vous êtes assis sur un trône éternel, Et nous, nous périssons sans retour.
3
4
κύριε παντοκράτωρ ὁ θεὸς Ισραηλ, ἄκουσον δὴ τῆς προσευχῆς τῶν τεθνηκότων Ισραηλ καὶ υἱῶν τῶν ἁμαρτανόντων ἐναντίον σου, οἳ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐκολλήθη ἡμῖν τὰ κακά.
Seigneur tout-puissant, Dieu d'Israël, Écoutez la prière des morts d'Israël Et des fils de ceux qui ont péché devant vous, Eux qui n'ont pas écouté la voix de leur Dieu, Et sont cause que ces malheurs se sont attachés à nous.
4
5
μὴ μνησθῇς ἀδικιῶν πατέρων ἡμῶν, ἀλλὰ μνήσθητι χειρός σου καὶ ὀνόματός σου ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ·
Ne vous souvenez plus des iniquités de nos pères, Mais souvenez-vous, à cette heure, de votre puissance et de votre nom.
5
6
ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, καὶ αἰνέσομέν σε, κύριε.
Car vous êtes le Seigneur notre Dieu, Et nous vous louerons, Seigneur.
6
7
ὅτι διὰ τοῦτο ἔδωκας τὸν φόβον σου ἐπὶ καρδίαν ἡμῶν τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομά σου, καὶ αἰνέσομέν σε ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν, ὅτι ἀπεστρέψαμεν ἀπὸ καρδίας ἡμῶν πᾶσαν ἀδικίαν πατέρων ἡμῶν τῶν ἡμαρτηκότων ἐναντίον σου.
C'est pour cela que vous avez mis votre crainte dans nos cœurs, Pour que nous invoquions votre nom Et que nous vous louions dans notre exil, Nous détournant sincèrement des iniquités de nos pères Qui ont péché devant vous.
7
8
ἰδοὺ ἡμεῖς σήμερον ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν, οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀρὰν καὶ εἰς ὄφλησιν κατὰ πάσας τὰς ἀδικίας πατέρων ἡμῶν, οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου θεοῦ ἡμῶν.
Nous voici aujourd'hui dans notre exil, Où vous nous avez dispersés pour un objet d'opprobre et de malédiction Et un exemple de la peine due au péché, Selon toutes les iniquités de nos pères, Qui se sont retirés du Seigneur notre Dieu.
8
9
Ἄκουε, Ισραηλ, ἐντολὰς ζωῆς, ἐνωτίσασθε γνῶναι φρόνησιν.
Ecoute, Israël, des commandements de vie; Prête l'oreille pour apprendre la prudence.
9
10
τί ἐστιν, Ισραηλ, τί ὅτι ἐν γῇ τῶν ἐχθρῶν εἶ, ἐπαλαιώθης ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ,
D'où vient, Israël, d'où vient que tu es dans le pays de tes ennemis? Tu languis sur une terre étrangère; Tu te souilles avec les morts;
10
11
συνεμιάνθης τοῖς νεκροῖς, προσελογίσθης μετὰ τῶν εἰς ᾅδου;
Tu es compté parmi ceux qui sont descendus au sombre séjour.
11
12
ἐγκατέλιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφίας.
Tu as abandonné la source de la sagesse.
12
13
τῇ ὁδῷ τοῦ θεοῦ εἰ ἐπορεύθης, κατῴκεις ἂν ἐν εἰρήνῃ τὸν αἰῶνα.
Car si tu avais marché dans la voie de Dieu, Tu habiterais à jamais dans la paix.
13
14
μάθε ποῦ ἐστιν φρόνησις, ποῦ ἐστιν ἰσχύς, ποῦ ἐστιν σύνεσις τοῦ γνῶναι ἅμα, ποῦ ἐστιν μακροβίωσις καὶ ζωή, ποῦ ἐστιν φῶς ὀφθαλμῶν καὶ εἰρήνη.
Apprends où est la prudence, Où est la force, où est l'intelligence, Afin que tu saches en même temps Où est la longueur des jours et la vie, Où est la lumière des yeux et la paix.
14
15
τίς εὗρεν τὸν τόπον αὐτῆς, καὶ τίς εἰσῆλθεν εἰς τοὺς θησαυροὺς αὐτῆς;
Qui a trouvé le lieu de la sagesse, Et qui est entré dans ses trésors?
15
16
ποῦ εἰσιν οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν καὶ οἱ κυριεύοντες τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,
Où sont les chefs des nations, Et ceux qui domptent les bêtes de la terre,
16
17
οἱ ἐν τοῖς ὀρνέοις τοῦ οὐρανοῦ ἐμπαίζοντες καὶ τὸ ἀργύριον θησαυρίζοντες καὶ τὸ χρυσίον, ᾧ ἐπεποίθεισαν ἄνθρωποι, καὶ οὐκ ἔστιν τέλος τῆς κτήσεως αὐτῶν,
Qui se jouent des oiseaux du ciel, qui amassent l'argent et l'or, Dans lesquels les hommes mettent leur confiance, Et dont les possessions n'ont pas de fin?
17
18
οἱ τὸ ἀργύριον τεκταίνοντες καὶ μεριμνῶντες, καὶ οὐκ ἔστιν ἐξεύρεσις τῶν ἔργων αὐτῶν;
Car ces hommes qui travaillent à se procurer de l'argent Et y mettent tout leur souci, Vous ne trouveriez plus trace de leurs œuvres.
18
19
ἠφανίσθησαν καὶ εἰς ᾅδου κατέβησαν, καὶ ἄλλοι ἀντανέστησαν ἀντ αὐτῶν.
Ils ont disparu et sont descendus au séjour des morts; Et d'autres se sont élevés à leur place.
19
20
νεώτεροι εἶδον φῶς καὶ κατῴκησαν ἐπὶ τῆς γῆς, ὁδὸν δὲ ἐπιστήμης οὐκ ἔγνωσαν
Des jeunes gens ont vu la lumière Et ont habité sur la terre, Mais ils ont ignoré le chemin de la sagesse;
20
21
οὐδὲ συνῆκαν τρίβους αὐτῆς οὐδὲ ἀντελάβοντο αὐτῆς· οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν πόρρω ἐγενήθησαν.
Ils n'ont pas connu ses sentiers; Leurs fils non plus n'ont pu la saisir; Ils étaient loin de sa voie.
21
22
οὐδὲ ἠκούσθη ἐν Χανααν οὐδὲ ὤφθη ἐν Θαιμαν,
On n'a pas entendu parler d'elle dans le pays de Chanaan, Et elle n'a pas été vue dans Théman.
22
23
οὔτε υἱοὶ Αγαρ οἱ ἐκζητοῦντες τὴν σύνεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, οἱ ἔμποροι τῆς Μερραν καὶ Θαιμαν οἱ μυθολόγοι καὶ οἱ ἐκζητηταὶ τῆς συνέσεως ὁδὸν τῆς σοφίας οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐμνήσθησαν τὰς τρίβους αὐτῆς.
Et les fils d'Agar qui cherchent la prudence qui est de la terre; Les marchands de Merrha et de Théman, Les interprètes de paraboles Et tous les chercheurs de la prudence N'ont pas connu la voie de la sagesse Et ne se sont pas souvenus de ses sentiers.
23
24
ὦ Ισραηλ, ὡς μέγας ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιμήκης ὁ τόπος τῆς κτήσεως αὐτοῦ·
O Israël, qu'elle est grande la maison de Dieu! Qu'il est vaste le lieu de son domaine!
24
25
μέγας καὶ οὐκ ἔχει τελευτήν, ὑψηλὸς καὶ ἀμέτρητος.
Il est vaste et n'a point de bornes, Il est élevé et immense.
25
26
ἐκεῖ ἐγεννήθησαν οἱ γίγαντες οἱ ὀνομαστοὶ οἱ ἀπ ἀρχῆς, γενόμενοι εὐμεγέθεις, ἐπιστάμενοι πόλεμον.
Là il y eut ces géants fameux Qui vécurent dès le commencement, A la haute stature et habiles dans la guerre.
26
27
οὐ τούτους ἐξελέξατο ὁ θεὸς οὐδὲ ὁδὸν ἐπιστήμης ἔδωκεν αὐτοῖς·
Ce n'est pas eux que Dieu a choisis, Et il ne leur a pas appris le chemin de la sagesse.
27
28
καὶ ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν φρόνησιν, ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀβουλίαν αὐτῶν.
Et ils ont péri parce qu'ils n'avaient pas la vraie science, Ils ont péri à cause de leur folie.
28
29
τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ κατεβίβασεν αὐτὴν ἐκ τῶν νεφελῶν;
Qui est monté au ciel et a saisi la sagesse, Et l'a fait descendre des nuées?
29
30
τίς διέβη πέραν τῆς θαλάσσης καὶ εὗρεν αὐτὴν καὶ οἴσει αὐτὴν χρυσίου ἐκλεκτοῦ;
Qui a passé la mer, et l'ayant trouvée, L'a rapportée de préférence à l'or le plus pur?
30
31
οὐκ ἔστιν ὁ γινώσκων τὴν ὁδὸν αὐτῆς οὐδὲ ὁ ἐνθυμούμενος τὴν τρίβον αὐτῆς·
Il n'y a pas d'homme qui connaisse ses voies, Ni qui observe ses sentiers.
31
32
ἀλλὰ ὁ εἰδὼς τὰ πάντα γινώσκει αὐτήν, ἐξεῦρεν αὐτὴν τῇ συνέσει αὐτοῦ· ὁ κατασκευάσας τὴν γῆν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, ἐνέπλησεν αὐτὴν κτηνῶν τετραπόδων·
Mais celui qui sait toutes choses la connaît, Il la découvre par sa prudence, Celui qui a affermi la terre à jamais Et qui l'a remplie d'animaux à quatre pieds,
32
33
ὁ ἀποστέλλων τὸ φῶς, καὶ πορεύεται, ἐκάλεσεν αὐτό, καὶ ὑπήκουσεν αὐτῷ τρόμῳ·
Qui envoie la lumière et elle part, Qui l'appelle et elle lui obéit en tremblant.
33
34
οἱ δὲ ἀστέρες ἔλαμψαν ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν καὶ εὐφράνθησαν,
Les étoiles brillent à leurs postes, Et elles sont dans la joie;
34
35
ἐκάλεσεν αὐτοὺς καὶ εἶπον Πάρεσμεν, ἔλαμψαν μετ εὐφροσύνης τῷ ποιήσαντι αὐτούς.
Il les appelle, et elles disent `Nous voici!' Et elles brillent joyeusement pour celui qui les a créées.
35
36
οὗτος ὁ θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν.
C'est lui qui est notre Dieu, Et nul autre ne lui est comparable.
36
37
ἐξεῦρεν πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ιακωβ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Ισραηλ τῷ ἠγαπημένῳ ὑπ αὐτοῦ·
Il a trouvé toutes les voies de la sagesse, Et il l'a donnée à Jacob, son serviteur, Et à Israël son bien-aimé
37
38
μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη.
Après cela il a apparu sur la terre Et il a conversé parmi les hommes.
38