Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
ΒΑΡΟΥΧ     4BARUCH     4
1
αὕτη ἡ βίβλος τῶν προσταγμάτων τοῦ θεοῦ καὶ ὁ νόμος ὁ ὑπάρχων εἰς τὸν αἰῶνα· πάντες οἱ κρατοῦντες αὐτῆς εἰς ζωήν, οἱ δὲ καταλείποντες αὐτὴν ἀποθανοῦνται.
La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu, Et la loi qui subsiste à jamais; Tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie, Mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort.
1
2
ἐπιστρέφου, Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβοῦ αὐτῆς, διόδευσον πρὸς τὴν λάμψιν κατέναντι τοῦ φωτὸς αὐτῆς.
Reviens, ô Jacob, et embrasse-la. Marche à la splendeur qui jaillit de sa lumière.
2
3
μὴ δῷς ἑτέρῳ τὴν δόξαν σου καὶ τὰ συμφέροντά σοι ἔθνει ἀλλοτρίῳ.
Ne donne pas ta gloire à un autre, Ni tes avantages à une nation étrangère.
3
4
μακάριοί ἐσμεν, Ισραηλ, ὅτι τὰ ἀρεστὰ τῷ θεῷ ἡμῖν γνωστά ἐστιν.
Heureux sommes-nous, ô Israël, Parce que ce qui plaît à Dieu nous a été révélé.
4
5
Θαρσεῖτε, λαός μου, μνημόσυνον Ισραηλ.
Prends Courage, ô mon peuple, souvenir d'Israël!
5
6
ἐπράθητε τοῖς ἔθνεσιν οὐκ εἰς ἀπώλειαν, διὰ δὲ τὸ παροργίσαι ὑμᾶς τὸν θεὸν παρεδόθητε τοῖς ὑπεναντίοις·
Vous avez été vendus aux nations, non pour la ruine; Mais parce que vous avez excité la colère de Dieu, Vous avez été livrés aux oppresseurs,
6
7
παρωξύνατε γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμᾶς θύσαντες δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ.
Car vous avez irrité Celui qui vous a faits, En offrant des sacrifices aux démons, et non à Dieu.
7
8
ἐπελάθεσθε δὲ τὸν τροφεύσαντα ὑμᾶς θεὸν αἰώνιον, ἐλυπήσατε δὲ καὶ τὴν ἐκθρέψασαν ὑμᾶς Ιερουσαλημ·
Vous avez oublié Celui qui vous a nourris, Dieu éternel, Et vous avez contristé Jérusalem, votre nourrice.
8
9
εἶδεν γὰρ τὴν ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν Ἀκούσατε, αἱ πάροικοι Σιων, ἐπήγαγέν μοι ὁ θεὸς πένθος μέγα·
Car elle a vu la colère de Dieu fondre sur vous, et elle a dit Ecoutez, voisines de Sion; Car Dieu m'a envoyé un grand deuil.
9
10
εἶδον γὰρ τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ τῶν θυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὁ αἰώνιος·
J'ai vu la captivité de mes fils et de mes filles, Que l'Eternel a fait venir sur eux.
10
11
ἔθρεψα γὰρ αὐτοὺς μετ εὐφροσύνης, ἐξαπέστειλα δὲ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ πένθους.
Je les avais nourris dans la joie, Et je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil.
11
12
μηδεὶς ἐπιχαιρέτω μοι τῇ χήρᾳ καὶ καταλειφθείσῃ ὑπὸ πολλῶν· ἠρημώθην διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τέκνων μου, διότι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ,
Que nul ne se réjouisse en me voyant veuve Et délaissée d'un grand nombre; Je suis réduite à la solitude à cause des péchés de mes fils, Parce qu'ils se sont détournés de la 1oi de Dieu,
12
13
δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐπορεύθησαν ὁδοῖς ἐντολῶν θεοῦ οὐδὲ τρίβους παιδείας ἐν δικαιοσύνῃ αὐτοῦ ἐπέβησαν.
Qu'ils ont méconnu ses commandements, Qu'ils n'ont pas marché dans la voie de ses préceptes Et n'ont pas suivi les sentiers qu'on leur avait enseignés, Conformément à sa justice.
13
14
ἐλθάτωσαν αἱ πάροικοι Σιων, καὶ μνήσθητε τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ θυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὁ αἰώνιος·
Qu'elles viennent, les voisines de Sion, Et qu'elles se souviennent de la captivité de mes fils et de mes filles, Que l'éternel a amenée sur eux.
14
15
ἐπήγαγεν γὰρ ἐπ αὐτοὺς ἔθνος μακρόθεν, ἔθνος ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον, οἳ οὐκ ᾐσχύνθησαν πρεσβύτην οὐδὲ παιδίον ἠλέησαν
Car il a fait venir contre eux. une nation lointaine; Une nation cruelle, au langage barbare,
15
16
καὶ ἀπήγαγον τοὺς ἀγαπητοὺς τῆς χήρας καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τὴν μόνην ἠρήμωσαν.
Qui n'a ni respect pour le vieillard, Ni compassion pour l'enfant, Qui a emmené les bien-aimés de la veuve, Et m'a laissée seule privée de mes filles.
16
17
ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηθῆσαι ὑμῖν;
Et moi comment pourrais-je les secourir?
17
18
ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν τὰ κακὰ ὑμῖν ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ὑμῶν.
Celui qui a fait venir ces maux sur vous, C'est lui qui vous tirera de la main de vos ennemis.
18
19
βαδίζετε, τέκνα, βαδίζετε, ἐγὼ γὰρ κατελείφθην ἔρημος·
Allez, mes fils, allez; moi, je reste seule!
19
20
ἐξεδυσάμην τὴν στολὴν τῆς εἰρήνης, ἐνεδυσάμην δὲ σάκκον τῆς δεήσεώς μου, κεκράξομαι πρὸς τὸν αἰώνιον ἐν ταῖς ἡμέραις μου.
J'ai quitté la robe des jours heureux; J'ai revêtu le sac de la supplication; Je crierai au Très-Haut tous les jours de ma vie.
20
21
θαρσεῖτε, τέκνα, βοήσατε πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ δυναστείας, ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν.
Courage, mes fils; criez au Seigneur, Et il vous arrachera à la puissance, aux mains de vos ennemis.
21
22
ἐγὼ γὰρ ἤλπισα ἐπὶ τῷ αἰωνίῳ τὴν σωτηρίαν ὑμῶν, καὶ ἦλθέν μοι χαρὰ παρὰ τοῦ ἁγίου ἐπὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἣ ἥξει ὑμῖν ἐν τάχει παρὰ τοῦ αἰωνίου σωτῆρος ὑμῶν.
J'attends de l'Eternel votre délivrance, Et la joie me vient de la part du Saint Pour la miséricorde que vous enverra bientôt l'Eternel, votre Sauveur.
22
23
ἐξέπεμψα γὰρ ὑμᾶς μετὰ πένθους καὶ κλαυθμοῦ, ἀποδώσει δέ μοι ὁ θεὸς ὑμᾶς μετὰ χαρμοσύνης καὶ εὐφροσύνης εἰς τὸν αἰῶνα.
Je vous ai laissés partir dans les larmes et le deuil; Mais Dieu vous ramènera à moi dans la joie et l'allégresse pour toujours.
23
24
ὥσπερ γὰρ νῦν ἑωράκασιν αἱ πάροικοι Σιων τὴν ὑμετέραν αἰχμαλωσίαν, οὕτως ὄψονται ἐν τάχει τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ὑμῶν σωτηρίαν, ἣ ἐπελεύσεται ὑμῖν μετὰ δόξης μεγάλης καὶ λαμπρότητος τοῦ αἰωνίου.
Comme les voisines de Sion ont vu votre captivité, Ainsi elle verront bientôt votre délivrance de la part de Dieu, Laquelle vous viendra avec une grande gloire Et un grand éclat de l'Eternel.
24
25
τέκνα, μακροθυμήσατε τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργήν· κατεδίωξέν σε ὁ ἐχθρός σου, καὶ ὄψει αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν ἐν τάχει καὶ ἐπὶ τραχήλους αὐτῶν ἐπιβήσῃ.
Mes fils, supportez avec patience la colère de Dieu qui est venue sur vous; Votre ennemi vous a persécutés; Mais bientôt vous verrez sa ruine, et votre pied foulera son cou.
25
26
οἱ τρυφεροί μου ἐπορεύθησαν ὁδοὺς τραχείας, ἤρθησαν ὡς ποίμνιον ἡρπασμένον ὑπὸ ἐχθρῶν.
Mes fils les plus délicats ont marché par d'âpres chemins; Ils ont été enlevés comme un troupeau pillé par l'ennemi.
26
27
θαρσήσατε, τέκνα, καὶ βοήσατε πρὸς τὸν θεόν, ἔσται γὰρ ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ἐπάγοντος μνεία.
Courage, mes fils, et criez au Seigneur Car Celui qui vous a envoyé tous ces maux se souviendra de vous.
27
28
ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ἡ διάνοια ὑμῶν εἰς τὸ πλανηθῆναι ἀπὸ τοῦ θεοῦ, δεκαπλασιάσατε ἐπιστραφέντες ζητῆσαι αὐτόν.
Car, comme vos pensées ont été de vous éloigner de Dieu, Revenus à lui, vous mettrez dix fois plus d'ardeur à le chercher.
28
29
ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν ὑμῖν τὰ κακὰ ἐπάξει ὑμῖν τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην μετὰ τῆς σωτηρίας ὑμῶν.
Car Celui qui a fait venir sur vous le malheur, Vous amènera, en vous sauvant, une joie éternelle.
29
30
Θάρσει, Ιερουσαλημ, παρακαλέσει σε ὁ ὀνομάσας σε.
Courage, Jérusalem; Celui qui t'a donné son nom, te consolera.
30
31
δείλαιοι οἱ σὲ κακώσαντες καὶ ἐπιχαρέντες τῇ σῇ πτώσει,
Malheureux ceux qui t'ont maltraitée Et se sont réjouis de ta chute!
31
32
δείλαιαι αἱ πόλεις αἷς ἐδούλευσαν τὰ τέκνα σου, δειλαία ἡ δεξαμένη τοὺς υἱούς σου.
Malheureuses les villes où tes fils ont été esclaves! Malheureuse celle qui les a reçus comme captifs!
32
33
ὥσπερ γὰρ ἐχάρη ἐπὶ τῇ σῇ πτώσει καὶ εὐφράνθη ἐπὶ τῷ πτώματί σου, οὕτως λυπηθήσεται ἐπὶ τῇ ἑαυτῆς ἐρημίᾳ.
De même qu'elle s'est réjouie de ta ruine Et qu'elle a triomphé de ta chute, Ainsi elle s'attristera quand elle sera devenue elle-même une solitude.
33
34
καὶ περιελῶ αὐτῆς τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυοχλίας, καὶ τὸ ἀγαυρίαμα αὐτῆς ἔσται εἰς πένθος.
Je lui ôterai la joie que lui causait la multitude de ses habitants, `Et sa jactance sera changée en deuil.
34
35
πῦρ γὰρ ἐπελεύσεται αὐτῇ παρὰ τοῦ αἰωνίου εἰς ἡμέρας μακράς, καὶ κατοικηθήσεται ὑπὸ δαιμονίων τὸν πλείονα χρόνον.
Un feu viendra sur elle de la part de l'Eternel pour de longs jours, Et elle sera à jamais le séjour des esprits mauvais.
35
36
περίβλεψαι πρὸς ἀνατολάς, Ιερουσαλημ, καὶ ἰδὲ τὴν εὐφροσύνην τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ σοι ἐρχομένην.
Regarde, Jérusalem, du côté de l'Orient, Et vois la joie que Dieu t'envoie.
36
37
ἰδοὺ ἔρχονται οἱ υἱοί σου, οὓς ἐξαπέστειλας, ἔρχονται συνηγμένοι ἀπ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν τῷ ῥήματι τοῦ ἁγίου χαίροντες τῇ τοῦ θεοῦ δόξῃ.
Car voici qu'ils reviennent tes fils que tu as vus partir, Ils reviennent tous ensemble de l'Orient à l'Occident à la voix du Saint, Se réjouissant de la gloire de Dieu.
37