Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
ΙΟΥΔΑ     1JUDE     1
1
Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς·
Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ :
1
2
ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.
que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés !
2
3
(Π) Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, (N σωτηρίας ἡμῶν σωτηρίας) ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει.
Bien-aimés, comme je m'empressais de vous écrire au sujet de notre commun salut, j'ai été dans la nécessité de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.
3
4
Παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριν (N χάριν χάριτα) μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον δεσπότην θεὸν (N θεὸν ) καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν ἀρνούμενοι.
Car certains hommes se sont glissés parmi vous, qui, depuis longtemps, sont inscrits d'avance pour ce jugement ; des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ.
4
5
(Π) Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς (N ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο ὅτι ὁ κύριος [ὑμᾶσ] πάντα ὅτι [ὁ] κύριος ἅπαξ) ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ κύριος, λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν.
Or je veux vous rappeler, bien que vous sachiez déjà tout, que le Seigneur, après avoir sauvé son peuple du pays d'Egypte, fit périr la seconde fois ceux qui ne crurent pas ;
5
6
Ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν.
que des anges aussi, qui n'ont pas gardé leur pouvoir, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les tient en réserve dans l'obscurité, par des liens éternels, pour le jugement du grand jour ;
6
7
Ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τούτοις (N τούτοις τρόπον τρόπον τούτοις) τρόπον ἐκπορνεύσασαι, καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
comme Sodome et Gomorrhe, et les villes d'alentour qui, de la même manière que ceux-ci, s'étaient livrées à l'impudicité et avaient recherché les unions contre nature, sont devant nous comme un exemple, subissant la peine du feu éternel.
7
8
Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.
De la même manière vraiment, ceux-ci aussi, plongés dans leurs rêveries, souillent la chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires.
8
9
Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως (Β Μωϋσέως Μωσέως) σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) εἶπεν, Ἐπιτιμήσαι σοι κύριος.
Or Michel l'archange, lorsque, contestant avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui une sentence injurieuse, il dit seulement : Que le Seigneur te réprime !
9
10
Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν: ὅσα δὲ φυσικῶς, ὡς τὰ ἄλογα ζῷα, ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται.
Mais ceux-ci injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas, et tout ce qu'ils connaissent naturellement, comme les bêtes dénuées de raison, ils le font servir à leur perte.
10
11
Οὐαὶ αὐτοῖς: ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο.
Malheur à eux ! parce qu'ils ont marché dans la voie de Caïn, et qu'ils se sont laissé entraîner pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et qu'ils se sont perdus par la révolte de Coré !
11
12
Οὗτοί εἰσιν ἐν (N ἐν οἱ ἐν) ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες: νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι: δένδρα φθινοπωρινά, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα:
Ce sont eux qui, dans vos agapes, festoient avec vous, faisant tache ; qui se repaissent sans crainte ; nuées sans eau, emportées çà et là par les vents ; arbres de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés ;
12
13
κύματα ἄγρια θαλάσσης, ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας: ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.
vagues furieuses de la mer, jetant l'écume de leurs propres infamies ; astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.
13
14
Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἐνώχ, λέγων, Ἰδού, ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,
Mais aussi c'est pour eux qu'a prophétisé Hénoch, le septième depuis Adam, en disant :
14
15
ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ ἐλέγξαι πάντας (N πάντας τοὺς ἀσεβεῖς αὐτῶν πᾶσαν ψυχὴν) τοὺς ἀσεβεῖς αὐτῶν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles insolentes qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies.
15
16
Οὗτοί εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας (N ἐπιθυμίας αὐτῶν ἐπιθυμίας ἑαυτῶν) αὐτῶν (Β αὐτῶν ἑαυτῶν) πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν.
Ceux-ci sont des gens qui murmurent, mécontents de leur sort, marchant selon leurs convoitises ; et leur bouche prononce des discours enflés, quand, par intérêt, ils se font les admirateurs des gens.
16
17
(Π) Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ:
Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites ci-devant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ,
17
18
ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, ὅτι (N ὅτι ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ [ὅτι] ἐπ’ ἐσχάτου [τοῦ] χρόνου) ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν.
qu'ils vous disaient : au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leurs propres convoitises impies.
18
19
Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες.
Ce sont eux qui font les séparations, qui n'ont que la vie animale, qui n'ont pas l'Esprit.
19
20
Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, τῇ (N τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει) ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι,
Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur le fondement de votre très sainte foi, et priant par l'Esprit-Saint,
20
21
ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
21
22
Καὶ οὓς μὲν ἐλεεῖτε (N ἐλεεῖτε διακρινόμενοι ἐλεᾶτε διακρινομένους) διακρινόμενοι:
Et reprenez les uns, ceux qui sont hésitants ;
22
23
οὓς δὲ ἐν (N ἐν φόβῳ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ) φόβῳ σῴζετε, ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα.
sauvez les autres, en les arrachant du feu ; ayez pitié des autres, avec crainte, haïssant jusqu'au vêtement souillé par la chair.
23
24
(Π) Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι αὐτοὺς (N αὐτοὺς ὑμᾶς) ἀπταίστους, καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει,
Or à Celui qui est puissant pour vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochables, dans l'allégresse ;
24
25
μόνῳ σοφῷ (N σοφῷ ) θεῷ σωτῆρι ἡμῶν, δόξα (N δόξα καὶ μεγαλωσύνη διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη) καὶ μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία, καὶ (N ἐξουσία ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος) νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant toute la durée, et maintenant et dans tous les siècles ! Amen !
25