Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
ΙΑΚΩΒΟΥ     1JACQUES     1
1
Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν.
Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut !
1
2
(Π) Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις,
Regardez comme étant à tous égards un sujet de joie, mes frères, les tentations diverses auxquelles vous pouvez être exposés,
2
3
γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν:
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
3
4
ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι.
Mais que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien.
4
5
(Π) Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ οὐκ (N οὐκ μὴ) ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ.
Mais si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproches, et elle lui sera donnée.
5
6
Αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος: ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ.
Mais qu'il demande en la foi, n'hésitant nullement ; car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé çà et là.
6
7
Μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήψεταί (N λήψεταί λήμψεταί) τι παρὰ τοῦ κυρίου.
Que cet homme, en effet, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur,
7
8
Ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.
lui, un homme à l'âme partagée, inconstant en toutes ses voies !
8
9
(Π) Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ:
Or, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation,
9
10
ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ: ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται.
le riche, au contraire, de son humiliation ; car il passera comme la fleur de l'herbe.
10
11
Ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι, καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν, καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο: οὕτως καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται.
Car le soleil s'est levé avec sa chaleur, et il a desséché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la grâce de son aspect a péri ; de même aussi le riche se flétrira dans ses voies.
11
12
(Π) Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν: ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται (N λήψεται λήμψεται) τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο ὁ (N ὁ κύριος ) κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
Heureux l'homme qui supporte la tentation ; car, quand il sera devenu un homme éprouvé, il recevra la couronne de la vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
12
13
Μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι Ἀπὸ θεοῦ πειράζομαι: ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα:
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : C'est par Dieu que je suis tenté ! Car Dieu ne peut être tenté par le mal, aussi ne tente-t-il lui-même personne.
13
14
ἕκαστος δὲ πειράζεται, ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος.
Mais chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise ;
14
15
Εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν: ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον.
puis, la convoitise, ayant conçu, met au monde le péché ; et le péché, étant consommé, enfante la mort.
15
16
Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.
Ne vous abusez point, mes frères bien-aimés :
16
17
Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ’ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγή, ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα.
tout don excellent et tout présent parfait viennent d'en haut, descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
17
18
Βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.
Parce qu'il l'a voulu, il nous a enfantés par la parole de vérité, afin que nous fussions les prémices en quelque sorte de ses créatures.
18
19
(Π) Ὥστε, (N Ὥστε Ἴστε) ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω πᾶς (N πᾶς δὲ πᾶς) ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν:
Vous le savez, mes frères bien-aimés. Mais que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère ;
19
20
ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ οὐ (N οὐ κατεργάζεται οὐκ ἐργάζεται) κατεργάζεται.
car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu.
20
21
Διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας, ἐν πρᾳΰτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον, τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la Parole qui est plantée au dedans de vous, et qui peut sauver vos âmes.
21
22
Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου, καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς.
Mais mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.
22
23
Ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ:
Car si quelqu'un écoute la Parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère dans un miroir son visage naturel ;
23
24
κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν.
en effet, il s'est considéré, et il s'en est allé et a oublié aussitôt quel il était.
24
25
Ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραμείνας, οὗτος (N οὗτος οὐκ οὐκ) οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται.
Mais celui qui se sera penché attentivement sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un observateur actif, celui-là sera heureux dans son obéissance.
25
26
Εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι ἐν (N ἐν ὑμῖν ) ὑμῖν, μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος ἡ θρησκεία.
Si quelqu'un pense être dévot [parmi vous], tout en ne tenant point sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la dévotion de cet homme est vaine.
26
27
Θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ θεῷ (N θεῷ τῷ θεῷ) καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου.
La dévotion pure et sans tache devant Dieu notre Père, la voici : visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, se préserver soi-même des souillures du monde.
27