Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β     12 CORINTHIENS     1
1
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ·
Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe.
1
2
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.
La grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ.
2
3
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως,
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation,
3
4
ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει, διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ.
qui nous console en toute notre affliction, afin que, par la consolation dont nous sommes consolés nous-mêmes par Dieu, nous puissions aussi consoler les autres, dans quelque affliction qu'ils se trouvent.
4
5
Ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν.
Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde aussi par Christ.
5
6
Εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, τῆς (N τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν) ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν: καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν: εἴτε (N εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας ) παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας:
Or, soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et pour votre salut qui déploie son efficace dans votre patience à supporter les mêmes souffrances que nous souffrons aussi ; et l'espérance que nous avons de vous est ferme,
6
7
εἰδότες ὅτι ὥσπερ (N ὥσπερ ὡς) κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως.
sachant que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation.
7
8
Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἡμῖν (N ἡμῖν ) ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐβαρήθημεν (N ἐβαρήθημεν ὑπὲρ δύναμιν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν) ὑπὲρ δύναμιν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῇν.
Car, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été chargés excessivement, au-dessus de nos forces ; en sorte que nous avons été dans une extrême perplexité, même pour notre vie ;
8
9
Ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ’ ἑαυτοῖς ἀλλ’ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς:
mais nous avions en nous-mêmes la sentence de mort ; afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts ;
9
10
ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύεται, (N ῥύεται ῥύσεται) εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι (N ὅτι [ὅτι]) καὶ ἔτι ῥύσεται,
qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui nous en délivre ; et nous avons mis cette espérance en lui, qu'il nous délivrera encore ;
10
11
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ὑμῶν. (N ὑπὲρ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν)
vous aussi nous assistant par vos prières pour nous ; afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs personnes, soit pour plusieurs un sujet d'actions de grâces pour nous.
11
12
(Π) Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ θεοῦ, (N θεοῦ οὐκ τοῦ θεοῦ [καὶ] οὐκ) οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ’ ἐν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς.
Car ce qui fait notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, en simplicité et en sincérité de Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu.
12
13
Οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ (N καὶ ἕως ἕως) ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε:
Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin ;
13
14
καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμέν, καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. (N Ἰησοῦ [ἡμῶν] Ἰησοῦ)
de même que vous avez aussi reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire, comme vous serez aussi le nôtre, au jour du Seigneur Jésus.
14
15
(Π) Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην ἐλθεῖν (N ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς τὸ πρότερον πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν) πρὸς ὑμᾶς τὸ πρότερον, ἵνα δευτέραν χάριν ἔχητε: (N ἔχητε σχῆτε)
C'est dans cette persuasion, et afin que vous reçussiez une double grâce, que j'avais résolu d'aller premièrement vers vous,
15
16
καὶ δι’ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὑφ’ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν.
et de passer chez vous pour me rendre en Macédoine ; puis de revenir de Macédoine chez vous, d'où vous m'auriez fait accompagner en Judée.
16
17
Τοῦτο οὖν βουλευόμενος, (N βουλευόμενος μή τι βουλόμενος μήτι) μή τι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; Ἢ ἃ βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ᾖ παρ’ ἐμοὶ τὸ Ναί, ναὶ καὶ τὸ Οὔ, οὔ;
Ayant donc pris cette résolution, ai-je usé de légèreté ? ou les projets que je fais, les fais-je selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le Oui, oui et, le Non, non ?
17
18
Πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἐγένετο (N ἐγένετο ἔστιν) Ναὶ καὶ οὔ.
Dieu, qui est fidèle, m'est témoin qu'il n'y a point Oui et Non dans ma parole envers vous.
18
19
Ὁ γὰρ (N γὰρ τοῦ θεοῦ τοῦ θεοῦ γὰρ) τοῦ θεοῦ υἱὸς Ἰησοῦς χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν κηρυχθείς, δι’ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο Ναὶ καὶ Οὔ, ἀλλὰ Ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν.
Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché au milieu de vous par nous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a point été Oui et Non ; mais il n'y a eu que Oui en lui.
19
20
Ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ Ναί, καὶ (N καὶ ἐν αὐτῷ διὸ καὶ δι’ αὐτοῦ) ἐν αὐτῷ τὸ Ἀμήν, τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.
Car autant il y a de promesses de Dieu, elles sont Oui en lui ; c'est pourquoi aussi par lui elles sont Amen, à la gloire de Dieu par nous.
20
21
Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς χριστόν, καὶ χρίσας ἡμᾶς, θεός:
Or, Celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu ;
21
22
ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.
qui nous a aussi marqués de son sceau, et nous a donné dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit.
22
23
(Π) Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον.
Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis point encore allé à Corinthe ;
23
24
Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν: τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.
non que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car c'est par la foi que vous demeurez fermes.
24