Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     161 CORINTHIENS     16
1
Περὶ δὲ τῆς λογίας (N λογίας λογείας) τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.
A l'égard de la collecte pour les saints, faites, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux Eglises de la Galatie :
1
2
Κατὰ μίαν σαββάτων (N σαββάτων σαββάτου) ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω, θησαυρίζων ὅ τι ἂν (N ἂν ἐὰν) εὐοδῶται, ἵνα μή, ὅταν ἔλθω, τότε λογίαι (N λογίαι λογεῖαι) γίνωνται.
Que chaque premier jour de la semaine chacun de vous mette à part chez soi et rassemble quelque chose, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes.
2
3
Ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι’ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ:
Et lorsque je serai arrivé chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés, pour porter votre libéralité à Jérusalem.
3
4
ἐὰν δὲ ᾖ (N ᾖ ἄξιον ἄξιον ᾖ) ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.
Et si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils viendront avec moi.
4
5
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω: Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι:
Or j'irai chez vous, après que j'aurai passé par la Macédoine ; car je passerai par la Macédoine.
5
6
πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ, ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.
Et peut-être que je ferai quelque séjour chez vous, ou même que j'y passerai l'hiver, afin que vous me conduisiez là où j'irai.
6
7
Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν: ἐλπίζω δὲ (N δὲ γὰρ) χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέπῃ. (N ἐπιτρέπῃ ἐπιτρέψῃ)
Car je ne veux pas cette fois vous voir en passant ; car j'espère de demeurer quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet.
7
8
Ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς Πεντηκοστῆς:
Cependant je demeurerai à Ephèse jusqu'à la Pentecôte ;
8
9
θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.
car une grande porte m'y est ouverte, avec espérance de succès ; et il y a beaucoup d'adversaires.
9
10
(Π) Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς: τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ (N καὶ ἐγώ κἀγώ) ἐγώ.
Si Timothée va chez vous, ayez soin qu'il soit sans crainte parmi vous ; car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme moi-même.
10
11
Μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ: προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με: ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
Que personne donc ne le méprise ; et reconduisez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi ; car je l'attends avec les frères.
11
12
Περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν: καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.
Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai fort exhorté à aller vous voir avec les frères ; mais il n'a absolument pas voulu y aller maintenant ; toutefois, il ira quand il en trouvera l'occasion.
12
13
(Π) Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.
Veillez ; demeurez fermes dans la foi ; agissez courageusement ; fortifiez-vous.
13
14
Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.
Que tout ce que vous faites se fasse avec charité.
14
15
(Π) Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί – οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς –
Or, frères, vous connaissez la famille de Stephanas ; vous savez qu'elle est les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont dévoués au service des saints.
15
16
ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.
Je vous prie de vous soumettre à de tels hommes, et à tous ceux qui les aident, et qui travaillent avec eux.
16
17
Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου (N Φουρτουνάτου Φορτουνάτου) καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν (N ὑμῶν ὑμέτερον) ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν.
J'ai beaucoup de joie de la présence de Stephanas, de Fortunat, et d'Achaïque, parce qu'ils ont suppléé à votre absence.
17
18
Ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν: ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.
Car ils ont consolé mon esprit et le vôtre. Ayez donc des égards pour de telles personnes.
18
19
(Π) Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας: (N Ἀσίας ἀσπάζονται Ἀσίας ἀσπάζεται) ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, (N Πρίσκιλλα Πρίσκα) σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
Les Eglises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Eglise qui est dans leur maison, vous saluent avec beaucoup d'affection dans le Seigneur,
19
20
Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres pas un saint baiser.
20
21
(Π) Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.
Je vous salue, moi Paul, de ma propre main.
21
22
Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον Ἰησοῦν (N Ἰησοῦν χριστόν ) χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν (N Μαρὰν ἀθά Μαρανα θα) ἀθά.
Si quelqu'un n'aime point le Seigneur, qu'il soit anathème ! Maranatha.
22
23
Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ (N χριστοῦ ) μεθ’ ὑμῶν.
La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
23
24
Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν. (N Ἀμήν )
Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen.
24