Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     41 CORINTHIENS     4
1
Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέτας χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ.
Qu'ainsi, on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des administrateurs des mystères de Dieu.
1
2
(N Ὃ δὲ Ὧδε) δὲ λοιπόν, ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ.
Ici, du reste, ce qui est requis dans les administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.
2
3
Ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ’ ὑμῶν ἀνακριθῶ, ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας: ἀλλ’ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω.
Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par un jugement humain ; et je ne me juge point non plus moi-même.
3
4
Οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ’ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι: ὁ δὲ ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν.
Car je ne me sens coupable de rien ; mais ce n'est pas par cela que je suis justifié ; celui qui me juge, c'est le Seigneur.
4
5
Ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους, καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν: καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ.
C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs ; et alors la louange sera donnée à chacun de la part de Dieu.
5
6
(Π) Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ (N Ἀπολλὼ Ἀπολλῶν) δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ (N ὃ γέγραπται φρονεῖν ἃ γέγραπται) γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.
Or, frères, j'ai présenté ces choses comme les appliquant à moi et à Apollos, à cause de vous, afin que vous appreniez en nous à ne pas aller au delà de ce qui est écrit, et que vous ne vous enfliez point en faveur de l'un contre l'autre.
6
7
Τίς γάρ σε διακρίνει; Τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;
Car qui est-ce qui te distingue ? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu, comme si tu ne l'avais point reçu ?
7
8
Ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε: καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν.
Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà enrichis, vous avez commencé à régner sans nous ; et plût à Dieu que vous régnassiez, afin que nous régnassions aussi avec vous !
8
9
Δοκῶ γὰρ ὅτι (N ὅτι ὁ ) ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους: ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις.
Car j'estime que Dieu nous a exposés, nous, apôtres, comme les derniers des hommes, comme des gens dévoués à la mort ; car nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes.
9
10
Ἡμεῖς μωροὶ διὰ χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν χριστῷ: ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί: ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.
Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes prudents en Christ ; nous, faibles, et vous, forts ; vous dans l'honneur, et nous dans le mépris.
10
11
Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν, καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, (N γυμνητεύομεν γυμνιτεύομεν) καὶ κολαφιζόμεθα, καὶ ἀστατοῦμεν,
Jusqu'à cette heure nous souffrons et la faim et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes errants çà et là ;
11
12
καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν: λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν: διωκόμενοι ἀνεχόμεθα:
et nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains ; injuriés, nous bénissons ; persécutés, nous endurons ;
12
13
βλασφημούμενοι (N βλασφημούμενοι δυσφημούμενοι) παρακαλοῦμεν: ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι.
calomniés, nous supplions ; nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à présent.
13
14
(Π) Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ’ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. (N νουθετῶ νουθετῶ[ν])
Ce n'est point pour vous faire honte que j'écris ces choses ; mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés.
14
15
Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας: ἐν γὰρ χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.
Car quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez pourtant pas plusieurs pères ; car c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Evangile.
15
16
Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.
Je vous en prie donc : devenez mes imitateurs.
16
17
Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστιν τέκνον (N τέκνον μου μου τέκνον) μου ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν χριστῷ, (N χριστῷ χριστῷ [Ἰησοῦ]) καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω.
C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous fera ressouvenir de mes voies en Christ, de quelle manière j'enseigne partout dans toutes les Eglises.
17
18
Ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες.
Or, quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas vous aller voir.
18
19
Ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν.
Mais j'irai bientôt vous voir, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai quelle est, non la parole, mais la puissance de ceux qui sont enflés ;
19
20
Οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀλλ’ ἐν δυνάμει.
car le règne de Dieu consiste, non en parole, mais en puissance.
20
21
Τί θέλετε; Ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πρᾳότητος; (N πρᾳότητος πραΰτητος)
Que voulez-vous ? que j'aille à vous avec la verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur ?
21