Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     71 CORINTHIENS     7
1
Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, (N μοι ) καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι.
Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne toucher point de femme ;
1
2
Διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.
toutefois, à cause des impudicités, que chacun ait sa propre femme, et que chacune ait son propre mari.
2
3
Τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην (N ὀφειλομένην εὔνοιαν ὀφειλὴν) εὔνοιαν ἀποδιδότω: ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.
Que le mari rende à sa femme le devoir ; et de même la femme à son mari.
3
4
Ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ὁ ἀλλὰ ὁ) ὁ ἀνήρ: ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἡ ἀλλὰ ἡ) ἡ γυνή.
La femme n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est le mari ; de même aussi le mari n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est la femme.
4
5
Μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή (N μή τι μήτι) τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα σχολάζητε (N σχολάζητε σχολάσητε) τῇ (N τῇ νηστείᾳ καὶ ) νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, (N συνέρχησθε ἦτε) ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.
Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel, pour un temps, afin de vaquer à la prière et de vous réunir de nouveau, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
5
6
Τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν.
Or, je dis ceci par condescendance, et non pas par commandement ;
6
7
Θέλω γὰρ (N γὰρ δὲ) πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν: ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει (N χάρισμα ἔχει ἔχει χάρισμα) ἐκ θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, ὃς (N ὃς μὲν οὕτως, ὃς ὁ μὲν οὕτως, ὁ) δὲ οὕτως.
car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ; mais chacun a reçu de Dieu son don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre.
7
8
(Π) Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν (N ἐστιν ) ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ.
Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés, et aux veuves, qu'il leur est bon de demeurer comme moi ;
8
9
Εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν: κρεῖσσον (N κρεῖσσον κρεῖττον) γάρ ἐστιν γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι.
mais s'ils ne sont pas continents, qu'ils se marient ; car il vaut mieux se marier que de brûler.
9
10
Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι:
Quant à ceux qui sont mariés, je leur commande, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari
10
11
ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος, ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω – καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.
(et si elle en est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari), et que le mari ne renvoie point sa femme.
11
12
Τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ (N ἐγὼ λέγω λέγω ἐγώ) λέγω, οὐχ ὁ κύριος: εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ (N αὐτὴ αὕτη) συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν.
Mais aux autres je leur dis, moi, et non le Seigneur : Si un frère a une femme incrédule, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la renvoie point ;
12
13
Καὶ γυνὴ ἥτις (N ἥτις εἴ τις) ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς (N αὐτὸς οὗτος) συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν. (N αὐτόν τὸν ἄνδρα)
et la femme qui a un mari incrédule, s'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne renvoie point son mari.
13
14
Ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί: (N ἀνδρί ἀδελφῷ) ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.
Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le frère ; autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints.
14
15
Εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. Οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις: ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς (N ἡμᾶς ὑμᾶς) ὁ θεός.
Que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare ; car le frère ou la sœur ne sont plus asservis en ce cas ; mais Dieu nous a appelés à la paix.
15
16
Τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; Ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;
Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ?
16
17
Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ θεός, (N θεός κύριος) ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ κύριος, (N κύριος θεός) οὕτως περιπατείτω. Καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι.
Seulement, que chacun marche selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, et dans laquelle Dieu l'a appelé. C'est là ce que j'ordonne dans toutes les Eglises.
17
18
Περιτετμημένος τις ἐκλήθη; Μὴ ἐπισπάσθω. Ἐν ἀκροβυστίᾳ (N ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις) τις ἐκλήθη; Μὴ περιτεμνέσθω.
Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis ? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis ? Qu'il ne se fasse pas circoncire.
18
19
Ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ.
Etre circoncis n'est rien ; et être incirconcis n'est rien ; mais l'observation des commandements de Dieu est tout.
19
20
Ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω.
Que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il a été appelé.
20
21
Δοῦλος ἐκλήθης; Μή σοι μελέτω: ἀλλ’ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι.
As-tu été appelé étant esclave ? ne t'en mets point en peine (mais aussi, si tu peux devenir libre, profites-en) ;
21
22
Ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος, ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν: ὁμοίως καὶ (N καὶ ) ὁ ἐλεύθερος κληθείς, δοῦλός ἐστιν χριστοῦ.
car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur ; de même aussi celui qui a été appelé étant libre, est l'esclave de Christ.
22
23
Τιμῆς ἠγοράσθητε: μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.
Vous avez été achetés à grand prix ; ne devenez point esclaves des hommes.
23
24
Ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῷ.
Frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état dans lequel il a été appelé.
24
25
(Π) Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω: γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι.
Pour ce qui est des vierges, je n'ai point de commandement du Seigneur ; mais je donne un avis, comme ayant reçu miséricorde du Seigneur, pour être fidèle.
25
26
Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.
J'estime donc qu'il est bon à l'homme, à cause de la nécessité présente, de demeurer comme il est.
26
27
Δέδεσαι γυναικί; Μὴ ζήτει λύσιν. Λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; Μὴ ζήτει γυναῖκα.
Es-tu lié à une femme ? Ne cherche point à t'en séparer. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche point de femme.
27
28
Ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, (N γήμῃς γαμήσῃς) οὐχ ἥμαρτες: καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν. Θλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι: ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.
Si pourtant tu t'es marié, tu n'as pas péché ; et si une vierge se marie, elle ne pèche point. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair ; et moi je vous épargne.
28
29
Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος: τὸ (N τὸ λοιπόν ἐστιν ἐστίν: τὸ λοιπόν) λοιπόν ἐστιν ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν:
Or je dis ceci, frères : Le temps est court désormais ; que ceux mêmes qui ont des femmes soient comme n'en ayant point ;
29
30
καὶ οἱ κλαίοντες, ὡς μὴ κλαίοντες: καὶ οἱ χαίροντες, ὡς μὴ χαίροντες: καὶ οἱ ἀγοράζοντες, ὡς μὴ κατέχοντες:
et ceux qui pleurent, comme ne pleurant point ; et ceux qui sont dans la joie, comme n'étant point dans la joie, et ceux qui achètent, comme ne possédant pas ;
30
31
καὶ οἱ χρώμενοι τῷ (N τῷ κόσμῳ τούτῳ τὸν κόσμον) κόσμῳ τούτῳ, ὡς μὴ καταχρώμενοι: παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.
et ceux qui usent de ce monde, comme n'en usant point ; car la figure de ce monde passe.
31
32
Θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. Ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσει (N ἀρέσει ἀρέσῃ) τῷ κυρίῳ:
Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, s'inquiète des choses du Seigneur, cherchant à plaire au Seigneur ;
32
33
ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει (N ἀρέσει ἀρέσῃ) τῇ γυναικί.
mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, cherchant à plaire à sa femme.
33
34
Μεμέρισται (N Μεμέρισται καὶ καὶ μεμέρισται. Καὶ) καὶ ἡ γυνὴ καὶ (N καὶ ἡ παρθένος. Ἡ ἄγαμος ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος) ἡ παρθένος. Ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι (N σώματι καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ) καὶ πνεύματι: ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει (N ἀρέσει ἀρέσῃ) τῷ ἀνδρί.
Et il y a cette différence entre la femme et la vierge : celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, pour être sainte de corps et d'esprit ; mais celle qui est mariée, s'inquiète des choses du monde, cherchant à plaire à son mari.
34
35
Τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον (N συμφέρον σύμφορον) λέγω: οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπρόσεδρον (N εὐπρόσεδρον εὐπάρεδρον) τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως.
Or, je vous dis ceci pour votre propre avantage, et non pour vous tendre un piège ; mais pour vous porter à ce qui est honnête et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction.
35
36
Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω: οὐχ ἁμαρτάνει: γαμείτωσαν.
Mais si quelqu'un pense qu'il ne soit pas honorable que sa fille passe la fleur de son âge, et qu'elle doive rester ainsi, qu'il fasse ce qu'il voudra ; il ne pèche point ; qu'elle se marie.
36
37
Ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος (N ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος) ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ (N καρδίᾳ αὐτοῦ τοῦ ἰδίᾳ καρδίᾳ) αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ. (N ποιεῖ ποιήσει)
Mais celui qui reste ferme en son cœur, n'étant point contraint, étant maître de sa propre volonté, et qui a jugé en son cœur de garder sa fille vierge, il fait bien.
37
38
Ὥστε καὶ ὁ ἐκγαμίζων (N ὁ ἐκγαμίζων ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον) καλῶς ποιεῖ: ὁ (N ὁ δὲ καὶ ὁ) δὲ μὴ (N μὴ ἐκγαμίζων μὴ γαμίζων) ἐκγαμίζων κρεῖσσον (N κρεῖσσον ποιεῖ κρεῖσσον ποιήσει) ποιεῖ.
De sorte que celui qui marie fait bien ; et celui qui ne marie pas, fait mieux.
38
39
Γυνὴ δέδεται νόμῳ (N νόμῳ ) ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς: ἐὰν δὲ καὶ (N καὶ ) κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ.
La femme est liée tout le temps que son mari vit ; mais si son mari est mort, elle est libre de se marier à qui elle veut ; seulement, que ce soit dans le Seigneur ;
39
40
Μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην: δοκῶ δὲ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν.
toutefois elle sera plus heureuse, selon mon avis, si elle demeure comme elle est. Or, j'estime que j'ai aussi l'Esprit de Dieu.
40