Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     151 CORINTHIENS     15
1
Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,
Or, je vous fais connaître, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, dans lequel aussi vous demeurez fermes,
1
2
δι’ οὗ καὶ σῴζεσθε: τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε.
par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé ; à moins que vous n'ayez cru en vain.
2
3
Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς:
Car je vous ai transmis, avant toutes choses, ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ;
3
4
καὶ ὅτι ἐτάφη: καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ (N τρίτῃ ἡμέρᾳ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ) ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς:
et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures ;
4
5
καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα:
et qu'il a été vu de Céphas, ensuite des douze.
5
6
ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους (N πλείους πλείονες) μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ (N καὶ ) ἐκοιμήθησαν:
Après cela, il a été vu de plus de cinq cents frères, en une seule fois, dont la plupart vivent encore jusqu'à présent, et dont quelques-uns aussi se sont endormis.
6
7
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν:
Puis il se fit voir à Jacques, et ensuite à tous les apôtres.
7
8
ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι, ὤφθη κἀμοί.
Et après tous, il a aussi été vu de moi, comme de l'avorton ;
8
9
Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ.
car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu.
9
10
Χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἡ (N ἡ σὺν [ἡ] σὺν) σὺν ἐμοί.
Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis ; et sa grâce envers moi n'a point été vaine ; mais j'ai travaillé plus qu'eux tous ; non pas moi, pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
10
11
Εἴτε οὖν ἐγώ, εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.
Soit donc moi, soit eux, c'est là ce que nous prêchons, et ce que vous avez cru.
11
12
(Π) Εἰ δὲ χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσίν τινες (N τινες ἐν ὑμῖν ἐν ὑμῖν τινες) ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;
Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?
12
13
Εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ χριστὸς ἐγήγερται:
Mais, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité.
13
14
εἰ δὲ χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ (N τὸ [καὶ] τὸ) κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ (N δὲ καὶ καὶ) καὶ ἡ πίστις ὑμῶν.
Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, vaine aussi est votre foi.
14
15
Εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.
Et même nous sommes trouvés de faux témoins à l'égard de Dieu ; car nous avons rendu ce témoignage contre Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité, si les morts ne ressuscitent point.
15
16
Εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ χριστὸς ἐγήγερται:
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est point non plus ressuscité ;
16
17
εἰ δὲ χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν: ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.
et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés ;
17
18
Ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν χριστῷ ἀπώλοντο.
ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ sont perdus.
18
19
Εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες (N ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν χριστῷ ἐν χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν) ἐσμὲν ἐν χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.
Si c'est dans cette vie seulement que nous avons espéré en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes.
19
20
(Π) Νυνὶ δὲ χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. (N ἐγένετο )
Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, comme prémices de ceux qui se sont endormis.
20
21
Ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου ὁ (N ) θάνατος, καὶ δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν.
Car, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est aussi venue par un homme.
21
22
Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται.
Car, comme en Adam tous meurent, de même aussi en Christ tous revivront.
22
23
Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι: ἀπαρχὴ χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.
Mais chacun en son propre rang : d'abord Christ, qui est les prémices ; ensuite ceux qui sont à Christ, à son avènement ;
23
24
Εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ (N παραδῷ παραδιδῷ) τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.
ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, et qu'il aura détruit toute domination, toute autorité et toute puissance.
24
25
Δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν, ἄχρι οὗ ἂν (N ἂν ) θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.
Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.
25
26
Ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος.
Le dernier ennemi sera détruit, la mort.
26
27
Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι Πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.
Car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que Celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté !
27
28
Ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ (N καὶ [καὶ]) αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ θεὸς τὰ (N θεὸς τὰ θεὸς [τὰ]) πάντα ἐν πᾶσιν.
Et quand toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à Celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.
28
29
(Π) Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; Εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν (N βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν) νεκρῶν;
Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si absolument les morts ne ressuscitent point ? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux ?
29
30
Τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;
Et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à toute heure en péril ?
30
31
Καθ’ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, ἣν (N ἣν [ἀδελφοί] ἣν) ἔχω ἐν χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
Je meurs tous les jours ; j'en atteste, frères, le sujet que j'ai de me glorifier de vous, en Jésus-Christ notre Seigneur.
31
32
Εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος, εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν.
Si c'est selon l'homme que j'ai combattu contre les bêtes à Ephèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons.
32
33
Μὴ πλανᾶσθε: Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί.
Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
33
34
Ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε: ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινὲς ἔχουσιν: πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. (N λέγω λαλῶ)
Réveillez-vous, pour vivre justement, et ne péchez point ; car il y en a qui sont sans connaissance de Dieu ; je vous le dis à votre honte.
34
35
(Π) Ἀλλ’ (N Ἀλλ’ Ἀλλὰ) ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; Ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;
Mais quelqu'un dira : Comment ressuscitent les morts, et avec quels corps reviennent-ils ?
35
36
Ἄφρον, (N Ἄφρον Ἄφρων) σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζῳοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ:
Insensé ! ce que tu sèmes, toi, n'est point rendu vivant, à moins qu'il ne meure.
36
37
καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν:
Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui doit naître, mais un grain nu, comme il se rencontre, soit de blé, soit de quelque autre semence.
37
38
ὁ δὲ θεὸς αὐτῷ (N αὐτῷ δίδωσιν δίδωσιν αὐτῷ) δίδωσιν σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων τὸ (N τὸ ) ἴδιον σῶμα.
Mais c'est Dieu qui lui donne un corps, comme il l'a voulu, et à chaque semence le corps qui lui est propre.
38
39
Οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ: ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων, (N ἰχθύων σὰρξ πτηνῶν) ἄλλη δὲ πτηνῶν. (N πτηνῶν ἰχθύων)
Toute chair n'est pas la même chair ; mais autre est la chair des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons.
39
40
Καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια: ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων.
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; mais autre est la gloire des célestes, et autre celle des terrestres.
40
41
Ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων: ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ.
Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles ; car une étoile diffère en éclat d'une autre étoile.
41
42
Οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ:
Il en est de même de la résurrection des morts : le corps est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité ;
42
43
σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ: σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει:
il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est semé en infirmité, il ressuscite en puissance ;
43
44
σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Ἔστιν (N Ἔστιν σῶμα ψυχικόν Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν) σῶμα ψυχικόν, καὶ (N καὶ ἔστιν σῶμα ἔστιν καὶ) ἔστιν σῶμα πνευματικόν.
il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il existe un corps animal, il en existe aussi un spirituel ;
44
45
Οὕτως καὶ γέγραπται, Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν. Ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν.
aussi est-il écrit : Le premier homme, Adam, a été fait avec une âme vivante ; mais le dernier Adam est un esprit vivifiant.
45
46
Ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier ; mais ce qui est animal ; ensuite vient ce qui est spirituel.
46
47
Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, χοϊκός: ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ (N ὁ κύριος ) κύριος ἐξ οὐρανοῦ.
Le premier homme, étant de la terre, est terrestre ; et le second homme est du ciel.
47
48
Οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι:
Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes.
48
49
καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν (N φορέσωμεν φορέσομεν) καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.
Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
49
50
(Π) Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύνανται, (N δύνανται δύναται) οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ.
Voici donc ce que je dis, frères : C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité.
50
51
Ἰδού, μυστήριον ὑμῖν λέγω: πάντες μὲν (N μὲν ) οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα,
Voici, je vous dis un mystère : nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés,
51
52
ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι: σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα.
en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette ; car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.
52
53
Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.
Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité.
53
54
Ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.
Et quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite : La mort est engloutie pour la victoire.
54
55
Ποῦ σου, Θάνατε, τὸ κέντρον; (N κέντρον Ποῦ σου ᾍδη τὸ νῖκος νῖκος Ποῦ σου Θάνατε τὸ κέντρον) Ποῦ σου, ᾍδη, τὸ νῖκος;
mort ! où est ton aiguillon ? mort ! où est ta victoire ?
55
56
Τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία: ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος:
Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi ;
56
57
τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ.
mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
57
58
Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ.
C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.
58