Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     1LUC     1
1
Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,
Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des faits qui ont été pleinement certifiés parmi nous,
1
2
καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,
conformément à ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été témoins oculaires et ministres de la parole ;
2
3
ἔδοξεν κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,
il m'a semblé bon, à moi aussi, qui ai suivi avec exactitude toutes ces choses dès l'origine, de te les écrire dans leur ordre, très excellent Théophile ;
3
4
ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
4
5
(Π) Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ (N τοῦ ) βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά: καὶ ἡ (N ἡ γυνὴ αὐτοῦ γυνὴ αὐτῷ) γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
Il y eut, aux jours d'Hérode, roi de Judée, un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia ; et sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et elle s'appelait Elisabeth.
5
6
Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον (N ἐνώπιον ἐναντίον) τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.
Or ils étaient l'un et l'autre justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable.
6
7
Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ (N ἡ Ἐλισάβετ ἦν ἦν ἡ Ἐλισάβετ) Ἐλισάβετ ἦν στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
Et ils n'avaient pas d'enfant, parce qu'Elisabeth était stérile, et qu'ils étaient tous deux avancés en âge.
7
8
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ,
Or il arriva, pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu, dans l'ordre de sa classe,
8
9
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου.
que, selon la coutume de la sacrificature, il lui échut par le sort d'offrir le parfum après être entré dans le temple du Seigneur.
9
10
Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.
Et toute la multitude du peuple était dehors en prières, à l'heure du parfum.
10
11
Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.
Or un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout au côté droit de l'autel des parfums.
11
12
Καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.
Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte le saisit.
12
13
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία: διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.
Mais l'ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée ; et Elisabeth ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean ;
13
14
Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει (N γεννήσει γενέσει) αὐτοῦ χαρήσονται.
et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance ;
14
15
Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ (Β τοῦ ) (N τοῦ [τοῦ]) κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
car il sera grand devant le Seigneur ; et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère.
15
16
Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν:
Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu ;
16
17
καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.
et il marchera devant lui dans l'esprit et dans la puissance d'Elie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
17
18
Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; Ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.
Et Zacharie dit à l'ange : A quoi connaîtrai-je cela ? Car je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge.
18
19
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ: καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα.
Et l'ange répondant lui dit : Je suis Gabriel qui me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles.
19
20
Καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.
Et voici, tu garderas le silence et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront ; parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps.
20
21
Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν: καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν (N αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ ἐν τῷ ναῷ αὐτόν) ἐν τῷ ναῷ.
Et le peuple attendait Zacharie, et ils s'étonnaient de ce qu'il tardait si longtemps dans le temple.
21
22
Ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο (N ἠδύνατο ἐδύνατο) λαλῆσαι αὐτοῖς: καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ: καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.
Et étant sorti, il ne pouvait leur parler, et ils reconnurent qu'il avait eu une vision dans le temple, et lui-même le leur faisait entendre par des signes ; et il demeurait muet.
22
23
Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Et il arriva, lorsque les jours de son ministère furent accomplis, qu'il s'en alla en sa maison
23
24
(Π) Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα
Et après ces jours-là, Elisabeth sa femme devint enceinte, et elle se cacha durant cinq mois, disant :
24
25
ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν ὁ (N ) κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ (N τὸ ) ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
Parce que c'est ainsi que m'a fait le Seigneur, dans les jours où il a pris soin d'ôter mon opprobre parmi les hommes.
25
26
(Π) Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ (N ὑπὸ ἀπὸ) τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, (N Ναζαρέτ Ναζαρέθ)
Or, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
26
27
πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην (N μεμνηστευμένην ἐμνηστευμένην) ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυίδ: καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie.
27
28
Καὶ εἰσελθὼν ὁ (N ὁ ἄγγελος ) ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη: ὁ κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη (N εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν ) σὺ ἐν γυναιξίν.
Et l'ange, étant entré auprès d'elle, dit : Salut, toi qui as été reçue en grâce : le Seigneur est avec toi ! [Tu es bénie entre les femmes.]
28
29
Ἡ δὲ ἰδοῦσα (N ἰδοῦσα ) διεταράχθη (N διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη) ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
Mais elle fut troublée de cette parole, et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation.
29
30
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ: εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
Et l'ange lui dit : Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ;
30
31
Καὶ ἰδού, συλλήψῃ (N συλλήψῃ συλλήμψῃ) ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
et voici tu concevras en ton sein et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
31
32
Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται: καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père,
32
33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et il n'y aura pas de fin à son règne.
33
34
Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
Mais Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?
34
35
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι: διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
Et l'ange, répondant, lui dit : L'Esprit-Saint viendra sur toi, et une puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ; c'est pourquoi aussi le saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
35
36
Καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ συγγενής (N συγγενής συγγενίς) σου, καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα (N συνειληφυῖα συνείληφεν) υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς: καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
Et voici, Elisabeth, ta parente, elle aussi, a conçu un fils en sa vieillesse ; et c'est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile,
36
37
Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ (N τῷ θεῷ τοῦ θεοῦ) θεῷ πᾶν ῥῆμα.
parce que rien ne sera impossible à Dieu.
37
38
Εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου: γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
Et Marie dit : Voici la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'en alla d'auprès d'elle.
38
39
(Π) Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα,
Or Marie s'étant levée, en ces jours-là, s'en alla avec hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda ;
39
40
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.
40
41
Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ (N ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ) Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς: καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
Et il arriva, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son sein ; et Elisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint,
41
42
καὶ ἀνεφώνησεν φωνῇ (N φωνῇ κραυγῇ) μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
et elle éleva la voix avec un grand cri, et dit : Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni !
42
43
Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρός με; (N με ἐμέ)
Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?
43
44
Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν τὸ (N τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος) βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
Car voici, quand la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein.
44
45
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.
Et heureuse celle qui a cru ! parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement.
45
46
Καὶ εἶπεν Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
Et Marie dit : Mon âme magnifie le Seigneur,
46
47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur ;
47
48
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.
parce qu'il a jeté les yeux sur l'humiliation de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse.
48
49
Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγαλεῖα (N μεγαλεῖα μεγάλα) ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Parce que le Tout-Puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint ;
49
50
Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν (N γενεῶν καὶ γενεὰς) τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
et sa miséricorde est de générations en générations sur ceux qui le craignent.
50
51
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ: διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
Il a agi puissamment par son bras ; il a dispersé ceux qui étaient orgueilleux dans la pensée de leur cœur.
51
52
Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.
Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles.
52
53
Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à vide.
53
54
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,
Il a secouru Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde
54
55
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
envers Abraham et sa postérité pour toujours, selon qu'il a parlé à nos pères.
55
56
(Π) Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ (N ὡσεὶ ὡς) μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Et Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en retourna en sa maison.
56
57
(Π) Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
Or le temps où elle devait accoucher s'accomplit pour Elisabeth, et elle enfanta un fils.
57
58
Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
Et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde en sa faveur, et ils se réjouissaient avec elle.
58
59
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ὀγδόῃ (N ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ) ἡμέρᾳ, ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον: καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
Et il arriva au huitième jour qu'ils vinrent pour circoncire le petit enfant ; et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père.
59
60
Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
Et sa mère, répondant, dit : Non, mais il sera nommé Jean.
60
61
Καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐν (N ἐν τῇ συγγενείᾳ ἐκ τῆς συγγενείας) τῇ συγγενείᾳ σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
Et ils lui dirent : Il n'y a personne de ta parenté qui soit appelé de ce nom.
61
62
Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτόν. (N αὐτόν αὐτό)
Alors ils firent signe à son père pour savoir comment il voulait qu'on le nommât.
62
63
Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν τὸ (N τὸ ) ὄνομα αὐτοῦ: καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
Et, ayant demandé des tablettes, il écrivit : Jean est son nom ; et ils en furent tous dans l'étonnement.
63
64
Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.
Et sa bouche fut ouverte à l'instant, et sa langue déliée, et il parlait, bénissant Dieu.
64
65
Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.
Et tous leurs voisins furent saisis de crainte, et dans tout le pays des montagnes de Judée, on s'entretenait de toutes ces choses.
65
66
Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; Καὶ χεὶρ (N χεὶρ γὰρ χεὶρ) κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
Et tous ceux qui les avaient entendues les serraient dans leur cœur, en disant : Que sera donc ce petit enfant ? car aussi la main du Seigneur était avec lui.
66
67
(Π) Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου, καὶ προεφήτευσεν, (N προεφήτευσεν ἐπροφήτευσεν) λέγων,
Et Zacharie son père fut rempli de l'Esprit-Saint, et prophétisa, disant :
67
68
Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple ;
68
69
καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ (N τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ οἴκῳ Δαυὶδ) οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ –
et de ce qu'il nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David son serviteur ;
69
70
καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν (N τῶν ἀπ’ ἀπ’) ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ –
selon qu'il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps,
70
71
σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς:
la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent ;
71
72
ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,
pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de son alliance sainte,
72
73
ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν,
selon le serment qu'il jura à Abraham, notre père,
73
74
ἀφόβως, ἐκ χειρὸς τῶν (N τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ἐχθρῶν) ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ
de nous accorder qu'après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte,
74
75
ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας (N πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς πάσαις ταῖς ἡμέραις) τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.
dans la sainteté et dans la justice, en sa présence, tous nos jours !
75
76
Καὶ σύ, (N σύ σὺ δέ) παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ: προπορεύσῃ γὰρ πρὸ (N πρὸ προσώπου ἐνώπιον) προσώπου κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ:
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies ;
76
77
τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,
afin de donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de leurs péchés,
77
78
διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο (N ἐπεσκέψατο ἐπισκέψεται) ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,
à cause de la tendre miséricorde de notre Dieu, par laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut :
78
79
ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, afin de diriger nos pieds dans le chemin de la paix.
79
80
(Π) Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
Or le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il se tenait dans les déserts, jusqu'au jour de sa manifestation à Israël.
80