Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     11LUC     11
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
Et il arriva, comme il était en prière en un certain lieu, que lorsqu'il eut cessé, l'un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples.
1
2
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ἡμῶν (N ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ) ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω (N Γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ) τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Or il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. [Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.]
2
3
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν.
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien,
3
4
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν (N ἀφίεμεν ἀφίομεν) παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ (N ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ) ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à quiconque nous doit. Et ne nous induis point en tentation [mais délivre-nous du malin].
4
5
(Π) Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,
Et il leur dit : Si quelqu'un d'entre vous a un ami, et qu'il aille vers lui au milieu de la nuit, et lui dise : Ami, prête-moi trois pains ;
5
6
ἐπειδὴ φίλος παρεγένετο (N φίλος φίλος μου) ἐξ ὁδοῦ πρός με, καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ:
car un de mes amis est arrivé chez moi de voyage, et je n'ai rien à lui offrir ;
6
7
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε: ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν: οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.
et que celui-ci répondant de l'intérieur dise : Ne m'importune pas ; ma porte est déjà fermée et mes petits enfants sont avec moi au lit ; je ne puis me lever pour t'en donner :
7
8
Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ (N αὐτοῦ φίλον φίλον αὐτοῦ) φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσον (N ὅσον ὅσων) χρῄζει.
je vous le dis, si même il ne se lève pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami, toutefois, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en aura besoin.
8
9
Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε: κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
Et moi, je vous dis : Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera ouvert ;
9
10
Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει: καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει: καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. (N ἀνοιγήσεται ἀνοιγ[ήσ]εται)
car quiconque demande, reçoit ; et qui cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera ouvert.
10
11
Τίνα δὲ ὑμῶν (N ὑμῶν ἐξ ὑμῶν) τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, (N ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ ) μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; Ἢ (N Ἢ καὶ ἰχθύν μὴ ἰχθύν καὶ) καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει (N ἐπιδώσει αὐτῷ αὐτῷ ἐπιδώσει) αὐτῷ;
Or quel père d'entre vous, quand son fils lui demandera du pain, lui donnera une pierre ? Ou encore quand il lui demandera un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson ?
11
12
Ἢ καὶ ἐὰν (N ἐὰν αἰτήσῃ ᾠόν μὴ αἰτήσει ᾠόν) αἰτήσῃ ᾠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
Ou encore quand il lui demandera un œuf, lui donnera un scorpion ?
12
13
Εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ (N ὁ ἐξ [ὁ] ἐξ) ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;
Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent !
13
14
(Π) Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ (N καὶ αὐτὸ ἦν [καὶ αὐτὸ ἦν]) αὐτὸ ἦν κωφόν. Ἐγένετο δέ, τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός: καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι.
Et il chassait un démon qui était muet ; or il arriva que le démon étant sorti, le muet parla ; et les foules furent dans l'admiration.
14
15
Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Ἐν Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι (N ἄρχοντι τῷ ἄρχοντι) τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
Mais quelques-uns d'entre eux dirent : C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons.
15
16
Ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον παρ’ (N παρ’ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ’ αὐτοῦ) αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ.
Et d'autres, pour l'éprouver, demandaient de lui un signe venant du ciel.
16
17
Αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται: καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον, πίπτει.
Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même est réduit en désert ; et maison s'écroule sur maison.
17
18
Εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ’ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; Ὅτι λέγετε, Ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.
Or, si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que c'est par Béelzébul que je chasse les démons ?
18
19
Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; Διὰ τοῦτο κριταὶ (N κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ) ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται.
Mais si, moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
19
20
Εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω (N ἐκβάλλω [ἐγὼ] ἐκβάλλω) τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous.
20
21
Ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ:
Quand l'homme fort, bien armé, garde sa maison, ses biens sont en sûreté.
21
22
ἐπὰν δὲ ὁ (N ) ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ’ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
Mais quand un plus fort que lui, étant survenu, l'a vaincu, il lui enlève toutes ses armes, auxquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles.
22
23
Ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν: καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει.
Celui qui n'est pas avec moi, est contre moi ; et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse.
23
24
Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν: καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει, (N λέγει [τότε] λέγει) Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον.
Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides, cherchant du repos ; et n'en trouvant point, il dit : Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti.
24
25
Καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.
Et quand il y vient, il la trouve balayée et mise en ordre.
25
26
Τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ (N ἑπτὰ ἕτερα ἕτερα) ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ (N καὶ ἐλθόντα ἑπτά καὶ εἰσελθόντα) ἐλθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ: καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.
Alors il s'en va, et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui ; et étant entrés, ils y demeurent ; et le dernier état de cet homme devient pire que le premier.
26
27
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ (N γυνὴ φωνὴν φωνὴν γυνὴ) φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
Or il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité !
27
28
Αὐτὸς δὲ εἶπεν, Μενοῦνγε (N Μενοῦνγε Μενοῦν) μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. (N αὐτόν )
Mais il dit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent !
28
29
(Π) Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, Ἡ γενεὰ αὕτη πονηρά (N πονηρά γενεὰ πονηρά) ἐστιν: σημεῖον ἐπιζητεῖ, (N ἐπιζητεῖ ζητεῖ) καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ (N τοῦ προφήτου ) προφήτου.
Et comme les foules s'assemblaient, il se mit à dire : Cette génération est une génération méchante ; elle demande un signe, et il ne lui sera point donné d'autre signe que le signe de Jonas.
29
30
Καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς σημεῖον (N σημεῖον τοῖς Νινευΐταις τοῖς Νινευίταις σημεῖον) τοῖς Νινευΐταις, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.
Car, comme Jonas fut un signe pour les Ninivites, le fils de l'homme en sera un pour cette génération.
30
31
Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς: ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération, et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon ; et voici, il y a ici plus que Salomon.
31
32
Ἄνδρες Νινευῒ (Β Νινευῒ Νινευῖται) (N Νινευῒ Νινευῖται) ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν: ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas.
32
33
(Π) Οὐδεὶς δὲ (N δὲ ) λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν, οὐδὲ (N οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον [οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον]) ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος (N φέγγος φῶς) βλέπωσιν.
Personne après avoir allumé une lampe ne la met dans un lieu caché ou sous le boisseau ; mais on la met sur le pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière.
33
34
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός: (N ἐστιν ὁ ὀφθαλμός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου) ὅταν οὖν (N οὖν ) ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν: ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.
La lampe du corps, c'est ton œil ; quand ton œil est sain, tout ton corps aussi est éclairé ; mais s'il est mauvais, ton corps aussi est ténébreux.
34
35
Σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν.
Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres.
35
36
Εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τι (N τι μέρος μέρος τι) μέρος σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.
Si donc ton corps est éclairé tout entier, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout entier éclairé, comme quand la lampe t'éclaire par son éclat.
36
37
(Π) Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι, ἠρώτα (N ἠρώτα αὐτὸν Φαρισαῖός τις ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος) αὐτὸν Φαρισαῖός τις ὅπως ἀριστήσῃ παρ’ αὐτῷ: εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν.
Or, comme il parlait, un pharisien le pria à dîner chez lui. Et étant entré, il se mit à table.
37
38
Ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου.
Mais le pharisien, voyant cela, s'étonna de ce qu'il n'avait pas d'abord fait d'ablution avant le dîner.
38
39
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας.
Mais le Seigneur lui dit : Eh bien oui, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat ; mais le dedans de vous-mêmes est plein de rapine et de méchanceté.
39
40
Ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν;
Insensés ! Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?
40
41
Πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην: καὶ ἰδού, πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.
Plutôt donnez en aumône le contenu, et voici, toutes choses seront pures pour vous.
41
42
(Π) Ἀλλ’ (N Ἀλλ’ Ἀλλὰ) οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ: ταῦτα ἔδει (N ἔδει δὲ ἔδει) ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. (N ἀφιέναι παρεῖναι)
Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de tout légume, et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu ! Il fallait faire ces choses-ci, et ne point négliger celles-là.
42
43
Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.
Malheur à vous, pharisiens ! parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues, et les salutations dans les places publiques.
43
44
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς (N γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ) καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι περιπατοῦντες (N περιπατοῦντες [οἱ] περιπατοῦντες) ἐπάνω οὐκ οἴδασιν.
Malheur à vous ! parce que vous êtes comme les sépulcres qu'on ne voit pas, et les hommes qui marchent dessus n'en savent rien.
44
45
(Π) Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις.
Or, un des légistes répondant, lui dit : Maître, en disant ces choses, tu nous outrages, nous aussi.
45
46
Ὁ δὲ εἶπεν, Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.
Mais il dit : Et à vous aussi, légistes, malheur ! parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous-mêmes ne touchez pas de l'un de vos doigts à ces fardeaux.
46
47
Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.
Malheur à vous ! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos pères ont tués.
47
48
Ἄρα μαρτυρεῖτε (N μαρτυρεῖτε μάρτυρές ἐστε) καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν: ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν (N αὐτῶν τὰ μνημεῖα ) τὰ μνημεῖα.
Vous servez donc de témoins aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux les ont tués, et vous, vous bâtissez [leurs tombeaux].
48
49
Διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ ἐκδιώξουσιν: (N ἐκδιώξουσιν διώξουσιν)
C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; et ils tueront les uns et persécuteront les autres ;
49
50
ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκχυνόμενον (N ἐκχυνόμενον ἐκκεχυμένον) ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης,
afin que le sang de tous les prophètes, qui a été répandu dès la fondation du monde, soit redemandé à cette génération,
50
51
ἀπὸ τοῦ (N ἀπὸ τοῦ ἀπὸ) αἵματος Ἄβελ ἕως τοῦ (N ἕως τοῦ ἕως) αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου: ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui périt entre l'autel et le sanctuaire ; oui, vous dis-je, il sera redemandé à cette génération.
51
52
Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως: αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε, (N εἰσήλθετε εἰσήλθατε) καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.
Malheur à vous, légistes ! parce qu'ayant enlevé la clef de la connaissance, vous n'êtes point entrés vous-mêmes, et ceux qui entraient, vous les avez empêchés.
52
53
(Π) Λέγοντος (N Λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐτούς Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ) δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐτούς, ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν, καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων,
Et comme il sortait de là, les scribes et les pharisiens se mirent à s'acharner après lui violemment et à le presser de parler sur plusieurs sujets,
53
54
ἐνεδρεύοντες αὐτόν, ζητοῦντες (N ζητοῦντες ) θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἵνα (N ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ ) κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
lui dressant des pièges pour surprendre quelque parole sortie de sa bouche [afin de l'accuser].
54