Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     17LUC     17
1
Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, (N μαθητάς μαθητὰς αὐτοῦ) Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ μὴ (N μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν) ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα: οὐαὶ (N οὐαὶ δὲ πλὴν οὐαὶ) δὲ δι’ οὗ ἔρχεται.
Or il dit à ses disciples : Il est impossible que les scandales n'arrivent ; mais malheur à celui par qui ils arrivent !
1
2
Λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ μύλος (N μύλος ὀνικὸς λίθος μυλικὸς) ὀνικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα (N ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν μικρῶν τούτων ἕνα) τῶν μικρῶν τούτων.
Il vaudrait mieux pour lui qu'une pierre de moulin fût attachée autour de son cou et qu'il fût jeté dans la mer, que de scandaliser un de ces petits.
2
3
Προσέχετε ἑαυτοῖς. Ἐὰν δὲ (N δὲ ἁμάρτῃ εἰς σὲ ἁμάρτῃ) ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ: καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ.
Prenez garde à vous-mêmes ! Si ton frère pèche, reprends-le ; et s'il se repent, pardonne-lui.
3
4
Καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ (N ἁμάρτῃ ἁμαρτήσῃ) εἰς σέ, καὶ ἑπτάκις τῆς (N τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ ἐπιστρέψῃ πρὸς σέ) ἡμέρας ἐπιστρέψῃ, λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.
Et si sept fois le jour il a péché contre toi, et que sept fois il revienne vers toi, disant : Je me repens, tu lui pardonneras.
4
5
(Π) Καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ, Πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
Et les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi.
5
6
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος, Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, (N ταύτῃ [ταύτῃ]) Ἐκριζώθητι, καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ: καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.
Mais le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce mûrier : Déracine-toi et te plante dans la mer ; et il vous obéirait.
6
7
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ (N ἐρεῖ ἐρεῖ αὐτῷ) εὐθέως, Παρελθὼν ἀνάπεσε:
Or, qui de vous ayant un esclave qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira quand il revient des champs : Approche vite et te mets à table ?
7
8
ἀλλ’ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι, ἕως φάγω καὶ πίω: καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;
Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à souper et ceins-toi, et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu ; et après cela, tu mangeras et boiras ?
8
9
Μὴ χάριν (N χάριν ἔχει ἔχει χάριν) ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνῳ (N ἐκείνῳ ) ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; Οὐ (N Οὐ δοκῶ ) δοκῶ.
A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave, parce qu'il a fait ce qui était commandé ? Je ne le pense pas.
9
10
Οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν: ὅτι (N ὅτι ὃ ὀφείλομεν ὃ ὠφείλομεν) ὃ ὀφείλομεν (Β ὀφείλομεν ὠφείλομεν) ποιῆσαι πεποιήκαμεν.
Vous aussi, de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles : nous avons fait ce que nous étions obligés de faire.
10
11
(Π) Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν (N αὐτὸν ) εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσου (N μέσου μέσον) Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας.
Et il arriva, comme il était en route pour Jérusalem, que lui-même passait entre la Samarie et la Galilée.
11
12
Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν αὐτῷ (N αὐτῷ [αὐτῷ]) δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν:
Et comme il entrait dans un bourg, dix hommes lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance ;
12
13
καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνήν, λέγοντες, Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.
et ils élevèrent la voix, disant : Jésus, Maître, aie pitié de nous !
13
14
Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν.
Et les ayant vus, il leur dit : Allez, montrez-vous aux sacrificateurs. Et il arriva que, comme ils s'en allaient, ils furent purifiés.
14
15
Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν:
Mais l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint, glorifiant Dieu à haute voix ;
15
16
καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ: καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. (N Σαμαρείτης Σαμαρίτης)
et il se jeta sur sa face, aux pieds de Jésus, lui rendant grâces. Or c'était un Samaritain.
16
17
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;
Et Jésus, prenant la parole, dit : Les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les neuf, où sont-ils ?
17
18
Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος;
Ne s'est-il trouvé que cet étranger qui soit revenu pour donner gloire à Dieu ?
18
19
Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀναστὰς πορεύου: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
Et il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t'a sauvé.
19
20
(Π) Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως:
Les pharisiens lui ayant demandé quand le royaume de Dieu viendrait, il leur répondit et dit : Le royaume de Dieu ne vient point de manière à être observé ;
20
21
οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε, ἤ, Ἰδοὺ (N Ἰδοὺ ἐκεῖ Ἐκεῖ) ἐκεῖ. Ἰδοὺ γάρ, ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν.
et l'on ne dira point : Voici, il est ici, ou voici, il est là ; car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
21
22
(Π) Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε.
Mais il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du fils de l'homme, et vous ne le verrez point.
22
23
Καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδοὺ ὧδε, (N ὧδε ἤ Ἰδοὺ ἐκεῖ ἐκεῖ [ἤ] Ἰδοὺ ὧδε) ἤ, Ἰδοὺ ἐκεῖ: μὴ ἀπέλθητε, μηδὲ διώξητε.
Et on vous dira : Voici, il est ici ; voici, il est là ! N'y allez point, et ne courez pas après.
23
24
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἡ (N ἡ ἀστράπτουσα ἀστράπτουσα) ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ’ (N ὑπ’ οὐρανὸν εἰς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς) οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν (N ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ [ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ]) τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ.
Car, comme l'éclair qui brille à une extrémité du ciel, resplendit jusqu'à l'autre extrémité du ciel, ainsi sera le fils de l'homme en son jour.
24
25
Πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
25
26
Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Et comme il arriva aux jours de Noé, il en sera de même aux jours du fils de l'homme :
26
27
Ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, (N ἐξεγαμίζοντο ἐγαμίζοντο) ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμός, καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. (N ἅπαντας πάντας)
on mangeait, on buvait, on se mariait, et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche : et le déluge vint, et les fit tous périr.
27
28
Ὁμοίως καὶ (N καὶ ὡς καθὼς) ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ: ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν:
De même aussi, comme il arriva aux jours de Lot : on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ;
28
29
ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας: (N ἅπαντας πάντας)
mais le jour où Lot sortit de Sodome, il tomba du ciel une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr ;
29
30
κατὰ ταῦτα (N ταῦτα τὰ αὐτὰ) ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.
il en sera de même au jour où le fils de l'homme sera révélé.
30
31
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά: καὶ ὁ ἐν τῷ (N τῷ ) ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.
En ce jour-là que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les emporter ; et que celui qui sera aux champs de même, ne retourne point en arrière.
31
32
Μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ.
Souvenez-vous de la femme de Lot !
32
33
Ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι (N σῶσαι περιποιήσασθαι) ἀπολέσει αὐτήν: καὶ (N καὶ ὃς ἐὰν ὃς δ’ ἂν) ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ (N ἀπολέσῃ αὐτὴν ἀπολέσῃ) αὐτὴν ζῳογονήσει αὐτήν.
Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra ; et quiconque la perdra, la conservera.
33
34
Λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς: εἷς (N εἷς παραληφθήσεται ὁ εἷς παραλημφθήσεται) παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται.
Je vous dis qu'en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé.
34
35
Δύο (N Δύο ἔσονται Ἔσονται δύο) ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό: μία (N μία παραληφθήσεται καὶ ἡ ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ) παραληφθήσεται, καὶ ἡ ἑτέρα ἀφεθήσεται.
Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.
35
36
[δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἵς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται.]
Deux seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé.
36
37
Καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, κύριε; Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται (N συναχθήσονται οἱ ἀετοί καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται) οἱ ἀετοί.
Et répondant, ils lui disent : Où, Seigneur ? Mais il leur dit : Là où est le corps, là aussi s'assembleront les aigles.
37