Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     9LUC     9
1
Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα, ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ νόσους θεραπεύειν.
Or, ayant assemblé les douze, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et le pouvoir de guérir les maladies.
1
2
Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι τοὺς (N τοὺς ἀσθενοῦντας [τοὺς ἀσθενεῖσ]) ἀσθενοῦντας.
Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir.
2
3
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν: μήτε ῥάβδους, (N ῥάβδους ῥάβδον) μήτε πήραν, μήτε ἄρτον, μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ (N ἀνὰ [ἀνὰ]) δύο χιτῶνας ἔχειν.
Et il leur dit : Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez point chacun deux tuniques.
3
4
Καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε, καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε.
Et en quelque maison que vous entriez, demeurez-y, et de là vous partirez.
4
5
Καὶ ὅσοι ἐὰν (N ἐὰν μὴ δέξωνται ἂν μὴ δέχωνται) μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ (N καὶ τὸν τὸν) τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε (N ἀποτινάξατε ἀποτινάσσετε) εἰς μαρτύριον ἐπ’ αὐτούς.
Et quant à ceux qui ne vous recevront point, en sortant de cette ville-là, secouez même la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux.
5
6
Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.
Et étant partis, ils allaient de bourgade en bourgade, annonçant l'Evangile et guérissant en tout lieu.
6
7
(Π) Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης (N τετράρχης τετραάρχης) τὰ γινόμενα ὑπ’ (N ὑπ’ αὐτοῦ ) αὐτοῦ πάντα: καὶ διηπόρει, διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἐγήγερται (N ἐγήγερται ἠγέρθη) ἐκ νεκρῶν:
Or Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il était en perplexité, parce que quelques-uns disaient : Jean est ressuscité des morts ;
7
8
ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη: ἄλλων δὲ ὅτι Προφήτης εἷς (N εἷς τις) τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
et quelques-uns : Elie est apparu ; et d'autres : Quelqu'un des anciens prophètes est ressuscité.
8
9
Καὶ (N Καὶ εἶπεν Ἡρῴδης Εἶπεν δὲ Ἡρῴδης) εἶπεν Ἡρῴδης, Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα: τίς δέ ἐστιν οὗτος, περὶ οὗ ἐγὼ (N ἐγὼ ἀκούω ἀκούω) ἀκούω τοιαῦτα; Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.
Mais Hérode disait : Moi j'ai fait décapiter Jean ; qui est donc celui-ci, dont moi j'entends dire de telles choses ? Et il cherchait à le voir.
9
10
(Π) Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησεν κατ’ ἰδίαν εἰς τόπον (N τόπον ἔρημον ) ἔρημον πόλεως (N πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδάν πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά) καλουμένης Βηθσαϊδάν.
Et les apôtres, étant revenus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et les prenant avec lui, il se retira à l'écart, dans une ville appelée Bethsaïda.
10
11
Οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ: καὶ δεξάμενος (N δεξάμενος ἀποδεξάμενος) αὐτούς, ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.
Mais les foules l'ayant appris, le suivirent. Et les ayant accueillies, il leur parlait du royaume de Dieu, et il guérissait ceux qui avaient besoin de guérison.
11
12
Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν: προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ἀπελθόντες (N ἀπελθόντες πορευθέντες) εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ τοὺς (N τοὺς ) ἀγροὺς καταλύσωσιν, καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν: ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.
Or le jour commença à baisser ; et les douze s'approchant lui dirent : Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les bourgs et dans les campagnes d'alentour, pour se loger et trouver des vivres ; car nous sommes ici dans un lieu désert.
12
13
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε (N πέντε ἄρτοι ἄρτοι πέντε) ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.
Et il leur dit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils dirent : Nous n'avons pas plus de cinq pains et de deux poissons ; à moins que nous n'allions, nous, acheter des vivres pour tout ce peuple !
13
14
Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ἀνὰ (N ἀνὰ [ὡσεὶ] ἀνὰ) πεντήκοντα.
Car ils étaient environ cinq mille hommes. Et il dit à ses disciples : Faites-les asseoir par rangées de cinquante.
14
15
Καὶ ἐποίησαν οὕτως, καὶ ἀνέκλιναν (N ἀνέκλιναν κατέκλιναν) ἅπαντας.
Et ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir.
15
16
Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασεν, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι (N παρατιθέναι παραθεῖναι) τῷ ὄχλῳ.
Et, prenant les cinq pains et les deux poissons, levant les yeux au ciel, il les bénit et les rompit, et il les donnait aux disciples, pour les présenter à la foule.
16
17
Καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες: καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων, κόφινοι δώδεκα.
Et ils mangèrent et furent tous rassasiés ; et on emporta, des morceaux qui leur restèrent, douze paniers.
17
18
(Π) Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας, (N καταμόνας κατὰ μόνας) συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, λέγων, Τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;
Et il arriva, comme il priait à l'écart, que les disciples étaient réunis avec lui ; et il les interrogea, disant : Qui disent les foules que je suis ?
18
19
Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν: ἄλλοι δὲ Ἠλίαν: ἄλλοι δέ, ὅτι Προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
Eux, répondant, dirent : Jean-Baptiste ; et d'autres, Elie ; et d'autres, qu'un prophète d'entre les anciens est ressuscité.
19
20
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Ἀποκριθεὶς (N Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς) δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν, Τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ.
Et il leur dit : Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre répondant, dit : Le Christ de Dieu.
20
21
Ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ εἰπεῖν (N εἰπεῖν λέγειν) τοῦτο,
Mais lui, parlant avec sévérité, leur défendit de dire cela à personne,
21
22
εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.(Β ἀναστῆναι ἐγερθῆναι) (N ἀναστῆναι ἐγερθῆναι)
disant : Il faut que le fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs et les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour.
22
23
Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, (N ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω) ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, (N αὐτοῦ αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν) καὶ ἀκολουθείτω μοι.
Et il disait à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, et qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive.
23
24
Ὃς γὰρ ἐὰν (N ἐὰν ἂν) θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν: ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.
Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra ; mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera.
24
25
Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;
Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier, et de se perdre ou de se ruiner soi-même ?
25
26
Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων.
Car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles, le fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges.
26
27
Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν ὧδε (N ὧδε ἑστώτων αὐτοῦ ἑστηκότων) ἑστώτων, οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Or je vous le dis en vérité, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le règne de Dieu.
27
28
(Π) Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ (N καὶ παραλαβὼν [καὶ] παραλαβὼν) παραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
Or il arriva, environ huit jours après ces discours, que, prenant avec lui Pierre et Jean et Jacques, il monta sur la montagne pour prier.
28
29
Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων.
Et il arriva, pendant qu'il priait, que l'aspect de son visage fut autre, et son vêtement blanc, resplendissant.
29
30
Καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) καὶ Ἠλίας,
Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui ; lesquels étaient Moïse et Elie,
30
31
οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔμελλεν (N ἔμελλεν ἤμελλεν) πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ.
qui, apparaissant en gloire, parlaient de son issue qu'il devait accomplir à Jérusalem.
31
32
Ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ: διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ.
Mais Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil ; et s'étant réveillés, ils virent sa gloire, et les deux hommes qui étaient avec lui.
32
33
Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ, εἶπεν Πέτρος (N Πέτρος ὁ Πέτρος) πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι: καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοί, καὶ μίαν Μωσῇ, (Β Μωσῇ Μωσεῖ) (N Μωσῇ Μωϋσεῖ) καὶ μίαν Ἠλίᾳ: μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.
Et il arriva que, comme ils se séparaient de lui, Pierre dit à Jésus : Maître, il est bon que nous soyons ici ; faisons trois tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Elie. Il ne savait ce qu'il disait.
33
34
Ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν (N ἐπεσκίασεν ἐπεσκίαζεν) αὐτούς: ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους (N ἐκείνους εἰσελθεῖν εἰσελθεῖν αὐτοὺς) εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφέλην.
Et comme il disait ces choses, il y eut une nuée et elle les couvrait de son ombre ; et ils furent saisis de crainte quand ceux-là entrèrent dans la nuée.
34
35
Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός: (N ἀγαπητός ἐκλελεγμένος) αὐτοῦ ἀκούετε.
Et une voix sortit de la nuée, disant : Celui-ci est mon Fils, l'élu ; écoutez-le.
35
36
Καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη ὁ (N ) Ἰησοῦς μόνος. Καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν. (N ἑωράκασιν ἑώρακαν)
Et comme la voix se faisait entendre, Jésus se trouva seul. Et eux gardèrent le silence, et ne dirent rien à personne, en ces jours-là, de ce qu'ils avaient vu.
36
37
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν (N ἐν ) τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.
Or il arriva le jour suivant, comme ils étaient descendus de la montagne, qu'une grande foule vint au-devant de lui.
37
38
Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησεν, (N ἀνεβόησεν ἐβόησεν) λέγων, Διδάσκαλε, δέομαί σου, ἐπιβλέψαι (Β ἐπιβλέψαι ἐπίβλεψον) ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής ἐστίν (N ἐστίν μοι μοί ἐστιν) μοι:
Et voici, un homme de la foule s'écria, disant : Maître, je te prie, jette les yeux sur mon fils ; car c'est mon fils unique.
38
39
καὶ ἰδού, πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ’ αὐτοῦ, συντρῖβον αὐτόν.
Et voici, un esprit se saisit de lui, et aussitôt il crie ; et il l'agite violemment, le fait écumer, et à peine le quitte-t-il en le brisant.
39
40
Καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν.
Et j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pu.
40
41
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; Προσάγαγε τὸν (N τὸν υἱόν σου ὧδε ὧδε τὸν υἱόν σου) υἱόν σου ὧδε.
Et Jésus répondant, dit : génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils.
41
42
Ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν: ἐπετίμησεν δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ.
Et tandis qu'il approchait, le démon le jeta par terre, et l'agita violemment. Mais Jésus réprimanda l'esprit impur, et guérit l'enfant, et le rendit à son père.
42
43
Ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. (Π) Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν (N ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐποίει) ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,
Et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu. Et comme tous étaient dans l'admiration de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples :
43
44
Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους: ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.
Pour vous, écoutez bien ces paroles : Le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes.
44
45
Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό: καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.
Mais eux ne comprenaient point cette parole ; et elle leur était cachée, afin qu'ils ne la saisissent pas ; et ils craignaient de l'interroger au sujet de cette parole.
45
46
(Π) Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν.
Or il survint entre eux une discussion : lequel d'entre eux était le plus grand.
46
47
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν (N ἰδὼν εἰδὼς) τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίου, (N παιδίου παιδίον) ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ,
Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça auprès de lui,
47
48
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται: καὶ ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἐμὲ ἂν ἐμὲ) ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με: ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτος ἔσται (N ἔσται ἐστιν) μέγας.
et il leur dit : Quiconque recevra cet enfant en mon nom, me recevra ; et quiconque me reçoit, reçoit Celui qui m'a envoyé ; car celui qui est le plus petit entre vous tous, celui-là est grand.
48
49
(Π) Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ (N ) Ἰωάννης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ (N ἐπὶ ἐν) τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια: καὶ ἐκωλύσαμεν (N ἐκωλύσαμεν ἐκωλύομεν) αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ’ ἡμῶν.
Et Jean, prenant la parole, dit : Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne te suit pas avec nous.
49
50
Καὶ (N Καὶ εἶπεν Εἶπεν δὲ) εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, Μὴ κωλύετε: ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ἡμῶν (N ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν) ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν.
Mais Jésus lui dit : Ne l'empêchez point ; car celui qui n'est pas contre vous est pour vous.
50
51
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως (N ἀναλήψεως ἀναλήμψεως) αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἐστήριξεν ἐστήρισεν) ἐστήριξεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ,
Or il arriva, comme les jours de son élévation s'accomplissaient, que lui-même prit la résolution d'aller à Jérusalem.
51
52
καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ: καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, (N Σαμαρειτῶν ὥστε Σαμαριτῶν ὡς) ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ.
Et il envoya des messagers devant lui, qui, étant partis, entrèrent dans une bourgade des Samaritains, pour lui préparer un logement.
52
53
Καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ.
Et on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem.
53
54
Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς (N ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησεν ) καὶ Ἠλίας ἐποίησεν;
Or les disciples Jacques et Jean, ayant vu cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume ?
54
55
Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, (N καὶ εἶπεν Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς ) καὶ εἶπεν, Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς: (Β καὶ εἶπεν Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς )
Mais lui se tournant, les réprimanda et dit : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés.
55
56
ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. (Β ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι ἀλλὰ σῶσαι ) (N ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι ἀλλὰ σῶσαι ) Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.
[Car le fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.] Et ils s'en allèrent à une autre bourgade.
56
57
(Π) Ἐγένετο (N Ἐγένετο δὲ Καὶ) δὲ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέν τις πρὸς αὐτόν, Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν (Β ἂν ἐὰν) (N ἂν ἐὰν) ἀπέρχῃ, κύριε. (N κύριε )
Et comme ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit : Je te suivrai partout où tu iras [Seigneur].
57
58
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις: ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
Et Jésus lui dit : Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids ; mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.
58
59
Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, (N Κύριε [Κύριε]) ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου.
Et il dit à un autre : Suis-moi. Mais celui-ci dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père.
59
60
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς: σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; mais toi, va, annonce le royaume de Dieu.
60
61
Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, κύριε: πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.
Et un autre aussi lui dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre d'abord congé de ceux qui sont dans ma maison.
61
62
Εἶπεν δὲ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς) Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) ἐπ’ ἄροτρον, καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς (N εἰς τὴν βασιλείαν τῇ βασιλείᾳ) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Mais Jésus lui dit : Nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, n'est propre au royaume de Dieu.
62