Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     5LUC     5
1
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ (N τοῦ ἀκούειν καὶ ἀκούειν) ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ:
Or il arriva, comme la foule le pressait et qu'elle écoutait la Parole de Dieu, qu'il se tenait, lui, debout au bord du lac de Génézareth ;
1
2
καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην: οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες (N ἀποβάντες ἀπ’ αὐτῶν ἀπέπλυναν ἀπ’ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον) ἀπ’ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα.
et il vit deux barques qui étaient au bord du lac, et les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
2
3
Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ (N τοῦ Σίμωνος Σίμωνος) Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. Καὶ (N Καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου Καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν) καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους.
Or, étant monté dans l'une des barques, qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de la terre, et s'étant assis, il enseignait de la barque les foules.
3
4
Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.
Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher.
4
5
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ (N ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ Σίμων εἶπεν) Σίμων εἶπεν αὐτῷ, Ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς (N τῆς ) νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν: ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ (N τὸ δίκτυον τὰ δίκτυα) δίκτυον.
Et Simon répondant lui dit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais sur ta parole je jetterai le filet.
5
6
Καὶ τοῦτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ: διερρήγνυτο (N διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα) δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν:
Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons ; et leur filet se rompait.
6
7
καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς (N τοῖς ἐν ἐν) ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς: καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.
Et ils firent signe à leurs compagnons dans l'autre barque de venir leur aider. Et ils vinrent, et ils remplirent les deux barques, tellement qu'elles enfonçaient.
7
8
Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ, λέγων, Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε.
Ce que voyant, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, disant : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur !
8
9
Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ (N ὧν) συνέλαβον:
Car la frayeur l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite ;
9
10
ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ: ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.
et de même aussi Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Et Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu seras pêcheur d'hommes vivants.
10
11
Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, (N ἅπαντα πάντα) ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Et après avoir ramené leurs barques à terre, quittant tout, ils le suivirent.
11
12
(Π) Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας: καὶ (N καὶ ἰδὼν ἰδὼν δὲ) ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
Et il arriva que, comme il était dans une des villes, voici un homme couvert de lèpre. Et, voyant Jésus, il tomba sur sa face et le pria disant : Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier.
12
13
Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ, εἰπών, (N εἰπών λέγων) Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ.
Et étendant la main, Jésus le toucha, disant : Je le veux, sois purifié. Et aussitôt la lèpre le quitta.
13
14
Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν: ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξεν Μωσῆς, (N Μωσῆς Μωϋσῆς) εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
Et il lui commanda de ne le dire à personne : Mais va, lui dit-il, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification selon que Moïse a commandé, afin que cela leur serve de témoignage.
14
15
Διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ: καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι ὑπ’ (N ὑπ’ αὐτοῦ ) αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν.
Et sa renommée se répandait de plus en plus, et des foules nombreuses s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leurs maladies.
15
16
Αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.
Mais lui se retirait dans les déserts et priait.
16
17
(Π) Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων: καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ: καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς. (N αὐτούς αὐτόν)
Et il arriva un de ces jours que Jésus enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi, qui étaient venus de tous les bourgs de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem, étaient là assis. Et une puissance du Seigneur s'exerçait pour qu'il guérît.
17
18
Καὶ ἰδού, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον (N ἐνώπιον [αὐτὸν] ἐνώπιον) αὐτοῦ:
Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralysé ; et ils cherchaient à le faire entrer et à le déposer devant lui.
18
19
καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ.
Et ne trouvant par où le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur la maison et le descendirent par les tuiles avec le petit lit, au milieu, devant Jésus.
19
20
Καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν αὐτῷ, (N αὐτῷ ) Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.
Et ayant vu leur foi, il lui dit : homme ! tes péchés te sont pardonnés.
20
21
Καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; Τίς δύναται ἀφιέναι (N ἀφιέναι ἁμαρτίας ἁμαρτίας ἀφεῖναι) ἁμαρτίας, εἰ μὴ μόνος ὁ θεός;
Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, disant : Qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?
21
22
Ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
Mais Jésus connaissant leurs pensées, répondit et leur dit : Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs ?
22
23
Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειραι (N Ἔγειραι Ἔγειρε) καὶ περιπάτει;
Lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi et marche ?
23
24
Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν (N ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει) ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ – Σοὶ λέγω, ἔγειραι, (N ἔγειραι ἔγειρε) καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.
Or, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés : Je te dis (dit-il au paralytique), lève-toi, et, prenant ton petit lit, va dans ta maison.
24
25
Καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ’ ὃ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, δοξάζων τὸν θεόν.
Et à l'instant, s'étant levé en leur présence, ayant pris le lit sur lequel il avait été couché, il s'en alla en sa maison, glorifiant Dieu.
25
26
Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου, λέγοντες ὅτι Εἴδομεν παράδοξα σήμερον.
Et l'étonnement les saisit tous et ils glorifiaient Dieu ; et ils furent remplis de crainte, disant : Nous avons vu des choses étranges aujourd'hui !
26
27
(Π) Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.
Et après cela il sortit ; et il vit un péager nommé Lévi, assis au bureau des péages, et il lui dit : Suis-moi.
27
28
Καὶ καταλιπὼν ἅπαντα, (N ἅπαντα πάντα) ἀναστὰς ἠκολούθησεν (N ἠκολούθησεν ἠκολούθει) αὐτῷ.
Et ayant tout quitté, s'étant levé, il le suivait.
28
29
Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευῒς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ: καὶ ἦν ὄχλος τελωνῶν (N τελωνῶν πολύς πολὺς τελωνῶν) πολύς, καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι.
Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait une grande foule de péagers et d'autres personnes qui étaient à table avec eux.
29
30
Καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖς (N γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν) αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες, Διὰ τί μετὰ τῶν (Β τῶν ) τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε;
Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples : Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs ?
30
31
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) οἱ κακῶς ἔχοντες.
Et Jésus, répondant, leur dit : Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal.
31
32
Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.
32
33
Οἱ δὲ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς αὐτόν, Διὰ (N Διὰ τί οἱ Οἱ) τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνά, καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων: οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν;
Mais ils lui dirent : Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, de même aussi ceux des pharisiens, tandis que les tiens mangent et boivent ?
33
34
Ὁ δὲ εἶπεν (N εἶπεν Ἰησοῦς εἶπεν) πρὸς αὐτούς, Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν, ποιῆσαι νηστεύειν; (N νηστεύειν νηστεῦσαι)
Mais il leur dit : Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ?
34
35
Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
Mais des jours viendront, et quand l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront en ces jours-là.
35
36
Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἱματίου (N ἱματίου καινοῦ ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας) καινοῦ ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν: εἰ δὲ μήγε, (N μήγε μή γε) καὶ τὸ καινὸν σχίζει, (N σχίζει σχίσει) καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνεῖ (N συμφωνεῖ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα) τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ.
Or il leur disait aussi une parabole : Il n'y a personne qui déchirant une pièce d'un habit neuf la mette à un vieil habit ; autrement, d'un côté il déchire le neuf, et d'autre part, la pièce prise du neuf ne s'accorde pas avec le vieux.
36
37
Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς: εἰ δὲ μήγε, (N μήγε μή γε) ῥήξει ὁ (N ὁ νέος οἶνος ὁ οἶνος ὁ νέος) νέος οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται.
Et il n'y a personne qui mette du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement le vin nouveau rompra les outres, et il se répandra, et les outres seront perdues.
37
38
Ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον, καὶ (N καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται ) ἀμφότεροι συντηροῦνται.
Mais du vin nouveau doit être mis dans des outres neuves [et tous deux se conservent].
38
39
Καὶ (N Καὶ [Καὶ]) οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως (N εὐθέως ) θέλει νέον: λέγει γάρ, Ὁ παλαιὸς χρηστότερός (N χρηστότερός χρηστός) ἐστιν.
Et il n'y a personne, qui, buvant du vieux, désire aussitôt du nouveau ; car il dit : Le vieux est bon.
39