Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     8LUC     8
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ: καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,
Et il arriva ensuite qu'il allait de ville en ville, et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu ; et les douze étaient avec lui,
1
2
καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ’ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,
ainsi que quelques femmes, qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités : Marie surnommée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons,
2
3
καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σουσάννα, (Β Σουσάννα Σωσάννα) καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἀπὸ (N ἀπὸ ἐκ) τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.
et Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres, qui les assistaient de leurs biens.
3
4
(Π) Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν, εἶπεν διὰ παραβολῆς,
Or, comme une grande foule s'assemblait, et que de chaque ville des gens venaient à lui, il dit en parabole :
4
5
Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ: καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό.
Le semeur sortit pour semer sa semence ; et comme il semait, une partie tomba le long du chemin et fut foulée, et les oiseaux du ciel la mangèrent.
5
6
Καὶ ἕτερον ἔπεσεν (N ἔπεσεν κατέπεσεν) ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα.
Et une autre partie tomba sur le roc, et ayant poussé, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité.
6
7
Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.
Et une autre tomba au milieu des épines, et les épines ayant poussé avec elle l'étouffèrent.
7
8
Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Et une autre tomba dans la bonne terre ; et ayant poussé, elle produisit du fruit au centuple. En disant ces choses, il s'écriait : Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !
8
9
(Π) Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, (N λέγοντες ) Τίς εἴη (N εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη αὕτη εἴη ἡ παραβολή) ἡ παραβολὴ αὕτη;
Et ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole.
9
10
Ὁ δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ: τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν, καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν.
Et il dit : A vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais aux autres, il leur en est parlé en paraboles ; afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant ils ne comprennent pas.
10
11
Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή: Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.
Or, voici ce que signifie cette parabole : La semence, c'est la parole de Dieu.
11
12
Οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἱ ἀκούοντες, (N ἀκούοντες ἀκούσαντες) εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.
Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; ensuite le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'en croyant ils ne soient sauvés.
12
13
Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἵ, ὅταν ἀκούσωσιν, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται.
Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent avec joie ; et pourtant ils n'ont point de racine : ils ne croient que pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent.
13
14
Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν.
Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu, et s'en allant, sont étouffés par les inquiétudes et par les richesses et par les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité.
14
15
Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.
Mais ce qui est dans la bonne terre ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec persévérance.
15
16
(Π) Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, (N ἐπιτίθησιν τίθησιν) ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς.
Or, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit ; mais il la met sur un pied de lampe, afin que ceux qui entrent, voient la lumière.
16
17
Οὐ γάρ ἐστιν κρυπτόν, ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται: οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ οὐ γνωσθήσεται (N γνωσθήσεται μὴ γνωσθῇ) καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.
Car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, ni rien de caché qui ne doive être connu et venir en évidence.
17
18
Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε: ὃς γὰρ (N γὰρ ἐὰν ἂν γὰρ) ἐὰν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ: καὶ ὃς ἐὰν (N ἐὰν μὴ ἂν μὴ) μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
Prenez donc garde de quelle manière vous écoutez ; car quiconque a, il lui sera donné ; et quiconque n'a pas, même ce qu'il croit avoir lui sera ôté.
18
19
(Π) Παρεγένοντο (N Παρεγένοντο Παρεγένετο) δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον.
Or sa mère et ses frères vinrent vers lui, et ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule.
19
20
Καὶ (N Καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων Ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ) ἀπηγγέλη αὐτῷ, λεγόντων, Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν σε (N σε θέλοντες θέλοντές σε) θέλοντες.
Et on le lui annonça : Ta mère et tes frères sont là dehors, désirant te voir.
20
21
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν, οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν. (N αὐτόν )
Mais lui, répondant, leur dit : Ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent.
21
22
(Π) Καὶ (N Καὶ ἐγένετο Ἐγένετο δὲ) ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης. Καὶ ἀνήχθησαν.
Or il arriva l'un de ces jours, qu'il entra dans une barque avec ses disciples, et il leur dit : Passons à l'autre bord du lac ; et ils prirent le large.
22
23
Πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν: καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο, καὶ ἐκινδύνευον.
Et comme ils naviguaient, il s'endormit. Et un tourbillon de vent fondit sur le lac, et la barque s'emplissait, et ils étaient en péril.
23
24
Προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς (N ἐγερθεὶς διεγερθεὶς) ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος: καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη.
Et s'approchant, ils le réveillèrent, disant : Maître, Maître, nous périssons ! Mais lui, s'étant réveillé, réprimanda le vent et les flots ; et ils s'apaisèrent, et il se fit un grand calme.
24
25
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ ἐστιν (N ἐστιν ἡ ) ἡ πίστις ὑμῶν; Φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
Et il leur dit : Où est votre foi. Et saisis de crainte, ils s'étonnèrent, se disant les uns aux autres : Qui est donc celui-ci, qu'il commande aux vents même et à l'eau, et ils lui obéissent ?
25
26
(Π) Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, (N Γαδαρηνῶν Γερασηνῶν) ἥτις ἐστὶν ἀντιπέραν (N ἀντιπέραν ἀντιπέρα) τῆς Γαλιλαίας.
Et ils abordèrent au pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée.
26
27
Ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν αὐτῷ (N αὐτῷ ἀνήρ ἀνήρ) ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς (N ὃς εἶχεν ἔχων) εἶχεν δαιμόνια ἐκ (N ἐκ χρόνων ἱκανῶν καὶ καὶ χρόνῳ ἱκανῷ) χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον (N ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον) οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ’ ἐν τοῖς μνήμασιν.
Et quand il fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui avait des démons depuis longtemps, et il ne revêtait point d'habit et ne demeurait point dans une maison, mais dans les sépulcres.
27
28
Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, καὶ (N καὶ ἀνακράξας ἀνακράξας) ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; Δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.
Et voyant Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je te prie, ne me tourmente point !
28
29
Παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου: πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο (N ἐδεσμεῖτο ἐδεσμεύετο) ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος (N δαίμονος δαιμονίου) εἰς τὰς ἐρήμους.
En effet Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Car il s'était saisi de lui depuis longtemps ; et il était gardé, lié de chaînes et les fers aux pieds, et il rompait ses liens et était emporté par le démon dans les déserts.
29
30
Ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων, (N λέγων ) Τί σοι ἐστὶν (N ἐστὶν ὄνομα ὄνομά ἐστιν) ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπεν, Λεγεών: (N Λεγεών Λεγιών) ὅτι δαιμόνια (N δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ) πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν.
Et Jésus l'interrogea, disant : Quel est ton nom ? Et il dit : Légion, parce que plusieurs démons étaient entrés en lui.
30
31
Καὶ παρεκάλει (N παρεκάλει παρεκάλουν) αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.
Et ils le priaient de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme.
31
32
Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων (N βοσκομένων βοσκομένη) ἐν τῷ ὄρει: καὶ παρεκάλουν (N παρεκάλουν παρεκάλεσαν) αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.
Or il y avait là un troupeau de nombreux pourceaux, qui paissaient sur la montagne ; et ils le prièrent qu'il leur permît d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit.
32
33
Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους: καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἀπεπνίγη.
Et les démons étant sortis de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau s'élança avec impétuosité en bas la pente dans le lac, et fut noyé.
33
34
Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον (N γεγενημένον γεγονὸς) ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.
Et ceux qui le paissaient, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes.
34
35
Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός: καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ’ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, (N ἐξεληλύθει ἐξῆλθεν) ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ: καὶ ἐφοβήθησαν.
Et les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé ; et ils vinrent vers Jésus et trouvèrent l'homme de qui les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens ; et ils furent saisis de frayeur.
35
36
Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ (N καὶ ) οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.
Or ceux qui avaient vu la chose, leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri.
36
37
Καὶ ἠρώτησαν (N ἠρώτησαν ἠρώτησεν) αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν (N Γαδαρηνῶν Γερασηνῶν) ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο: αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ (N τὸ πλοῖον πλοῖον) πλοῖον ὑπέστρεψεν.
Et toute la multitude de la contrée des Gadaréniens le pria de s'éloigner d'eux ; car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et lui, étant monté dans la barque, s'en retourna.
37
38
Ἐδέετο (N Ἐδέετο Ἐδεῖτο) δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. Ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς λέγων,
Et l'homme duquel les démons étaient sortis, le priait de lui permettre d'être avec lui ; mais Jésus le renvoya, en disant :
38
39
Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέν (N ἐποίησέν σοι σοι ἐποίησεν) σοι ὁ θεός. Καὶ ἀπῆλθεν, καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
Retourne en ta maison et raconte quelles grandes choses Dieu t'a faites. Et il s'en alla, publiant par toute la ville quelles grandes choses Jésus lui avait faites.
39
40
(Π) Ἐγένετο (N Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν) δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι τὸν Ἰησοῦν, ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος: ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν.
Or il arriva, comme Jésus revenait, que la foule l'accueillit ; car tous l'attendaient.
40
41
Καὶ ἰδού, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, (N Ἰάειρος καὶ αὐτὸς Ἰάϊρος καὶ οὗτος) καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ (N τοῦ [τοῦ]) Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ:
Et voici, il vint un homme dont le nom était Jaïrus, et qui était chef de la synagogue. Et s'étant jeté aux pieds de Jésus, il le priait d'entrer dans sa maison ;
41
42
ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη (Β αὕτη αὐτὴ) (N αὕτη αὐτὴ) ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.
parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ douze ans, et elle se mourait. Et comme Jésus y allait, les foules le serraient.
42
43
(Π) Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς (N ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον [ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον]) προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ’ (N ὑπ’ ἀπ’) οὐδενὸς θεραπευθῆναι,
Et une femme qui avait une perte de sang depuis douze ans, et qui, ayant dépensé tout son bien en médecins, n'avait pu être guérie par aucun,
43
44
προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.
s'étant approchée par derrière, toucha le bord de son vêtement ; et à l'instant sa perte de sang s'arrêta.
44
45
Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ἀρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ (N καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ) οἱ μετ’ αὐτοῦ, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν, καὶ (N καὶ λέγεις Τίς ὁ ἁψάμενός μου ) λέγεις, Τίς ὁ ἁψάμενός μου;
Et Jésus dit : Qui est-ce qui m'a touché ? Mais comme tous le niaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui, dirent : Maître, les foules t'entourent et te pressent [et tu dis : qui m'a touché ?].
45
46
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἥψατό μού τις: ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν (N ἐξελθοῦσαν ἐξεληλυθυῖαν) ἀπ’ ἐμοῦ.
Mais Jésus dit : Quelqu'un m'a touché ; car j'ai connu qu'une puissance est sortie de moi.
46
47
Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν, καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ, δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ (N αὐτῷ ἐνώπιον ἐνώπιον) ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα.
Et la femme, voyant qu'elle n'était point restée cachée, vint toute tremblante, et se jetant à ses pieds, déclara devant tout le peuple pour quelle cause elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant.
47
48
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θάρσει, (N Θάρσει θύγατερ Θυγάτηρ) θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε: πορεύου εἰς εἰρήνην.
Mais il lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix.
48
49
(Π) Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγων αὐτῷ (N αὐτῷ ) ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου: μὴ (N μὴ μηκέτι) σκύλλε τὸν διδάσκαλον.
Comme il parlait encore, arrive quelqu'un de chez le chef de la synagogue, disant : Ta fille est morte ; ne fatigue pas davantage le Maître.
49
50
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ, λέγων, (N λέγων ) Μὴ φοβοῦ. Μόνον πίστευε, (N πίστευε πίστευσον) καὶ σωθήσεται.
Mais Jésus ayant entendu cela, lui répondit : Ne crains point ; crois seulement, et elle sera sauvée.
50
51
Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα, (N οὐδένα τινα σὺν αὐτῷ) εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα.
Et étant arrivé dans la maison, il ne laissa entrer personne, sinon Pierre et Jean et Jacques, et le père de l'enfant et la mère.
51
52
Ἔκλαιον δὲ πάντες, καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. Ὁ δὲ εἶπεν, Μὴ κλαίετε: οὐκ (N οὐκ οὐ γὰρ) ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει.
Et tous pleuraient, et se lamentaient sur elle ; mais il dit : Ne pleurez point ; elle n'est pas morte, mais elle dort.
52
53
Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν.
Et ils se riaient de lui, sachant qu'elle était morte.
53
54
Αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν (N ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ ) ἔξω πάντας, καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησεν λέγων, Ἡ παῖς, ἐγείρου. (N ἐγείρου ἔγειρε)
Mais lui, ayant pris sa main, dit à haute voix : Enfant, lève-toi !
54
55
Καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα: καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν.
Et son esprit revint, et elle se leva à l'instant. Et il commanda de lui donner à manger.
55
56
Καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς: ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.
Et ses parents furent stupéfaits, mais il leur ordonna de ne dire à personne ce qui était arrivé.
56