Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β     12 TIMOTHEE     1
1
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ’ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ,
1
2
Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ: χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.
à Timothée mon enfant bien-aimé : Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur !
2
3
(Π) Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας,
Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, comme je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour ;
3
4
ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ,
désirant fort de te voir, en me souvenant de tes larmes, afin d'être rempli de joie ;
4
5
ὑπόμνησιν λαμβάνων (N λαμβάνων λαβὼν) τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί.
ayant été amené à me souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord en Loïs ton aïeule, et en Eunice ta mère, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi.
5
6
Δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου.
C'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains.
6
7
Οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ.
Car Dieu ne nous a point donné un Esprit de timidité, mais de puissance et de charité et de prudence.
7
8
Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ: ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ,
N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier ; mais souffre avec moi pour l'Evangile, selon la puissance de Dieu,
8
9
τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ’ (N κατ’ κατὰ) ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,
qui nous a sauvés, et nous a appelés par une vocation sainte, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels,
9
10
φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ (N Ἰησοῦ χριστοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ) χριστοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου,
et qui a été maintenant manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Evangile ;
10
11
εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν. (N ἐθνῶν )
pour lequel j'ai été établi prédicateur, et apôtre et docteur des païens.
11
12
Δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ’ οὐκ ἐπαισχύνομαι: οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.
C'est aussi pour cette cause que je souffre ces choses ; mais je n'ai point de honte ; car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là.
12
13
Ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ’ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.
Retiens le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ.
13
14
Τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν.
Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous.
14
15
(Π) Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὧν ἐστὶν Φύγελος καὶ Ἑρμογένης.
Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, du nombre desquels sont Phygelle et Hermogène.
15
16
Δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ: ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν, καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη,
Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore ; car il m'a souvent consolé, et il n'a point eu honte de ma chaîne ;
16
17
ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ, σπουδαιότερον (N σπουδαιότερον σπουδαίως) ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν –
au contraire, quand il a été à Rome, il m'a cherché fort soigneusement, et il m'a trouvé.
17
18
δῴη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ – καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.
Le Seigneur lui fasse trouver miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là ; et tu sais mieux que personne combien de services il a rendus à Ephèse.
18