Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     1APOCALYPSE     1
1
Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,
Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt ; et il les a fait connaître par des signes, ayant envoyé son ange les annoncer à son serviteur Jean ;
1
2
ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ χριστοῦ, ὅσα εἶδεν. (Β εἶδεν εἶδεν καὶ ἅτινά εἰσιν καὶ ἅτινα χρὴ γενέσθαι μετὰ ταῦτα)
lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu.
2
3
Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα: ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ; car le temps est proche !
3
4
(Π) Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ: χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ (Β θεοῦ ) (N θεοῦ ) ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος: καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ (Β ἃ ἅ ἐστιν) ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ:
Jean, aux sept Eglises qui sont en Asie : La grâce et la paix vous soient données de la part de Celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône ;
4
5
καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι (Β ἀγαπῶντι ἀγαπήσαντι) ἡμᾶς, καὶ λούσαντι (N λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ) ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ:
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre ! A Celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés par son sang
5
6
καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ: αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν (N τῶν αἰώνων [τῶν αἰώνων]) αἰώνων. Ἀμήν.
et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs à Dieu son Père : A lui la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles. Amen.
6
7
Ἰδού, ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός, καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν: καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. Ναί, ἀμήν.
Voici il vient avec les nuées et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à cause de lui. Oui. Amen !
7
8
(Π) Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.
Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, et qui était, et qui vient, le Dominateur souverain.
8
9
(Π) Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ κοινωνὸς (Β κοινωνὸς συγκοινωνὸς) (N κοινωνὸς συγκοινωνὸς) ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν χριστῷ (N χριστῷ ) Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ (N διὰ τὴν τὴν) τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ χριστοῦ. (N χριστοῦ )
Moi Jean, votre frère et votre compagnon d'affliction et de royauté et de patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
9
10
Ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ: καὶ ἤκουσα φωνὴν (N φωνὴν ὀπίσω μου ὀπίσω μου φωνὴν) ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος,
Je fus ravi en esprit, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une forte voix, comme d'une trompette,
10
11
λεγούσης, Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, καὶ εἰς Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς Λαοδίκειαν.
disant : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à Ephèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée.
11
12
Καὶ ἐκεῖ (Β ἐκεῖ ) (N ἐκεῖ ) ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ’ ἐμοῦ. Καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,
Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait ; et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or,
12
13
καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ (N ἑπτὰ ) λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ (Β υἱῷ υἱὸν) (N υἱῷ υἱὸν) ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν. (N χρυσῆν χρυσᾶν)
et au milieu des chandeliers, un être semblable à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ceint à la hauteur des mamelles d'une ceinture d'or.
13
14
Ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς (Β ὡς ἔριον ὡσεὶ ἔριον) ἔριον λευκόν, ὡς χιών: καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός:
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu.
14
15
καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι: (N πεπυρωμένοι πεπυρωμένης) καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν.
Et ses pieds étaient semblables à l'airain le plus fin, comme embrasé dans une fournaise ; et sa voix était comme la voix des grandes eaux.
15
16
Καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ (Β αὐτοῦ χειρὶ χειρὶ αὐτοῦ) (N αὐτοῦ χειρὶ χειρὶ αὐτοῦ) χειρὶ ἀστέρας ἑπτά: καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη: καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ, ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.
Et il avait dans sa main droite sept étoiles ; et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants ; et son visage était comme le soleil quand il luit dans sa force.
16
17
Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός: καὶ ἔθηκεν (Β ἔθηκεν ἐπέθηκεν) τὴν δεξιὰν (Β δεξιὰν αὐτοῦ δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα) αὐτοῦ ἐπ’ ἐμέ, λέγων, Μὴ φοβοῦ: ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος,
Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi, en disant : Ne crains point ; je suis le premier et le dernier,
17
18
καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδού, ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν: (N ἀμήν ) καὶ ἔχω τὰς κλεῖς (Β κλεῖς κλεῖδας) τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾍδου.
et le vivant ; j'ai été mort, et voici, je suis vivant aux siècles des siècles ; et je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.
18
19
Γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσιν, καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι (N γίνεσθαι γενέσθαι) μετὰ ταῦτα:
Ecris maintenant les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après celles-ci ;
19
20
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν (N ὧν οὓς) εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. Οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν: καὶ αἱ λυχνίαι (Β λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ λυχνίαι ἃς εἶδες) αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.
le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or : les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont sept Eglises.
20