Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     2APOCALYPSE     2
1
Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον, (Π) Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν:
Ecris à l'ange de l'Eglise qui est à Ephèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or.
1
2
Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ τὸν κόπον (N κόπον σου κόπον) σου, καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι (N εἶναι ) καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς,
Je connais tes œuvres, et ton labeur, et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont point, et que tu les as trouvés menteurs ;
2
3
καὶ ὑπομονὴν (Β ὑπομονὴν ἔχεις καὶ ἐβάστασας ἐβάστασας καὶ ὑπομονὴν ἔχεις) ἔχεις καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ οὐκ (N οὐκ ἐκοπίασας οὐ κεκοπίακες) ἐκοπίασας.
et que tu as de la patience, et as supporté pour mon nom, et ne t'es point lassé.
3
4
Ἀλλὰ (Β Ἀλλὰ Ἀλλ’) ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας. (N ἀφῆκας ἀφῆκες)
Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour.
4
5
Μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, (Β πέπτωκας ἐκπέπτωκας) καὶ μετανόησον, καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον: εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, (N ταχύ ) καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.
Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais tes premières œuvres ; sinon, je viens à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, si tu ne te repens.
5
6
Ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ.
Cependant tu as ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais, moi aussi.
6
7
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ (Β τῷ παραδείσῳ μέσῳ τοῦ παραδείσου) παραδείσῳ τοῦ θεοῦ μου. (N μου )
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. A celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
7
8
(Π) Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον, (Π) Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν:
Et à l'ange de l'Eglise qui est à Smyrne, écris : Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui est venu à la vie :
8
9
Οἶδά σου τὰ (N τὰ ἔργα καὶ ) ἔργα καὶ τὴν θλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ: καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ (Β ἐκ ) τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.
Je connais ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent Juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan.
9
10
Μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις παθεῖν: (Β παθεῖν πάσχειν) (N παθεῖν πάσχειν) ἰδοὺ δή, (Β δή ) (N δή ) μέλλει βαλεῖν (N βαλεῖν βάλλειν) ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακήν, ἵνα πειρασθῆτε: καὶ ἕξετε θλίψιν ἡμερῶν (Β ἡμερῶν ἡμέρας) δέκα. Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns d'entre vous, afin que vous soyez tentés ; et vous aurez une affliction de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
10
11
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. Celui qui vaincra n'aura rien à souffrir de la seconde mort.
11
12
(Π) Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον, (Π) Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν:
Et à l'ange de l'Eglise qui est à Pergame, écris : Voici ce que dit Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants.
12
13
Οἶδα τὰ (N τὰ ἔργα σου καὶ ) ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ: καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου ἐν (N ἐν ταῖς καὶ ἐν ταῖς) ταῖς ἡμέραις ἐν (Β ἐν αἷς αἷς) (N ἐν αἷς ) αἷς Ἀντίπας ὁ μάρτυς μου, ὁ πιστός, ὃς (N ὃς μου ὃς) ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ.
Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan ; et tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours d'Antipas, mon fidèle, mon témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan habite.
13
14
Ἀλλ’ (Β Ἀλλ’ Ἀλλὰ) ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδαξεν (N ἐδίδαξεν τὸν ἐδίδασκεν τῷ) τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ (Β καὶ φαγεῖν φαγεῖν) (N καὶ φαγεῖν φαγεῖν) φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι.
Mais j'ai contre toi quelque peu de chose : tu as là des gens qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à jeter devant les fils d'Israël une pierre d'achoppement, qui consistait à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité.
14
15
Οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν (Β τῶν ) (N τῶν [τῶν]) Νικολαϊτῶν ὁμοίως.
De même tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement.
15
16
Μετανόησον οὖν: (Β οὖν ) εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου.
Repens-toi donc ; sinon, je viens à toi promptement et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche.
16
17
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν (Β φαγεῖν φαγεῖν ἀπὸ) (N φαγεῖν ) τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. A celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée ; et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit.
17
18
(Π) Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον, (Π) Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ:
Et à l'ange de l'Eglise qui est à Thyatire écris : Voici ce que dit le Fils de Dieu, Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables à l'airain le plus fin.
18
19
Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου, τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.
Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières.
19
20
Ἀλλ’ (Β Ἀλλ’ Ἀλλὰ) (N Ἀλλ’ Ἀλλὰ) ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκά σου (N σου Ἰεζάβελ ἣ λέγει Ἰεζάβελ ἡ λέγουσα) Ἰεζάβελ, ἣ λέγει ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.
Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jésabel, qui se dit prophétesse, et elle enseigne et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
20
21
Καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς.
Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.
21
22
Ἰδού, βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ’ αὐτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς.
Voici, je vais la jeter dans un lit, et plonger ceux qui commettent adultère avec elle dans une grande affliction, s'ils ne se repentent pas des œuvres qu'elle leur enseigne.
22
23
Καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ: καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν (N ἐρευνῶν ἐραυνῶν) νεφροὺς καὶ καρδίας: καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.
Et ses enfants, je les frapperai de mort ; et toutes les Eglises connaîtront que je suis Celui qui sonde les reins et les cœurs ; et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.
23
24
Ὑμῖν δὲ λέγω, τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος.
Mais je vous dis à vous autres qui êtes à Thyatire, à tous ceux qui ne retiennent pas cette doctrine, et qui n'ont point connu les profondeurs de Satan, comme ils disent : Je ne jette point sur vous d'autre fardeau.
24
25
Πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε, ἄχρι (N ἄχρι ἄχρι[σ]) οὗ ἂν ἥξω.
Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.
25
26
Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν:
Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations.
26
27
καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ: ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικά, συντριβήσεται: (N συντριβήσεται συντρίβεται) ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου:
Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, comme les vases de potier elles seront brisées, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père.
27
28
καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.
Et je lui donnerai l'étoile du matin.
28
29
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.
29