Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ     1COLOSSIENS     1
1
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός
Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère ;
1
2
τοῖς ἐν Κολασσαῖς (N Κολασσαῖς Κολοσσαῖς) ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν χριστῷ: χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ (N καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ ) κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.
aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosses. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père [et du Seigneur Jésus-Christ].
2
3
(Π) Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ καὶ (N καὶ ) πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι,
Nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous,
3
4
ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην τὴν (N τὴν εἰς ἣν ἔχετε εἰς) εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,
ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, et de la charité que vous avez pour tous les saints ;
4
5
διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου,
à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont vous avez déjà eu connaissance par la parole de la vérité, qui est l'Evangile ;
5
6
τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, καὶ (N καὶ ἔστιν ἐστὶν) ἔστιν καρποφορούμενον καὶ (Β καὶ αὐξανόμενον ) αὐξανόμενον, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ:
lequel est parvenu jusqu'à vous, de même aussi que dans tout le monde ; et il porte des fruits et augmente, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité ;
6
7
καθὼς καὶ (N καὶ ) ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ χριστοῦ,
ainsi que vous avez été instruits par Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est un fidèle serviteur de Christ pour vous ;
7
8
ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.
qui aussi nous a fait connaître la charité dont vous êtes animés par l'Esprit.
8
9
(Π) Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ,
C'est pour cela que, nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons de prier pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle ;
9
10
περιπατῆσαι ὑμᾶς (N ὑμᾶς ) ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς (N εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῇ ἐπιγνώσει) τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θεοῦ:
afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu ;
10
11
ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς:
étant fortifiés en toute force par sa puissance glorieuse, pour être remplis en tout de patience et de douceur, avec joie.
11
12
εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ἡμᾶς (N ἡμᾶς ὑμᾶς) εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί,
Rendant grâces au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière,
12
13
ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους, καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ;
13
14
ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν (Β ἀπολύτρωσιν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ) ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν:
en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ;
14
15
ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως:
lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature ;
15
16
ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ (N τὰ ἐν ἐν) ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ (N τὰ ἐπὶ ἐπὶ) ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι: τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται:
parce que en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances ; toutes choses ont été créées par lui et pour lui ;
16
17
καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν.
et lui est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui ;
17
18
Καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας: ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων:
et lui est le Chef du corps, de l'Eglise ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne, lui, le premier rang en toutes choses.
18
19
ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι,
Car il a plu à Dieu que toute plénitude habitât en lui ;
19
20
καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι’ (N δι’ αὐτοῦ εἴτε [δι’ αὐτοῦ] εἴτε) αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐπὶ (N ἐπὶ τοῖς ἐν τοῖς) τοῖς οὐρανοῖς.
et par lui de réconcilier toutes choses avec lui, tant celles qui sont dans les cieux, que celles qui sont sur la terre, ayant fait par lui la paix par le sang de sa croix.
20
21
Καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν
Et vous, qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés avec lui
21
22
ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ:
par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saints, sans tache, et irrépréhensibles ;
22
23
εἴγε (N εἴγε εἴ γε) ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι, καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ (N τῇ κτίσει κτίσει) κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.
si du moins vous demeurez dans la foi, étant fondés et fermes et ne vous laissant point détourner de l'espérance de l'Evangile que vous avez entendu, lequel a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, j'ai été fait serviteur.
23
24
(Π) Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία:
Maintenant je me réjouis dans mes souffrances pour vous ; et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Eglise,
24
25
ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος, κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς, πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,
de laquelle j'ai été fait le serviteur, selon l'administration que Dieu m'en a donnée envers vous pour accomplir la Parole de Dieu,
25
26
τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν: νυνὶ (N νυνὶ νῦν) δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,
le mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints,
26
27
οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅς (N ὅς ) ἐστιν χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης:
auxquels Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les païens, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire ;
27
28
ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν χριστῷ Ἰησοῦ: (N Ἰησοῦ )
lui que nous annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait en Christ.
28
29
εἰς ὃ καὶ κοπιῶ, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.
C'est aussi à quoi je travaille, combattant par son efficace, qui agit puissamment en moi.
29