Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ     4PHILIPPIENS     4
1
Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί.
C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés.
1
2
(Π) Εὐοδίαν παρακαλῶ, καὶ Συντύχην παρακαλῶ, τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ.
J'exhorte Evodie et j'exhorte Syntyche à avoir un même sentiment dans le Seigneur.
2
3
Ναί, ἐρωτῶ καί σε, σύζυγε (N σύζυγε γνήσιε γνήσιε σύζυγε) γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος, καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.
Oui, je te prie, toi aussi, mon fidèle collègue, aide-les, elles qui ont combattu avec moi pour l'Evangile, aussi bien que Clément, et mes autres compagnons de travaux, dont les noms sont dans le livre de vie.
3
4
(Π) Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε: πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le dis encore : Réjouissez-vous.
4
5
Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ κύριος ἐγγύς.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
5
6
Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu, par la prière et la supplication, avec des actions de grâces ;
6
7
Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.
et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
7
8
(Π) Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε.
Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honnêtes, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses aimables, toutes les choses de bonne réputation, où il y a quelque vertu et quelque louange, que toutes ces choses occupent vos pensées.
8
9
Ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε: καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.
Celles aussi que vous avez apprises, et reçues, et entendues, et vues en moi, faites-les, et le Dieu de la paix sera avec vous.
9
10
(Π) Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως, ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν: ἐφ’ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ.
Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce qu'enfin vous avez fait revivre le soin que vous avez de moi ; à quoi vous pensiez aussi, mais l'occasion vous manquait.
10
11
Οὐχ ὅτι καθ’ ὑστέρησιν λέγω: ἐγὼ γὰρ ἔμαθον, ἐν οἷς εἰμί, αὐτάρκης εἶναι.
Je ne dis pas cela en raison de mon indigence ; car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve.
11
12
Οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν: ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.
Je sais être humilié, je sais aussi être dans l'abondance ; partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim ; à être dans l'abondance et à être dans l'indigence ;
12
13
Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με χριστῷ. (N χριστῷ )
je puis tout en Celui qui me fortifie.
13
14
Πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.
Néanmoins vous avez bien fait de prendre part à mon affliction.
14
15
Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως, (N λήψεως λήμψεως) εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι:
Or, vous savez aussi, vous, Philippiens, qu'au commencement de l'Evangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Eglise n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait, si ce n'est vous seuls.
15
16
ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε.
Car, même à Thessalonique, vous m'envoyâtes, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins
16
17
Οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν.
Ce n'est pas que je recherche les présents, mais je recherche le fruit qui se multiplie pour votre compte.
17
18
Ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω: πεπλήρωμαι, δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ’ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ.
Or j'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance ; j'ai été comblé de biens, en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable.
18
19
Ὁ δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν (N τὸν πλοῦτον τὸ πλοῦτος) πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ, ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.
19
20
Τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Or, à notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles. Amen.
20
21
(Π) Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.
Saluez tous les saints en Jésus-Christ ; les frères qui sont avec moi vous saluent.
21
22
Ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας.
Tous les saints vous saluent, et principalement ceux qui sont de la maison de César.
22
23
(Π) Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ μετὰ πάντων (N πάντων ὑμῶν. Ἀμην. τοῦ πνεύματος ὑμῶν.) ὑμῶν. Ἀμήν.
La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
23