Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ     3PHILIPPIENS     3
1
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. Τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν, ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές.
Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et c'est votre sûreté.
1
2
Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν:
Prenez garde aux chiens ; prenez garde aux mauvais ouvriers ; prenez garde à la fausse circoncision.
2
3
ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες, καὶ καυχώμενοι ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες:
Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair.
3
4
καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί: εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον:
Quoique j'aie moi aussi sujet de me confier en la chair : si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage,
4
5
περιτομὴ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος,
moi circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin ; Hébreu, né d'Hébreux ; quant à la loi, pharisien ;
5
6
κατὰ ζῆλον (N ζῆλον ζῆλος) διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος.
quant au zèle, persécutant l'Eglise ; quant à la justice qui est en la loi, étant sans reproche.
6
7
Ἀλλ’ (N Ἀλλ’ [Ἀλλὰ]) ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν χριστὸν ζημίαν.
Mais les choses qui m'étaient des gains, je les ai regardées, à cause de Christ, comme une perte.
7
8
Ἀλλὰ μὲν (N μὲν οὖν μενοῦνγε) οὖν καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου: δι’ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι, (N εἶναι ἵνα ἵνα) ἵνα χριστὸν κερδήσω,
Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai fait la perte de toutes choses ; et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ,
8
9
καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει:
et que je sois trouvé en lui, ayant, non ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi ;
9
10
τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, καὶ τὴν (N τὴν κοινωνίαν τῶν [τὴν] κοινωνίαν [τῶν]) κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφούμενος (N συμμορφούμενος συμμορφιζόμενος) τῷ θανάτῳ αὐτοῦ,
afin de le connaître, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à lui dans sa mort,
10
11
εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τῶν (N τῶν τὴν ἐκ) νεκρῶν.
pour parvenir, si je puis en quelque manière, à la résurrection des morts.
11
12
Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον, ἢ ἤδη τετελείωμαι: διώκω δέ, εἰ καὶ καταλάβω ἐφ’ ᾧ καὶ κατελήφθην (N κατελήφθην ὑπὸ τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ κατελήμφθην ὑπὸ χριστοῦ [Ἰησοῦ]) ὑπὸ τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ.
Non que j'aie déjà saisi le prix, ou que je sois déjà parvenu à la perfection ; mais je cours pour le saisir ; et c'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Christ.
12
13
Ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ (Β οὐ οὔπω) λογίζομαι κατειληφέναι: ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος,
Frères, pour moi je ne me persuade pas d'avoir encore saisi le prix, mais je fais une chose : oubliant les choses qui sont derrière, et tendant vers celles qui sont devant,
13
14
κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ (N ἐπὶ εἰς) τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.
je cours vers le but, vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
14
15
Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν: καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει:
Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si, en quelque chose, vous pensez autrement, cela aussi, Dieu vous le révélera.
15
16
πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι, (N κανόνι τὸ αὐτὸ φρονεῖν ) τὸ αὐτὸ φρονεῖν.
Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'accord.
16
17
(Π) Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτως (N οὕτως οὕτω) περιπατοῦντας, καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς.
Devenez ensemble mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui marchent suivant le modèle que vous avez en nous.
17
18
Πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ χριστοῦ:
Car il en est plusieurs qui ont une telle conduite, je vous l'ai dit souvent, et je vous le dis maintenant encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ ;
18
19
ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία, καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες.
eux dont la fin sera la perdition, qui ont leur ventre pour Dieu, qui mettent leur gloire dans leur honte, et qui ne pensent qu'aux choses de la terre.
19
20
Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα, κύριον Ἰησοῦν χριστόν:
Car pour nous, notre bourgeoisie existe dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ ;
20
21
ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν, εἰς (N εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ ) τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι ἑαυτῷ (N ἑαυτῷ αὐτῷ) τὰ πάντα.
qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant conforme au corps de sa gloire, selon l'efficace du pouvoir qu'il a même de s'assujettir toutes choses.
21