Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
ΠΕΤΡΟΥ Β     12 PIERRE     1
1
Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ·
Syméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage avec nous une foi de même prix en la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ.
1
2
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν:
La grâce et la paix vous soient multipliées, en la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur !
2
3
ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης, διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς διὰ (N διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ) δόξης καὶ ἀρετῆς:
Puisque sa divine puissance nous a fait don de tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu ;
3
4
δι’ ὧν τὰ τίμια ἡμῖν (N ἡμῖν καὶ μέγιστα καὶ μέγιστα ἡμῖν) καὶ μέγιστα ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν κόσμῳ (N κόσμῳ τῷ κόσμῳ) ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.
par lesquelles nous ont été données les précieuses et très grandes promesses, afin que par leur moyen vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise ;
4
5
Καὶ αὐτὸ τοῦτο δέ, σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες, ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,
et à cause de cela même, y apportant tout empressement, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science,
5
6
ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν,
et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété,
6
7
ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην.
et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité.
7
8
Ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα, οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ ἐπίγνωσιν.
Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
8
9
ᾯ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν, μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν.
Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, c'est un homme à courte vue, qui a oublié la purification de ses anciens péchés.
9
10
Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι: ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε:
C'est pourquoi, frères, empressez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection ; car en faisant cela, vous ne broncherez jamais ;
10
11
οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ χριστοῦ.
car ainsi vous sera richement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
11
12
(Π) Διὸ οὐκ (N οὐκ ἀμελήσω μελλήσω) ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας, καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.
C'est pourquoi je vous ferai toujours ressouvenir de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente.
12
13
Δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ’ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει:
Et j'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil en vous faisant ressouvenir ;
13
14
εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς χριστὸς ἐδήλωσέν μοι.
sachant que je dois plier ma tente soudainement, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître.
14
15
Σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.
Mais je ferai mes efforts aussi pour qu'après mon départ vous puissiez en tout temps vous rappeler le souvenir de ces choses.
15
16
Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ’ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.
Car ce n'est point en suivant des fables habilement composées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté ;
16
17
Λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, Οὗτός (N Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός Ὁ υἱός) ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, (N ἀγαπητός ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν) εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα:
car lorsqu'il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, cette voix lui ayant été adressée du sein de la gloire magnifique : Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en qui je me complais,
17
18
καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει (N ὄρει τῷ ἁγίῳ ἁγίῳ ὄρει) τῷ ἁγίῳ.
cette voix, nous-mêmes nous l'entendîmes adressée du ciel, quand nous étions avec lui sur la sainte montagne.
18
19
Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν:
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs ;
19
20
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται.
sachant d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Ecriture n'est le résultat d'une interprétation privée ;
20
21
Οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ (N ποτὲ προφητεία ἀλλ’ προφητεία ποτέ ἀλλὰ) προφητεία, ἀλλ’ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι (N ἅγιοι ἀπὸ) θεοῦ ἄνθρωποι.
car jamais prophétie n'a été apportée par la volonté d'un homme, mais c'est poussés par l'Esprit-Saint que des hommes venant de la part de Dieu ont parlé.
21