Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
ΠΕΤΡΟΥ Β     22 PIERRE     2
1
Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν.
Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront furtivement des hérésies pernicieuses, et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une soudaine perdition.
1
2
Καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι’ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται.
Et beaucoup suivront leurs débauches ; et à cause d'eux la voie de la vérité sera blasphémée ;
2
3
Καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται: οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάξει. (N νυστάξει νυστάζει)
et, dans leur cupidité, ils vous exploiteront par des paroles artificieuses, eux pour qui le jugement, depuis longtemps prononcé, n'est point oisif, et leur perdition ne sommeille point.
3
4
Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους:
Car si Dieu n'a point épargné les anges qui avaient péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés aux fosses d'obscurité pour être gardés en vue du jugement ;
4
5
καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ (Β ἀλλὰ ἀλλ’) ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας:
et s'il n'a point épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, tandis qu'il faisait venir le déluge sur un monde d'impies ;
5
6
καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφῇ (N καταστροφῇ [καταστροφῇ]) κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν (N ἀσεβεῖν ἀσεβέ[σ]ιν) τεθεικώς:
et s'il a condamné à une totale destruction, en les réduisant en cendres, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les faisant servir d'exemple pour ceux qui seraient impies à l'avenir ;
6
7
καὶ δίκαιον Λώτ, καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς, ἐρρύσατο:
et s'il a délivré le juste Lot, qui était outré de la conduite dissolue de ces pervers,
7
8
βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν:
(car ce juste, en demeurant parmi eux, tourmentait jour après jour son âme juste au sujet des actions iniques qui frappaient ses yeux et ses oreilles) :
8
9
οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν:
le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement,
9
10
μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους, καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. Τολμηταί, αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες:
et surtout ceux qui, dans les convoitises impures, suivent la chair et méprisent l'autorité ; audacieux, satisfaits d'eux-mêmes, ils ne tremblent point d'injurier les gloires,
10
11
ὅπου ἄγγελοι, ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέρουσιν κατ’ αὐτῶν παρὰ κυρίῳ (N κυρίῳ κυρίου) βλάσφημον κρίσιν.
quand des anges, quoique plus grands en force et en puissance, ne portent point contre elles devant le Seigneur de jugement injurieux.
11
12
Οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα φυσικὰ (N φυσικὰ γεγενημένα γεγεννημένα φυσικὰ) γεγενημένα εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καταφθαρήσονται, (N καταφθαρήσονται καὶ φθαρήσονται)
Mais eux, comme des bêtes dénuées de raison, nées, comme des êtres purement matériels, pour être prises et détruites ; injuriant ce qu'ils ignorent, ils périront aussi de la mort des bêtes,
12
13
κομιούμενοι (N κομιούμενοι ἀδικούμενοι) μισθὸν ἀδικίας, ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι, ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν,
étant frustrés du salaire d'iniquité. Estimant joie les voluptés d'un jour, étant des taches et des flétrissures, ils se livrent aux voluptés dans leurs tromperies, quand ils font des festins avec vous,
13
14
ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα:
en ayant les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la cupidité, enfants de malédiction.
14
15
καταλιπόντες (N καταλιπόντες καταλείποντες) εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν,
Abandonnant le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire d'iniquité.
15
16
ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας: ὑποζύγιον ἄφωνον, ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον, ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.
Mais il reçut une leçon pour sa transgression : une bête de somme muette, s'étant mise à parler d'une voix humaine, réprima la démence du prophète.
16
17
Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι, νεφέλαι (N νεφέλαι καὶ ὁμίχλαι) ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς (N εἰς αἰῶνα ) αἰῶνα τετήρηται.
Ces gens-là sont des sources sans eau et des nuées chassées par la tempête ; c'est à eux que l'obscurité des ténèbres est réservées.
17
18
Ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι, δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκός, ἀσελγείαις, τοὺς ὄντως (N ὄντως ἀποφυγόντας ὀλίγως ἀποφεύγοντας) ἀποφυγόντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους,
Car en proférant des discours enflés et vides, ils amorcent, dans les convoitises de la chair, par des débauches, ceux qui échappent à peine aux hommes qui vivent dans l'égarement ;
18
19
ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς: ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ (N καὶ ) δεδούλωται.
leur promettant la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption ; car on est esclave de ce par quoi on est vaincu,
19
20
Εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου (N κυρίου κυρίου [ἡμῶν]) καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.
Car si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais étant de nouveau enlacés par elles, ils se laissent vaincre, leur dernière condition est pire que la première.
20
21
Κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι (N ἐπιστρέψαι ὑποστρέψαι) ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.
Car il leur eût mieux valu n'avoir point connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été transmis.
21
22
Συμβέβηκεν δὲ (N δὲ ) αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καὶ ὗς λουσαμένη εἰς κύλισμα (N κύλισμα κυλισμὸν) βορβόρου.
Il leur est arrivé ce que dit le proverbe si vrai : Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier.
22