Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
ΠΕΤΡΟΥ Β     32 PIERRE     3
1
Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν,
C'est ici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris : dans l'une et dans l'autre, je réveille par le souvenir votre saine intelligence ;
1
2
μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν, καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος:
afin que vous vous rappeliez les paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes, et le commandement du Seigneur et Sauveur, transmis par vos apôtres ;
2
3
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ’ ἐσχάτου (N ἐσχάτου ἐσχάτων) τῶν ἡμερῶν (N ἡμερῶν ἡμερῶν [ἐν] ἐμπαιγμονῇ) ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι,
sachant d'abord ceci : pendant les derniers jours des moqueurs viendront avec raillerie, marchant selon leurs propres convoitises,
3
4
καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; Ἀφ’ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως.
et disant : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent dans le même état, dès le commencement de la création.
4
5
Λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι, καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος συνεστῶσα, τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ,
Car ils oublient volontairement que des cieux existaient d'ancienneté, et une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau par la parole de Dieu ;
5
6
δι’ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο:
et que par ces moyens le monde d'alors périt, submergé par l'eau ;
6
7
οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτοῦ (N αὐτοῦ αὐτῷ) λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσίν, πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.
tandis que les cieux d'à présent et la terre sont conservés pour le feu par la même parole, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies.
7
8
(Π) Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.
Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour.
8
9
Οὐ βραδύνει ὁ (N ) κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται: ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, (N ἡμᾶς ὑμᾶς) μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι.
Le Seigneur n'est point en retard pour l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a retard ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous viennent à la repentance.
9
10
Ἥξει δὲ ἡ (N ἡ ἡμέρα ἡμέρα) ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν (N ἐν νυκτί ) νυκτί, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, (N λυθήσονται λυθήσεται) καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. (N κατακαήσεται εὑρεθήσεται)
Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour les cieux passeront avec fracas ; et les éléments embrasés seront dissous, et la terre sera entièrement consumée avec les œuvres qui y sont.
10
11
Τούτων οὖν (N οὖν οὕτως) πάντων λυομένων, ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς (N ὑμᾶς [ὑμᾶσ]) ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις,
Toutes ces choses se dissolvant ainsi, quels ne devez-vous pas être en sainte conduite et en piété,
11
12
προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι’ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται, καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται;
attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés seront dissous, et les éléments embrasés se fondront ?
12
13
Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la justice habite.
13
14
(Π) Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ.
C'est pourquoi, bien-aimés, attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés en paix, sans tache et sans reproche au jugement de Dieu ;
14
15
Καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν αὐτῷ (N αὐτῷ δοθεῖσαν δοθεῖσαν αὐτῷ) δοθεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν:
et estimez que la patience de notre Seigneur est votre salut ; ainsi que notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée ;
15
16
ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς (N ταῖς ) ἐπιστολαῖς, λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων: ἐν οἷς (N οἷς αἷς) ἔστιν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.
comme aussi il le fait dans toutes les lettres parlant en elles de ces sujets, dans lesquelles il y a des paroles difficiles à comprendre, que les ignorants et ceux qui sont mal affermis tordent, comme les autres Ecritures, pour leur propre perdition.
16
17
Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ἵνα μή, τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες, ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ.
Vous donc, bien-aimés, puisque vous êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'étant entraînés aussi par l'égarement de ces pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté.
17
18
Αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ χριστοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. Ἀμήν. (N Ἀμήν [Ἀμήν])
Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, et maintenant, et jusqu'au jour d'éternité. Amen !
18