Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ     2COLOSSIENS     2
1
Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ (N περὶ ὑπὲρ) ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασιν (N ἑωράκασιν ἑόρακαν) τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί,
Car je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair ;
1
2
ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντων (N συμβιβασθέντων συμβιβασθέντες) ἐν ἀγάπῃ, καὶ εἰς πάντα (N πάντα πλοῦτον πᾶν πλοῦτος) πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ καὶ (N καὶ πατρὸς καὶ τοῦ ) πατρὸς καὶ τοῦ χριστοῦ,
afin que leurs cœurs soient consolés, étant étroitement unis ensemble dans la charité, et qu'ils possèdent toute la richesse d'une pleine certitude d'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, [et Père de Christ,]
2
3
ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς (N τῆς γνώσεως γνώσεως) γνώσεως ἀπόκρυφοι.
dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.
3
4
Τοῦτο δὲ (N δὲ λέγω ἵνα μή τις λέγω ἵνα μηδεὶς) λέγω, ἵνα μή τις ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ.
Or je dis ceci, afin que personne ne vous abuse par des discours séduisants.
4
5
Εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν, καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς χριστὸν πίστεως ὑμῶν.
Car, bien que je sois absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ.
5
6
(Π) Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε,
Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui ;
6
7
ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βεβαιούμενοι ἐν (N ἐν τῇ τῇ) τῇ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν (N ἐν αὐτῇ ) αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ.
étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en lui, avec actions de grâces.
7
8
(Π) Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ οὐ κατὰ χριστόν:
Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ.
8
9
ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς,
Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
9
10
καί ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας:
Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le Chef de toute principauté et de toute autorité ;
10
11
ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν (N τῶν ἁμαρτιῶν ) ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ χριστοῦ,
en qui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision de Christ ;
11
12
συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, (N βαπτίσματι βαπτισμῷ) ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν (N τῶν ) νεκρῶν.
ayant été ensevelis avec lui par le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui, par la foi de l'efficace de Dieu, qui l'a ressuscité des morts.
12
13
Καὶ ὑμᾶς, νεκροὺς ὄντας ἐν (N ἐν [ἐν]) τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζῳοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα,
Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos offenses dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés avec lui, nous ayant pardonné toutes les offenses,
13
14
ἐξαλείψας τὸ καθ’ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν, ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν: καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου, προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ:
ayant effacé l'obligation qui était contre nous par les ordonnances, et nous était contraire ; et il l'a entièrement annulée, l'ayant clouée à la croix ;
14
15
ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ.
ayant dépouillé les principautés et les autorités qu'il a publiquement exposées en spectacle, triomphant d'elles en la croix.
15
16
(Π) Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ (N ἢ ἐν πόσει καὶ ἐν πόσει) ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας (N νουμηνίας νεομηνίας) ἢ σαββάτων:
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats,
16
17
ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα χριστοῦ. (N χριστοῦ τοῦ χριστοῦ)
choses qui ne sont que l'ombre de celles qui devaient venir, mais le corps en est en Christ.
17
18
Μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ (N μὴ ἑώρακεν ἑόρακεν) ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
Que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course, sous prétexte d'humilité, et par un culte des anges, pénétrant dans des choses qu'il n'a point vues, étant follement enflé par ses pensées charnelles ;
18
19
καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα, διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον, αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ.
et ne retenant pas le Chef, duquel tout le corps, bien pourvu et bien uni, tire, au moyen des jointures et ligaments, un accroissement de Dieu.
19
20
(Π) Εἰ ἀπεθάνετε σὺν χριστῷ, ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε,
Si vous êtes morts avec Christ, par rapport aux éléments du monde, pourquoi vous impose-t-on ces préceptes, comme si vous viviez encore au monde :
20
21
Μὴ ἅψῃ, μηδὲ γεύσῃ, μηδὲ θίγῃς –
Ne mange point, ne goûte point, ne touche point ?
21
22
ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει – κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων;
préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'usage qu'on en fait selon les ordonnances et les doctrines des hommes ;
22
23
Ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ (N ἐθελοθρησκείᾳ ἐθελοθρησκίᾳ) καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ (N καὶ ἀφειδίᾳ [καὶ] ἀφειδίᾳ) ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός.
lesquelles ont, à la vérité, une apparence de sagesse, par un culte volontaire et par humilité, et en ce qu'elles ne ménagent point le corps n'ayant aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair.
23