Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ     3COLOSSIENS     3
1
Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος.
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu ;
1
2
Τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς.
affectionnez-vous aux choses qui sont en haut, non à celles qui sont sur la terre.
2
3
Ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ θεῷ.
Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ;
3
4
Ὅταν ὁ χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, (N ἡμῶν ὑμῶν) τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.
quand Christ, qui est votre vie, sera manifesté, alors vous serez aussi manifestés avec lui en gloire.
4
5
(Π) Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν (N ὑμῶν ) τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, (N εἰδωλολατρεία εἰδωλολατρία)
Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre : l'impudicité, la souillure, la passion, la mauvaise convoitise, et l'avarice, qui est une idolâtrie.
5
6
δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ (N ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείασ]) τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας:
C'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,
6
7
ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς. (N αὐτοῖς τούτοις)
dans lesquelles vous aussi avez marché autrefois, lorsque vous y viviez.
7
8
Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν:
Mais maintenant rejetez, vous aussi, toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la médisance ; et qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche.
8
9
μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ,
Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions,
9
10
καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν:
et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle en vue d'une exacte connaissance, selon l'image de Celui qui l'a créé.
10
11
ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος: ἀλλὰ τὰ (N τὰ [τὰ]) πάντα καὶ ἐν πᾶσιν χριστός.
Ici il n'y a pas Grec et Juif, circoncis et incirconcis, Barbare, Scythe, esclave, libre ; mais Christ, toutes choses en tous.
11
12
(Π) Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, (Β οἰκτιρμοῦ οἰκτιρμῶν) χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρᾳότητα, (N πρᾳότητα πραΰτητα) μακροθυμίαν:
Revêtez-vous donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience ;
12
13
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων, καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν: καθὼς καὶ ὁ χριστὸς (N χριστὸς κύριος) ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς:
vous supportant les uns les autres, et vous pardonnant les uns aux autres : si l'un de vous a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, faites de même.
13
14
ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις (N ἥτις ) ἐστὶν σύνδεσμος τῆς τελειότητος.
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.
14
15
Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ (N θεοῦ χριστοῦ) βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι: καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été aussi appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs ; et soyez reconnaissants.
15
16
Ὁ λόγος τοῦ χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ: διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς, καὶ (N καὶ ὕμνοις καὶ ὕμνοις) ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι (N χάριτι [τῇ] χάριτι) ᾄδοντες ἐν τῇ (N τῇ καρδίᾳ ταῖς καρδίαις) καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ. (N κυρίῳ θεῷ)
Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous ; en toute sagesse vous instruisant et vous avertissant les uns les autres, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs à Dieu, par la grâce.
16
17
Καὶ πᾶν ὅ τι ἂν (N ἂν ἐὰν) ποιῆτε, ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ καὶ (N καὶ πατρὶ πατρὶ) πατρὶ δι’ αὐτοῦ.
Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâces par lui à Dieu le Père.
17
18
(Π) Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἰδίοις (N ἰδίοις ) ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ.
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme cela est convenable dans le Seigneur.
18
19
Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez point contre elles.
19
20
Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα: τοῦτο γάρ ἐστιν (N ἐστιν εὐάρεστον εὐάρεστόν ἐστιν) εὐάρεστον ἐν κυρίῳ.
Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur.
20
21
Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.
Pères, n'irritez point vos enfants, de peur qu'ils ne perdent courage.
21
22
Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλείαις (N ὀφθαλμοδουλείαις ὀφθαλμοδουλίᾳ) ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν θεόν: (N θεόν κύριον)
Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous ne cherchiez qu'à plaire aux hommes, mais dans la simplicité de votre cœur, craignant le Seigneur.
22
23
καὶ (N καὶ πᾶν ὅ τι ) πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις:
Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes,
23
24
εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου λήψεσθε (N λήψεσθε ἀπολήμψεσθε) τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας: τῷ γὰρ (N γὰρ ) κυρίῳ χριστῷ δουλεύετε.
sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage ; servez Christ, le Seigneur.
24
25
Ὁ δὲ (N δὲ ἀδικῶν κομιεῖται γὰρ ἀδικῶν κομίσεται) ἀδικῶν κομιεῖται ὃ ἠδίκησεν: καὶ οὐκ ἔστιν προσωποληψία. (N προσωποληψία προσωπολημψία)
Car celui qui agit injustement recevra la peine de son injustice, et il n'y a point d'acception de personnes.
25