Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     16APOCALYPSE     16
1
Καὶ ἤκουσα φωνῆς (N φωνῆς μεγάλης μεγάλης φωνῆς) μεγάλης ἐκ τοῦ ναοῦ, λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε, καὶ ἐκχέατε (N ἐκχέατε ἐκχέετε) τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν.
Et j'entendis une forte voix qui venait du temple, disant aux sept anges : Allez et versez sur la terre les sept coupes du courroux de Dieu.
1
2
(Π) Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος, καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς (Β εἰς ἐπὶ) τὴν γῆν: καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.
Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre ; et un ulcère malin et douloureux vint aux hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.
2
3
(Π) Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν: καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζῶσα (N ζῶσα ἀπέθανεν ζωῆς ἀπέθανεν τὰ) ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ.
Et le second versa sa coupe dans la mer, et la mer devint du sang comme le sang d'un mort, et tout être vivant qui se trouvait dans la mer mourut.
3
4
(Π) Καὶ ὁ τρίτος (Β τρίτος τρίτος ἄγγελος) ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς (N εἰς τὰς τὰς) τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων: καὶ ἐγένετο αἷμα.
Et le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources des eaux, et ils devinrent du sang.
4
5
Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ (Β ὁ ὅσιος ὅσιος) ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας:
Et j'entendis l'ange des eaux, qui disait : Tu es juste, toi, qui es et qui étais, le Saint, d'avoir exercé ces jugements ;
5
6
ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας (N ἔδωκας [δ]έδωκας) πιεῖν: ἄξιοί εἰσιν.
car ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire : ils en sont dignes.
6
7
Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου.
Et j'entendis l'autel qui disait : Oui, Seigneur, Dieu dominateur souverain, tes jugements sont véritables et justes.
7
8
(Π) Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον: καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν (Β ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί) (N ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί) πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους.
Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu.
8
9
Καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ (N οἱ ἄνθρωποι τὸ τὸ) ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν (N ἐξουσίαν τὴν ἐξουσίαν) ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.
Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a autorité sur ces plaies ; et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire.
9
10
(Π) Καὶ ὁ πέμπτος (Β πέμπτος πέμπτος ἄγγελος) ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου: καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη: καὶ ἐμασῶντο (Β ἐμασῶντο ἐμασσῶντο) τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου,
Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur ;
10
11
καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν.
et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent point de leurs œuvres.
11
12
(Π) Καὶ ὁ ἕκτος (Β ἕκτος ἕκτος ἄγγελος) ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν Εὐφράτην: (N Εὐφράτην τὸν Εὐφράτην) καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς (Β ἀνατολῆς ἀνατολῶν) ἡλίου.
Et le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau tarit, afin que fût préparé le chemin des rois qui viennent de l'Orient.
12
13
Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος, καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου, καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου, πνεύματα ἀκάθαρτα (Β ἀκάθαρτα τρία τρία ἀκάθαρτα) (N ἀκάθαρτα τρία τρία ἀκάθαρτα) τρία ὡς βάτραχοι:
Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.
13
14
εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων (Β δαιμονίων δαιμόνων) ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος –
Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges. Ils vont vers les rois de toute la terre, afin de les assembler pour la bataille du grand jour du Dieu dominateur souverain.
14
15
Ἰδού, ἔρχομαι ὡς κλέπτης. Μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ, καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ –
(Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il n'aille pas nu et qu'on ne voie pas sa honte.)
15
16
Καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ Ἁρμαγεδών. (Β Ἁρμαγεδών Μαγεδών)
Et ils les assemblèrent dans le lieu qui s'appelle, en hébreu, Harmaguédon.
16
17
(Π) Καὶ ὁ ἕβδομος (Β ἕβδομος ἕβδομος ἄγγελος) ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ (Β ἐπὶ εἰς) τὸν ἀέρα: καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἀπὸ (N ἀπὸ τοῦ ναοῦ ἐκ τοῦ ναοῦ) τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, Γέγονεν.
Et le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une forte voix, qui disait : C'en est fait.
17
18
Καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ (N βρονταὶ καὶ φωναί φωναὶ καὶ βρονταί) καὶ φωναί, καὶ σεισμὸς (Β σεισμὸς σεισμὸς ἐγένετο) (N καὶ σεισμὸς καὶ σεισμὸς ἐγένετο) μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ’ οὗ οἱ (N οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἄνθρωπος ἐγένετο) ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμός, οὕτως (N οὕτως οὕτω) μέγας.
Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres ; et il se fit un grand tremblement de terre ; un tremblement tel, qu'il n'y en eut jamais de si grand, depuis que l'homme est sur la terre.
18
19
Καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσον: (N ἔπεσον ἔπεσαν) καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.
Et la grande ville se divisa en trois parties ; et les villes des nations s'écroulèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère.
19
20
Καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν.
Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus trouvées.
20
21
Καὶ χάλαζα μεγάλη, ὡς ταλαντιαία, καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους: καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης: ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς (Β αὐτῆς αὕτη) σφόδρα.
Et une grosse grêle, dont les grêlons pouvaient peser un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie est fort grande.
21