Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     11APOCALYPSE     11
1
Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, Ἔγειραι, (Β Ἔγειραι Ἔγειρε) (N Ἔγειραι Ἔγειρε) καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ.
Et l'on me donna un roseau semblable à une verge en disant : Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent.
1
2
Καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω, (Β ἔξω ἔξωθεν) (N ἔξω ἔξωθεν) καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν: καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσαράκοντα (N τεσσαράκοντα καὶ τεσσεράκοντα [καὶ]) καὶ δύο.
Et le parvis qui est hors du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure point ; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la sainte cité, pendant quarante-deux mois.
2
3
Καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους.
Et je donnerai à mes deux témoins mission de prophétiser, et ils prophétiseront pendant douze cent soixante jours, revêtus de sacs.
3
4
Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι, καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι. (Β ἑστῶσαι ἑστῶτες) (N ἑστῶσαι ἑστῶτες)
Ces témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre.
4
5
Καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν, καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν: καὶ εἴ τις θέλει (N θέλει αὐτοὺς θελήσῃ αὐτοὺς) αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι.
Et si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche qui dévore leurs ennemis ; et si quelqu'un veut leur nuire, c'est ainsi qu'il doit être tué.
5
6
Οὗτοι ἔχουσιν τὸν (Β τὸν οὐρανὸν ἐξουσίαν κλεῖσαι ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν) (N τὸν οὐρανὸν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν) οὐρανὸν ἐξουσίαν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν: καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν ὁσάκις (Β ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν ἐν πάσῃ πληγῇ ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν) (N ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν ἐν πάσῃ πληγῇ ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν) ἐὰν θελήσωσιν ἐν πάσῃ πληγῇ.
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie ; et ils ont le pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et de frapper la terre de toute sorte de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront.
6
7
Καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ’ αὐτῶν πόλεμον, καὶ νικήσει αὐτούς, καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς.
Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra, et les tuera.
7
8
Καὶ τὸ (Β τὸ πτῶμα τὰ πτώματα) πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη.
Et leurs cadavres seront sur la place de la grande cité, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Egypte, où leur Seigneur aussi a été crucifié.
8
9
Καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ (Β τὸ πτῶμα τὰ πτώματα) πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς ἥμισυ, (N ἥμισυ καὶ ἥμισυ) καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσιν (N ἀφήσουσιν ἀφίουσιν) τεθῆναι εἰς μνῆμα.
Et des hommes d'entre les peuples et les tribus et les langues et les nations regardent leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettent pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
9
10
Καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ’ αὐτοῖς καὶ εὐφρανθήσονται, (N εὐφρανθήσονται εὐφραίνονται) καὶ δῶρα δώσουσιν (Β δώσουσιν πέμψουσιν) (N δώσουσιν πέμψουσιν) ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
Et les habitants de la terre se réjouissent à leur sujet et sont dans la joie ; et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
10
11
Καὶ μετὰ τὰς (Β τὰς ) τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς (N εἰς αὐτούς ἐν αὐτοῖς) αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἔπεσεν (Β ἔπεσεν ἐπέπεσεν) (N ἔπεσεν ἐπέπεσεν) ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς.
Et après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux ; et ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les contemplaient.
11
12
Καὶ ἤκουσα (N ἤκουσα ἤκουσαν) φωνὴν (Β φωνὴν μεγάλην φωνῆς μεγάλης) (N φωνὴν μεγάλην φωνῆς μεγάλης) μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν (Β λέγουσαν λεγούσης) (N λέγουσαν λεγούσης) αὐτοῖς, Ἀνάβητε (N Ἀνάβητε Ἀνάβατε) ὧδε. Καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν.
Et ils entendirent une voix forte qui venait du ciel, disant : Montez ici ! Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent.
12
13
Καὶ (Β Καὶ ἐν Ἐν) ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ (N ἡμέρᾳ ὥρᾳ) ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων, χιλιάδες ἑπτά: καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.
Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba, et sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre ; et les autres furent remplis d'effroi et donnèrent gloire au Dieu du ciel.
13
14
(Π) Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν: ἡ (N ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἰδού ἰδού ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη) οὐαὶ ἡ τρίτη, ἰδού, ἔρχεται ταχύ.
Le second malheur est passé ; voici, le troisième malheur vient bientôt.
14
15
(Π) Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγουσαι, (N λέγουσαι λέγοντες) Ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου, τοῦ κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Et le septième ange sonna de la trompette, et de fortes voix se firent entendre dans le ciel, disant : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera aux siècles des siècles.
15
16
Καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ (N οἱ ἐνώπιον τοῦ θρόνου [οἱ] ἐνώπιον) ἐνώπιον τοῦ (Β τοῦ θρόνου ) θρόνου τοῦ θεοῦ καθήμενοι (Β καθήμενοι οἳ κάθηνται) ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, ἔπεσον (N ἔπεσον ἔπεσαν) ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ,
Et les vingt-quatre anciens qui sont assis sur leurs trônes devant Dieu, se prosternèrent sur leurs visages et adorèrent Dieu,
16
17
λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην, καὶ ἐβασίλευσας.
en disant : Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, dominateur souverain, qui es, et qui étais, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et que tu es entré dans ton règne.
17
18
Καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου, καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοῖς (N τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους) μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.
Et les nations se sont émues de colère ; et ta colère est venue, et le moment de juger les morts, et de donner la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, aux petits et aux grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
18
19
(Π) Καὶ ἠνοίγη (Β ἠνοίγη ἠνοίχθη) ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ (N θεοῦ θεοῦ ὁ) ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ (Β τοῦ κυρίου αὐτοῦ) (N τοῦ κυρίου αὐτοῦ) κυρίου ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ: καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ (Β βρονταὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς) (N βρονταὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς) καὶ χάλαζα μεγάλη.
Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple ; et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle.
19