Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     3APOCALYPSE     3
1
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον, (Π) Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας: Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι (Β ὅτι ζῇς καὶ ζῇς) ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.
Et à l'ange de l'Eglise qui est à Sardes, écris : Voici ce que dit Celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais œuvres : tu as le renom de vivre, et tu es mort.
1
2
Γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον (Β στήρισον στήριξον = τήρησον) τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλες (Β ἔμελλες ἔμελλον = ἤμελλες) (N ἔμελλες ἀποβάλλειν ἔμελλον ἀποθανεῖν) ἀποβάλλειν: οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου.
Sois vigilant, et affermis le reste qui s'en allait mourir ; car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.
2
3
Μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ (Β καὶ ἤκουσας καὶ τήρει ) ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. Ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπί (N ἐπί σε ὡς ὡς) σε ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς (Β γνῷς γνώσῃ) ποίαν ὥραν ἥξω ἐπί σε.
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre.
3
4
Ἀλλ’ (N Ἀλλ’ ὀλίγα ἔχεις Ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα) ὀλίγα ἔχεις ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν, ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν: καὶ περιπατήσουσιν μετ’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν.
Cependant tu as à Sardes un petit nombre de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes.
4
5
Ὁ νικῶν, οὗτος (N οὗτος οὕτως) περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς: καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου, καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de la vie ; et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
5
6
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.
6
7
(Π) Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον, (Π) Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ (N τοῦ ) Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει αὐτήν, (Β αὐτήν εἰ μὴ ὁ ἀνοίγων καὶ κλείων) (N αὐτήν εἰ μὴ ὁ ἀνοίγων καὶ κλείων) εἰ μὴ ὁ ἀνοίγων: καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει. (N ἀνοίξει ἀνοίγει)
Et à l'ange de l'Eglise qui est à Philadelphie, écris : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, Celui qui a la clef de David ; Celui qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'ouvrira :
7
8
Οἶδά σου τὰ ἔργα: ἰδού, δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, (N ἀνεῳγμένην ἠνεῳγμένην) ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν, ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.
Je connais tes œuvres ; voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer ; parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom.
8
9
Ἰδού, δίδωμι (N δίδωμι διδῶ) ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται: ἰδού, ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξωσιν (N ἥξωσιν καὶ προσκυνήσωσιν ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν) καὶ προσκυνήσωσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι (Β ὅτι ὅτι ἐγὼ) ἠγάπησά (N ἠγάπησά ἐγὼ ἠγάπησά) σε.
Voici, j'amène des membres de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont point, mais qui mentent ; je ferai qu'ils viennent et qu'ils se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent que moi je t'ai aimé.
9
10
Ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ, τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
Parce que tu as gardé ma parole de la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
10
11
Ἔρχομαι ταχύ: κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.
Je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
11
12
Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει (N ἣ καταβαίνει ἡ καταβαίνουσα) ἐκ (Β ἐκ ἀπὸ) τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου (Β μου τὸ τὸ) τὸ καινόν.
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.
12
13
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.
13
14
(Π) Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον, (Π) Τάδε λέγει ὁ Ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ:
Et à l'ange de l'Eglise qui est à Laodicée, écris : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu :
14
15
Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός: ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός.
Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Plût à Dieu que tu fusses froid ou bouillant !
15
16
Οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὐ (N οὐ οὔτε) ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
16
17
Ὅτι λέγεις, Πλούσιός (N Πλούσιός ὅτι Πλούσιός) εἰμι, καὶ πεπλούτηκα, καὶ οὐδενὸς (N οὐδενὸς οὐδὲν) χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ (N ὁ ἐλεεινὸς ἐλεεινὸς) ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός:
Parce que tu dis : Je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu ;
17
18
συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι χρυσίον (N χρυσίον παρ’ ἐμοῦ παρ’ ἐμοῦ χρυσίον) παρ’ ἐμοῦ πεπυρωμένον ἐκ πυρός, ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκά, ἵνα περιβάλῃ, καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου: καὶ κολλύριον (Β κολλύριον κολλούριον) (N κολλύριον κολλ[ο]ύριον) ἵνα (Β ἵνα ἐγχρίσῃ ἔγχρισον) (N ἵνα ἐγχρίσῃ ἐγχρῖσαι) ἐγχρίσῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου, ἵνα βλέπῃς.
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche ; et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point ; et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
18
19
Ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω: ζήλωσον (Β ζήλωσον ζήλευε) (N ζήλωσον ζήλευε) οὖν καὶ μετανόησον.
Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime : aie donc du zèle et repens-toi.
19
20
Ἰδού, ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω: ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου, καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ (N καὶ εἰσελεύσομαι [καὶ] εἰσελεύσομαι) εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi.
20
21
Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα, καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.
Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
21
22
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.
22