Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     12APOCALYPSE     12
1
Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα:
Et il parut un grand signe dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles.
1
2
καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, ἔκραζεν (N ἔκραζεν καὶ κράζει) ὠδίνουσα, καὶ βασανιζομένη τεκεῖν.
Et elle est enceinte, et crie, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement.
2
3
Καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδού, δράκων πυρὸς (Β πυρὸς μέγας μέγας πυρός = μέγας πυρρός = πυρρὸς μέγας) (N πυρὸς μέγας μέγας πυρρός) μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα.
Et il parut un autre signe dans le ciel : et voici un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
3
4
Καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν: καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.
Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel ; et elle les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, quand elle aurait enfanté.
4
5
Καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, (N ἄρρενα ἄρσεν) ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ: καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.
Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
5
6
Καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ὑπὸ (Β ὑπὸ ἀπὸ) (N ὑπὸ ἀπὸ) τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ ἐκτρέφωσιν (Β ἐκτρέφωσιν τρέφωσιν) (N ἐκτρέφωσιν τρέφωσιν) αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.
Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a une place préparée par Dieu, afin que là on la nourrisse durant mille deux cent soixante jours.
6
7
(Π) Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ: ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ πολεμῆσαι (N πολεμῆσαι τοῦ πολεμῆσαι) μετὰ τοῦ δράκοντος: καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ,
Et il y eut un combat dans le ciel ; Michel et ses anges vinrent combattre contre le dragon ; et le dragon combattit, ainsi que ses anges.
7
8
καὶ οὐκ ἴσχυσεν, (Β ἴσχυσεν ἴσχυσαν) οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ (N αὐτῷ αὐτῶν) ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ.
Et ceux-ci ne furent pas les plus forts, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel.
8
9
Καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος διάβολος καὶ Σατανᾶς, (N Σατανᾶς ὁ Σατανᾶς) ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην: ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit le monde entier ; il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
9
10
Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγουσαν, Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ: ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος (N κατήγορος κατήγωρ) τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν (N αὐτῶν αὐτοὺς) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant est venu le salut, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu !
10
11
Καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου, καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου.
Et eux-mêmes l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie, mais ils l'ont exposée à la mort.
11
12
Διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, οὐρανοὶ (Β οὐρανοὶ οἱ οὐρανοὶ) (N οὐρανοὶ [οἱ] οὐρανοὶ) καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες: Οὐαὶ τῇ (N τῇ γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν) γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez ! Malheur à la terre et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps !
12
13
(Π) Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρρενα. (N ἄρρενα ἄρσενα)
Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle.
13
14
Καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο (N δύο αἱ δύο) πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως (N ὅπως τρέφηται ὅπου τρέφεται) τρέφηται ἐκεῖ καιρόν, καὶ καιρούς, καὶ ἥμισυ καιροῦ, ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.
Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
14
15
Καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.
Et le serpent lança de sa bouche, après la femme, de l'eau comme un fleuve, afin de la faire emporter par le fleuve.
15
16
Καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς, καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
Et la terre secourut la femme ; et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche.
16
17
Καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.
Et le dragon fut transporté de fureur contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
17
18
καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης.
Et il se tint sur le sable de la mer.
18