Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β     22 TIMOTHEE     2
1
Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ;
1
2
Καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι.
et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles, qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres.
2
3
Σὺ (N Σὺ οὖν κακοπάθησον Συγκακοπάθησον) οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ (N Ἰησοῦ χριστοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ) χριστοῦ.
Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ.
3
4
Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ.
Nul qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie ; et cela afin de plaire à celui qui l'a enrôlé ;
4
5
Ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ.
et si quelqu'un combat dans la lice, il n'est point couronné, s'il n'a combattu suivant les lois.
5
6
Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.
Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits.
6
7
Νόει ἃ (N ἃ λέγω δῴη ὃ λέγω δώσει) λέγω: δῴη γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν.
Considère ce que je te dis ; car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses.
7
8
Μνημόνευε Ἰησοῦν χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου:
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, issu de la race de David, selon mon Evangile,
8
9
ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν, ὡς κακοῦργος: ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται.
pour lequel je souffre des maux, jusqu'à être lié comme un malfaiteur ; mais la parole de Dieu n'est point liée.
9
10
Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, μετὰ δόξης αἰωνίου.
C'est à cause de cela que j'endure toutes choses à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle.
10
11
Πιστὸς ὁ λόγος: εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν:
Cette parole est certaine ; car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ;
11
12
εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν: εἰ ἀρνούμεθα, (N ἀρνούμεθα ἀρνησόμεθα) κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς:
si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui ; si nous renions, lui aussi nous reniera ;
12
13
εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει: ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν (N ἑαυτὸν γὰρ ἑαυτὸν) οὐ δύναται.
si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
13
14
(Π) Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ κυρίου (N κυρίου θεοῦ) μὴ λογομαχεῖν εἰς (N εἰς ἐπ’) οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.
Fais souvenir de ces choses, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait point de disputes de mots : ce qui ne sert à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent.
14
15
Σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
Efforce-toi de te rendre approuvé devant Dieu, ouvrier qui n'a pas à rougir, dispensant comme il faut la Parole de la vérité.
15
16
Τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο: ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας,
Mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété ;
16
17
καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει: ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός:
et leur parole rongera comme la gangrène. Tels sont Hyménée et Philète,
17
18
οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν (N τὴν ἀνάστασιν [τὴν] ἀνάστασιν) ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν.
qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns.
18
19
Ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην, Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί, Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου.
Toutefois le solide fondement de Dieu demeure debout, ayant ce sceau : Le Seigneur connaît ceux qui sont siens ; et : Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il se retire de l'injustice.
19
20
Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν.
Or dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre ; les uns à honneur, les autres à déshonneur.
20
21
Ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, καὶ (N καὶ ) εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον.
Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vase à honneur, sanctifié, propre au service du maître, et préparé pour toute bonne œuvre.
21
22
Τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε: δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην, μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας.
Fuis aussi les désirs de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
22
23
Τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας.
Mais les questions folles et qui sont sans instruction, rejette-les, sachant qu'elles engendrent des contestations.
23
24
Δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον,
Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles ; mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient ;
24
25
ἐν πρᾳότητι (N πρᾳότητι πραΰτητι) παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους: μήποτε δῷ (N δῷ δώῃ) αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας,
instruisant avec douceur ceux qui sont d'un sentiment contraire ; afin de voir si Dieu ne leur donnera point la repentance, pour connaître la vérité ;
25
26
καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα.
et s'ils ne se dégageront pas du piège du diable, ayant été pris par lui pour faire sa volonté.
26