Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β     42 TIMOTHEE     4
1
Διαμαρτύρομαι οὖν (N οὖν ἐγὼ ) ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ τοῦ (N τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ) κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, κατὰ (N κατὰ καὶ) τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ,
Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et par son apparition et par son règne :
1
2
κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως, ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.
Prêche la Parole, insiste en temps, hors de temps, reprends, censure, exhorte avec toute longanimité et instruction.
2
3
Ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας (N ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἰδίας ἐπιθυμίας) τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους, κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν:
Car il viendra un temps où ils ne supporteront point la saine doctrine ; mais ayant une démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'assembleront des docteurs selon leurs propres désirs ;
3
4
καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.
et ils fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables.
4
5
Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.
Mais toi, sois vigilant en toutes choses ; endure les souffrances ; fais l'œuvre d'un évangéliste ; rends ton service accompli.
5
6
Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς (N ἐμῆς ἀναλύσεως ἀναλύσεώς μου) ἀναλύσεως ἐφέστηκεν.
Car pour moi, je vais être immolé, et le temps de mon départ est arrivé.
6
7
Τὸν ἀγῶνα (N ἀγῶνα τὸν καλὸν καλὸν ἀγῶνα) τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα:
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ;
7
8
λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής: οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
au reste, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, juste Juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition.
8
9
(Π) Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως:
Tâche de venir vers moi au plus tôt ;
9
10
Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην: Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν.
car Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle, et il s'en est allé à Thessalonique ; Crescens en Galatie, et Tite en Dalmatie.
10
11
Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ: ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.
Luc est seul avec moi. Prends Marc et l'amène avec toi, car il m'est fort utile, pour le ministère.
11
12
Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον.
J'ai envoyé Tychique à Ephèse.
12
13
Τὸν φελόνην (Β φελόνην φαιλόνην) (N φελόνην φαιλόνην) ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας.
Quand tu viendras, apporte avec toi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, principalement les parchemins.
13
14
Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο: ἀποδῴη (N ἀποδῴη ἀποδώσει) αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ:
Alexandre, l'ouvrier en cuivre, m'a fait souffrir beaucoup de maux ; le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.
14
15
ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀνθέστηκεν (N ἀνθέστηκεν ἀντέστη) τοῖς ἡμετέροις λόγοις.
Garde-toi aussi de lui, car il a fort résisté à nos paroles.
15
16
Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, (N συμπαρεγένετο παρεγένετο) ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον: μὴ αὐτοῖς λογισθείη.
Personne ne m'a assisté dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné : que cela ne leur soit point imputé !
16
17
Ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη, καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ, καὶ ἀκούσῃ (N ἀκούσῃ ἀκούσωσιν) πάντα τὰ ἔθνη: καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.
Mais le Seigneur m'a assisté et il m'a fortifié, afin que la prédication fût pleinement accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent ; et j'ai été délivré de la gueule du lion.
17
18
Καὶ (N Καὶ ῥύσεταί Ῥύσεταί) ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ, καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον: ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Le Seigneur me délivrera aussi de toute œuvre mauvaise, et me sauvera dans son royaume céleste : à lui soit gloire aux siècles des siècles. Amen.
18
19
(Π) Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν, καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον.
Salue Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore.
19
20
Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ: Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.
Eraste est demeuré à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet.
20
21
Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος, καὶ Πούδης, καὶ Λῖνος, καὶ Κλαυδία, καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
Hâte-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent.
21
22
(Π) Ὁ κύριος Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς χριστὸς ) χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματός σου. Ἡ χάρις μεθ’ ὑμῶν. Ἀμήν. (N Ἀμήν )
Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit ! La grâce soit avec vous. Amen.
22