Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α     61 TIMOTHEE     6
1
Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται.
Que tous les esclaves, qui sont sous le joug, estiment leurs propres maîtres comme dignes de tout honneur ; afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient point blasphémés.
1
2
Οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν: ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.
Et que ceux qui ont des maîtres fidèles, ne les méprisent point, parce qu'ils sont des frères ; mais qu'ils les servent d'autant mieux, parce qu'ils sont fidèles et bien-aimés, eux qui ont soin de leur faire du bien. Enseigne ces choses et exhorte.
2
3
(Π) Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, καὶ τῇ κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ,
Si quelqu'un enseigne autrement, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété,
3
4
τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί,
il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots ; desquelles naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons,
4
5
διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν, καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. Ἀφίστασο (N Ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων ) ἀπὸ τῶν τοιούτων.
les vaines disputes d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité, qui regardent la piété comme une source de gain. [Sépare-toi de ceux qui sont tels.]
5
6
Ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας:
Or, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement d'esprit ;
6
7
οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον (N δῆλον ) ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα:
car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter.
7
8
ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.
Ainsi, quand nous avons la nourriture, et le vêtement, cela nous suffira.
8
9
Οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν.
Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition.
9
10
Ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία: ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως, καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.
Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux ; auquel quelques-uns ayant aspiré se sont détournés de la foi, et se sont eux-mêmes embarrassés dans beaucoup de tourments.
10
11
(Π) Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ (N τοῦ ) θεοῦ, ταῦτα φεῦγε: δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα. (N πρᾳότητα πραϋπαθίαν)
Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.
11
12
Ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων.
Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et dont tu as fait cette belle confession en présence de plusieurs témoins.
12
13
Παραγγέλλω σοι (N σοι [σοι]) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳοποιοῦντος (N ζῳοποιοῦντος ζῳογονοῦντος) τὰ πάντα, καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,
Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit cette belle confession devant Ponce Pilate
13
14
τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον, (N ἀνεπίληπτον ἀνεπίλημπτον) μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ,
de garder le commandement, sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ ;
14
15
ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, καὶ κύριος τῶν κυριευόντων,
que manifestera en ses propres temps le bienheureux et seul Souverain, le Roi de ceux qui règnent, et le Seigneur de ceux qui dominent,
15
16
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται: ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον. Ἀμήν.
qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen.
16
17
(Π) Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε, μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ’ ἐν (N ἐν τῷ θεῷ τῷ ζῶντι ἐπὶ θεῷ) τῷ θεῷ τῷ ζῶντι, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν:
Recommande aux riches de ce siècle de n'être point orgueilleux ; de ne point mettre leur espérance dans l'instabilité des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir ;
17
18
ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς,
de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, prompts à donner, et à faire part de leurs biens ;
18
19
ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνίου (N αἰωνίου ὄντως) ζωῆς.
s'amassant pour l'avenir un trésor placé sur un bon fondement, afin qu'ils saisissent la vie véritable.
19
20
(Π) Ὦ Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως:
O Timothée ! garde le dépôt, fuyant les discours vains et profanes, et les objections d'une science faussement ainsi nommée,
20
21
ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. (Π) Ἡ χάρις μετὰ (N μετὰ σοῦ. Ἀμήν. μεθ’ ὑμῶν.) σοῦ. Ἀμήν.
de laquelle quelques-uns faisant profession se sont détournés de la foi. La grâce soit avec toi !
21