Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     4LUC     4
1
Ἰησοῦς δὲ πνεύματος (N πνεύματος ἁγίου πλήρης πλήρης πνεύματος ἁγίου) ἁγίου πλήρης ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι εἰς (N εἰς τὴν ἔρημον ἐν τῇ ἐρήμῳ) τὴν ἔρημον,
Or Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, revint du Jourdain ; et il était conduit par l'Esprit dans le désert,
1
2
ἡμέρας τεσσαράκοντα (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα) πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις: καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν, ὕστερον (N ὕστερον ) ἐπείνασεν.
pendant quarante jours, étant tenté par le diable. Et il ne mangea rien durant ces jours-là ; et après qu'ils furent achevés, il eut faim.
2
3
Καὶ (N Καὶ εἶπεν Εἶπεν δὲ) εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
Et le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain.
3
4
Καὶ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς) πρὸς αὐτόν, λέγων, (N λέγων ) Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, (Β ἄνθρωπος ὁ ἄνθρωπος) (N ἄνθρωπος ὁ ἄνθρωπος) ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ ) ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ.
Et Jésus lui répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement [mais de toute parole de Dieu].
4
5
Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ (N ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ) διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου.
Et le diable l'ayant élevé, lui montra, en un instant, tous les royaumes de la terre ;
5
6
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν: ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν.
et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes ; parce qu'elle m'a été livrée et que je la donne à qui je veux.
6
7
Σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα.
Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
7
8
Καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ (N αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ) εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε (N Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ ) ὀπίσω μου, Σατανᾶ: γέγραπται, Προσκυνήσεις (N Προσκυνήσεις κύριον τὸν θεόν σου Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις) κύριον τὸν θεόν σου, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
Et Jésus répondant lui dit : [Va-t'en arrière de moi, Satan.] Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
8
9
Καὶ (N Καὶ ἤγαγεν Ἤγαγεν δὲ) ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν (N αὐτὸν ἐπὶ ἐπὶ) ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω:
Et il le mena à Jérusalem, et le mit sur l'aile du saint lieu, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas.
9
10
γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε:
Car il est écrit : Il donnera ordre à ton sujet à ses anges de te garder,
10
11
καί, Ἐπὶ (N Ἐπὶ ὅτι Ἐπὶ) χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre.
11
12
Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.
Et Jésus répondant lui dit : est dit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
12
13
Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.
Et le diable ayant achevé toute la tentation, se retira de lui jusqu'à une autre occasion.
13
14
(Π) Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν: καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.
Et Jésus, dans la puissance de l'Esprit, s'en retourna en Galilée ; et sa renommée se répandit par toute la contrée d'alentour.
14
15
Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.
Et lui-même enseignait dans leurs synagogues, étant glorifié par tous.
15
16
(Π) Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν (N τὴν Ναζαρέτ Ναζαρά) Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος: καὶ εἰσῆλθεν, κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire.
16
17
Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἠσαΐου (N Ἠσαΐου τοῦ προφήτου τοῦ προφήτου Ἠσαΐου) τοῦ προφήτου. Καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον, εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον,
Et on lui remit le livre du prophète Esaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit :
17
18
Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς: ἀπέσταλκέν με ἰάσασθαι (N ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν ) τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν: κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
18
19
κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.
et pour publier l'année favorable du Seigneur.
19
20
Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισεν: καὶ πάντων ἐν (N ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ) τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.
Et ayant replié le livre, et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit, et les yeux de tous, dans la synagogue, étaient fixés sur lui.
20
21
Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
Et il commença à leur dire : Aujourd'hui est accomplie cette parole de l'Ecriture, et vous l'entendez.
21
22
Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, Οὐχ (N Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος) οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ;
Et tous lui rendaient témoignage, et étaient dans l'étonnement des paroles de la grâce qui sortaient de sa bouche ; et ils disaient : Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ?
22
23
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν: ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν (N ἐν τῇ Καπερναούμ εἰς τὴν Καφαρναούμ) τῇ Καπερναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.
Et il leur dit : Sans doute vous me direz ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même. Fais aussi ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons ouï dire que tu as fait à Capernaüm.
23
24
Εἶπεν δέ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.
Mais il dit : En vérité, je vous déclare que nul prophète n'est bien reçu dans sa patrie.
24
25
Ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν:
Mais c'est avec vérité que je vous le dis : Il y avait beaucoup de veuves en Israël, aux jours d'Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, tellement qu'il y eut une grande famine par tout le pays ;
25
26
καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος (N Σιδῶνος Σιδωνίας) πρὸς γυναῖκα χήραν.
et Elie ne fut envoyé chez aucune d'elles, si ce n'est à Sarepta de Sidon vers une femme veuve.
26
27
Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ (N ἐπὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου) Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ: καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Νεεμὰν (N Νεεμὰν Ναιμὰν) ὁ Σύρος.
Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël, au temps d'Elisée le prophète ; et aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman, le Syrien.
27
28
Καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα,
Et tous dans la synagogue furent remplis de colère, en entendant ces choses.
28
29
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν (N αὐτῶν ᾠκοδόμητο εἰς τὸ ᾠκοδόμητο αὐτῶν ὥστε) ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν.
Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le précipiter.
29
30
Αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.
Mais lui, ayant passé au milieu d'eux, s'en allait.
30
31
(Π) Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ (N Καπερναοὺμ Καφαρναοὺμ) πόλιν τῆς Γαλιλαίας: καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν.
Et il descendit à Capernaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat.
31
32
Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.
Et ils étaient frappés de son enseignement, parce que sa parole était pleine d'autorité.
32
33
Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ,
Et il y avait dans la synagogue un homme ayant un esprit de démon impur ; et il s'écria à haute voix :
33
34
λέγων, (N λέγων ) Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
Ah ! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : le Saint de Dieu.
34
35
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ (N ἐξ ἀπ’) αὐτοῦ. Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς μέσον (N μέσον τὸ μέσον) ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν.
Et Jésus le réprimanda, disant : Tais-toi, et sors de lui ! Et le démon, après l'avoir jeté au milieu, sortit de lui sans lui avoir fait aucun mal.
35
36
Καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;
Et tous furent dans la stupéfaction, et ils se parlaient entre eux disant : Quelle est cette parole ? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent !
36
37
Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.
Et sa renommée se répandait dans tous les lieux de la contrée d'alentour.
37
38
(Π) Ἀναστὰς δὲ ἐκ (N ἐκ ἀπὸ) τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος: πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ: καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.
Mais Jésus, étant parti de la synagogue, entra dans la maison de Simon ; or la belle-mère de Simon était retenue par une forte fièvre ; et ils le prièrent à son sujet.
38
39
Καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν: παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
Et s'étant penché sur elle, il réprimanda la fièvre, qui la quitta. Et s'étant aussitôt levée, elle les servait.
39
40
(Π) Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάντες (N πάντες ἅπαντες) ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν: ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς (N ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν) ἐθεράπευσεν αὐτούς.
Or comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les amenèrent auprès de lui ; et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait.
40
41
Ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα (Β κράζοντα κραυγάζοντα) (N κράζοντα κρ[αυγ]άζοντα) καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ χριστὸς (N ὁ χριστὸς ) ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.
Et des démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant : Tu es le Fils de Dieu ! Et, les censurant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.
41
42
(Π) Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.
Mais, quand le jour eut paru, étant sorti, il s'en alla dans un lieu désert. Et les foules le cherchaient ; et elles vinrent jusqu'à lui ; et elles le retenaient, pour qu'il ne s'en allât pas loin d'elles.
42
43
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ: ὅτι εἰς (N εἰς τοῦτο ἀπέσταλμαι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην) τοῦτο ἀπέσταλμαι.
Mais il leur dit : Il faut que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé.
43
44
(Π) Καὶ ἦν κηρύσσων ἐν (N ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας) ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας.
Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée.
44