Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     18LUC     18
1
Ἔλεγεν δὲ καὶ (N καὶ παραβολὴν παραβολὴν) παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι, καὶ (N προσεύχεσθαι προσεύχεσθαι αὐτοὺς) μὴ ἐκκακεῖν, (N ἐκκακεῖν ἐγκακεῖν)
Or, pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se décourager, il leur disait aussi une parabole,
1
2
λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει, τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος:
en ces termes : Il y avait, dans une ville, un certain juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.
2
3
χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα, Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.
Et il y avait une veuve dans cette ville-là ; et elle venait vers lui, en disant : Fais-moi justice de ma partie adverse.
3
4
Καὶ οὐκ ἠθέλησεν (N ἠθέλησεν ἤθελεν) ἐπὶ χρόνον: μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι, καὶ (N καὶ ἄνθρωπον οὐκ οὐδὲ ἄνθρωπον) ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέπομαι:
Et pendant longtemps, il ne le voulait point. Mais après cela il dit en lui-même : Quand même je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne,
4
5
διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑποπιάζῃ (N ὑποπιάζῃ ὑπωπιάζῃ) με.
néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne à la fin me rompre la tête.
5
6
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος, Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει.
Or le Seigneur dit : Ecoutez ce que dit le juge injuste !
6
7
Ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ (Β ποιήσῃ ποιήσει) τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς (N πρὸς αὐτὸν αὐτῷ) αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμῶν (N μακροθυμῶν μακροθυμεῖ) ἐπ’ αὐτοῖς;
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et n'est-il pas rempli de longanimité à leur égard ?
7
8
Λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;
Je vous dis qu'il leur fera justice promptement. Seulement, le fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?
8
9
(Π) Εἶπεν δὲ πρός (N πρός καὶ πρός) τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ’ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν ταύτην:
Or il dit aussi, à quelques-uns qui se persuadaient eux-mêmes qu'ils étaient justes, et qui méprisaient les autres, cette parabole :
9
10
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι: ὁ εἷς Φαρισαῖος, καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.
Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était pharisien, et l'autre péager.
10
11
Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, Ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης.
Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même : Dieu ! je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager !
11
12
Νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.
Je jeûne deux fois la semaine ; je donne la dîme de tout ce que j'acquiers.
12
13
Καὶ (N Καὶ ὁ Ὁ δὲ) ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς (N εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν) τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ’ ἔτυπτεν (N ἔτυπτεν εἰς ἔτυπτεν) εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, Ὁ θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.
Mais le péager, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : Dieu ! sois apaisé envers moi, qui suis pécheur !
13
14
Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ (N ἢ γὰρ ἐκεῖνος παρ’ ἐκεῖνον) γὰρ ἐκεῖνος: ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
Je vous le dis : celui-ci descendit justifié dans sa maison, plutôt que celui-là ; car quiconque s'élève sera abaissé ; et quiconque s'abaisse sera élevé.
14
15
(Π) Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται: ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμησαν (N ἐπετίμησαν ἐπετίμων) αὐτοῖς.
Or on lui amenait même les petits enfants, afin qu'il les touchât ; ce que les disciples voyant, ils les reprenaient.
15
16
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος (N προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων) αὐτὰ εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Mais Jésus les appela à lui, disant : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point ; car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
16
17
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἂν) μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.
En vérité, je vous dis que celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point.
17
18
(Π) Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
Et un chef l'interrogea, disant : Bon Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?
18
19
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός.
Mais Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu.
19
20
Τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. (N μητέρα σου μητέρα)
Tu sais les commandements : Tu ne commettras point adultère ; tu ne tueras point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; honore ton père et ta mère.
20
21
Ὁ δὲ εἶπεν, Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην (N ἐφυλαξάμην ἐφύλαξα) ἐκ νεότητός μου. (N μου )
Mais il dit : J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse.
21
22
Ἀκούσας δὲ ταῦτα (N ταῦτα ) ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι λείπει: πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ: (N οὐρανῷ [τοῖσ] οὐρανοῖς) καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.
Et Jésus, ayant entendu cela, lui dit : Il te manque encore une chose ; vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens, suis-moi.
22
23
Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο: (N ἐγένετο ἐγενήθη) ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
Mais lui, ayant entendu cela, devint tout triste ; car il était très riche.
23
24
Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον (N περίλυπον γενόμενον [περίλυπον γενόμενον]) γενόμενον εἶπεν, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται (N εἰσελεύσονται ) εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. (N θεοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται)
Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit : Qu'il est difficile que ceux qui possèdent les richesses entrent dans le royaume de Dieu !
24
25
Εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς (N τρυμαλιᾶς ῥαφίδος τρήματος βελόνης) ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
Car il est plus facile qu'un chameau entre par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu.
25
26
Εἶπον (N Εἶπον Εἶπαν) δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
Et ceux qui l'entendaient dirent : Et qui peut donc être sauvé ?
26
27
Ὁ δὲ εἶπεν, Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά ἐστιν (N ἐστιν παρὰ τῷ θεῷ παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν) παρὰ τῷ θεῷ.
Mais il dit : Ce qui est impossible quant aux hommes, est possible quant à Dieu.
27
28
Εἶπεν δὲ Πέτρος, (N Πέτρος ὁ Πέτρος) Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν (N ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἀφέντες τὰ ἴδια) πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι.
Et Pierre dit : Voici, nous, après avoir quitté nos biens, nous t'avons suivi.
28
29
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ γονεῖς, (N γονεῖς γυναῖκα) ἢ ἀδελφούς, ἢ γυναῖκα, (N γυναῖκα γονεῖς) ἢ τέκνα, ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,
Et il leur dit : En vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté maison ou femme ou frères ou parents ou enfants, à cause du royaume de Dieu,
29
30
ὃς οὐ (N οὐ μὴ ἀπολάβῃ οὐχὶ μὴ [ἀπο]λάβῃ) μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.
30
31
(Π) Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, (N Ἱεροσόλυμα Ἰερουσαλήμ) καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου.
Or, ayant pris à lui les douze, il leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui ont été écrites par les prophètes sur le fils de l'homme seront accomplies.
31
32
Παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεται, καὶ ἐμπτυσθήσεται,
Car il sera livré aux païens et on se moquera de lui et on l'outragera et on crachera sur lui,
32
33
καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν: καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.
et, après qu'ils l'auront battu de verges, ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera.
33
34
Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.
Et eux n'entendirent rien à cela ; et ce discours leur était caché ; et ils ne comprenaient point ce qui leur était dit.
34
35
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν: (N προσαιτῶν ἐπαιτῶν)
Or il arriva, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis près du chemin, et demandait l'aumône.
35
36
ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο.
Et ayant entendu la foule qui passait, il s'informa de ce que c'était.
36
37
Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.
Et on lui annonça que c'était Jésus le Nazaréen qui passait.
37
38
Καὶ ἐβόησεν, λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
Et il s'écria disant : Jésus, fils de David, aie pitié de moi !
38
39
Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ: (N σιωπήσῃ σιγήσῃ) αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
Et ceux qui allaient devant le reprenaient, afin qu'il se tût ; mais lui criait encore plus fort : Fils de David, aie pitié de moi !
39
40
Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν: ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν,
Et Jésus s'étant arrêté, commanda qu'on le lui amenât ; et quand il se fut approché, il l'interrogea,
40
41
λέγων, (N λέγων ) Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
disant : Que veux-tu que je te fasse ? Et il dit : Seigneur, que je recouvre la vue !
41
42
Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀνάβλεψον: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
Et Jésus lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé.
42
43
Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν θεόν: καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.
Et à l'instant il recouvra la vue ; et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple voyant cela, donna louange à Dieu.
43