Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     16MARC     16
1
Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰακώβου (Β Ἰακώβου ἡ τοῦ Ἰακώβου) (N Ἰακώβου ἡ [τοῦ] Ἰακώβου) καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.
Et le sabbat étant passé, Marie-Magdelaine et Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer.
1
2
Καὶ λίαν πρωῒ τῆς (N τῆς μιᾶς τῇ μιᾷ τῶν) μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre, comme le soleil venait de se lever.
2
3
Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;
Et elles disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre de devant la porte du sépulcre ?
3
4
Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος: ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.
Et ayant levé les yeux, elles voient que la pierre avait été roulée, car elle était fort grande.
4
5
Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν: καὶ ἐξεθαμβήθησαν.
Et étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche ; et elles furent épouvantées.
5
6
Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε: Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον: ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε: ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.
Mais il leur dit : Ne vous épouvantez point ; vous cherchez Jésus le Nazaréen qui a été crucifié ; il est ressuscité ; il n'est pas ici ; voici la place où ils l'avaient mis.
6
7
Ἀλλ’ (N Ἀλλ’ Ἀλλὰ) ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν: ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.
Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre : Il vous précède en Galilée ; là vous le verrez, comme il vous l'a dit.
7
8
Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου: εἶχεν δὲ (N δὲ γὰρ) αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις: καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) ἐφοβοῦντο γάρ.
Et étant sorties, elles s'enfuirent du sépulcre ; car le tremblement et l'effroi les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
8
9
(Π) Ἀναστὰς (N Ἀναστὰς [[Ἀναστὰς) δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ’ (N ἀφ’ παρ’) ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.
Or, étant ressuscité le premier jour de la semaine, au matin, il apparut premièrement à Marie-Magdelaine, de laquelle il avait chassé sept démons.
9
10
Ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ’ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν.
Celle-ci s'en alla et l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient dans le deuil et dans les larmes.
10
11
Κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ’ αὐτῆς ἠπίστησαν.
Et eux, ayant ouï qu'il était vivant et qu'il avait été vu par elle, ne crurent point.
11
12
(Π) Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν.
Mais après cela, il se manifesta sous une autre forme à deux d'entre eux, qui étaient en chemin, allant aux champs.
12
13
Κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς: οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.
Et ceux-ci s'en étant retournés, l'annoncèrent aux autres ; mais ils ne crurent pas ceux-là non plus.
13
14
(Π) Ὕστερον ἀνακειμένοις (N ἀνακειμένοις [δὲ] ἀνακειμένοις) αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν.
Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes, comme ils étaient à table ; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité.
14
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
Et il leur dit : Allez dans tout le monde, prêchez l'Evangile à toute créature.
15
16
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται: ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui n'aura pas cru, sera condamné.
16
17
Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει: ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν: γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς:
Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les démons ; ils parleront des langues nouvelles ;
17
18
ὄφεις (N ὄφεις [καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις) ἀροῦσιν: κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ: ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν, καὶ καλῶς ἕξουσιν.
ils saisiront des serpents ; quand même ils boiraient quelque breuvage mortel, il ne leur nuira point ; ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris.
18
19
(Π) Ὁ μὲν οὖν κύριος, (N κύριος κύριος Ἰησοῦς) μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνελήφθη (N ἀνελήφθη ἀνελήμφθη) εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.
Et le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.
19
20
Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. Ἀμήν. (N σημείων. Ἀμήν σημείων.]])
Et eux, étant partis, prêchèrent partout ; le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient.
20